Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
98
lượt xem
2
download

Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh Phúc --------- S : 56/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH “QUY CH TI P CÔNG DÂN T I CƠ QUAN B Y T VÀ CÁC ƠN VN TR C THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004 và năm 2005; Căn c Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh nh s 89/CP ngày 07/8/1997 c a Chính ph ban hành quy ch t ch c ti p công dân; Xét ngh c a Chánh Thanh tra B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ti p công dân t i Cơ quan B Y t và các ơn v tr c thu c B Y t ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 337/BYT-Q ngày 02/3/1996 c a B trư ng B Y t “v vi c ban hành Quy ch ti p công dân trong ngành y t ”; Quy t nh s 659/1998-Q -BYT ngày 13/3/1998 c a B trư ng B Y t “v vi c ban hành Quy nh ti p công dân t i Cơ quan B Y t ”. i u 3. Chánh Thanh tra B , Chánh Văn phòng B , V trư ng, C c trư ng, T ng C c trư ng các V , C c, T ng C c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , các ông, bà ư c phân công ti p công dân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
  2. QUY CH TI P CÔNG DÂN T I CƠ QUAN B Y T VÀ CÁC ƠN VN TR C THU C B YT (ban hành kèm theo Quy t nh s 56/2008/Q -BYT ngày 31/12/2008 c a B trư ng B Yt ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c ti p công dân t i Cơ quan B Y t và các ơn v tr c thu c B Y t . 2. Quy ch này ư c áp d ng i v i các cán b , công ch c, viên ch c (g i chung là Công ch c) c a các V , C c, T ng c c, Văn phòng trong cơ quan B Y t (g i chung là các ơn v thu c B ) và tr c thu c B Y t (g i chung là các ơn v tr c thu c B ) ư c giao nhi m v ti p công dân và i v i công dân có khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh t i Phòng ti p công dân c a Cơ quan B Y t và các ơn v tr c thu c B . 3. Cơ quan, t ch c và cá nhân nư c ngoài n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh t i Phòng ti p công dân t i cơ quan B Y t và các ơn v tr c thu c B ư c th c hi n theo quy nh c a Quy ch này, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 2. M c ích c a vi c ti p công dân 1. Ti p nh n các thông tin, ki n ngh , ph n ánh góp ý v nh ng v n liên quan n ch trương ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong các lĩnh v c thu c ph m vi trách nhi m c a B Y t . 2. Ti p nh n khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng B Y t , Th trư ng các ơn v thu c B và tr c thu c B xem xét, gi i quy t và tr l i cho công dân theo úng quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo. 3. Hư ng d n công dân th c hi n quy n khi u n i, t cáo úng pháp lu t, úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. Chương 2. T CH C TI P CÔNG DÂN i u 3. Lãnh o B ti p công dân 1. B trư ng ho c Th trư ng ư c phân công m i tháng ti p công dân ít nh t m t ngày vào ngày 15 hàng tháng, n u trùng vào ngày ngh thì b trí ti p công dân vào ngày làm vi c ngay sau ó.
  3. Ngoài th i gian ti p công dân nh kỳ hàng tháng, B trư ng ho c Th trư ng ư c phân công có th ti p công dân vào nh ng ngày khác khi có yêu c u t xu t ho c theo ngh c a Chánh thanh tra B . Trư ng h p B trư ng vì lý do khách quan, không th ti p công dân theo l ch ã nh thì Th trư ng ho c Th trư ng các ơn v thu c B ư c B trư ng y quy n ti p công dân và sau ó có trách nhi m báo cáo l i v i B trư ng. 2. Theo phân công c a B trư ng, Th trư ng ph trách lĩnh v c công tác có liên quan n n i dung khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh ti p công dân trư c khi B trư ng ti p công dân. Trong trư ng h p này, B trư ng ch ti p công dân sau khi n i dung khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh ã ư c Th trư ng ch o gi i quy t nhưng công dân không nh t trí và ti p t c khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh . 3. Chánh thanh tra B ch trì, ph i h p v i Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B l p k ho ch, chuNn b h sơ, tài li u, báo cáo B trư ng, Th trư ng trư c khi B trư ng, Th trư ng ti p công dân. 4. Khi B trư ng, Th trư ng ti p công dân. Chánh thanh tra B , Th trư ng ơn v ph trách lĩnh v c công tác có liên quan n n i dung khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh c a công dân, i di n ơn v khác có liên quan có trách nhi m cùng ti p theo yêu c u c a B trư ng ho c Th trư ng. i u 4. Th trư ng các ơn v thu c B và tr c thu c B ti p công dân. 1. Th trư ng các ơn v thu c B có trách nhi m tr c ti p ti p công dân ghi nh n và gi i quy t các khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh thu c lĩnh v c qu n lý c a ơn v ; trong trư ng h p vì lý do không th tr c ti p ti p công dân thì ph i c công ch c c a ơn v mình ti p công dân và ch u trách nhi m v nh ng n i dung mà công ch c c a ơn v mình ã ti p và tr l i. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c B có trách nhi m m i tháng ti p công dân ít nh t m t ngày, ph i niêm y t công khai ngày, gi ti p công dân và c công ch c ti p công dân. 3. Công ch c thư ng tr c ti p công dân có trách nhi m cùng d ti p công dân v i Th trư ng các ơn v thu c B . i u 5. Công ch c thư ng tr c ti p công dân và công ch c ti p công dân 1. Công ch c thư ng tr c ti p công dân là công ch c thu c biên ch c a Thanh tra B , Thanh tra T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình, Thanh tra C c An toàn v sinh th c phNm do Chánh thanh tra B , Chánh thanh tra T ng C c, Chánh thanh tra C c phân công làm nhi m v thư ng tr c ti p công dân t i Phòng Ti p công dân. 2. Công ch c ti p công dân là công ch c thu c biên ch c a các ơn v thu c B và tr c thu c B do Th trư ng ơn v phân công ti p công dân t i Phòng Ti p công dân. i u 6. Trách nhi m t ch c ti p công dân
  4. 1. Chánh thanh tra B giúp B trư ng t ch c ti p công dân t i cơ quan B Y t ; ch trì t ch c, ph i h p v i Th trư ng các ơn v thu c B trong vi c ti p công dân n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chánh thanh tra T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình, C c an toàn v sinh th c phNm giúp T ng c c trư ng, C c trư ng t ch c ti p công dân t i cơ quan mình. 3. Th trư ng các ơn v tr c thu c B có trách nhi m t ch c ti p công dân t i ơn v mình theo Quy ch này. 4. Vi c ti p công dân ph i ư c ghi chép vào s theo dõi, m i khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a công dân ph i ư c xem xét gi i quy t k p th i, úng quy nh. i u 7. Phòng Ti p công dân 1. Phòng Ti p công dân ư c t trong khuôn viên c a cơ quan B Y t , T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình, C c An toàn v sinh th c phNm và các ơn v tr c thu c B , ư c b trí nơi thu n ti n, b o m các i u ki n v t ch t c n thi t công dân n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh ư c d dàng, thu n l i. 2. Phòng Ti p công dân ph i niêm y t N i quy ti p công dân và l ch ti p công dân, ng th i ph i niêm y t c th quy trình, hư ng d n công dân th c hi n quy n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh . i u 8. Th i gian, a i m ti p công dân Vi c ti p công dân ch ư c th c hi n trong gi hành chính và t i Phòng Ti p công dân. Chương 3. NHI M V , QUY N H N C A CÔNG CH C THƯ NG TR C TI P CÔNG DÂN VÀ CÔNG CH C TI P CÔNG DÂN i u 9. Trách nhi m c a công ch c thư ng tr c ti p công dân và công ch c ti p dân. 1. Tuân th n i quy ti p công dân, hi u bi t Pháp lu t v khi u n i, t cáo và n m v ng Quy ch ti p công dân. 2. ChuNn b y i u ki n, phương ti n làm vi c ph c v công tác ti p công dân (s ti p công dân, gi y t , máy ghi âm …). 3. M c trang ph c ch nh t , eo th công ch c theo quy nh, t gi i thi u h , tên, ch c v c a mình công dân ư c ti p bi t. 4. Có thái hòa nhã, không gây phi n hà, sách nhi u ho c c n tr , trì hoãn vi c khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh c a công dân; không ti t l thông tin, tài li u, danh tính c a ngư i t cáo khi ngư i t cáo yêu c u. i u 10. Nhi m v c a công ch c thư ng tr c ti p công dân.
  5. 1. Là u m i ti p và hư ng d n công dân th c hi n quy n và nghĩa v c a mình khi n Phòng ti p công dân; th c hi n vi c ph i h p ho t ng ti p công dân c a các ơn v thu c B tham gia ti p công dân t i Phòng Ti p công dân. 2. Ti p xúc ban u v i công dân n m rõ m c ích, yêu c u, nguy n v ng c a công dân. 3. L ng nghe, gi i thích, hư ng d n, ghi chép n i dung ti p công dân theo quy nh c a Chính ph và Thanh tra Chính ph . 4. i v i ơn khi u t thu c thNm quy n. a) Trư ng h p công dân n khi u t có ơn kèm theo. - i v i ơn ã có i u ki n xem xét thì làm th t c ti p nh n và h sơ, tài li u kèm theo; - i v i ơn khi u n i có nhi u ngư i cùng ký tên thì hư ng d n ngư i khi u n i vi t thành ơn riêng th c hi n vi c khi u n i; - i v i ơn có m t ph n n i dung thu c thNm quy n gi i quy t thì hư ng d n công dân vi t l i ơn nh ng v n thu c thNm quy n xem xét, nh ng v n không thu c thNm quy n thì hư ng d n công dân g i n nơi có thNm quy n. b) Trư ng h p công dân trình bày tr c ti p. - i v i n i dung khi u n i thì hư ng d n công dân vi t thành ơn ho c ghi l i n i dung khi u n i và yêu c u công dân ký tên ho c i m ch . Trư ng h p nhi u ngư i n khi u n i cùng m t n i dung thì hư ng d n t ng ngư i vi t ơn riêng th c hi n vi c khi u n i; - i v i n i dung t cáo thì yêu c u công dân vi t thành ơn t cáo, n u không t vi t ư c thì ghi l i l i t cáo, b n ghi l i t cáo ph i cho ngư i t cáo c l i và yêu c u công dân ký xác nh n ho c i m ch . 5. i v i ơn khi u t không thu c thNm quy n. - Trư ng h p công dân n khi u n i có n i dung không thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan mình thì hư ng d n công dân n nơi có thNm quy n gi i quy t. - Trư ng h p công dân n t cáo có n i dung không thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan mình thì ti p nh n ơn chuy n ơn n cho ngư i có thNm quy n gi i quy t. 6. Hư ng d n công dân khi khi u n i v v vi c ã có quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai, khi u n i ã ư c tòa án th lý gi i quy t, khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t c a B Y t và Th trư ng các ơn v tr c thu c B . 7. Thông báo cho Th trư ng các ơn v thu c B ti p công dân ho c c công ch c n m v ng chuyên môn, nghi p v liên quan n v vi c ti p công dân khi công dân
  6. n khi u n i, t cáo có n i dung thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng các ơn v thu c B . 8. Trư ng h p công dân n khi u n i gây r i, m t tr t t ph i báo cáo ngay Chánh Thanh tra B , Chánh Văn phòng B và thông báo cho B o v cơ quan có bi n pháp gi i quy t k p th i, n nh tr t t công s . 9. T p h p, báo cáo Chánh Thanh tra B i v i trư ng h p công dân yêu c u ư c B trư ng ti p. i u 11. Quy n c a công ch c thư ng tr c ti p công dân 1. Yêu c u công dân xu t trình gi y t tùy thân ho c các gi y t h p l thay th ; t ch i ti p nh ng công dân n u không xu t trình gi y t trên. 2. Yêu c u xu t trình th Lu t sư trong trư ng h p có lu t sư giúp ngư i khi u n i; t ch i ti p Lu t sư n u không xu t trình th Lu t sư. 3. T ch i không ti p ngư i n khi u t không năng l c hành vi dân s y mà không có ngư i i di n h p pháp, nh ng ngư i ang trong tình tr ng say rư u bia ho c các ch t kích thích khác, ngư i môi gi i, ngư i i khi u n i, t cáo thuê, ngư i mang theo vũ khí b t h p pháp, ngư i m c b nh tâm th n và nh ng ngư i vi ph m n i quy Phòng ti p công dân. 4. T ch i không nh n ơn khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính, hành vi liên quan n tai bi n trong i u tr t i các cơ s y t không liên quan tr c ti p n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khi u n i; th i hi u khi u n i, th i h n khi u n i ti p ã h t; vi c gi i quy t khi u n i ã có quy t nh gi i quy t l n hai; vi c gi i quy t khi u n i ã ư c Tòa án th lý gi i quy t ho c ã có b n án, quy t nh c a Tòa án. 5. T ch i nh n ơn t cáo ã ư c c p có thNm quy n gi i quy t, nhưng ương s ti p t c ưa ơn t cáo mà không cung c p thêm b ng ch ng m i. i u 2. Trách nhi m, nhi m v , quy n h n c a Th trư ng các ơn v thu c B và tr c thu c B . 1. Th trư ng các ơn v thu c B có trách nhi m, nhi m v và quy n h n theo quy nh t i các kho n 1, 3 và 4 i u 9, các kho n 3, 4, 5, 6 i u 10 và i u 11 c a Quy ch này. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c B có trách nhi m, nhi m v và quy n h n theo quy nh t i các kho n 1, 3 và 4 i u 9, các kho n 2, 3, 4, 5 i u 10 và các kho n 1, 2, 3, 4 i u 11 c a Quy ch này. 3. i v i khi u n i thu c thNm quy n mà v vi c rõ ràng, c th , có cơ s gi i quy t thì Th trư ng ơn v ph i tr l i ngay cho công dân bi t; n u v vi c ph c t p c n nghiên c u, xem xét thì ph i nói rõ th i h n gi i quy t, ngư i c n liên h ti p bi t k t qu gi i quy t.
  7. i u 13. Nhi m v , quy n h n c a công ch c ti p công dân 1. Công ch c ti p công dân có nhi m v : a) Ti p công dân n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh có n i dung thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng ơn v ; báo cáo Th trư ng ơn v x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. b) Báo cáo Th trư ng ơn v v các trư ng h p công dân yêu c u Th trư ng ơn v ti p. c) Trư ng h p công dân n khi u n i gây r i, m t tr t t ph i báo cáo ngay Th trư ng ơn v và thông báo cho B o v cơ quan có bi n pháp gi i quy t k p th i, n nh tr t t . d) Th c hi n quy nh t i các kho n 3, 4, 5 i u 10 c a Quy ch này. 2. Công ch c ti p công dân có các quy n quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 11 c a Quy ch này và t ch i không nh n ơn khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính, hành vi liên quan n tai bi n trong i u tr t i các cơ s y t không liên quan tr c ti p n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khi u n i. Chương 4. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A CÔNG DÂN KHI N PHÒNG TI P CÔNG DÂN i u 14. Quy n c a công dân 1. Góp ý ki n b ng văn b n, ghi S góp ý ho c tr c ti p trình bày; t mình ho c thông qua ngư i i di n h p pháp khi u n i, t cáo, ki n ngh ho c b ng ơn ho c tr c ti p trình bày. 2. ư c hư ng d n, gi i thích, tr l i v nh ng n i dung mình trình bày. 3. Khi u n i, t cáo ho c ph n ánh v i Th trư ng tr c ti p c a công ch c thư ng tr c ti p công dân và công ch c ti p công dân n u h có hành vi sai trái, gây c n tr , phi n hà, sách nhi u khi làm nhi m v . 4. Yêu c u ư c thông báo k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo b ng văn b n. 5. Yêu c u gi bí m t h , tên, a ch , bút tích ho c l i ghi âm c a mình khi th c hi n quy n t cáo. i u 15. Trách nhi m c a công dân 1. Xu t trình gi y t tùy thân ho c các gi y t h p l thay th , n u là i di n cho thân nhân thì ph i có gi y y quy n h p pháp, n u là Lu t sư giúp ngư i khi u n i thì ph i có th Lu t sư.
  8. 2. Ch p hành nghiêm ch nh n i quy Phòng ti p công dân và s hư ng d n c a công ch c ti p công dân. 3. Trình bày trung th c s vi c, cung c p tài li u liên quan n nh ng n i dung khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh c a mình khi có yêu c u, ký xác nh n nh ng n i dung ã trình bày khi ư c công ch c thư ng tr c ti p công dân và công ch c ti p công dân yêu c u. 4. C i di n trình bày v i công ch c thư ng tr c ti p công dân và công ch c ti p công dân khi có nhi u ngư i n Phòng ti p công dân khi u n i, t cáo cùng m t n i dung. 5. Không ư c l i d ng quy n khi u n i, t cáo gây r i tr t t nơi ti p công dân, vu cáo, xúc ph m cơ quan Nhà nư c, ngư i thi hành công v và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung khi u n i, t cáo c a mình. Chương 5. M I QUAN H GI A THANH TRA B V I CÁC ƠN VN THU C B TRONG VI C TI P CÔNG DÂN i u 16. Quan h c a công ch c thư ng tr c ti p công dân v i Th trư ng các ơn v thu c B 1. i v i khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a công dân có liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v nào thì công ch c thư ng tr c ti p công dân thông báo cho Th trư ng ơn v ó ti p công dân. 2. Khi nh n ư c yêu c u ti p công dân do công ch c thư ng tr c ti p công dân thông báo, Th trư ng các ơn v thu c B trong ph m vi trách nhi m c a mình ph i tr c ti p ti p công dân và tr l i công dân trong th i h n lu t nh. 3. Th trư ng các ơn v có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo có trách nhi m cung c p danh sách công ch c ti p công dân cho Phòng T ng h p c a Thanh tra B công ch c thư ng tr c ti p công dân ch ng, k p th i liên h v i công ch c ti p công dân ã ư c phân công trong trư ng h p Th trư ng ơn v không th tr c ti p ti p công dân. i u 17. Quan h c a Chánh Thanh tra B v i Th trư ng các ơn v thu c B 1. Khi nh n ư c yêu c u ti p công dân do công ch c thư ng tr c ti p công dân thông báo, n u Th trư ng các ơn v thu c B không th c hi n thì công ch c thư ng tr c ti p công dân báo cáo Chánh Thanh tra B ôn c, yêu c u Th trư ng ơn v ó gi i quy t k p th i. Sau khi Chánh Thanh tra B ã ôn c mà Th trư ng ơn v không ti p công dân ho c không phân công công ch c ti p công dân thì Chánh Thanh tra B có trách nhi m báo cáo B trư ng và Th trư ng ơn v ó ph i ch u trách nhi m trư c B trư ng.
  9. 2. N u n i dung khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh c a công dân liên quan n các lĩnh v c c a nhi u ơn v thu c B thì Chánh Thanh tra B ti p công dân và ph i h p v i các ơn v có liên quan xem xét, tr l i cho công dân trong th i h n lu t nh. 3. Chánh Văn phòng B ph i h p v i Chánh Thanh tra B b o m cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t cho Phòng ti p công dân, ch ng x lý k p th i các trư ng h p gây m t tr t t t i công s và Phòng ti p công dân. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 18. Trách nhi m c a Chánh Thanh tra B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B 1. Chánh Thanh tra B giúp B trư ng qu n lý công tác ti p công dân cơ quan B ; ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v thu c B t ch c t t vi c ti p công dân; theo dõi, ki m tra, ôn c, yêu c u Th trư ng các ơn v thu c B th c hi n nghiêm túc Quy ch này. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c B trong ph m vi trách nhi m c a mình hàng Quý thông báo b ng văn b n cho Thanh tra B v k t qu công tác ti p công dân c a ơn v Chánh Thanh tra B t ng h p, báo cáo nh kỳ v i B trư ng và T ng Thanh tra v công tác ti p công dân c a B Y t .
Đồng bộ tài khoản