Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 55/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C PHÒNG, CH NG HIV/AIDS THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng. 1. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS là c c chuyên ngành thu c B Y t , tham mưu giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và t ch c th c hi n pháp lu t, ch o, i u hành, ki m tra, giám sát các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên ph m vi c nư c. 2. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. Kinh phí ho t ng c a C c do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, hàng năm v phòng, ch ng HIV/AIDS, trình B trư ng B Y t phê duy t ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ch trì xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, ch , chính sách v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS, trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n ban hành. 3. Ch trì ho c ph i h p xây d ng quy nh phân tuy n k thu t, các quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS trình c p có thNm quy n ban hành.
  2. 4. Giúp B trư ng B Y t làm thư ng tr c v phòng ch ng HIV/AIDS c a U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. 5. Qu n lý, ch o ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên ph m vi c nư c; làm u m i qu n lý, ch o ho t ng chuyên môn v phòng, ch ng HIV/AIDS c a các B , ngành. 6. Qu n lý, ch o và ch trì t ch c th c hi ncác n i dung sau: a) Thông tin- giáo d c- truy n thông và huy ng c ng ng v phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Can thi p gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV; c) Tư v n, xét nghi m HIV; d) D phòngphơi nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p; ) Giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, ánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; e) i u tr và chăm sóc ngư i nhi m HIV/AIDS; d phòng lây truy n HIV t m sang con; ph i h p phòng, ch ng các b nh lây truy n qua ư ng tình d c và phòng, ch ng ng nhi m Lao/HIV; g) Nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS; h) Biên t p, xu t b n, phát hành “T p chí AIDS và c ng ng”. 7. Ch trì qu n lý, ch o, i u ph i và t ch c tri n khai các d án h p tác qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. 8. Tham mưu cho B trư ng trong vi c ph i h p liên ngành trong phòng, ch ng HIV/AIDS. 9. Ch trì ho c ph i h pv i các ơn v liên quan t ch c ki m tra và xu t các bi n pháp x lý vi ph m trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS theo quy nh c a pháp lu t; tham gia các oàn thanh tra v ho t ng chuyên ngành phòng, ch ng HIV/AIDS. 10. Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Y t . 11. Ch trì, ph i h p v i các V , C c, T ng c c, Văn phòng B , Thanh traB Y t trong vi c qu n lý, ch o các ho t ng chuyên môn c a m ng lư i phòng ch ng HIV/AIDS tuy n dư i. 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao.
  3. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh oC c Lãnh o C c Phòng, ch ng HIV/AIDS g m C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư- c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2.T ch c c a C c a) Văn phòng C c; b) Phòng K ho ch - Tài chính; c) Phòng Giám sát, theo dõi và ánh giá; d) Phòng i u tr và chăm sóc HIV/AIDS; ) Phòng Can thi p d phòng lây nhi m HIV; e) Phòng Truy n thông và Huy ng c ng ng; g) Phòng Nghiên c u khoa h c và H p tác qu c t ; h) ơn v s nghi p tr c thu c C c: T p chí AIDS và c ng ng. 3. Cơ ch ho t ng a) C c Phòng, ch ng HIV/AIDS ho t ng theo ch th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng C c, các phòng trong C c, T p chí AIDS và c ng ng do C c trư ng quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS ã ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h công tác gi a Văn phòng C c, các phòng trong C c, T p chí AIDS và c ng ng do C c trư ng quy nh; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m ch c danh lãnh o Văn phòng C c và lãnh o các phòng thu c C c, lãnh o T p chí AIDS và c ng ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; d) Các ch c danh lãnh o C c, lãnh o Văn phòng C c và các phòng thu c C c, lãnh o T p chí AIDS và c ng ng ư c hư ng ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch
  4. Biên ch c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS ư c xác nh theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác trên cơ s xu t c a C c trư ng. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 21/2005/Q -BYT ngày 26/7/2005 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản