Quyết định số 56/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 56/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/1999/QĐ-BCN về việc ban hành Quy chế lập dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/1999/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/1999/Q -BCN Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 56/1999/Q -BCN NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH L P D TOÁN KINH PHÍ S NGHI P KINH T IV I ÁN I U TRA CƠ B N NA CH T V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 204/1998/Q -TTg ngày19 tháng 10 năm 1998 c a Th Tư ng Chính ph ban hành Quy ch t m th i v l p d toán, c p phát, qu n lý, quy t toán kinh phí s nghi p kinh t i v i các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và Thông tư liên t ch s 36/1999/TTLT-BTC-BCN ngày 02 tháng 4 năm 1999 c a B Tài chính và B Công nghi p hư ng d n th c hi n Quy t nh 204/ 1998/Q -TTg; Theo ngh c a V Trư ng V Tài Chính K toán và C c Trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v l p d toán kinh phí s nghi p kinh t i v i án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 1999 trong vi c l p d toán kinh phí s nghi p kinh t cho các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và các nhi m v liên quan ư c B Công nghi p giao trong k ho ch hàng năm. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V Trư ng, C c trư ng C c a ch t và Khoáng S n Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n Nghiên c u a ch t và Khoáng s n, Th trư ng các ơn v có s d ng kinh phí s nghi p kinh t cho công tác i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Giã T n Dĩnh ( ã ký)
 2. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc QUY CH L PD TOÁN KINH PHÍ S NGHI P KINH T IV I ÁN I U TRA CƠ B N NA CH T V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 56 ngày 21 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. D toán kinh phí s nghi p kinh t i v i án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n (sau ây g i t t là d toán án a ch t) là t ng s ti n c n thi t th c hi n m c tiêu nhi m v a ch t c a án (bao g m các khâu l p án, thi công, t ng k t và n p báo cáo vào lưu tr a ch t) ư c tính toán c th khi l p án. i u 2. Quy ch này ư c áp d ng trong vi c l p d toán kinh phí s nghi p kinh t cho các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và các nhi m v liên quan ư c B Công nghi p giao trong k ho ch hàng năm (sau ây g i chung là án a ch t). i u 3. Các căn c l p d toán án a ch t g m: 1. Quy ch t m th i v l p d toán, c p phát, qu n lý, quy t toán kinh phí s nghi p kinh t i v i các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ban hành theo Quy t nh s 204/1998/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư Liên t ch s 36/1999/TTLB-BTC-BCN ngày 02 tháng 4 năm 1999 c a liên b B Tài chính, B Công nghi p v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 204 /1998/Q -TTg. 2. Các căn c k thu t: + i v i các án i u tra a ch t-khoáng s n là m c tiêu nhi m v , cơ s a ch t , các phương pháp k thu t và kh i lư ng các d ng công vi c ư c xây d ng trong án theo quy ch l p án-báo cáo a ch t do B Công nghi p ban hành t i quy t nh s 12/1999/Q -BCN ngày 17 tháng 3 năm 1999 và quy nh c a các chuyên ngành khác ư c c p có thNm quy n ban hành. + i v i các án nghiên c u a ch t là phương pháp và các kh i lư ng công vi c c n thi t ư c xác nh trong cương nghiên c u. + i v i các nhi m v liên quan là n i dung , kh i lư ng công vi c hoàn thành nhi m v ư c giao .
 3. 3. Các nh m c kinh t - kĩ thu t, ơn giá và h s i u ch nh giá, các ch chính sách v tài chính do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành và có hi u l c s d ng. i v i nh ng công vi c chưa có nh m c và ơn giá ư c d toán tr c ti p theo các kho n m c chi phí phù h p ch , chính sách kinh t tài chính hi n hành. i u 4. D toán án a ch t ư c l p theo các m c chi c a m c l c Ngân sách Nhà nư c và danh m c các công vi c sau: A- I V I CÁC ÁN I U TRA NA CH T: I- M c 119 " Chi phí i u tra cơ b n a ch t". Chi phí i u tra cơ b n a ch t: Là nh ng chi phí cho các d ng công vi c liên quan tr c ti p n th c hi n các m c tiêu nhi m v a ch t , g m: I-1 L p án a ch t . I-2 Thi công án: - Công tác a ch t - Công tác a ch t thu văn- a ch t công trình- a ch t môi trư ng. - Công tác a v t lý. - Công tác tr c a. - Công tác khoan. - Công tác khai ào. - Công tác l y, gia công, phân tích m u. - Công tác nghiên c u chuyên (n u có). I-3 L p báo cáo, trong ó: - L p báo cáo thông tin giai o n (khi có nhu c u, ư c c p có thNm quy n duy t) - L p báo cáo t ng k t án. I-4 Can in, n p lưu tr báo cáo a ch t II- M c chi 134 "Chi phí khác": Chi phí khác là nh ng chi phí c n thi t t o i u ki n th c hi n và nâng cao ch t lư ng án . Chi phí khác bao g m:
 4. - Chi phí làm nhà t m , thuê nhà . - Chi phí ki m tra, nghi m thu, thNm nh, xét duy t án-báo cáo. - Trích l p 3 qu : Khen thư ng, phúc l i và phát tri n công ngh a ch t. - Chi phí làm ư ng, n n khoan, làm c u, làm ng m... - Chi phí l p công trình. - Chi phí n bù và b o v môi trư ng. - Chi phí nư c ng t cho vùng thi u nư c sinh ho t. - Chi phí phòng ch ng s t rét. - Chi phí thuê thi t b , phương ti n, chuy n giao công ngh . - Chi phí h p tác khoa h c , thuê chuyên gia nư c ngoài. - Mua các lo i tài li u , b n , tư li u vi n thám... - Chi phí v n chuy n ngoài vùng i v i ngư i, thi t b , thu d n th c a. - Các kho n khác: Nhà lưu m u, b o qu n x lý m u... B- I V I CÁC ÁN NGHIÊN C U NA CH T: I- M c 119 " Chi phí i u tra cơ b n a ch t". Chi phí i u tra cơ b n a ch t, bao g m: I-1 L p án I-2 Công tác nghiên c u (bao g m chi phí cho th i gian nghiên c u trong phòng, kh o sát th c a, t ng h p, x lý tài li u, l p các lo i báo cáo và báo cáo t ng k t án) I-3 Chi phí kh o sát th c a (ch bao g m các kho n chi phí phát sinh thêm ngoài chi phí thư ng xuyên ã d toán m c I-2 nói trên) I-4 Các d ng công tác a ch t có ơn giá quy nh (không bao g m kh i lư ng công tác a ch t t p th tác gi ph i th c hi n trong quá trình nghiên c u và i th c a). I-5 Chi phí ánh máy, can in báo cáo, n p lưu tr . II- M c 134 "Chi phí khác" Chi phí khác bao g m: - Chi phí ki m tra, nghi m thu, thNm nh, xét duy t án-báo cáo
 5. - Trích l p 3 qu : Khen thư ng, phúc l i và phát tri n công ngh a ch t . - Chi phí h p tác khoa h c v i nư c ngoài (ch th c hi n khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n). - Chi phí c ng tác viên trong nư c. - Chi phí h i th o khoa h c. - Thu th p , mua các lo i tài li u , b n , tư li u vi n thám ... - Thuê thi t b , phương ti n, chuy n giao công ngh . - Chi phí v n chuy n ngoài vùng i v i ngư i, thi t b . - Chi phí n bù và b o v môi trư ng. - Phòng ch ng s t rét - Chi phí nư c ng t cho vùng thi u nư c sinh ho t - Các kho n khác. C. i v i các nhi m v liên quan ư c giao trong k ho ch năm như công tác thông tin, lưu tr , xu t b n, b o tàng, tin h c ... D toán ư c l p theo cương ho c danh m c công vi c c th hoàn thành nhi m v ó . i u 5. D toán án a ch t ư c xây d ng ph i m b o úng nh m c, ơn giá ư c c p có thNm quy n ban hành và phù h p v i ch chi tiêu tài chính hi n hành. i v i các công vi c th i i m l p d toán chưa có các căn c quy nh t i i u 3, ư c ghi khái toán kèm theo gi i trình c th v n i dung và kh i lư ng công vi c, và ch th c hi n khi có căn c d toán ư c c p có thNm quy n duy t. i u 6. i v i các án a ch t có kh i lư ng l n, ph c t p ho c ph i thi công trong th i gian dài, ư c chia ra các bư c ưa vào k ho ch hàng năm. i u 7. Vi c mua s m tài s n c nh cho các ơn v s nghi p kinh t a ch t (M c 145) ư c m b o b ng ngu n kinh phí mua s m thi t b , công ngh ph c v công tác i u tra a ch t, th c hi n trên cơ s án mua s m thi t b ho c k ho ch mua s m thi t b ư c B Công nghi p phê duy t. Chương 2 PHƯƠNG PHÁP L P D TOÁN ÁN NA CH T i u 8. Phương pháp ch y u l p d toán cho các danh m c công vi c và chi phí c a án a ch t, g m: 1- i v i nh ng d ng công vi c có m c và giá, d toán ư c tính theo công th c
 6. Z= K x G {1+ S (Hi-1)} Trong ó: - Z: D toán chi phí c a lo i công vi c . - K: Kh i lư ng công vi c ( theo ơn v tính quy nh trong nh m c) . - G: ơn giá công vi c. - Hi: Các h s i u ch nh ơn giá. - i : S th t c a h s i u ch nh ( i= 1á n ) - n: S lư ng các h s i u ch nh. a/ Kh i lư ng công vi c K ư c thi t k thi công trong án, và ph i ư c phân lo i theo các i u ki n thi công nêu trong b giá hi n hành, g m m c ph c t p c a c u trúc a ch t, lo i a hình, i u ki n giao thông, kích thư c công trình, sâu ... b/ ơn giá công vi c G ư c tính theo b giá các công trình a ch t do B Công nghi p ban hành, ng v i i u ki n thi công c a lo i công vi c thi t k trong án. Trư ng h p công vi c có các i u ki n thi công khác nhau, G s là giá bình quân gia quy n theo kh i lư ng. i v i các công vi c mà B Công nghi p chưa ban hành ơn giá d toán , khi l p d toán ư c s d ng giá tương ng do các cơ quan có thNm quy n khác ban hành. c/ Các h s i u ch nh ơn giá (Hi ) g m: -H s i u ch nh ơn giá theo khu v c (vùng) . -H s i u ch nh ơn giá do thay i i u ki n thi công so v i i u ki n "chuNn" c a m c giá ban hành. - H s i u ch nh ơn giá, liên quan n thay i lương , giá v t tư... theo t ng th i kỳ , do B Công nghi p ban hành. 2- i v i nh ng d ng công vi c chưa có nh m c và giá, d toán ư c tính tr c ti p theo các kho n m c chi phí sau: a- Chi phí tr c ti p, g m: - Lương cơ b n và các kho n ph c p, trong ó: + Lương cơ b n. + Ph c p lương. - Lương ph .
 7. - BHXH, công oàn, y t . - V t li u, nhiên li u, d ng c . - Chi phí ph c v . b- Chi phí gián ti p. Trong ó: + Lương và các kho n ph c p lương ư c tính trên cơ s s tháng c n thi t theo yêu c u công vi c, lương c p b c bình quân c a các lo i lao ng và ch tài chính hi n hành. + Lương ph c a cán b k thu t tính b ng 15,5% lương cơ b n và ph c p lương, lương ph c a công nhân tính b ng 12,2% lương cơ b n và ph c p lương. + Chi phí BHXH , công oàn, y t tính b ng 19% lương và các kho n ph c p lương + Chi phí v t li u, nhiên li u, d ng c tính c th theo nhu c u s lư ng t ng ch ng lo i , giá c t i th i i m l p d toán và m c tiêu hao cho công vi c. + Chi phí ph c v , gián ti p tính theo các t l do B Công nghi p ban hành t i quy t nh s 29/1999/Q -BCN ngày 02 tháng 6 năm 1999. 3- i v i m t s các d ng công tác và chi phí khác, d toán tính theo t l % do cơ quan có thNm quy n quy nh . i u 9. Quy nh l p d toán cho các án i u tra a ch t - khoáng s n D toán án a ch t ư c l p trên cơ s d toán các h ng m c công vi c nêu t i i u 4, g m: A- CHI PHÍ I U TRA CƠ B N NA CH T I- CÔNG TÁC L P ÁN: Thành ph n công vi c g m: Thu th p, t ng h p các tài li u a ch t , kinh t liên quan, xây d ng án trình duy t. - i v i các án a ch t ã có m c và giá cho công tác l p án như o v b n a ch t và ánh giá khoáng s n t l 1/50.000 - 1/10.000 ; các án tr c a... d toán chi phí l p án tính theo quy nh t i Kho n 1 i u 8 Quy ch này. - i v i các án a ch t khác: D toán cho công tác l p án ư c tính tr c ti p theo các kho n m c chi phí quy nh t i Kho n 2, i u 8 Quy ch này, trong ó: + Chi phí ph c v tính theo h s 0,66 so v i lương cơ b n. + Chi phí gián ti p tính b ng 20,49% chi phí tr c ti p .
 8. Trư ng h p khi l p án c n ti n hành kh o sát, phân tích sơ b tư li u vi n thám ho c thi công m t s kh i lư ng công trình (sau khi ư c c p có thNm quy n duy t ), d toán chi phí các h ng m c này ư c l p theo các quy nh t i Kho n 1, 2 i u 8 Quy ch này và t ng h p chung trong d toán công tác l p án . Khi l p d toán cho công tác kh o sát th c a ư c áp d ng h s chi phí ph c v là 0,66 lương cơ b n và chi phí gián ti p b ng 20,49% chi phí tr c ti p. II- I V I CÔNG TÁC THI CÔNG ÁN: 1- Các danh m c công vi c sau ây ư c l p d toán theo ơn giá hi n hành do B Công nghi p ban hành: + Phân tích tư li u nh vi n thám. + ov a ch t theo các t l . + a ch t thu văn, a ch t công trình , g m o v l p b n theo các t l , thí nghi m a ch t thu văn- a ch t công trình, quan tr c ... + a v t lý theo các phương pháp i n, t , x , tr ng l c, karota ... + Khai ào (theo các lo i công trình). + Khoan (theo các lo i máy và chi u sâu). + L y , gia công và phân tích các lo i m u. + Tr c a a hình và tr c a công trình. D toán các d ng công vi c trên ư c tính theo quy nh t i Kho n1 i u 8 Quy ch này. 2- D toán công tác nghiên c u chuyên : Căn c vào m c tiêu nhi m v , kh i lư ng công vi c nêu trong cương chuyên , l p d toán theo các kho n m c chi phí quy nh t i Kho n 2 i u 8 Quy ch này, trong ó chi phí ph c v tính b ng 0,56 lương cơ b n , chi phí gián ti p tính b ng 20,49% chi phí tr c ti p. Trư ng h p trong công tác nghiên c u chuyên c n thi t ph i thi công b sung m t s kh i lư ng công trình, d toán chi phí cho các kh i lư ng này tính theo quy nh t i Kho n 1 i u 8 Quy ch này. III- CÔNG TÁC L P BÁO CÁO: Thành ph n công vi c g m: Thu th p tài li u b sung, ch nh lý tài li u trong phòng l p báo cáo trình duy t. 1- D toán chi phí cho công tác l p báo cáo t ng k t ư c tính như sau:
 9. 1.1- i v i các lo i án a ch t ã có m c và giá cho công tác l p báo cáo t ng k t như án o v b n a ch t và ánh giá khoáng s n t l 1/50.000- 1/10.000 ; ov b n a ch t thu văn- a ch t công trình theo các t l ; án tr c a ...d toán chi phí cho công tác l p báo cáo t ng k t ư c tính theo quy nh t i Kho n 1 i u8. 1.2- i v i các án i u tra a ch t- khoáng s n khác: 1.2.1- Nh ng d ng công vi c ã có m c giá cho công tác t ng k t, chi phí t ng k t ư c tính theo quy nh t i Kho n 1 i u 8 Quy ch này. 1.2.2- Các d ng công vi c chưa có m c giá t ng k t , chi phí t ng k t tính theo t l % so v i t ng giá tr d toán c a các công vi c ó theo m c quy nh dư i ây: Giá tr d toán c a các d ng công T l chi phí t ng k t (%) so v i giá tr d toán vi c c a các d ng công vi c 1 2 Dư i 200 tri u 8% T 200 tri u n 500 tri u 8% cho 200 tri u u 4% cho s còn l i T 501 tri u n 1000 tri u 6% cho 501 tri u u 3% cho s còn l i T 1001 tri u n 1500 tri u 4% cho 1001 tri u u 2% cho s còn l i T 1501 tri u tr lên 3% cho 1501 tri u u 1,5% cho s còn l i Chi phí cho công tác t ng k t án ư c tính b ng s t ng c a Kho n 1.2.1 và 1.2.2. 2- i v i công tác l p báo cáo thông tin giai o n: D toán ư c tính tr c ti p theo các kho n m c chi phí quy nh t i Kho n 2 i u 8, trong ó chi phí ph c v tính b ng 0,39 lương cơ b n, chi phí gián ti p b ng 20,49% chi phí tr c ti p và không ư c vư t quá 15% chi phí l p báo cáo t ng k t c a án a ch t tương ng. IV- CÔNG TÁC CAN IN, N P LƯU TR BÁO CÁO: D toán công tác can in, n p lưu tr báo cáo ư c xác nh c th trên cơ s kh i lư ng các lo i tài li u , b n c a báo cáo c n can in , ánh máy n p vào lưu tr theo quy nh và ơn giá can in hi n hành . M t s lo i chi phí như mua hòm, ng ng tài li u, óng quy n , v n chuy n tài li u, l a ch n giao n p m u v t ... ư c tính toán tr c ti p trong d toán.
 10. B- CÁC CHI PHÍ KHÁC: 1- Chi phí làm nhà t m, làm nhà lưu ng, tr ti n thuê nhà tính b ng 2% giá tr d toán c a án (m c 119). 2- Chi phí ki m tra, nghi m thu, thNm nh, xét duy t án- báo cáo tính b ng 1,5% giá tr d toán c a án( m c 119). 3- Trích l p 3 qũy bao g m, qu khen thư ng, qu phúc l i, qu phát tri n công ngh a ch t và các chi phí h p pháp khác tính b ng 6,5% giá tr d toán án (m c 119). 4- Chi phí n bù hoa m u và b o v môi trư ng ư c tính trên cơ s d ki n thi t h i do s d ng t ai trong công tác i u tra a ch t và giá n bù theo quy nh c a chính quy n a phương. 5- i v i các công tác như l p công trình, làm ư ng, làm c u, ng m t m, n n khoan... d toán chi phí ư c tính trên cơ s nh m c, ơn giá xây d ng c a t ng a phương và kh i lư ng c th c a t ng lo i công trình theo thi t k k thu t ư c duy t theo quy nh c a Nhà nư c. 6- D toán chi phí nư c ng t cho nh ng vùng thi u nư c sinh ho t Căn c vào s lư ng ngư i làm vi c t i vùng công tác , kh i lư ng nư c ph i s d ng, c ly v n chuy n và ơn gía 1 m3 nư c t i a phương l p d toán cho phù h p. 7- Chi phí thuê thi t b , phương ti n ư c tính c th theo s th i gian thuê (ngày, gi -máy) và giá thuê thi t b , phương ti n Nhà nư c quy nh ; trư ng h p không có giá Nhà nư c quy nh thì ph i tính theo giá h p lý và ư c th hi n trên cơ s h p ng ký k t theo quy nh. 8- D toán chi phí h p tác khoa h c, thuê chuyên gia nư c ngoài: Chi phí h p tác khoa h c và thuê chuyên gia nư c ngoài th c hi n theo ch tài chính hi n hành 9- Chi phí v n chuy n ngoài vùng i v i ngư i , thi t b : Thành ph n công vi c: V n chuy n ngư i, thi t b t tr s c a ơn v n vùng công tác c a án và tr l i . Chi phí cho các công vi c trên ư c tính theo s ca-xe v n chuy n nhân v i ơn giá 1 ca -xe và chi phí ti n lương, ch công tác phí c a cán b công nhân trong th i gian v n chuy n ngư i và thi t b . Trư ng h p v n chuy n b ng phương ti n t u xe công c ng , chi phí h ng m c này ư c tính g m lương, ch công tác phí c a cán b công nhân và giá vé t u xe theo quy nh . i u 10. Quy nh l p d toán án nghiên c u a ch t .
 11. D toán chi phí án nghiên c u a ch t ư c l p căn c vào các danh m c công vi c quy nh t i Kho n B i u 4 Quy ch này. I- CHI PHÍ I U TRA CƠ B N NA CH T: 1- i v i các d ng công vi c có m c và giá như khai ào; a v t lý ; a ch t thu văn, a ch t công trình; l y, gia công, phân tích m u...d toán chi phí tính theo quy nh t i Kho n 1 i u 8. 2-D toán chi phí các h ng m c công vi c chưa có m c và giá tính tr c ti p theo các kho n m c chi phí quy nh t i Kho n 2 i u 8, trong ó chi phí ph c v tính 0,56 lương cơ b n, chi phí gián ti p: 11,52% chi phí tr c ti p. 3- Chi phí kh o sát th c a: Bao g m: Chi phí ph c p công tác phí, ti n thuê ch trong th i gian i th c a theo m c khoán t i a 60.000 /ngày-ngư i. Th i gian i th c a ã hư ng ch này thì không ư c hư ng ch ph c p lương. 4- Chi phí c ng tác viên trong nư c, g m chi phí ti n lương kiêm nhi m c a c ng tác viên trong th i gian h p tác nghiên c u tài. T ng qu th i gian d toán cho c ng tác viên không ư c vư t quá 15% qu th i gian c a t p th tác gi . C n xác nh c th danh sách, c p b c lương th c t , s tháng công, lĩnh v c tham gia c a t ng c ng tác viên. T ng th i gian kiêm nhi m c a m t c ng tác viên trong các án không vư t quá 3 tháng trong năm. II- CHI PHÍ KHÁC: D toán m c chi 134 "Chi phí khác " th c hi n theo các danh m c công vi c quy nh t i Kho n B-II i u 4. Phương pháp l p d toán áp d ng quy nh tương t t i Kho n B i u 9 Quy ch này. i u 11 . D toán chi phí cho các nhi m v liên quan ư c giao th c hi n trong k ho ch năm l p theo các m c chi: 1- M c 119: D toán chi phí c a m c chi này ư c xác nh trên cơ s n i dung, kh i lư ng c th c a các d ng công vi c , trong ó: - i v i nh ng kh i lư ng công vi c có ơn giá , d toán l p theo quy nh t i Kho n 1 i u 8. - i v i nh ng kh i lư ng công vi c chưa có m c và giá , d toán tr c ti p theo các kho n m c chi phí quy nh t i Kho n 2 i u 8 . Tuỳ t ng công vi c , khi l p d toán ư c l y các h s chi phí ph c v , chi phí gián ti p theo Quy t nh s 29/1999/Q -BCN ngày 02 tháng 6 năm 1999 c a B Công nghi p.
 12. 2- M c 134: Danh m c các công vi c trong m c chi này ph i phù h p v i tính ch t c a nhi m v ư c giao , n i dung d toán chi phí tính theo quy nh tương ng t i Kho n B i u 9 Quy ch này. i u 12. D toán án a ch t ư c l p theo các m u bi u sau: - B ng t ng h p kh i lư ng và giá tr d toán án: + iv i án i u tra a ch t- khoáng s n: m u s 01/DT + iv i án nghiên c u a ch t: m u s 03/DT M u d toán tài chính cho nh ng d ng công vi c không có m c và giá: m u s 02/DT. - D toán bư c a ch t trong năm k ho ch ư c l p theo bi u m u s 04/DT. Chương 3 TRÌNH T L P, I U CH NH VÀ PHÊ DUY T D TOÁN ÁN NA CH T i u 13. ơn v ch trì và ch nhi m án , căn c vào các quy nh và các m u bi u nêu trong quy ch này l p d toán án a ch t. D toán án, sau khi ư c thông qua H i ng nghi m thu cơ s và s a ch a hoàn ch nh, trình H i ng xét duy t án-báo cáo ư c thành l p theo quy t nh c a B Công nghi p. i u 14. Trư c khi ưa ra H i ng xét duy t , cơ quan thNm nh giúp vi c cho H i ng ph i ki m tra h sơ, các s li u, các phương pháp tính toán và l p d toán theo quy ch này các tài li u, s li u ưa ra H i ng m b o tính úng n, y , không ch ng chéo và úng ch tài chính quy nh. ơn v ư c giao nhi m v và ch nhi m án ph i ch u trách nhi m v s li u trình b y trong án, cơ quan thNm nh ch u trách nhi m v các s li u ã ki m tra trình ra H i ng xét duy t. H i ng xét duy t án-báo cáo, căn c vào các văn b n thNm nh, t ch c xét duy t d toán- án và trình B Công nghi p ho c C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam (n u ư c B Công nghi p u quy n) phê duy t. D toán bư c a ch t trong năm k ho ch và d toán các nhi m v liên quan giao trong k ho ch do C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam duy t cho các ơn v tr c thu c C c. i u 15. D toán án, bư c a ch t ư c i u ch nh khi có các i u ki n sau: Do bi n ng khách quan ho c y u t r i do v i u ki n a ch t d n n ph i i u ch nh m c tiêu, nhi m v , phương pháp, kh i lư ng, ti n c a án; ơn giá ho c cơ ch chính sách Nhà nư c thay i .
 13. 1- N u vi c i u ch nh d toán không làm thay i m c l c d toán Ngân sách và t ng m c Ngân sách c a ơn v th hư ng, thì vi c phê duy t d toán i u ch nh do c p có thNm quy n phê duy t d toán án và bư c a ch t th c hi n . Trư ng h p án có giá tr d toán i u ch nh không vư t quá 10% so v i d toán ư c duy t ban u thì B Công nghi p u quy n cho C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam phê duy t cho các ơn v tr c thu c C c. 2- Trư ng h p i u ch nh d toán làm thay i m c l c d toán Ngân sách Nhà nư c và t ng m c Ngân sách c a ơn v th hư ng thì ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. 3- Khi Nhà nư c ban hành các ch chính sách m i liên quan n d toán mà án chưa k p i u ch nh, thì ph n "chênh l ch" phát sinh ư c ưa thành m t m c chi trong d toán bư c c a năm k ho ch (m c chi 119). 4- Trình t i u ch nh d toán: 4.1 ơn v có yêu c u i u ch nh d toán có trách nhi m l p h sơ ngh i u ch nh d toán g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. H sơ ngh i u ch nh d toán g m: - Công văn ngh i u ch nh d toán( c n nêu rõ i tư ng, lý do và m c d toán ngh i u ch nh). - D toán chi ti t ngh i u ch nh( có so sánh v i d toán ư c duy t ban u). - Các tài li u liên quan n vi c gi i trình d toán ngh i u ch nh. 4.2 Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p có trách nhi m thNm tra xem xét và phê duy t d toán i u ch nh theo thNm quy n ư c giao ho c có văn b n ngh B Công nghi p phê duy t( n u vư t thNm quy n ư c giao). 4.3 Trên cơ s ngh i u ch nh d toán c a ơn v (nêu t i i m 4.1, 4.2 trên ây) B Công nghi p xem xét và phê duy t d toán i u ch nh cho ơn v . Trư ng h p vi c i u ch nh d toán làm thay i t ng m c ngân sách và m c l c Ngân sách Nhà nư c năm k ho ch c a ơn v , B Công nghi p s l y ý ki n tho thu n c a B Tài chính trư c khi phê duy t. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 16. 1- Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và ư c áp d ng k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. 2- Quy ch này thay th cho các quy nh v l p d toán công tác nghiên c u, i u tra thăm dò a ch t ban hành theo các quy t nh s 86/CNNg-TCKT ngày 23 tháng 02 năm 1993 và s 1829/Q -KH T ngày 04 tháng 7 năm 1996 c a B Công nghi p
 14. N ng (nay là B Công nghi p) . Trong quá trình th c hi n , n u có gì vư ng m c, các ơn v c n ph n ánh v B Công nghi p s a i cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản