Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 55/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V H P NH T S TH D C TH THAO, S DU LNCH V I S VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH S VĂN HÓA - TH THAO VÀ DU LNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 355/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay h p nh t S Th d c Th thao, S Du l ch v i S Văn hóa và Thông tin thành S Văn hóa - Th thao và Du l ch; ng th i chuy n ch c năng nhi m v và t ch c b máy qu n lý v báo chí, xu t b n c a S Văn hóa và Thông tin cho S Thông tin và Truy n thông; ti p nh n ch c năng và t ch c v gia ình t y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph . Tr s c a S Văn hóa - Th thao và Du l ch t t i s 164 ng Kh i, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. V trí và ch c năng c a S Văn hóa - Th thao và Du l ch S Văn hóa - Th thao và Du l ch là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph ; tham mưu giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v văn hóa, th d c, th thao và du l ch; gia ình; qu ng cáo (tr qu ng cáo trên các phương ti n báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm). S Văn hóa - Th thao và Du l ch có tư cách pháp nhân, con d u và tài kho n riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c theo quy nh. S Văn hóa - Th thao và Du l ch ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v nghi p v c a các B - ngành có liên quan.
  2. i u 3. S Văn hóa - Th thao và Du l ch do Giám c ph trách và các Phó Giám c giúp vi c theo quy nh. Biên ch c a S Văn hóa - Th thao và Du l ch do y ban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch hàng năm c a thành ph . Trư c m t gi nguyên ch tiêu biên ch hi n có c a S Văn hóa và Thông tin (tr biên ch qu n lý v báo chí, xu t b n chuy n giao cho S Thông tin và Truy n thông), biên ch c a S Th d c Th thao, S Du l ch và biên ch c a b ph n qu n lý nhà nư c v gia ình c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph . i u 4. Giao Giám c S N i v ph i h p v i S Tài chính hư ng d n S Văn hóa và Thông tin, S Th d c Th thao, S Du l ch, y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph th c hi n vi c h p nh t, bàn giao, ti p nh n ch c năng, nhi m v quy nh t i i u 1 theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 5. Giao Giám c S Văn hóa - Th thao và Du l ch căn c ch c năng nhi m v ư c giao s p x p t ch c b máy tinh g n, h p lý, ho t ng có hi u l c, hi u qu , b trí cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a S , trình y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 50/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v h p nh t S Văn hóa và Thông tin, S Th d c Th thao thành S Văn hóa và Th thao thành ph và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Th d c Th thao, Giám c S Du l ch, Giám c S Văn hóa - Th thao và Du l ch, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản