Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg về việc chuyển công ty hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2001/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1178/UB-CNN ngày 09 tháng 4 năm 2001, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX như sau : ''1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 45.000.000.000 đồng, trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 55% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty : 25% vốn điều lệ''. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  2. Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 2, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Cac Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : TH, KTTH, - Lưu : ĐMDN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản