Quyết định số 557/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 557/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 557/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 557/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 557/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a Trư ng Chính tr Nguy n Văn C t i công văn s 25CV/TCT ngày 29/03/2006 (Kèm theo Thông báo s 34/TB-HVCTQG ngày 18/02/2006 c a H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Cho phép ông Nguy n Văn Luy n, Phó Hi u trư ng Trư ng Chính tr Nguy n Văn C i kh o sát, h c t p kinh nghi m v hành chính qu c gia t i Malaysia và Singapore. Th i gian chuy n i 7 ngày trong tháng 05/2006. Kinh phí chuy n i 11.400.000 ng ( mư i m t tri u b n trăm ngàn ng ) t ngu n ào t o b i dư ng cán b trong k ho ch ngân sách 2006 c a Trư ng Chính tr Nguy n Văn C . Ði u 2. Ông Nguy n Văn Luy n ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam, Malaysia và Singapore. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. Ði u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, Trư ng Chính tr Nguy n Văn C và ông Nguy n Văn Luy n căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản