Quyết định số 560/QĐ-BYT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 560/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 560/QĐ-BYT về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành, để thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị "về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 560/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 560/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 46-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ -Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP, ngày 15-5-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. -Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” -Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và ông Chánh Văn phòng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” gồm các đồng chí có tên sau đây: A. BAN CHỈ ĐẠO: 1. Đồng chí Trần Thị Trung Bộ trưởng Bộ Y tế Trưởng ban Chiến 2. Đồng chí Trần Chí Liêm Thứ trưởng Bộ Y tế Phó Trưởng ban Thường trực 3. Đồng chí Lê Ngọc Trọng Thứ trưởng Bộ Y tế Phó Trưởng ban 4. Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên Thứ trưởng Bộ Y tế Phó Trưởng ban B. TỔ CÔNG TÁC: 1. Đồng chí Dương Quốc Trọng Chánh Văn phòng 2. Đồng chí Dương Huy Liệu Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính
  2. 3. Đồng chí Trịnh Đình Cần Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 4. Đồng chí Lý Ngọc Kính Vụ trưởng Vụ Điều trị 5. Đồng chí Trịnh Quân Huấn Cục trưởng Cục YTDP và phòng chống HIV/AIDS 6. Đồng chí Cao Minh Quang Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam 7. Đồng chí Trương Việt Dũng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo 8. Đồng chí Dương Văn Tỉnh Vụ trưởng Vụ TTBvà CTYT 9. Đồng chí Trần Đáng Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm 10. Đồngchí Lê Lương Đống Phó Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” trong toàn ngành y tế. Điều 3: Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ và của ngành y tế thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị. Giao cho Văn phòng cùng với Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng bản Hướng dẫn và lên kế hoạch tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết trong toàn ngành. Giao cho Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối trong việc xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ và của ngành Y tế thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị trình Ban Chỉ đạo. Điều 4: Vụ Kế hoạch tài chính bố trí kinh phí cho các hoạt động nói trên. Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Chỉ đạo và Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 6: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Trần Thị Trung Chiến
Đồng bộ tài khoản