Quyết định số 56/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 56/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 56/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O X LÝ, S P X P NHÀ T THU C S H U NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh; Theo Thông tư s 83/2001/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh; Theo Quy t nh s 111/2001/Q -UB ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban ch o x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban ch o 80 (S Tài chánh-V t giá) t i Công văn s 802/TCVG-CS ngày 13 tháng 3 năm 2002 v ban hành quy ch ho t ng c a Ban ch o 80; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban ch o x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh (g i t t là Ban ch o 80). i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c các s -ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các Ông, Bà có tên t i i u 1 và i u 3 Quy t nh s 111/2001/Q -UB ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./ TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n PH
  2. - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph KT.CH TNCH - B trư ng B Tài chính PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - TT. H i ng nhân dân thành ph - TT. y ban nhân dân thành ph - VPH -UB: PVP/KT, T - T TM, T - Lưu (TM/P) Huỳnh Th Nhân QUY CH HO T NG C A BAN CH O 80 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 56 /2002/Q -UB ngày 22 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) th c hi n Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh, Ban ch o 80 ã ư c thành l p theo Quy t nh s 111/2001/Q -UB ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph , nay ho t ng theo các quy nh như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ban ch o 80 do y ban nhân dân thành ph ch trì ph i h p v i B Tài chính ra quy t nh thành l p v i y các thành ph n theo quy nh t i Thông tư s 83/2001/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a B Tài chính th c hi n các nhi m v quy nh quy nh t i Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 83/2001/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2001 c a B Tài chính và các quy nh c a Nhà nư c. Chương 2: T CH C HO T NG C A BAN CH O 80 i u 2.- Ban ch o 80 làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , trư ng h p ý ki n nh t trí và không nh t trí b ng nhau, thì Trư ng Ban ch o quy t nh, Ban ch o làm vi c theo ch kiêm nhi m. i u 3.- Nhi m v c a các thành viên trong Ban ch o 80: 3.1- Trư ng ban: ch u trách nhi m chung, i u hành ho t ng c a Ban ch o, ch trì các phiên h p c a ban ch o, quy t nh x lý các v n l n c a Ban ch o. 3.2- Phó Trư ng ban: giúp Trư ng ban ch o trong vi c i u hành ho t ng c a Ban ch o, thay m t Trư ng ban ch o i u hành công vi c c a Ban ch o khi Trư ng ban ch o v ng m t, xem xét và cho ý ki n v các v n liên quan n lĩnh v c nghi p v trong công tác x lý, s p x p nhà t thu c s h u nhà nư c và các y u t pháp lý v nhà t.
  3. 3.3- y viên thư ng tr c: ch u trách nhi m giúp Ban ch o x lý t ng h p v vi c x lý, s p x p nhà t; xây d ng quy trình bán nhà thu c s h u nhà nư c, quy trình c p phát ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c. Thay m t Ban ch o i u hành các công vi c n i b c a Ban ch o. y viên thư ng tr c Ban ch o thu c B Tài chính ch u trách nhi m nghiên c u xu t các quy ch tháo g các chính sách, c i ti n th t c hành chính... làm u m i trong vi c ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các ơn v Trung ương óng trên a bàn thành ph hư ng d n kê khai s p x p, ki m tra c th . 3.4- Các y viên khác: 3.4.1- Văn phòng Ki n trúc sư trư ng: - Ch u trách nhi m xác nh các v trí nhà t c n x lý phù h p v i qui ho ch gì c a thành ph ? ( khu dân cư, khu thương m i, khu công nghi p, khu v c an ninh qu c phòng...). - Công b công khai quy ho ch ô th chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t cho các ơn v th c hi n vi c x lý s p x p l i nhà t. 3.4.2- S a chính - Nhà t: Ch u trách nhi m giúp Ban ch o hư ng d n các ơn v trình t th t c: - Xác l p s h u nhà nư c i v i nhà t; - Chuy n công năng tr s , nhà-xư ng thành nhà ; - C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. 3.4.3- S Xây d ng: Ch u trách nhi m giúp Ban ch o hư ng d n các ơn v th t c c n thi t v duy t thi t k d toán các công trình u tư xây d ng, nâng c p s a ch a tr s c a các ơn v . 3.4.4. S K ho ch và u tư: Ch u trách nhi m giúp Ban ch o hư ng d n các ơn v xây d ng phương án l p d án u tư xây d ng cơ b n, u tư chi u sâu m r ng quy mô s n xu t. Nghiên c u xu t Ban ch o vi c c i ti n trình t l p th t c u tư. 3.5- T chuyên viên: a) Giai o n 1 (t 01/01/2002 n 31/5/2002): Thành l p 02 nhóm công tác: - Nhóm 1: ông Lê Ng c Khoa, T phó t chuyên viên làm nhóm trư ng và các chuyên viên c a C c Tài chính doanh nghi p, C c Qu n lý công s n (B Tài chính), ch u trách nhi m ti p nh n, x lý h sơ c a các ơn v thu c trung ương.
  4. - Nhóm 2: ông Tr n Nam Trang, T trư ng T chuyên viên làm nhóm trư ng và các chuyên viên c a Phòng Qu n lý công s n, Chi c c Tài chánh doanh nghi p (S Tài chánh-V t giá) ch u trách nhi m ti p nh n, x lý h sơ c a các ơn v thu c thành ph và qu n-huy n. Nhóm trư ng các nhóm ch u trách nhi m: + Phân công các thành viên c a nhóm trong vi c ti p nh n ki m tra, phân lo i, t ng h p lên k ho ch ki m tra th c t nhà t xu t v i Ban Ch o 80. ng th i, phân công ngư i m s theo dõi cũng như nh p d li u vào máy vi tính theo m u 2A, 2B theo th t ơn v ch qu n, ơn v báo cáo kê khai, a ch nhà t báo cáo kê khai...; + Ti p nh n, ki m tra, phân lo i, t ng h p phương án x lý s p x p nhà t c a các cơ quan ơn v ; - ChuNn b phương án xu t và l p biên b n các phiên h p c a Ban ch o, báo cáo k t q a công tác nh kỳ v i Ban ch o; - Chuy n h sơ báo cáo và phương án x lý, s p x p nhà t cho các nhóm chuyên viên ư c phân công giai o n 2. b) Giai o n 2 (t 01/6/2002 v sau): Thành l p 4 nhóm công tác, g m 01 nhóm thư ng tr c và 03 nhóm ki m tra th c t hi n tr ng nhà t. - Nhóm 1 (Nhóm thư ng tr c): + Ti p nh n, chu chuy n, qu n lý h sơ, chuNn b n i dung các cu c h p, thư m i h p và l p biên b n các phiên h p c a T chuyên viên và Ban ch o, chuNn b các phương án v vi c x lý, s p x p nhà t c th c a các ơn v xu t Ban ch o 80 xem xét thông qua; + L p d toán và quy t toán chi phí c a Ban ch o 80; + X lý s li u t ng h p trên máy vi tính, báo cáo nh kỳ ho c t xu t cho y ban nhân dân thành ph , B Tài chính và Th tư ng Chính ph ; + Hư ng d n các ơn v th c hi n các qui trình v xác l p quy n s h u nhà nư c, chuy n công năng làm nhà , bán nhà thu c s h u nhà nư c, c p phát ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c... - Ba nhóm ki m tra th c t hi n tr ng nhà t: + Căn c phương án xu t c a các ơn v ti n hành ki m tra th c t hi n tr ng nhà t (l p biên b n ki m tra), i chi u v i các nguyên t c ư c qui nh t i ph n II c a Thông tư 83/2001/TT-BTC ngày 04/10/2001 c a B Tài chính báo cáo xu t phương án x lý, s p x p nhà t v i Ban ch o 80; + Trong tu n các nhóm công tác ch ng s p x p l ch i ki m tra th c t nhà t ít nh t m t ngày;
  5. + Chi u th hai hàng tu n h p t chuyên viên, nghe các nhóm báo cáo k t qu công tác và xu t phương án x lý nhà t c a t ng trư ng h p c th ; + Các ngày còn l i trong tu n, các nhóm công tác ki m tra th c t b trí m t ngày ho c m t bu i t ng h p k t qu ki m tra th c t nhà t c a t ng cơ quan ơn v , báo cáo xu t v i t chuyên viên vào th hai hàng tu n, th i gian còn l i trong tu n x lý công tác chuyên môn c a cơ quan. - Nhóm Trư ng các nhóm ch u trách nhi m i u hành công vi c c a nhóm mình, các thành viên c a t ng nhóm có trách nhi m th c hi n nhi m v ư c phân công; nhóm Trư ng các nhóm xây d ng b ng phân công c th cho t ng thành viên trong nhóm báo cáo T chuyên viên và Trư ng Ban ch o. i u 4.- Ngoài s cán b kiêm nhi m theo Quy t nh s 111/2001/Q -UB ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph , Ban Ch o 80 ư c ký h p ng thu nh n lao ng theo yêu c u c a kh i lư ng công vi c phát sinh, dư i hình th c c ng tác viên ho c h p ng có th i h n, h p ng v vi c theo quy nh c a Pháp lu t v lao ng. Chương 3: QUI TRÌNH CHU CHUY N X LÝ H SƠ NHÀ T i u 5.- Qui trình chu chuy n x lý h sơ: 5.1- Nhóm thư ng tr c: - Cung c p h sơ ban u cho các nhóm công tác ki m tra th c t nhà t; - Ti p nh n h sơ báo cáo xu t phương án t các nhóm công tác ki m tra th c t nhà t; - T ng h p phương án x lý, s p x p nhà t c a t ng cơ quan ơn v ; h p t chuyên viên th ng nh t phương án (l p biên b n) xu t v i Ban ch o 80; - ChuNn b n i dung các cu c h p, thư m i và l p biên b n các cu c h p Ban ch o 80, l p T trình c a Ban Ch o 80 báo cáo y ban nhân dân thành ph quy t nh phương án x lý, s p x p nhà t c a các ơn v thu c a phương qu n lý ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t phương án x lý, s p x p nhà t c a các ơn v kh i trung ương. - Tham mưu Ban ch o 80 tri n khai th c hi n các quy t nh, ch o c a Th tư ng Chính ph ; - Khi có quy t nh x lý c a c p có thNm quy n, chuy n giao h sơ cho các s -ngành thành ph có liên quan x lý ph n công vi c c a s - ngành theo ch c năng nhi m v (n u c n). 5.2- Các nhóm ki m tra th c t hi n tr ng nhà t:
  6. Ti p nh n h sơ ban u c a nhóm thư ng tr c ti n hành ki m tra th c t hi n tr ng nhà t (l p biên b n ki m tra th c t nhà t); t ng h p báo cáo, lên phương án x lý, s p x p nhà t c a t ng ơn v ; chuy n giao toàn b h sơ và phương án x lý, s p x p nhà t cho nhóm thư ng tr c m b o th i gian (gi i quy t trong tu n). Chương 4: KINH PHÍ, M C D U HO T NG C A BAN CH O 80 i u 6.- Ngu n kinh phí ho t ng c a Ban ch o 80 do y ban nhân dân thành ph quy nh. i u 7.- Kinh phí ho t ng c a Ban ch o 80 ư c dùng chi cho các n i dung sau: - Chi mua s m trang thi t b , phương ti n làm vi c; - Chi văn phòng phNm; - Chi phí xăng d u ph c v công tác ki m tra th c t ; - Chi b i dư ng cho ho t ng ki m tra th c t hi n tr ng nhà t; - Chi công tác ki m tra, thNm nh h sơ báo cáo x lý s p x p nhà t; - Chi ho t ng sơ k t, t ng k t; - Chi b i dư ng thành viên Ban ch o, t chuyên viên và các cơ quan ph i h p; - Chi phí khác (quan h các cơ quan h u quan ). i u 8.- Trư ng, Phó Trư ng Ban thư ng tr c Ban ch o 80 s d ng con d u c a y ban nhân dân thành ph và Phó Trư ng ban - Th trư ng B Tài chính- s d ng con d u c a B Tài chính giao d ch. y viên thư ng tr c Ban ch o 80 ư c s d ng con d u c a B Tài Chính ( i v i C c trư ng Qu n lý Công s n) ho c S Tài chánh-V t giá ( i v i Giám c S Tài chánh - V t giá) giao d ch. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 9.- Các thành viên Ban ch o 80 và T chuyên viên có trách nhi m th c hi n nghiêm túc quy ch này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản