Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 55/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH THI, C P, S D NG VÀ QU N LÝ TH TH M NNH VIÊN V GIÁ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 101/2005/N -CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph v th m nh giá; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch thi, c p, s d ng và qu n lý Th thNm nh viên v giá”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 21/2004/Q -BTC ngày 24 tháng 2 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch c p, s d ng và qu n lý Th thNm nh viên v giá i u 3. C c trư ng C c Qu n lý giá, V trư ng V T ch c Cán b , Chánh văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; Vi n KSNDTC; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ;
 2. - Ki m toán Nhà nư c; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; Tr n Xuân Hà - U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Công ty thNm nh giá; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Các ơn v thu c, tr c thu c b ; - H i thNm nh giá Vi t Nam; - Trang Web Chính ph ; - Trang Web B Tài chính; - Lưu: VT, QLG (10 b). QUY CH THI, C P, S D NG VÀ QU N LÝ TH TH M NNH VIÊN V GIÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55 /2008/Q -BTC ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương I. I TƯ NG VÀ I U KI N D THI i u 1. i tư ng d thi 1. Công dân Vi t Nam có i u ki n quy nh t i i u 2 c a Quy ch này có quy n d thi ư c c p Th thNm nh viên v giá. 2. Ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài có Ch ng ch hành ngh thNm nh giá do t ch c nư c ngoài có thNm quy n c p ư c B Tài chính th a nh n ư c phép d thi sát h ch l y Th thNm nh viên v giá. i u 2. i u ki n d thi 1. iv i i tư ng quy nh t i kho n 1, i u 1 Quy ch này: 1.1. Có lý l ch rõ ràng; không có ti n án ti n s ; không trong th i gian b k lu t, truy c u trách nhi m hình s ; không thu c các i tư ng không ư c hành ngh thNm nh giá theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. Có b ng t t nghi p t i h c tr lên chuyên ngành: V t giá; ThNm nh giá; K toán; Ki m toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh t ; Kinh t - K thu t; Qu n tr kinh doanh; Lu t Kinh t . 1.3. Có th i gian công tác th c t theo chuyên ngành ào t o t 03 năm ( 36 tháng) tr lên tính t khi có b ng t t nghi p i h c theo chuyên ngành quy nh t i i m 1.2 kho n 1 i u này. 1.4. Có ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành v ThNm nh giá do các cơ s ư c phép ào t o chuyên ngành thNm nh giá c p.
 3. Ngư i có b ng t t nghi p i h c tr lên v chuyên ngành V t giá, ThNm nh giá không c n ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. 1.5. Có ch ng ch ngo i ng trình C tr lên c a 01 trong 05 ngo i ng thông d ng: Anh, Nga, Pháp, Trung Qu c, c; ho c t t nghi p i h c các nư c h c b ng 01 trong 05 th ti ng trên; Có ch ng ch tin h c trình B tr lên. Ngư i ư c mi n thi hai môn ngo i ng và tin h c quy nh t i kho n 5 i u 7 Quy ch này không c n ch ng ch ngo i ng và ch ng ch tin h c. 1.6. N p y , úng m u h sơ và l phí d thi theo quy nh t i i u 3 Quy ch này. 2. iv i i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 Quy ch này: 2.1. Có lý l ch rõ ràng, không có ti n án ti n s , không trong th i gian b k lu t, truy c u trách nhi m hình s do cơ quan tr c ti p qu n lý lao ng c a Vi t Nam xác nh n. 2.2. Có h p ng lao ng v i m t doanh nghi p thNm nh giá ho c có ch c năng ho t ng thNm nh giá ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam; Riêng i v i ngư i nư c ngoài ph i ư c phép cư trú t i Vi t Nam t 01 năm tr lên. 2.3. N p y , úng m u h sơ theo quy nh t i i u 17 và l phí d thi theo quy nh t i kho n 3 i u 3 Quy ch này. i u 3. H sơ ăng ký d thi và l phí d thi. 1. H sơ ăng ký d thi: 1.1. Ngư i ăng ký d thi l n u, h sơ ăng ký d thi g m: 1.1.1. Phi u ăng ký d thi. 1.1.2. Sơ y u lý l ch (có xác nh n c a Th trư ng ơn v c a ngư i ang làm vi c t i ơn v ho c y ban nhân dân phư ng, xã nơi thư ng trú); 1.1.3. Các b n sao công ch ng văn b ng, ch ng ch quy nh t i i m 1.2; 1.4 và 1.5 Kho n 1 i u 2 Quy ch này. 1.1.4. 03 nh m u c 3 x 4cm (ch p trong th i gian 6 tháng tính n trư c ngày ăng ký d thi), hai phong bì có dán tem ghi rõ h tên, a ch ngư i nh n. 1.2. Ngư i ăng ký d thi l i các môn thi ã thi chưa t yêu c u, ho c thi ti p các môn thi chưa thi, ho c thi t t ng s i m quy nh t i Kho n 2 i u 7 Quy ch này, h sơ g m: 1.2.1. Phi u ăng ký d thi.
 4. 1.2.2. B n sao công ch ng gi y ch ng nh n i m thi c a các kỳ thi trư c do Ch t ch H i ng thi c p. 1.2.3. 03 nh m u c 3 x 4cm (ch p trong th i gian 6 tháng tính n trư c ngày ăng ký d thi), hai phong bì có dán tem ghi rõ h tên, a ch ngư i nh n. 2. H sơ d thi do H i ng thi phát hành theo m u th ng nh t. Ngư i ăng ký d thi ph i n p h sơ cho H i ng thi thNm nh viên v giá ho c ơn v ư c H i ng thi y quy n ch m nh t là 30 ngày trư c ngày thi. 3. L phí d thi tính cho t ng môn thi và t ng kỳ thi do Ch t ch H i ng thi thông báo cho t ng kỳ thi sau khi ư c B trư ng B Tài chính phê duy t. 4. Ch nh n h sơ c a ngư i ăng ký d thi khi có y h sơ theo quy nh trên và n p l phí d thi. i u 4. S môn thi, n i dung thi 1. S môn thi c a kỳ thi thNm nh viên v giá g m: 1.1. Các môn chuyên ngành: 1.1.1. Pháp lu t áp d ng trong ho t ng nh giá và thNm nh giá tài s n; 1.1.2. Nguyên lý hình thành giá c th trư ng; 1.1.3. Nh ng nguyên lý căn b n v thNm nh giá; 1.1.4. ThNm nh giá b t ng s n; 1.1.5. ThNm nh giá máy, thi t b ; 1.1.6. ThNm nh giá tr doanh nghi p. 1.2. Các môn i u ki n: 1.2.1. Tin h c (trình B); 1.2.2 Ngo i ng : trình C c a 01 trong 05 ngo i ng thông d ng: Anh, Nga, Pháp, Trung Qu c, c. 2. N i dung t ng môn thi quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Quy ch này. 3. Ngư i ăng ký d thi l y Th thNm nh viên v giá ph i thi l n u ít nh t là 4 môn thi chuyên ngành quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 5. Th th c thi
 5. T t c các môn thi chuyên ngành và các môn thi i u ki n, m i môn thi: thí sinh ph i làm m t bài thi vi t ho c tr c nghi m trong th i gian t i a 120 phút. Th th c thi c th cho m i kỳ thi do H i ng thi thNm nh viên v giá quy t nh. i u 6. T ch c các kỳ thi 1. M i năm t ch c ít nh t m t kỳ thi c p Th thNm nh viên v giá. Trư c ngày thi ít nh t 3 tháng, H i ng thi thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng v i u ki n, tiêu chuNn, th i gian, a i m và các thông tin c n thi t khác liên quan n kỳ thi. 2. Trong th i h n ch m nh t 45 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi, H i ng thi công b công khai k t qu thi và thông báo k t qu thi cho ngư i d thi. i u 7. Môn thi t yêu c u, i u ki n t yêu c u thi, b o lưu, h y b k t qu thi, mi n thi. 1. Môn thi t yêu c u: là nh ng môn thi có i m thi t t 5 i m tr lên ch m theo thang i m 10. Trư ng h p tính theo thang i m khác, môn thi t yêu c u có i m thi t 50% s i m tr lên. 2. i u ki n t yêu c u thi: 2.1. Ngư i d thi ph i thi 8 môn: Ph i có i m thi t yêu c u t t c 8 môn; trong ó t ng i m thi 6 môn chuyên ngành quy nh t i kho n 1 i u 4 t t 38 i m tr lên. 2.2. Ngư i d thi ph i thi 7 môn ( ư c mi n thi tin h c ho c ngo i ng ) ph i có i m thi t yêu c u t t c 7 môn; trong ó t ng i m thi 6 môn chuyên ngành quy nh t i kho n 1 i u 4 t t 38 i m tr lên. 2.3. Ngư i d thi ph i thi 6 môn ( ư c mi n thi tin h c và ngo i ng ) ph i t yêu c u t t c 6 môn và t ng i m thi 6 môn chuyên ngành quy nh t i kho n 1 i u 4 t t 38 i m tr lên. 3. B o lưu - h y b k t qu thi: i m thi c a các môn thi t yêu c u ư c b o lưu 03 năm tính t l n thi th nh t: Trong th i gian b o lưu, ngư i d thi ư c thi ti p các môn thi chưa thi ho c môn thi chưa t yêu c u ho c ư c d thi các môn ã thi, ã t yêu c u nhưng mu n thi l y i m cao hơn. M i môn thi ư c thi t i a 3 l n. Nh ng ngư i ã d thi t trư c khi Quy ch này có hi u l c, ư c b o lưu i m c a các môn ã thi theo Quy ch c p, s d ng và qu n lý Th thNm nh viên v giá ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2004/Q -BTC ngày 24/02/2004 c a B trư ng B Tài chính, nhưng t ng s i m t yêu c u c p th ph i tuân theo quy nh t i kho n 2 i u 7 Quy ch này. Sau 03 năm d thi, tính t l n thi th nh t n u m t trong các môn thi ã thi 3 l n nhưng i m thi không t yêu c u ho c thí sinh d thi 8 môn nhưng không t ng
 6. s i m thi theo quy nh ngh c p th thNm nh viên v giá thì b h y b toàn b k t qu thi. 4. Thi nâng i m: Ngư i có i m thi ã t yêu c u c a t t c các môn thi quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy ch này nhưng t ng s i m thi không s i m quy nh t i kho n 2 i u này thì ư c l a ch n các môn thi chưa thi 3l n ăng ký thi nâng i m. Trư ng h p thi nâng i m thì k t qu thi l y theo i m thi l n sau. Trong th i gian b o lưu, ngư i d thi ư c phép l a ch n các môn chưa thi 3l n ăng ký thi nâng i m. 5. Mi n thi môn ngo i ng và tin h c: 5.1. Mi n thi ngo i ng cho ngư i d thi có m t trong các i u ki n sau: 5.1.1. Có ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính c p. 5.1.2. Có b ng t t nghi p i h c tr lên chuyên ngành ngo i ng 01 trong 05 th ti ng Anh, Nga, Pháp, c, Trung Qu c. 5.1.3. Có b ng t t nghi p i h c, ho c th c sĩ, ho c ti n sĩ h c b ng ngo i ng quy nh t i M c 5.1.2 i m 5.1 kho n 5 i u này do t ch c ào t o nư c ngoài c p. 5.1.4. Có ch ng ch IELTS t t 5.0 i m ho c TOEFL t t 450 i m trong th i h n 2 năm k t ngày c p. 5.1.5. Nam t 50 tu i, n t 45 tu i tr lên. i u ki n này có hi u l c n h t ngày 31/12/2012. 5.2. Mi n thi tin h c cho ngư i d thi có m t trong các i u ki n sau: 5.2.1. Có ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính c p. 5.2.2. Có b ng t t nghi p i h c tr lên chuyên ngành công ngh thông tin do các t ch c ào t o trong nư c và nư c ngoài c p. 5.2.3. Nam t 50 tu i, n t 45 tu i tr lên. i u ki n này có hi u l c n h t ngày 31/12/2012. Chương II. H I NG THI TH M NNH VIÊN V GIÁ i u 8. H i ng thi Th m nh viên v giá (g i t t là H i ng thi) 1. H i ng thi do B trư ng B Tài chính thành l p cho t ng kỳ thi theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá và V trư ng V T ch c cán b và t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v .
 7. 2. H i ng thi ch u trách nhi m t ch c các kỳ thi thNm nh viên v giá theo Quy t nh s 2648/Q -BTC ngày 6/8/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m t s quy nh c th cho các kỳ thi tuy n d ng, nâng ng ch công ch c, viên ch c, thi c p ch ng ch c a B Tài chính. Trong t ng kỳ thi Ch t ch H i ng ph i thành l p Ban thi, Ban Coi thi, Ban Ch m thi, Ban Phúc kh o (n u c n). 3. Văn phòng c a H i ng thi t t i C c Qu n lý giá. H i ng thi ư c phép s d ng con d u c a C c Qu n lý giá ho c con d u c a B Tài chính trong th i gian ho t ng c a H i ng. 4. H i ng thi, các thành viên H i ng thi và ngư i ký h p ng ra thi không ư c t ch c, tham gia ph o, hư ng d n ôn thi sau khi H i ng thi ã thông báo k ho ch, n i dung, chương trình c a kỳ thi. i u 9. T ch c c a H i ng thi 1. Thành ph n H i ng thi t i a không quá 7 ngư i bao g m: 1.1. Ch t ch H i ng thi là Th trư ng B Tài chính ho c C c trư ng C c Qu n lý giá (n u ư c u quy n); 2 Phó Ch t ch là lãnh o C c Qu n lý giá, lãnh o V T ch c cán b ; các y viên là lãnh o V Pháp ch và cán b khoa h c, chuyên gia c a các ơn v thu c B Tài chính và H i ThNm nh giá Vi t Nam; 01 y viên thư ký H i ng thi là lãnh o phòng thu c C c Qu n lý giá. 1.2. Nh ng ngư i có b , m , v , ch ng, con, anh ch em ru t c a mình ho c bên v (ho c ch ng) tham gia d thi kỳ thi nào thì không ư c tham gia vào H i ng thi và các b ph n liên quan n kỳ thi ó. 2. Giúp vi c cho H i ng thi có T Thư ng tr c do C c trư ng C c Qu n lý giá và V trư ng V T ch c cán b ngh Ch t ch H i ng thi quy t nh thành l p. T thư ng tr c ho t ng theo ch kiêm nhi m và t i a không quá 4 ngư i. Ch c năng, nhi m v c a T Thư ng tr c do Ch t ch H i ng thi quy nh. i u 10. Nhi m v , quy n h n c a H i ng thi 1. Xây d ng thi, áp án cho kỳ thi. 2. Thông báo công khai k ho ch thi trên phương ti n thông tin i chúng. 3. T ch c ti p nh n h sơ, xét duy t danh sách thí sinh d thi. 4. T ch c kỳ thi thNm nh viên v giá và t ch c thi sát h ch i v i ngư i có ch ng ch hành ngh thNm nh giá do t ch c nư c ngoài có thNm quy n c p ư c B Tài chính th a nh n. 5. Thông qua n i quy phòng thi. 6. Xét duy t k t qu thi.
 8. 7. T ch c phúc kh o k t qu thi n u thí sinh có yêu c u. 8. Báo cáo B trư ng B Tài chính phê duy t k t qu kỳ thi, công b k t qu thi và thông báo i m cho t ng thí sinh d thi. 9. T ng h p danh sách các thí sinh t yêu c u thi theo t ng kỳ thi th nh t, th hai, th ba và trình B trư ng B Tài chính c p Th ThNm nh viên v giá. i u 11. Ch làm vi c c a H i ng thi 1. H i ng thi làm vi c theo ch t p th . Các quy t nh c a H i ng thi ph i có ý ki n t p th , theo nguyên t c bi u quy t v i t i thi u 2/3 ý ki n ng ý c a các thành viên H i ng thi. 2. H i ng thi t ch c 01 cu c h p trư c kỳ thi và 01 cu c h p sau kỳ thi do Ch t ch H i ng thi quy t nh tri u t p. Khi c n thi t, Ch t ch H i ng thi quy t nh tri u t p cu c h p b t thư ng. 3. H i ng thi ư c s d ng th i gian làm vi c hành chính t ch c các cu c h p và ho t ng thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng thi. Các thành viên H i ng thi ư c hư ng thù lao trích t l phí thi theo m c do B trư ng B Tài chính phê duy t. 4. Chương trình và n i dung các cu c h p H i ng thi ph i ư c thông báo trư c b ng văn b n cho các thành viên ít nh t 1 tu n (5 ngày làm vi c). i u 12. Nhi m v , quy n h n c a thành viên H i ng thi 1. Ch t ch H i ng thi: 1.1. Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng thi quy nh t i i u 10 Quy ch này. T ch c các kỳ thi nghiêm túc, an toàn. 1.2. Phân công trách nhi m cho các phó Ch t ch và t ng thành viên H i ng thi. 1.3. T ch c vi c ra thi và áp án có niêm phong riêng, l a ch n thi, áp án theo n i dung, chương trình ã quy nh, m b o bí m t tuy t i thi, áp án trư c khi thi; n u th y c n thi t thì có th m i T (ho c chuyên gia) ph n bi n thi. 1.4 Quy t nh thành l p Ban thi, Ban coi thi, Ban ch m thi và Ban phúc kh o (n u c n thi t). 1.5. Tr c ti p ho c giao cho Phó Ch t ch ti p nh n và b o qu n thi, áp án có niêm phong riêng; ký h p ng v i ngư i ư c l a ch n ra thi và áp án t ng môn thi. 1.6. T ch c và quy t nh vi c l a ch n thi và áp án. Th c hi n úng quy trình ki m tra, giám sát, b o m t cho quá trình m thi g c, nhân b n, óng gói, niêm phong thi (có biên b n c a t ng công o n).
 9. 1.7. T ch c giao nh n thi gi a H i ng thi v i trư ng Ban coi thi và l p biên b n giao nh n các túi thi còn niêm phong. 1.8. Báo cáo B trư ng B Tài chính k t qu kỳ thi. 1.9. C p gi y ch ng nh n i m thi cho ngư i d thi sau khi k t qu thi ã ư c B trư ng phê duy t. 1.10. y quy n cho Phó Ch t ch H i ng thi i u hành công vi c c a H i ng thi trong trư ng h p v ng m t. 2. Phó Ch t ch và các u viên H i ng thi: 2.1. Phó Ch t ch H i ng thi: i u hành công vi c thư ng xuyên c a H i ng thi theo y quy n c a Ch t ch H i ng thi. 2.2. Phó Ch t ch và các u viên H i ng thi: th c hi n các công vi c theo phân công c a Ch t ch H i ng thi. 3. U viên thư ký H i ng thi: 3.1. T ch c vi c ti p nh n h sơ ăng ký d thi c a ngư i d thi, l p danh sách thí sinh trình H i ng thi xét duy t danh sách d thi. 3.2. ChuNn b các văn b n c n thi t liên quan n vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a H i ng thi và ghi biên b n các cu c h p c a H i ng thi. 3.3. Thu nh n biên b n vi ph m k lu t i v i ngư i d thi có vi ph m n i quy thi và trình H i ng thi xem xét. 3.4. Th c hi n các công vi c khác do Ch t ch H i ng thi phân công. i u 13. Ban thi, Ban coi thi, Ban ch m thi, Ban phúc kh o; Quy trình làm thi, coi thi, ch m thi, b o qu n, lưu tr thi, bài thi; x lý vi ph m n i quy thi, gi i quy t khi u n i, quy nh v s d ng máy vi tính, khen thư ng và x lý vi ph m quy ch thi, th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 2684/Q -BTC ngày 6/8/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m t s quy nh c th cho các kỳ thi tuy n d ng, nâng ng ch công ch c, viên ch c, thi c p ch ng ch c a B Tài chính. i u 14. Xét duy t k t qu thi H i ng thi căn c vào k t qu ch m thi c a t ng môn thi xét duy t k t qu thi và thông qua danh sách i m thi c a t ng môn thi c a ngư i d thi. K t qu thi do Ch t ch H i ng thi công b sau khi báo cáo và ư c B trư ng B Tài chính phê duy t. i u 15. Phúc kh o bài thi 1. Trong th i h n 15 ngày k t khi công b k t qu thi, ngư i d thi có quy n g i ơn xin phúc kh o n Ch t ch H i ng thi, H i ng thi có trách nhi m t ch c
 10. phúc kh o bài thi và tr l i cho ngư i có ơn xin phúc kh o bi t. Trư ng h p ch m phúc kh o k t qu i m thi l y theo i m phúc kh o. 2. Ngư i có ơn xin phúc kh o ph i n p l phí phúc kh o theo thông báo c a H i ng thi. Chương III. T CH C THI SÁT H CH I V I NGƯ I CÓ CH NG CH HÀNH NGH TH M NNH GIÁ DO T CH C NƯ C NGOÀI CÓ TH M QUY N C P i u 16. N i dung thi sát h ch N i dung thi sát h ch: Môn thi Pháp lu t áp d ng trong ho t ng nh giá và thNm nh giá tài s n. Ngôn ng trong kỳ thi sát h ch ư c s d ng b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh. N i dung c th quy nh t i i m 3, M c II Ph l c 01 kèm theo Quy ch này. i u 17. H sơ d thi sát h ch H sơ d thi sát h ch g m: 1. Phi u ăng ký d thi. 2. B n sao và b n d ch ra ti ng Vi t có công ch ng c a cơ quan công ch ng Vi t Nam: B ng t t nghi p i h c; Ch ng ch hành ngh thNm nh giá. Các gi y t quy nh t i i m 2.1, i m 2.2 kho n 2 i u 2 Quy ch này. 3. 03 nh màu c 3 x 4 ch p trong th i gian không quá 06 tháng tính n ngày n p h sơ, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ h , tên, a ch ngư i nh n. 4. B n sao H chi u do nư c s t i c p có xác nh n c a t ch c qu n lý lao ng ( i v i ngư i nư c ngoài) 5. H sơ d thi do H i ng thi phát hành theo m u th ng nh t, ngư i ăng ký d thi sát h ch ph i n p h sơ cho H i ng thi ho c ơn v ư c H i ng thi y quy n ch m nh t là 30 ngày trư c ngày thi. i u 18. t k t qu thi: Ngư i d thi sát h ch ph i t k t qu t 7 i m tr lên theo thang i m 10 ho c t t 70% s i m tr lên n u tính theo thang i m khác thì ư c B trư ng B Tài chính c p Th thNm nh viên v giá. Chương IV.
 11. C P GI Y CH NG NH N T K T QU KỲ THI VÀ XÉT C P TH TH M NNH VIÊN V GIÁ i u 19. C p gi y ch ng nh n t k t qu kỳ thi th m nh viên v giá Căn c vào k t qu thi do H i ng thi báo cáo và ư c B trư ng B Tài chính phê duy t, Ch t ch H i ng thi c p Gi y ch ng nh n i m thi cho t ng thí sinh (ph l c s 02). Gi y ch ng nh n i m thi là cơ s l p h sơ xin d thi các chuyên chưa thi, thi l i, các chuyên chưa t yêu c u ho c d thi nâng i m ( i v i thí sinh chưa thi ho c chưa t yêu c u các môn thi); là căn c H i ng thi trình B trư ng B Tài chính c p th thNm nh viên v giá. i u 20. Th th m nh viên v giá. 1. Th thNm nh viên v giá (Ph l c s 03) do B trư ng B Tài chính c p có giá tr pháp lý ăng ký hành ngh thNm nh giá theo quy nh c a pháp lu t v thNm nh giá. 2. Th thNm nh viên v giá ư c trao tr c ti p cho ngư i ư c c p th ho c ngư i ư c y quy n h p pháp c a ngư i ư c c p theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i ư c c p Th thNm nh viên v giá nhưng b m t, b rách thì ư c c p l i Th thNm nh viên v giá. 4. Ngư i ư c i Th , c p l i Th thNm nh viên v giá ph i n p m t kho n phí theo quy nh c a B Tài chính. 5. Th thNm nh viên v giá có giá tr không th i h n. Nh ng th ã c p trư c ngày Quy ch này có hi u l c (có th i h n 5 năm k t ngày c p) s ư c B trư ng B Tài chính i l i theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá và theo úng quy nh t i Quy ch này. Th i h n i th ư c hoàn thành trong năm 2008. Chương V. T CH C TH C HI N i u 21. Nhi m v quy n h n c a C c trư ng C c Qu n lý giá. 1. T ch c tri n khai th c hi n quy ch này. 2. L p và báo cáo B trư ng B Tài chính k ho ch t ch c thi hàng năm. 3. Ch trì ph i h p v i H i ngh nghi p và các trư ng i h c, Cao ng xây d ng n i dung, chương trình tài li u h c, ôn thi c p Th thNm nh viên v giá. 4. Th c hi n vi c trao Th ThNm nh viên v giá cho các cá nhân t yêu c u thi theo Quy t nh c a B trư ng B Tài chính. 5. Qu n lý danh sách thNm nh viên v giá.
 12. 6. T ch c b o qu n, lưu tr an toàn h sơ, tài li u liên quan n các kỳ thi theo quy nh hi n hành. 7. Th c hi n các ch c năng qu n lý nhà nư c liên quan n kỳ thi thNm nh viên v giá./. PH L C S 01 N I DUNG CƠ B N C A CÁC MÔN THI C P TH TH M NNH VIÊN V GIÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55 /2008/Q -BTC ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) I. CÁC MÔN THI BAO G M: Các môn chuyên ngành: 1. Pháp lu t áp d ng trong ho t ng nh giá và thN m nh giá tài s n; 2. Nguyên lý hình thành giá c th trư ng; 3. Nguyên lý căn b n v thN m nh giá; 4. ThN m nh giá b t ng s n; 5. ThN m nh giá máy, thi t b ; 6. ThN m nh giá tr doanh nghi p; Các môn i u ki n: 7. Tin h c (trình B); 8. Ngo i ng : trình C c a 01 trong 05 ngo i ng thông d ng: Anh, Nga, Pháp, Trung Qu c, c. II. N I DUNG C TH C A T NG MÔN THI: 1. Pháp lu t áp d ng trong ho t ng nh giá và thN m nh giá tài s n 1.1. Pháp lu t v tài s n và các quy n v tài s n; 1.2. Nh ng n i dung cơ b n c a pháp lu t v nh giá và thNm nh giá tài s n; 1.3. a v pháp lý c a ThN m nh viên v giá; 1.4. Pháp lu t v doanh nghi p;
 13. 1.5. Pháp lu t h p ng; 1.6. Pháp lu t thu ; 1.7. Pháp lu t v gi i quy t tranh ch p; 1.8. Pháp lu t v phá s n. 2. Nguyên lý hình thành giá c th trư ng 2.1. Ph m trù giá c trong n n kinh t th trư ng; 2.2. B n ch t kinh t c a ph m trù giá c (theo h c thuy t c a K.Marx); 2.3. Cơ ch v n ng c a giá c th trư ng: - Cơ ch v n ng c a giá c th trư ng - Xu hư ng v n ng c a giá c th trư ng và các nhân t tác ng n s hình thành và v n ng c a giá s n phN m c a doanh nghi p . 2.4. Phân lo i chi phí và xác nh chi phí: - Phân lo i chi phí - Cơ c u giá bán - Phân tích m i quan h gi a giá thành, s n lư ng và m c giá d ki n. 2.5. Các hình thái th trư ng và phương pháp xác nh giá. 2.6. Cơ ch qu n lý giá theo quy nh hi n hành. 3. Nguyên lý căn b n v thN m nh giá; 3.1. Khái ni m v thN m nh giá; 3.2. Cơ s giá tr c a thN m nh giá; 3.3. Các nguyên t c thN m nh giá; 3.4. Các cách ti p c n và phương pháp cơ b n s d ng trong thNm nh giá; 3.5. Toán ng d ng trong thN m nh giá; 3.6. Quy trình thN m nh giá; 3.7. Báo cáo, ch ng thư thN m nh giá; 3.8. H th ng tiêu chuN n thN m nh giá Vi t Nam.
 14. 4. ThN m nh giá b t ng s n 4.1. Vai trò, m c ích và ý nghĩa c a thN m nh giá b t ng s n; 4.2. B t ng s n; 4.3. Th trư ng b t ng s n; 4.4. ThN m nh giá b t ng s n: - Khái ni m. - Cơ s giá tr c a thN m nh giá b t ng s n. - Các y u t tác ng n giá b t ng s n. 4.5. Các nguyên t c thN m nh giá b t ng s n; 4.6. Quy trình thN m nh giá b t ng s n; 4.7. Các phương pháp thN m nh giá b t ng s n theo quy nh c a h th ng tiêu chuN n thN m nh giá Vi t Nam; 4.8. Bài t p c th cho t ng phương pháp thN m nh giá. 5. ThN m nh giá máy, thi t b 5.1. Vai trò, m c ích và ý nghĩa c a thN m nh giá máy, thi t b ; 5.2. Khái ni m, b n ch t, phân lo i máy, thi t b ; 5.3. Th trư ng máy, thi t b ; 5.4. Cơ s giá tr c a thN m nh giá máy-thi t b ; 5.5. Các y u t tác ng n giá máy, thi t b ; 5.6. Quy trình thN m nh giá máy, thi t b ; 5.7. Các phương pháp thN m nh giá máy, thi t b theo quy nh c a h th ng tiêu chuN n thN m nh giá Vi t Nam; 5.8. Bài t p c th cho t ng phương pháp thN m nh giá. 6. ThN m nh giá tr doanh nghi p 6.1. Khái ni m, vai trò, m c ích và ý nghĩa c a thN m nh giá tr doanh nghi p; 6.2. ThN m nh giá tr doanh nghi p theo Tiêu chuN n qu c t và Vi t Nam.
 15. - Nh ng khái ni m cơ b n. - Cơ s thN m nh giá. - Quy trình thN m nh giá. 6.3. Các y u t tác ng n giá tr doanh nghi p. - Môi trư ng vĩ mô c a doanh nghi p. - Môi trư ng ngành. - a i m kinh doanh c a doanh nghi p. 6.4. Các y u t v s n phN m, th trư ng và chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p - Các y u t v s n phN m, th trư ng và chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p. - ánh giá s n phN m c a doanh nghi p - ánh giá th trư ng c a doanh nghi p. - ánh giá chi n lư c c a doanh nghi p. 6.5. Các y u t v qu n tr kinh doanh c a doanh nghi p - ánh giá các lo i hình doanh nghi p. - ánh giá công ngh , thi t b c a doanh nghi p. - ánh giá ngu n nguyên li u c a công ngh môi trư ng. - ánh giá ngu n nhân l c. 6.6. Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p: - Khái ni m, phân tích tài chính doanh nghi p. - Tài li u s d ng cho vi c phân tích. 6.7. Các phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p. 6.8. Phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa theo quy nh hi n hành: - Phương pháp tài s n. - Phương pháp dòng ti n chi t kh u. - Phương pháp khác.
 16. 6.9. Bài t p ng d ng c th cho t ng phương pháp. 7. Tin h c: -H i u hành WINDOWS và các ng d ng cơ b n. - H WINWORD: + Các l nh làm vi c, làm vi c theo kh i. + T o b ng bi u, t trang in. - H EXCEL và các ng d ng cơ b n. - Microsoft Power Point. - Máy tính, m ng máy tính, internet, trang i n t . 8. Ngo i ng - Yêu c u trình C tr lên. - K năng c, vi t. PH L C S 02 GI Y CH NG NH N I M THI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -BTC ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc -------------- H I NG THI TH M NNH VIÊN V GIÁ S /TC-H T Hà N i, ngày tháng năm 200... GI Y CH NG NH N I M THI H I NG THI TH M NNH VIÊN V GIÁ CH NG NH N Ông (Bà)................................................................................................
 17. Năm sinh............................................................................................... ơn v công tác..................................................................................... ã tham d kỳ thi thN m nh viên v giá l n th .........năm 200.... t ch c ngày.....tháng........năm 200... n ngày......tháng....năm 200... t ch c t i............. i m thi các môn như sau: S I M THI MÔN THI TT B ng s B ng ch 1 Pháp lu t áp d ng trong ho t ng nh giá và thN m nh giá tài s n; 2 Nguyên lý hình thành giá c th trư ng; 3 Nh ng nguyên lý căn b n v thN m nh giá; 4 ThN m nh giá b t ng s n; 5 ThN m nh giá máy, thi t b ; 6 ThN m nh giá tr doanh nghi p; 7 Tin h c (trình B); 8 Ngo i ng trình C (Anh, Nga, Pháp, Trung Qu c, c). t t ng s i m CH TNCH H I NG THI Nơi nh n: - Thí sinh; - Lưu: H i ng thi. PH L C S 03 M U TH TH M NNH VIÊN V GIÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -BTC ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) M u th thNm nh viên v giá ư c quy nh như sau: 1. Kích thư c: 7,0cm x 10 cm 2. c i m chính: th có hai m t ư c ghi b ng ti ng Vi t, ti ng Anh.
 18. a. M t trư c: + Tên tiêu c a nư c Vi t Nam (ch en ) + Tên cơ quan c p th (ch en) + Th thNm nh v giá (ch ) + S th (ch en ) + H , tên, năm sinh, quê quán (ch en) + Hà N i, ngày, tháng, năm (ch en ) + B trư ng B Tài chính (ch en ) + Ch ký c a ngư i có thNm quy n thu c B Tài chính và d u c a cơ quan c p th . + H n s d ng. + Bên trái là nh màu 3 x 4 cm c a thNm nh viên có óng d u giáp lai c a cơ quan c p th . b. M t sau: + Ghi n i dung quy nh v s d ng th theo quy nh t i quy t nh này (ch màu en). c. Màu s c: + M t trư c th màu h ng, n n có Qu c huy, ch chìm T GVN + M t sau th màu h ng, n n có Qu c huy chìm. M t trư c: B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T MINISTRY OF NAM FINANCE c l p – T do – H nh phúc _____________ TH TH M NNH VIÊN V GIÁ (VALUER CERTIFICATE) nh 3x4 S /Number:..................................... H , tên/ Full Name:
 19. Năm sinh/Date of Birth: Quê quán/Home Town: Hà N i, ngày tháng năm 200... B TRƯ NG MINISTER M t sau: Quy nh s d ng th Ngư i có Th thNm nh viên v giá: - ư c s d ng Th hành ngh thNm nh giá theo quy nh c a pháp lu t. - Ph i gi gìn cNn th n; không làm m t, hư h ng, s a ch a, tNy xóa. - Không ư c cho thuê, cho mư n ho c cho các t ch c, cá nhân khác s d ng tên và Th thNm nh viên v giá c a mình th c hi n các ho t ng thNm nh giá. - Không ư c s d ng Th thNm nh viên v giá vào các m c ích khác mà Pháp lu t không quy nh. REGULATIONS OF USE Rights and obligations of the grantee: - To practise business in a valuation firm or to establish such a firm under the law. - To keep this Certificate carefully, which should not be subject to loss, damage, modification or erasure. - Lending of this Certificate or letting Grantee’s name for valuation practice is strictly prohibited. - Use of this Certificate in other practices other than those promulgated by laws.
Đồng bộ tài khoản