Quyết định số 56/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 56/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2007/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2007/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2007/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 33/2006/Q -BTC NGÀY 06/6/2006 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C KI M TRA SAU THÔNG QUAN THU C T NG C C H I QUAN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Qu n lý thu ngày 29/11/2006; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Căn c Quy t nh s 33/2006/Q -BTC ngày 06/6/2006 c a B trư ng B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Ki m tra sau thông quan thu c T ng c c H i quan; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. B sung nhi m v , quy n h n c a C c Ki m tra sau thông quan thu c T ng c c H i quan (quy nh t i i u 2, Quy t nh s 33/2006/Q -BTC ngày 06/6/2006 c a B trư ng B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Ki m tra sau thông quan thu c T ng c c H i quan): Th c hi n thanh tra thu trong trư ng h p ngư i n p thu có d u hi u tr n thu , gian l n thu , theo quy nh t i i u 88, Lu t Qu n lý thu ngày 29/11/2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Tài chính và Th trư ng các ơn v , t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n : - Lãnh o B ; - Như i u 2; - C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu VT, TCCB, TCHQ (5b). Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản