Quyết định số: 56/2000/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số: 56/2000/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 56/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 56/2000/QĐ-BNN-KHCN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2000/Q -BNN-KHCN Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 56/2000-Q -BNN-KHCN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Căn c Ngh nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m QUY T NNH i u 1: Nay ban hành tiêu chuNn ngành sau: 10TCN 417-2000: Nư c d a cô c.B o qu n b ng các bi n pháp v t lý 10TCN 418-2000: V i qu tươi 10TCN 419-2000: Ngô bao t 10TCN 420- 2000: Dưa chu t bao t gi m dNm 10TCN 421-2000: Nư c i- Yêu c u k thu t. Phương pháp th i u 2: Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, Lãnh o các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Thi n Luân ( ã ký)
 2. TIÊU CHU N NƯ C D A CÔ C B O QU N B NG CÁC BI N PHÁP V T LÝ 10TCN 417-2000 (Ban hành kèm theo quy t nh s 56/2000-Q -BNN-KHCN ngày 23 tháng 5 năm 2000) 1. Mô t 1.1. nh nghĩa s n phNm Nư c d a cô c (s n phNm cô c t nư c d a) là s n phNm không lên men nhưng có kh năng lên men sau khi pha loãng tr l i, thu ư c t nguyên li u như mô t trong m c 1.2, qua quá trình cô c như nh nghĩa trong m c 1.3 và ư c b o qu n ch b ng nh ng bi n pháp v t lý (không bao g m chi u x ). 1.2. Nguyên li u thô Nguyên li u dùng ch bi n là nư c d a không lên men nhưng có kh năng lên men, thu ư c qua m t quá trình cơ h c, có th bao g m c quá trình li tâm nhưng không l c, t th t qu ho c nh ng ph n c a th t qu , có ho c không có lõi c a d a (Ananas comosus (L.) Merr hay Ananas sativus Lindl) chín, tươi t t. 1.3. nh nghĩa quá trình Quá trình cô c bao g m vi c lo i nư c b ng bi n pháp v t lý cho n khi s n phNm có hàm lư ng ch t khô hoà tan c a d a không dư i 27% theo kh i lư ng khi ư c xác nh b ng khúc x k 20oC, ư c hi u ch nh theo axit như ph l c I. Có th pha thêm: a) Nư c d a, nư c d a cô c ho c nư c cho phù h p v i m c ích duy trì nh ng thành ph n ch y u và nh ng y u t ch t lư ng c a s n phNm cô c. b) Nh ng thành ph n d bay hơi c a nư c d a ã b m t trong quá trình cô c. 2. Thành ph n ch y u và các y u t ch t lư ng 2.1. Nh ng yêu c u cho nư c d a cô c sau khi pha loãng tr l i S n phNm thu ư c sau khi pha loãng nư c d a cô c theo m c 7.10 ph i tuân theo nh ng i u kho n c a tiêu chuNn Codex cho nư c d a ư c b o qu n ch b ng các bi n pháp v t lý (tham kh o Codex Stan 85-1981), lo i tr nó có th ch a axit L- ascorbic và thi c clorua như qui nh trong m c 3 c a tiêu chuNn này. 3. Ph gia th c phNm M c t i a trong nư c qu ã ư c pha loãng tr l i 3.1. DimetylPolysiloxan (ch t ch ng t o b t) 10mg/kg.
 3. M c t i a trong nư c qu ã ư c pha loãng tr l i 3.2. Axit xitric gi i h n b i GMP 3.3. Axit malic gi i h n b i GMP 3.4. Axit L-ascobic (ch t ch ng ôxi hoá) gi i h n b i GMP 3.5. Thi c clorua 8mg/kg (pha loãng t nư c qu cô c l nh ông) 4. Ch t gây nhi m c Khi nư c d a cô c ư c pha loãng tr l i theo m c 7.10 c a tiêu chuNn này thì nh ng ch t gây nhi m c không ư c vư t quá gi i h n ư c qui nh trong m c 4 c a tiêu chuNn Codex cho nư c d a b o qu n ch b ng các bi n pháp v t lý (Codex Stan 85-1981). Gi i h n t i a 4.1. Th ch tín (As ) 0,2 mg/kg 4.2. Chì (Pb) 0,3 mg/kg 4.3. ng (Cu) 5,0 mg/kg 4.4. K m (Zn) 5,0 mg/kg 4.5. S t (Fe) 15,0 mg/kg 4.6. Thi c (Sn) 250,0 mg/kg 4.7. T ng s ng, k m, s t 20,0 mg/kg 4.8. Anhidrit sunfurơ (SO2) 10,0 mg/kg 5. V sinh 5.1. S n phNm tuân theo nh ng qui nh c a tiêu chuNn này ph i ư c ch bi n phù h p v i qui ph m qu c t v th c hành v sinh i v i các s n phNm rau qu óng h p (tham kh o CAC/RCP 2-1969) và các qui ph m qu c t v nguyên t c chung c a v sinh th c phNm(tham kh o CAC/RCP 1-1969) do y ban tiêu chuNn th c phNm Codex qui nh. 5.2.Khi ư c th theo các phương pháp l y m u và ki m tra thích h p, s n phNm ph i: a) Không ch a các vi sinh v t có th phát tri n trong nh ng i u ki n b o qu n thông thư ng. b) Không ch a các ch t có ngu n g c vi sinh v t m c có th gây h i cho s c kh e.
 4. 6.Cân và ong M c y c a bao bì: M c y t i thi u (dành cho bao bì không bán l ): Nư c d a cô c ph i chi m không dư i 90% v/v dung lư ng nư c c a bao bì. Dung lư ng nư c c a bao bì là th tích nư c c t 20oC ch a y trong bao bì ư c hàn kín. N u s n phNm ư c b o qu n b ng l nh ông thì yêu c u v m c y t i thi u áp d ng như s n phNm tr ng thái l nh ông. 7. Ghi nhãn Ngoài các m c 1,2,4 và 6 c a tiêu chuNn Codex v ghi nhãn th c phNm bao gói s n (Codex Stan 1-1981) c n áp d ng thêm các qui nh sau ây: 7.1. Tên c a s n phNm 7.1.1. Tên c a s n phNm ph i là "nư c d a cô c", "s n ph m cô c t nư c d a ", " nư c d a cô c l nh ông ", "s n ph m cô c t nư c d a l nh ông ". 7.1.2. Tên c a s n phNm có th ư c kèm thêm t " x Brix " trong ó x bi u th ph n trăm ch t khô hoà tan c a d a theo tr ng lư ng khi xác nh b ng khúc x k 20oC, ư c hi u ch nh theo axit như trong ph l c s I. 7.2. B ng thành ph n 7.2.1. B ng kê y các thành ph n ph i ư c ghi trên nhãn theo tr t t gi m d n tr nh ng thành ph n ư c xác nh trong m c 1.3 không c n ghi. 7.2.2. N u có b sung axit L-ascobic thì ph i ghi vào b ng kê như sau: a) "Axít ascobic, ch t ch ng ôxi hoá" ho c b) "Ch t ch ng ôxi hoá" 7.3. Kh i lư ng t nh Ph i ghi kh i lư ng t nh theo th tích trên bao bì d nh cho bán l . Trên bao bì không bán l , kh i lư ng t nh ph i ư c ghi theo tr ng lư ng. H th ng o lư ng ph i là h mét (h qu c t ), ơn v M ho c ơn v Anh theo yêu c u c a nư c mua s n phNm. 7.4. Tên và a ch Ph i ghi tên và a ch ngư i s n xu t, ngư i óng gói, ngư i phân ph i, ngư i nh p khNu, ngư i xu t khNu ho c ngư i bán hàng. 7.5. Xu t x
 5. Xu t x c a s n phNm ph i ư c ghi tránh nh m l n ho c ánh l a ngư i tiêu th . 7.6. Xác nh n lô M i bao bì ph i ư c d p n i ho c ánh d u b n ch c b ng kí hi u d dàng xác nh nhà máy s n xu t và lô hàng. 7.7. Ghi th i h n "Th i h n s d ng t t nh t" ph i ư c ghi b ng tháng và năm theo dãy s không mã hóa tr nh ng s n phNm có th i h n s d ng trên 18 tháng ch c n ghi năm là . Có th ghi tháng b ng các ch cái nh ng nư c mà không gây lúng túng cho ngư i tiêu th . Trong trư ng h p nh ng s n phNm yêu c u ghi tháng, năm và th i h n s d ng n h t năm thì có th dùng ch "h t năm..." thay th . 7.8. Hư ng d n b o qu n 7.8.1. Ngoài th i h n s d ng, b t kỳ nh ng i u ki n c bi t nào b o qu n s n phNm ph i ư c ghi n u hi u l c c a th i h n s d ng ph thu c vào chúng. 7.8.2. Nh ng hư ng d n b o qu n ph i ghi sát c nh th i h n s d ng n u có th . 7.9. Nh ng yêu c u b sung Ph i áp d ng nh ng i u kho n b sung dư i ây: 7.9.1. Trên nhãn hi u không ư c mô t b ng hình nh b t lo i qu ho c nư c qu nào khác ngoài d a ho c nư c d a. 7.9.2. Trên nhãn hi u ph i không có s kh ng nh nào v Vitamin C cũng như v thu t ng Vitamin C tr khi nh ng cơ quan có thNm quy n nư c mua s n phNm ch p nh n. 7.9.3. Khi có yêu c u b o qu n ông l nh nư c d a cô c thì trên nhãn hi u ph i có nh ng thông tin v làm tan giá s n phNm. 7.10. M c cô c Ph i ghi trên bao bì nh ng ch d n pha loãng b ng ph n trăm theo tr ng lư ng hàm lư ng ch t khô xác nh b ng khúc x k 20oC ư c hi u ch nh theo axit như ph l c I ho c trong trư ng h p s n phNm d nh bán l ph i ghi s ph n th tích nư c b xung vào m t th tích nư c cô c thu ư c nư c qu t yêu c u t i thi u c a tiêu chuNn Codex cho nư c d a b o qu n ch b ng nh ng bi n pháp v t lý (Codex Stan 85-1981). 7.11. i v i bao bì bán buôn
 6. Trong trư ng h p nư c d a cô c ( b t kỳ Brix nào) ng trong bao bì bán buôn thì nh ng thông tin như ph n 7.1 n 7.6 và 7.9.1 n 7.9.3 ph i ư c ghi trên bao bì ho c trong nh ng tài li u kèm theo tr tên c a s n phNm, tên và a ch c a cơ s s n xu t ho c óng gói ã có trên bao bì. Tên c a cơ s s n xu t ho c óng gói có th ư c thay b ng m t ký hi u nh n d ng mi n là có th nh n bi t rõ ràng cùng v i các tài li u kèm theo. PH L C I C A TIÊU CHU N 10TCN 417-2000 I U CH NH GIÁ TRN BRIX (Theo phương pháp khúc x k c a AOAC) Axit xitric khan B sung vào giá tr Brix (% tr ng lư ng) 2.0 0.39 2.2 0.43 2.4 0.47 2.6 0.51 2.8 0.54 3.0 0.58 3.2 0.62 3.4 0.66 3.6 0.70 3.8 0.74 4.0 0.78 4.2 0.81 4.4 0.85 4.6 0.89 4.8 0.93 5.0 0.97 TIÊU CHU N V I QU TƯƠI 10TCN 418-2000 (Ban hành kèm theo Q 56/2000/Q /BNN-KHCN ngày 23/5/2000)
 7. 1. nh nghĩa s n phN m Tiêu chuN n này áp d ng cho v i qu c a các gi ng v i có tên khoa h c Litchi Chinensis Sonn, thu c h Sapindaceae, tiêu th tươi sau khi x lý và óng gói. Không áp d ng cho v i dùng ch bi n công nghi p. 2. Các qui nh v ch t lư ng 2.1 Nh ng yêu c u t i thi u Ngoài vi c tuân theo nh ng qui nh riêng cho m i lo i và m c cho phép, v i qu t t c các lo i ph i: - Nguyên qu - Tươi t t, không có nh ng qu không phù h p cho tiêu th như th i h ng ho c gi m ch t lư ng. - S ch, h u như không có t p ch t có th nhìn th y b ng m t thư ng. - H u như không có sâu b nh. - H u như không b hư h ng do sâu b nh. - Không có nh ng hư h ng và tr y sát v qu . - H u như không có nh ng v t rám. - Không b N m ư t b t thư ng ngoài v qu tr trư ng h p có nư c ngưng t khi chuy n kh i kho l nh. - Không có mùi v l . V i qu tươi ph i ư c thu hái cN n th n, ư c phát tri n y và chín. S phát tri n và tr ng thái c a v i qu ph i sao cho có th ch u ng ư c s v n chuy n, b c x p và ưa n a ch cu i cùng v n gi ư c ch t lư ng t t. Màu s c c a qu v i có th khác nhau t màu h ng n màu trong trư ng h p qu không x lý, t màu vàng nh t n màu h ng trong trư ng h p qu ư c xông khí Anhidrit sunfurơ (SO2). 2.2.Phân lo i V i qu ư c phân làm 3 lo i 2.2.1. Lo i h o h ng V i qu lo i này ph i có ch t lư ng t t nh t. V i ph i ư c phát tri n y v hình d ng qu và ph i có màu c trưng c a gi ng.
 8. V i qu ph i không có nh ng khuy t t t, có th cho phép nh ng khuy t t t r t nh nhưng không nh hư ng n hình thái chung c a s n phN m, n ch t lư ng, n vi c duy trì ch t lư ng và cách trình bày trong bao bì. 2.2.2. Lo i I V i lo i này ph i có ch t lư ng t t và c trưng cho gi ng. Tuy nhiên có th cho phép nh ng khuy t t t nh nhưng không nh hư ng n hình thái chung c a s n phN m, n ch t lư ng, n vi c duy trì ch t lư ng và cách trình bày trong bao bì như: - Bi n d ng nh . - M t khuy t t t nh v màu s c. - Nh ng khuy t t t nh v mà t ng di n tích không quá 0,25cm2. 2.2.3 Lo i II Lo i này bao g m nh ng qu không t ch t lư ng lo i cao hơn nhưng v n áp ng ư c nh ng yêu c u t i thi u. Nh ng khuy t t t dư i ây có th cho phép i v i v i qu v n gi ư c nh ng c i m cơ b n c a chúng v ch t lư ng, v b o qu n, v cách trình bày: - Khuy t t t v hình d ng. - Khuy t t t v m u s c. - V t khuy t t t v nhưng t ng di n tích không quá 0,5cm2. 3. Các qui nh v kích thư c Kích thư c qu ư c xác nh b ng ư ng kính ch l n nh t. - Kích thư c qu nh nh t cho lo i h o h ng là 33mm. - Kích thư c qu nh nh t cho lo i I và lo i II là 20mm. Cho phép chênh l nh t i a v kích thư c các qu trong m i bao bì là 10mm. 4. Các qui nh v m c cho phép M c cho phép trong m i bao gói v ch t lư ng và kích thư c qu không áp ng yêu c u ư c qui nh cho t ng lo i. 4.1. M c cho phép v ch t lư ng 4.1.1. Lo i h o h ng
 9. 5% s qu ho c tr ng lư ng qu v i không áp ng yêu c u c a lo i này nhưng t yêu c u c a lo i I ho c trong ph m vi cho phép c a lo i ó. 4.1.2. Lo i I 10% s qu ho c tr ng lư ng qu không t yêu c u c a lo i này nhưng t yêu c u c a lo i II ho c trong ph m vi cho phép c a lo i ó. 4.1.3. Lo i II 10% s qu ho c tr ng lư ng qu không t yêu c u c a lo i này ho c nh ng yêu c u t i thi u, tr các s n phN m không phù h p cho tiêu th do b th i ho c b gi m ch t lư ng. 4.2. M c cho phép v kích thư c 10% s qu ho c tr ng lư ng qu t t c các lo i không t kích thư c t i thi u mi n là ư ng kính không dư i 15mm t t c các lo i ho c chênh l ch kích thư c t i a là 10mm. 5. Các qui nh v trình bày 5.1. S ng u V i q a ph i ng u trong m i bao bì và cùng xu t x , cùng gi ng, ch t lư ng, kích thư c, màu s c. Ph n v i q a nhìn th y ư c ph i i di n cho toàn b s v i trong bao bì. 5.2. óng gói V i q a ph i ư c óng gói sao cho s n phN m ư c b o v hoàn toàn. V t li u dùng bên trong các bao bì ph i m i, s ch và có ch t lư ng t t tránh hư h ng bên trong và bên ngoài s n phN m. ư c phép s d ng các v t li u có in ch ho c nhãn hi u c bi t là gi y ho c các phi u ghi các ch tiêu hàng hóa, mi n là b ng m c ho c h không c h i. V i q a ph i ư c óng gói trong m i bao bì theo qui nh cho óng gói và v n chuy n rau qu tươi. Tuy nhiên khi v i q a ư c trình bày thành chùm thì cho phép có m t ít lá. 5.2.1. Mô t bao bì Các bao bì ph i áp ng y u c u ch t lư ng, v sinh, thông gió và b n ch c m b o b c x p, v n chuy n ư ng th y và b o qu n v i q a. Các bao gói (ho c lô n u s n phN m x p r i) ph i hoàn toàn không có t p ch t và mùi l . 5.3. Trình bày
 10. V i q a ph i ư c trình bày theo các d ng dư i ây: 5.3.1. Qu r i Trong trư ng h p này cu ng qu ph i ư c c t m u u tiên và chi u dài t i a c a cu ng ph i không quá 2mm k t nh qu . V i lo i h o h ng ph i ư c trình bày theo d ng qu r i. 5.3.2. Qu chùm Trong trư ng h p này m i chùm ph i có trên 3 qu v i và có hình dáng p. Chi u dài c a nhánh không quá 15cm. 6. Ghi kí mã hi u và ghi nhãn 6.1. i v i bao bì dùng cho ngư i tiêu th cu i cùng Ngoài nh ng yêu c u c a tiêu chuN n Codex cho ghi nhãn th c phN m bao gói s n (Codex stan 1-1985, Rev 1-1991) áp d ng thêm qui nh: N u s n phN m không th nhìn th y ư c thì m i bao bì ph i có m t nhãn ghi tên c a s n phN m và có th ghi gi ng ho c i di n c a gi ng. 6.2. i v i bao bì không dùng cho bán l M i bao bì ph i có các chi ti t dư i ây ghi b ng ch in v cùng m t phía, d c, khó tN y xóa và d nhìn th y t bên ngoài ho c in trên nh ng tài li u kèm theo. i v i s n phN m ư c v n chuy n r i, nh ng chi ti t này ph i có trên 1 tài li u kèm theo hàng hoá. 6.2.1. Xác nh n ngư i xu t khN u, ngư i óng gói, ngư i g i hàng 6.2.2. B n ch t c a s n phN m Ph i ghi tên s n phN m n u không th nhìn th y s n phN m t bên ngoài; tên c a gi ng ho c tên thương phN m, quy cách chùm n u có yêu c u. 6.2.3. Xu t x s n phN m Ph i ghi nư c xu t x , không b t bu c ghi khu v c tr ng, tên qu c gia, tên vùng ho c tên a phương. 6.2.4. Xác nh n hàng hóa - Lo i - Kh i lư ng t nh (không b t bu c) 6.2.5. D u giám nh chính th c (không b t bu c)
 11. 7. Các ch t gây nhi m c 7.1. Kim lo i n ng V i q a không ư c có kim lo i n ng m c gây h i cho s c kh e con ngư i. 7.2. Dư lư ng thu c b o v th c v t Ph i tuân theo quy nh c a Codex v gi i h n t i a dư lư ng thu c b o v th c v t cho s n phN m v i q a. 8. V sinh 8.1. S n phN m tuân theo nh ng qui nh c a tiêu chuN n này ph i ư c x lý phù h p v i quy ph m qu c t -nguyên t c chung v v sinh th c phN m(CAC/RCP 1-1969, Rev 2-1985) và nh ng qui nh khác liên quan t i s n phN m này do y ban tiêu chuN n hóa v nông s n th c phN m khuy n cáo. 8.2. S n phN m ph i không có các ch t có h i trong ph m vi th c hành óng gói và x lý t t. 8.3. Khi ư c th theo các phương pháp l y m u và ki m tra thích h p s n phN m ph i: a) Không có các vi sinh v t m c có th gây h i cho s c kh e. b) Không có các kí sinh trùng m c có th gây h i cho s c kh e. c) Không có ch a b t kỳ ch t nào do vi sinh v t t o ra m c có th gây h i cho s c kh e. TIÊU CHU N DƯA CHU T BAO T GI M D M 10TCN 420-2000 (Ban hành kèm theo Q 56/2000/Q /BNN-KHCN ngày 23/5/2000) Tiêu chuN n này áp d ng cho s n phN m ư c s n xu t t dưa chu t bao t tươi óng trong l thu tinh, ho c trong h p s t m thi c tráng verni; cùng v i dung d ch nư c ư ng, mu i, axit và m t s gia v , ghép n p kín và thanh trùng. 1. Yêu c u k thu t 1.1. Dưa chu t bao t d m gi m ph i ư c s n xu t theo úng quy trình công ngh ã ư c c p có thN m quy n duy t y. 1.2. Tiêu chuN n nguyên, v t li u:
 12. 1.2.1. Nguyên li u chính: Dưa chu t bao t ph i non, tươi t t, phát tri n bình thư ng; không già, vàng, cong queo, eo th t, gi p nát, xây xư c n ng và sâu b nh. Kích thư c qu : - ư ng kính ch l n nh t: Không quá 17 mm. - Chi u dài: Không quá 70 mm. 1.2.2. Nguyên li u ph : C n tây, thìa là, t, t i, cà r t ph i tươi t t không gi p nát, vàng úa. Có th dùng lo i ã mu i ho c s y khô nhưng ph i m b o ch t lư ng . 1.2.3. ư ng kính: ư ng kính tr ng lo i I , theo TCVN 1695 - 87. 1.2.4. Mu i ăn : Theo TCVN 3974 - 84. 1.2.5. Axit axêtic: Dùng cho th c phN m. 1.2.6. Các ch t ph gia th c phN m: Theo quy nh s 867 - 1998 Q / BYT ngày 04/ 4/ 1998 c a B Y T v tiêu chuN n v sinh i v i lương th c, th c phN m. 1. 3. Tiêu chuN n c m quan. S n phN m dưa chu t bao t d m gi m ph i t các ch tiêu c m quan sau: 1.3.1. Màu s c: Màu c trưng c a s n phN m. 1.3. 2. Mùi v : Mùi thơm, c trưng c a s n phN m có gia v . V m n, chua, ng t hài hoà. Không có mùi v l . 1.3. 3. Tr ng thái: Giòn. 1.3.4. Hình th c: Qu nguyên v n, không còn hoa cu ng, không b khuy t t t n ng. Qu ph i tương i ng u trong m i l , ho c h p. 1.3. 5. Dung d ch: Trong, màu vàng nh t. Cho phép l n m t ít m nh gia v . 1.3.6. Gia v : Các lo i gia v chi m 1,5 - 2% so v i kh i lư ng t nh. 1.3. 7. T p ch t vô cơ: không ư c có. 1.3. 8. Khuy t t t n ng: Không ư c có. G i là khuy t t t n ng g m nh ng trư ng h p sau: Sâu; s t s o; gi p nát xây xư c n ng; có v t h n rõ trên qu , d d ng. 1.4. Các ch tiêu lý, hoá, vi sinh v t .
 13. 1.4.1. M c y c a bao bì: 1.4.1.1. M c y t i thi u: Không nh hơn 90% v/v dung lư ng nư c c a bao bì. "Dung lư ng nư c c a bao bì là th tích c a nư c c t 20oC ch a trong bao bì ư c ghép kín". 1.4.1.2. Kh i lư ng cái t i thi u: Không nh hơn 50 % c a m c y t i thi u. 1.4. 2. Hàm lư ng mu i ăn: Không quá: 2,0%. 1.4. 3. Hàm lư ng axit (tính theo axit axêtic): Không quá: 1,0%. 1.4. 4. Hàm lư ng kim lo i n ng: Theo TCVN 3572 - 81, Thi c ( Sn ) không quá: 200,0 mg/ kg Chì (Pb) không quá: 0,3 mg/ kg ng (Cu) không quá: 5,0 mg/ kg K m (Zn) không quá: 5,0 mg/ kg 1.4. 5. Ch tiêu vi sinh v t : Theo quy nh s 867 - 1998 Q / BYT ngày 04/ 4/ 1998 c a B Y T v tiêu chuN n v sinh i v i lương th c, th c phN m. Không ư c có vi sinh v t gây b nh và n m, men, m c. 2. Phương pháp th 2.1. L y m u: Theo TCVN 4409 - 87. 2. 2. Ki m tra các ch tiêu: c m quan, lý và hoá : Theo các TCVN 4409-88, TCVN 4410-87, TCVN 4411-87, TCVN 4412 - 87, TCVN 4413-87, TCVN 4414 - 87, TCVN 4415 - 87; TCVN 4589-88, TCVN 4590 - 88, TCVN 4591-88, TCVN 4594-88 và TCVN 3216-94. 2. 3. Ki m tra hàm lư ng các kim lo i n ng : Theo các TCVN 1976-88, TCVN 1977-88, TCVN 5368-91, TCVN 1978-88, TCVN 1979-88 ho c TCVN 5487-91, TCVN 1980-88, TCVN 1981-88 ho c TCVN 5496-91. 2. 4. Ki m tra các ch tiêu vi sinh v t: Theo TCVN 280-68. 3. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n.
 14. 3.1. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n: Theo TCVN 167 - 86 3.2. H p s t dùng cho h p th c phN m: Theo TCVN 166-64; TCN 172-93. 3. 3. L thu tinh mi ng r ng, n p xoáy dùng cho h p: Theo TCVN 5513-1991, và theo TCN 253-96. 3. 4. Bao bì v n chuy n hòm các tông: Theo TCVN 3214-79. 3.5. Ghi nhãn: Theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 178/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 v hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khN u, nh p khN u. TIÊU CHU N NƯ C I YÊU C U K THU T PHƯƠNG PHÁP TH 10TCN 421-2000 (Ban hành theo Q 56/2000/Q /BNN-KHCN ngày 23/5/2000) Tiêu chuN n này áp d ng cho s n phN m nư c i thu c lo i nư c u ng t qu (Fruit drink), dùng u ng tr c ti p, ư c ch bi n t i chín tươi t t, có s d ng ư ng và m t s ph gia th c phN m, óng trong bao bì ư c ghép kín và thanh trùng. 1. Phân lo i Nư c i óng trong bao bì ư c s n xu t theo hai lo i sau: 1.1. Nư c i : ư c ch bi n t các gi ng i có th t qu m u . 1.2. Nư c i tr ng: ư c ch bi n t các gi ng i có th t qu m u tr ng. 2. Yêu c u k thu t 2.1. Nư c i ph i ư c s n xu t theo úng qui trình công ngh ã ư c cơ quan có thN m quy n duy t y. 2.2. Nguyên v t li u: s n xu t nư c i, ph i s d ng các nguyên v t li u sau 2.2.1. i qu : i qu ph i chín, tươi t t, có hương thơm rõ, th t qu tr ng hay , không nhũn nát, không lên men, không b sâu. Cho phép s d ng nh ng ph n th t qu còn t t c a nh ng qu b b m gi p. Không dùng gi ng i qu to, th t qu c ng, có hương không rõ. 2.2.2. ư ng kính: ư ng kính tr ng lo i I, theo TCVN 1695-87 2.2.3. Axit xitric: Theo TCVN 5516-91
 15. 2.2.4. Ph gia th c phN m: Theo Quy t nh s 867-1998/Q -BYT c a b Y t v vi c ban hành "Danh m c tiêu chuN n v sinh i v i lương th c th c phN m" 2.3. Ch tiêu c m quan: S n phN m nư c i ph i t các ch tiêu c m quan ghi trong b ng I B ng I Ch tiêu Yêu c u 1. Màu s c Có màu s c c trưng c a gi ng i ưa vào s n xu t Nư c i : T h ng nh t n h ng th m. Nư c i tr ng: T tr ng n tr ng ngà cho phép có ánh vàng 2. Mùi v Có mùi thơm, v chua ng t c trưng c a nư c i chín có pha ư ng ã qua nhi t, không có mùi v l 3. Hình thái Th l ng ng nh t, hơi sánh, c. Khi lâu th t qu có th l ng xu ng áy bao bì, nhưng khi l c ph i phân tán u, không vón c c ho c k t t a thành m ng. 4. T p ch t Không ư c có. 2.4. Ch tiêu lý, hoá: Các ch tiêu lý hoá c a nư c i ph i t các yêu c u ghi trong b ng II B ng II Ch tiêu Yêu c u 1. Hàm lư ng qu Không nh hơn10% 2. M c y t i thi u c a bao bì Không nh hơn 90% dung lư ng nư c c a bao bì * 3. Th i gian tách l p Không nh hơn 60 phút 4. Hàm lư ng ch t khô hoà tan ( o b ng Không nh hơn 11o Brix khúc x k 20oC) 5. Hàm lư ng axit tính theo axit xitric Không l n hơn 0,3% 2.5. Hàm lư ng kim lo i n ng: Theo TCVN 3572-81 Chì (Pb) không quá: 0,3mg/kg ng (Cu) không quá: 5,0mg/kg K m (Zn) không quá: 5,0mg/kg Thi c (Sn) không quá: 200mg/kg
 16. 2.6. Ch tiêu vi sinh v t: Theo quy t nh s 867-1998/Q -BYT c a B Y t v vi c ban hành "Danh m c tiêu chuN n v sinh i v i lương th c th c phN m" Không ư c có vi sinh v t gây b nh và nh ng hi n tư ng hư h ng do vi sinh v t gây ra. 3. Phương pháp th 3.1. L y m u: Theo TCVN 4409-87 3.2. Ki m tra các ch tiêu c m quan và các ch tiêu lý hóa: Theo các tiêu chuN n: TCVN 4410-87, TCVN 4411-87, TCVN 4412-87, TCVN 4413- 87, TCVN 4414-87, TCVN 4589-88. Xác nh hàm lư ng qu theo phương pháp Formol trong s tay ki m tra ch t lư ng th c phN m, t p 8 - Phân tích th c phN m do FAO xu t b n Roma 1986 ** * Dung lư ng nư c c a bao bì là th tích nư c c t 20oC mà bao bì ã ghép kín ch a ng khi ã ư c n p y. ** Manuals of food quality control, 8-Food analysis Roma 1986 3.3. Ki m tra hàm lư ng kim lo i n ng theo các tiêu chuN n: TCVN 1976-88, TCVN 1977-88, ho c TCVN 5368-91, TCVN 1978-88, TCVN 1979-88, ho c TCVN 5487-91, TCVN 1981-88 ho c 5496-91 3.4. Ki m tra các ch tiêu vi sinh v t: Theo TCVN 280-68 4. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n &v n chuy n 4.1. S n phN m nư c i ư c óng trong các lo i bao bì - H p s t theo 10 TCN 172-93. - Chai, l thu tinh theo TCVN 5513-91; 10 TCN 253-96. - H p nh a theo Quy t nh 867-Q /BYT v vi c ban hành "Danh m c tiêu chuN n v sinh i v i lương th c th c phN m" 4.2. Bao bì v n chuy n: Theo TCVN 3214-79 ho c/và theo tho thu n trong các h p ng mua bán s n phN m. 4.3. Bao gói, b o qu n và v n chuy n s n phN m: Theo TCVN 167-86 4.4. Ghi nhãn: Theo quy t nh s 178/1999/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khN u, nh p khN u.
Đồng bộ tài khoản