Quyết định số 554/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 554/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 554/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 554/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 554/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 2108/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 576/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 7 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ( Kèm theo Quyết định số 554/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; 2. Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 3. Trường Vừa học vừa làm 15/5 thuộc Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; 4. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thuộc Sở Văn hóa Thông tin, thành phố Hồ Chí Minh; 5. Bà Ngô Thị Bạch, Chánh Thanh tra quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; 6. Bà Phạm Thị Út, Chánh Văn phòng Quận ủy quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; 7. Ông Trần Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo-Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh; 8. Ông Võ Ngọc Huệ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo-Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh; 9. Bà La Ánh Mai, Hiệu trưởng Trường dân lập Quốc tế thuộc Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh; 10. Bà Khiếu Thị Quỳnh Như, nhân viên Trung tâm Giao dịch thương mại Quốc tế thuộc Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh; 11. Bà Nguyễn Thị Vinh Tuyến, nhân viên Văn phòng Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản