Quyết định số 5565/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 5565/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5565/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5565/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 5565/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O B O V AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯ I I N CAO ÁP THÀNH PH H CHÍ MINH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp; Căn c Quy t nh s 4041/Q -UBND ngày 07 tháng 9 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Ch o b o v an toàn công trình lư i i n cao áp thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S Công nghi p t i T trình s 1267/TTr-SCN ngày 19 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o b o v an toàn công trình lư i i n cao áp thành ph H Chí Minh (g i t t là Ban Ch o lư i i n cao áp). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Công nghi p, Th trư ng các S - ngành thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các thành viên c a Ban Ch o b o v an toàn công trình lư i i n cao áp thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Trung Tín QUY CH HO T NG C A BAN CH O B O V AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯ I I N CAO ÁP THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5565/Q -UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch c năng Ban Ch o Ban Ch o b o v an toàn công trình lư i i n cao áp thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph ) là t ch c ph i h p liên ngành, th c hi n s ch o th ng nh t t t c các cơ quan ch c năng, các t ch c có liên quan i v i công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Cơ quan Thư ng tr c Cơ quan Thư ng tr c c a Ban Ch o là S Công nghi p: a ch : 163 Hai Bà Trưng, phư ng 6, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i n tho i: (84.8) 8.221775 - 8.221776; Fax: (84.8) 8.221776 Website: http://www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn Email: scn@tphcm.gov.vn
  2. Chương 2: NHI M V , TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A BAN CH O i u 3. Nhi m v c a Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph 1. Ch o các cơ quan ch c năng, y ban nhân dân các qu n - huy n và các t ch c có liên quan gi i quy t các v n liên quan n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp theo quy nh hi n hành c a pháp lu t và ch o c a y ban nhân dân thành ph . 2. xu t v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph các ch trương, chính sách và gi i pháp t ng bư c gi i quy t d t i m các vi ph m cũ và ngăn ch n các vi ph m m i x y ra t i a phương. 3. ôn c, ki m tra công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp t i các qu n - huy n và x lý vi ph m các quy nh v b o v an toàn công trình i n, hành lang b o v an toàn lư i i n. 4. Tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n khác liên quan n công trình lư i i n cao áp trên a bàn thành ph . 5. nh kỳ hàng quý, hàng năm ho c t xu t, m i thành viên Ban Ch o báo cáo và ánh giá k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp cho cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o là S Công nghi p t ng h p báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph . i u 4. Trách nhi m và quy n h n c a Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph 1. Các S - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n, các cơ quan, ơn v có i di n là thành viên c a Ban Ch o có trách nhi m th c hi n các nhi m v do Ban Ch o giao và ng th i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v vi c th c hi n các nhi m v ư c giao. 2. Ban Ch o ư c quan h công tác, ph i h p làm vi c v i các B , cơ quan ngang B , các T ng Công ty, T p oàn kinh t và các ơn v trong và ngoài nư c nh m th c hi n các nhi m v ã ư c Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph giao. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ QU N LÝ HO T NG i u 5. T ch c b máy Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph T ch c b máy Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph ư c phê duy t t i Quy t nh s 4041/Q -UBND ngày 07 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Ban Ch o phân công nhi m v , quy n h n cho t ng thành viên. Các thành viên có trách nhi m báo cáo v i lãnh o ơn v tri n khai th c hi n theo yêu c u c a Ban Ch o. Các thành viên ch u trách nhi m trư c Ban Ch o và lãnh o ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nhi m v ư c giao. Thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp có trách nhi m thành l p T chuyên viên giúp vi c tr c ti p th c hi n các nhi m v do Ban Ch o giao theo i u 6 c a Quy ch này. M i thành viên Ban Ch o ph trách các nhi m v c a cơ quan do mình i di n gi i quy t các v n liên quan n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp như sau: 1. Trư ng Ban Ch o: - Ch o, i u hành ho t ng c a Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph . - Phân công trách nhi m c th cho t ng thành viên trong Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph . - Ki m tra, ôn c các thành viên trong Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph th c hi n ch c năng, nhi m v ã ư c phân công. - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph v k t qu ho t ng c a Ban Ch o lư i i n cao áp. 2. Phó Trư ng ban Thư ng tr c: - Giúp vi c cho Trư ng ban Ban Ch o và ch u trách nhi m v nh ng công vi c ư c giao. - Thay m t Trư ng ban h p v i y ban nhân dân các qu n - huy n, các S , ban, ngành có liên quan và các ơn v trong vi c tri n khai công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn thành ph . - Ch trì các cu c h p Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph x lý các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - xu t các ch trương, chính sách, bi n pháp phù h p ngăn ch n các vi ph m m i và t ng bư c gi i quy t d t i m các vi ph m cũ còn t n ng. - Ph i h p v i các thành viên trong Ban Ch o chuNn b chương trình và n i dung các phiên h p c a Ban Ch o lư i i n cao áp. 3. y viên thư ng tr c:
  3. - L p k ho ch và ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan th c hi n công tác ki m tra và gi i quy t các v n liên quan n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp theo quy nh hi n hành. - Ph i h p v i các thành viên trong Ban Ch o chuNn b chương trình và n i dung các phiên h p c a Ban Ch o lư i i n cao áp. - Thay m t Thư ng tr c Ban Ch o ch trì các cu c h p c a Ban Ch o, làm vi c v i y ban nhân dân các qu n - huy n và các cơ quan, ơn v có liên quan trong vi c tri n khai công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - nh kỳ sáu tháng, báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn thành ph trình Thư ng tr c Ban Ch o xem xét trư c khi báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph . 4. y viên thu c Thanh tra S Công nghi p: - Ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n nghi p v ki m tra, l p biên b n vi ph m hành chính iv i các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp và theo dõi vi c th c hi n các quy t nh x ph t ã ban hành, ôn c th c hi n các quy t nh x ph t ã có hi u l c thi hành. - nh kỳ hàng quý, hàng năm ho c t xu t, báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn thành ph v Thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . 5. y viên thu c S Tài nguyên và Môi trư ng: - C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ng th i hư ng d n y ban nhân dân các qu n - huy n trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp úng quy nh t i Lu t t ai, Lu t Xây d ng, Lu t i n l c và Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Ph i h p b trí qu t cho vi c xây d ng các công trình ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và t dành cho hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp theo quy nh c a pháp lu t. 6. y viên thu c S Quy ho ch - Ki n trúc: - Có ý ki n th a thu n quy ho ch v hư ng tuy n ư ng dây t i i n và v trí, a i m xây d ng tr m bi n áp có c p i n áp t 110kV tr lên. - ThNm nh các án quy ho ch chi ti t ph n h t ng k thu t m b o hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp theo quy nh t i Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Có ý ki n v quy ho ch ng m ô th trong ó có ng m h th ng i n. - nh kỳ hàng quý, hàng năm ho c t xu t, báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn v cơ quan thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp là S Công nghi p t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . 7. y viên thu c S Giao thông - Công chính: - Hư ng d n ơn v qu n lý ho c ch s h u cây xanh trên a bàn thành ph ph i h p v i ơn v i n l c th c hi n úng quy nh trong vi c ch t, t a cây xanh b o m an toàn công trình lư i i n cao áp, ư c quy nh t i i u 5 Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Hư ng d n các ơn v qu n lý giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng s t ph i h p v i ơn v i n l c th c hi n úng quy nh t i i u 51, i u 52 c a Lu t i n l c và i u 3 c a Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - nh kỳ hàng quý, hàng năm ho c t xu t, báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn v cơ quan thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp là S Công nghi p t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . 8. y viên thu c S Xây d ng: - Ph i h p v i cơ quan thư ng tr c Ban Ch o hư ng d n th c hi n các quy nh v vi c xây d ng nhà , công trình trong hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp. - Ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n nghi p v ki m tra, l p biên b n x lý các nhà , công trình xây d ng vi ph m hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Ch o các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân các qu n - huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng tăng cư ng công tác qu n lý vi c xây d ng nhà , công trình nh m tránh tình tr ng xây c t vi ph m ho c tái vi ph m các quy nh v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp.
  4. - Hư ng d n y ban nhân dân các qu n - huy n trong vi c c p phép xây d ng các nhà , công trình trong hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp úng quy nh t i Lu t t ai, Lu t Xây d ng, Lu t i n l c và Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - nh kỳ hàng quý, hàng năm ho c t xu t, báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn v cơ quan thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp là S Công nghi p t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . 9. y viên thu c Công an thành ph : - Tham mưu cho Giám c Công an thành ph ch o l c lư ng trong ngành ph i h p v i các cơ quan, ơn v , y ban nhân dân các qu n - huy n x lý các vi ph m v hành lang b o v an toàn và i u tra, x lý các i tư ng có hành vi xâm ph m công trình lư i i n cao áp trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. - Tham gia oàn ki m tra c a thành ph ho c các qu n - huy n ki m tra theo nh kỳ ho c t xu t công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Tham mưu Thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph gi i quy t các tình hu ng khNn c p khi x y ra s c . 10. y viên thu c y ban nhân dân các qu n - huy n: - Ch o các ơn v chuyên môn th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng tăng cư ng công tác qu n lý vi c xây d ng nhà , công trình nh m tránh tình tr ng xây c t vi ph m ho c tái vi ph m các quy nh v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Ch o các ơn v có thNm quy n trong vi c c p phép xây d ng th c hi n úng quy nh t i Lu t t ai, Lu t Xây d ng, Lu t i n l c và Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Ch o các ơn v tr c thu c và Ch t ch y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n ph i h p v i ơn v i n l c trên a bàn ki m tra, k p th i phát hi n, l p biên b n vi ph m hành chính, yêu c u t ch c và cá nhân ình ch ngay hành vi vi ph m các quy nh v hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính do vi ph m các quy nh v hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp và theo dõi vi c th c hi n các quy t nh ã ban hành, ôn c th c hi n các quy t nh ã có hi u l c thi hành, xu t bi n pháp cư ng ch và t ch c th c hi n quy t nh cư ng ch , tháo d ph n di n tích nhà , công trình vi ph m. - nh kỳ hàng quý, hàng năm ho c t xu t, báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn v cơ quan thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp là S Công nghi p t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . 11. y viên thu c các ơn v i n l c: - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng Ny m nh công tác ph bi n, tuyên truy n và hư ng d n các t ch c, cá nhân th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. - Ch o các ơn v qu n lý v n hành lư i i n tr c thu c thư ng xuyên ki m tra nh m phát hi n, ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m quy nh v an toàn i n, b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. Khi phát hi n hành vi vi ph m ph i yêu c u i tư ng vi ph m d ng ngay các hành vi vi ph m và ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n t i a phương l p biên b n vi ph m hành chính v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp và chuy n cho cơ quan có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m ó. - Ph i h p cùng v i các cơ quan ch c năng hư ng d n các t ch c, cá nhân vi ph m quy nh v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp th c hi n các bi n pháp kh c ph c theo quy nh c a pháp lu t. - Khi phát hi n công trình lư i i n cao áp b xâm ph m, b phá ho i ho c b cháy, b s c nghiêm tr ng các ơn v qu n lý v n hành lư i i n ch ng ph i h p v i y ban nhân dân các qu n - huy n, công an a phương khNn trương kh c ph c h u qu h n ch thi t h i và ưa công trình vào ho t ng. - Th ng kê, theo dõi các hành vi vi ph m hành lang an toàn công trình lư i i n cao áp trong ph m vi qu n lý. - nh kỳ hàng quý, hàng năm ho c t xu t, báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trên a bàn v cơ quan thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp là S Công nghi p t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 6. T chuyên viên giúp vi c cho Ban Ch o lư i i n cao áp T chuyên viên giúp vi c cho Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph là các cán b giúp vi c cho Thư ng tr c Ban ch o. T chuyên viên ư c thành l p theo Quy t nh s 155A/Q -BC CA ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph . T chuyên viên có nhi m v : - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, y ban nhân dân các qu n - huy n, các thành viên Ban Ch o lư i i n cao áp và các t ch c có liên quan gi i quy t các v n liên quan n công tác b o v an toàn công trình lư i
  5. i n cao áp theo quy nh hi n hành c a pháp lu t và th c hi n các nhi m v do Thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph giao; - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, y ban nhân dân các qu n - huy n, các thành viên Ban Ch o lư i i n cao áp và các t ch c có liên quan ki m tra và l p biên b n vi ph m các quy nh v b o v an toàn lư i i n cao áp t i các qu n - huy n; - xu t v i Thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph các gi i pháp t ng bư c gi i quy t d t i m các vi ph m cũ và ngăn ch n các vi ph m m i phát sinh x y ra t i a phương trong lĩnh v c i n cao áp; - Giúp Thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph gi i quy t các v n khác liên quan n công trình lư i i n cao áp trên a bàn thành ph ; - Giúp Thư ng tr c Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph theo dõi, ôn c, t ng h p báo cáo k t qu th c hi n công tác b o v an toàn lư i i n cao áp theo nh kỳ hàng tháng. i u 7. Nguyên t c, ch làm vi c 1. nh kỳ sáu tháng, Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph h p ánh giá k t qu công tác ã th c hi n và l p k ho ch th c hi n trong sáu tháng ti p theo. Trong trư ng h p c n thi t Thư ng tr c Ban Ch o có th t ch c cu c h p t xu t v i m t s thành viên c a Ban Ch o và T chuyên viên nh m gi i quy t các v n liên quan n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp ho c nh ng khó khăn, vư ng m c n y sinh trong quá trình th c hi n. 2. Ban Ch o lư i i n cao áp ho t ng trên nguyên t c th o lu n t p th và th c hi n theo ý ki n k t lu n c a Trư ng ban Ban Ch o. 3. Các thành viên Ban Ch o lư i i n cao áp t lên k ho ch th c hi n các nhi m v ư c giao. Th i gian và a i m c a m i thành viên do thành viên ó b trí và thông báo cho các bên liên quan bi t tham d . Trong trư ng h p c n s h tr c a cơ quan Thư ng tr c, các thành viên Ban Ch o thông báo n cơ quan Thư ng tr c b ng văn b n trư c 05 (năm) ngày làm vi c. 4. Các thành viên Ban Ch o lư i i n cao áp có trách nhi m tham gia y các cu c h p do Ban Ch o tri u t p và chuNn b n i dung báo cáo v tình hình tri n khai công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trong ph m vi trách nhi m ư c giao. 5. Các thành viên c a Ban Ch o lư i i n cao áp vì lý do b n công tác không th tham d cu c h p c a Ban Ch o ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n ho c y quy n cho ngư i i di n tham d cu c h p. 6. Các thành viên Ban Ch o lư i i n cao áp có trách nhi m g i báo cáo ph n công tác c a t ng thành viên theo s phân công trách nhi m t i i u 5 c a Quy ch này. Chương 4: TÀI CHÍNH VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 8. 1. Kinh phí ho t ng hàng năm c a Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph ư c s d ng t ngân sách thành ph theo d toán do S Công nghi p l p, ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t và ư c s d ng tài kho n c a S Công nghi p th c hi n giao d ch tài chính. 2. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph ph c v cho công tác t ch c các cu c h p nh kỳ, t xu t, ki m tra, giám sát, b i dư ng t p hu n, mua s m các trang thi t b c n thi t ph c v công tác ki m tra và b i dư ng cho các thành viên Ban Ch o, T chuyên viên giúp vi c cho Ban Ch o, các thành viên oàn ki m tra khi th c hi n vi c ki m tra công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 9. Các thành viên Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph ph i quán tri t ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o ã ư c xác nh trong Quy ch này. Quy ch này ư c áp d ng cho các thành viên Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph . i u 10. Nh ng văn b n do Trư ng ban Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph ký s d ng con d u c a y ban nhân dân thành ph , các văn b n do Phó Trư ng ban Thư ng tr c ký s d ng con d u c a S Công nghi p thành ph . i u 11. Th trư ng các S , ban, ngành thành ph , các Trư ng i h c, các Vi n Nghiên c u, các Trung tâm, Liên hi p, Hi p h i, H i, Công oàn, oàn th , các cơ quan truy n thông trên a bàn thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n theo ch c năng, nhi m v c a ơn v và a phương mình ph i h p v i Ban Ch o lư i i n cao áp thành ph th c hi n t t Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản