Quyết định số 562/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 562/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 562/2003/QĐ-TTg về việc thay thế Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút (SARS) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 562/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 562/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C THAY TH PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG DNCH VIÊM Ư NG HÔ H P C P DO VI RÚT (SARS) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. C ông Tr n Chí Liêm, Th trư ng B Y t gi ch c Phó trư ng ban thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS) thay th ông Nguy n Văn Thư ng nh n nhi m v khác. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành, k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS) và các ông Tr n Chí Liêm, Nguy n Văn Thư ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư TW ng, - Th tư ng, các PTTg Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - H ND, UBND tinhr, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, Ph m Gia Khiêm - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Các ông Tr n Chí Liêm, Nguy n Văn Thư ng, Th trư ng B Y t , - Lưu : VX (5), VT.
Đồng bộ tài khoản