Quyết định số 562/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 562/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 562/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 562/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 562/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Công văn s 65 - CV/TƯ ngày 11/04/2006 c a T nh u B c Ninh; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i công văn s 264/KHÐT-VP ngày 13/04/2006 ( Kèm theo Gi y b o lãnh ngày 28/03/2006 c a ông Oshikawa Yoshio, Công ty Thương m i T ng h p Hideyuki, Nh t B n ), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Cho phép ông Nguy n Ð c Lê, Giám d c S K ho ch và Ð u tư t nh B c Ninh i Nh t B n nghiên c u h th ng x lý rác th i t ngày 15/04 n ngày 28/04/2006. Kinh phí chuy n i do ông Oshikawa Yoshio, Công ty Thuong m i T ng h p Hideyuki dài th . Ði u 2. Ông Nguy n Ð c Lê ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Nh t B n. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. Ði u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S K ho ch và Ð u tư và ông Nguy n Ð c Lê căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản