Quyết định số 563-BCNNg/KB2

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 563-BCNNg/KB2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 563-BCNNg/KB2 về điều lệ tổ chức Ban Thanh tra của Bộ Công nghiệp nặng do Bộ Công nghiệp nặng ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 563-BCNNg/KB2

  1. B CÔNG NGHI P N NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 563-BCNNG/KB2 Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 1961 QUY T NNH BAN HÀNH I U L T CH C BAN THANH TRA C A B CÔNG NGHI P N NG B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG Căn c quy t nh s 187 ngày 04 tháng 05 năm 1961 c a B v t ch c Ban thanh tra; Xét ngh c a các ông Trư ng ban thanh tra và V trư ng V T ch c giáo d c, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành i u l t ch c Ban thanh tra c a B Công nghi p n ng. i u 2. Ông trư ng ban thanh tra cùng v i V T ch c giáo d c b trí biên ch , s p x p cán b th c hi n nhi m v c a ban. i u 3. Ông Trư ng ban thanh tra, ông V trư ng V T ch c giáo d c, ông Chánh văn phòng B có trách nhi m thi hành b n i u l này. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG Nguy n Văn Trân I UL T CH C BAN THANH TRA B CÔNG NGHI P N NG Căn c Ngh nh s 183 ngày 02 tháng 11 năm 1961 c a Th tư ng Chính ph . Căn c i u l t ch c B Công nghi p n ng và quy t nh s 137 ngày 4-5-1961 v t ch c Ban thanh tra c a B . Nay quy nh ch c trách, nhi m v , quy n h n t ch c c th c a Ban thanh tra như sau:
  2. i u 1. T ch c b máy Ban thanh tra theo nguyên t c: - Th ng nh t lãnh o chính tr và nghi p v , xu t phát t nhi m v chính tr gi i quy t các v n v công tác thanh tra. Toàn b s ho t ng c a Ban u ph i ph c tùng nhi m v trung tâm trong t ng th i kỳ c a B theo úng ư ng l i, chính sách, c a ng, pháp lu t, ch c a Nhà nư c. - Trong các m t công tác c a Ban, các b ph n và cán b u ph i ph c tùng và th c hi n m i m nh l nh ch th c a B và trư ng ban theo ch th trư ng ph trách k t h p t p th lãnh o gi a trư ng ban v i phó ban và các y viên. i u 2. T ch c c a Ban ph i g n nh , tránh c ng k nh, n ng n , công tác ph i thi t th c, c th . i u 3. Nhi m v quy n h n: 1. Ban thanh tra là cơ quan tr c thu c B . Ban không ph i là cơ quan lãnh o ho c qu n lý th c hi n, mà là cơ quan giúp B thanh tra m t cách khách quan vi c ch p hành các ch trương, ch Ngh nh, ch th , ngh quy t c a Nhà nư c, c a B t các cơ quan n các cơ s phát hi n nh ng ưu i m, khuy t i m, sai l m c a các t ch c (V , C c, Vi n… trư ng, xí nghi p, công trư ng) cán b trong m i ngành công tác. 2. Thanh tra v m t s d ng tài s n, tài chính ch y u là ch ng tham ô, lãng phí giúp B có nh ng k t lu n chính xác và ngh v i B nh ng bi n pháp x lý. 3. Nh n và xét các ơn khi u n i, t giác c a cán b công nhân, nhân dân thu c ph m vi trách nhi m c a B . Ban thanh tra tr c ti p gi i quy t nh ng v th t c n thi t; trách nhi m chính c a Ban thanh tra là giúp B gi i quy t các ơn khi u n i và ôn c, hư ng d n các ơn v , cá nhân có trách nhi m gi i quy t các ơn y. 4. Trong và sau khi thanh tra, Ban có quy n nh n xét, k t lu n v n , ra ki n ngh cho cơ quan ư c thanh tra s a ch a khuy t i m, phát huy ưu i m, ng th i Ban ph i báo cáo v i B . 5. Trư ng h p c bi t và khNn c p. Ban thanh tra ư c quy n t m th i ình ch nh ng vi c ang gây ho c s p gây thi t h i l n cho tài s n Nhà nư c, nhưng Ban ph i báo cáo ngay cho B và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c B . i v i cán b ph m khuy t i m sai l m, vi ph m lu t l , ch c a Nhà nư c ư c phát giác mà Ban ã thanh tra thì tùy m c n ng nh mà ngh v i B thi hành k lu t. 6. Trong khi thi hành nhi m v , Ban có quy n tham d nh ng cu c h i ngh liên quan n công tác c a mình nơi ang thanh tra; có quy n yêu c u nh ng ơn v , cá nhân báo cáo tình hình, cung c p tài li u, có th g p b t c cán b công nhân nào có liên quan n công vi c thanh tra. 7. Ban ư c dùng con d u riêng làm nhi m v c a mình.
  3. i u 4. – Trư ng ban thanh tra ch u trách nhi m trư c B ch o toàn b công tác c a Ban như i u 4 ã quy nh. Phó ban và các y viên giúp trư ng ban trong vi c lãnh o chung và ph trách t ng b ph n công vi c có th thay trư ng ban khi ư c y nhi m. i u 5. – Quan h công tác gi a Ban thanh tra v i các cơ quan xung quanh B : Ban thanh tra ch u s lãnh o c a B v m i m t nhưng quan h công tác gi a Ban v i các V , C c, Vi n, là quan h bình ng và tương tr cùng nhau hoàn thành nhi m v . Sau ây là m y v n quan h c th . - Khi Ban thanh tra yêu c u cung c p tình hình s li u ph c v cho vi c thanh tra m t v n thì các cơ quan ph i cung c p y . N u c n l y m t s cán b cùng làm (theo ch th c a B ) thì do Ban thanh tra ch trì. - Ki m tra công vi c có tính ch t thư ng xuyên thì ph n V , C c nào V , C c ó ch u trách nhi m theo ch c năng c a mình. Ban ch làm nh ng công vi c theo ch th c a B trong t ng th i gian và yêu c u nh t nh, n u thanh tra không sâu, không úng, k t lu n v n thi u chính xác thì Ban ch u trách nhi m trư c B . - Trong ho c sau khi thanh tra mà có nh ng v n chưa y cơ s th c t , chưa k t lu n ư c thì Ban báo cáo v i B ng th i báo cáo cho cơ quan có trách nhi m ti p t c theo dõi. - Tính ch t công tác c a Ban là c n am hi u nhi u v n , nên khi ban hành m t v n gì có liên quan n nhi m v c a Ban, các cơ quan ph i g i tài li u cho Ban. - Nh ng khuy t i m thi u sót cơ s chưa n m c c n thi t ph i thanh tra, thì Ban có trách nhi m báo cho các V , C c có liên quan bi t ki m tra, u n n n trong trách nhi m qu n lý, ch o c a mình. - Nh ng ơn t khi u t Ban giao tr cho các V , C c gi i quy t, thì các V , C c ph i ti p nh n và thông báo l i cho Ban bi t k t qu gi i quy t công vi c ó trong m t th i gian nh t nh. - Các cu c h i ngh sơ k t, t ng k t công tác 6 tháng, 1 năm c a các V , C c, Vi n… Ban Thanh tra ư c tham d n m tình hình. i u 6. – Quan h v i y ban Thanh tra trung ương. Ban Thanh tra B ch u s ch o c a y ban Thanh tra trung ương v m t nghi p v và phương pháp công tác, liên h k t h p trong m i m t công tác. i u 7. - T ch c Ban Thanh tra g m có: - Trư ng ban; - Phó ban, - Hai y viên
  4. - T thanh tra lưu ng ngành khai, hóa, luy n, cơ khí. - T thanh tra lưu ng ngành ki n thi t cơ b n. - B ph n thư ng tr c. i u 8. - Nhi m v c a t lưu ng: 1. Theo k ho ch, chương trình công tác c a Ban, ra chương trình công tác c th cho t tr c ti p th c hi n chương trình công tác ó; 2. Dư i s ch o c a Ban và thông qua s liên h thư ng xuyên v i các V , C c mà xu t, phát hi n v n v i Ban và các V , C c ki m tra giúp cho cơ s th c hi n t t các ch trương, chính sách, ch th , ngh quy t c a B , c a Chính ph . i u 9. - Nhi m v c a b ph n thư ng tr c: 1. Ti p nh n, nghiên c u, thNm tra các ơn t khi u t c a cán b , công nhân, nhân dân xu t ý ki n gi i quy t ho c tr c ti p i u tra gi i quy t. 2. Theo dõi, ôn c vi c gi i quy t các ơn giao cho các V , C c, xí nghi p, công trư ng; nh n xét vi c gi i quy t ó và phát hi n nh ng vi c gi i quy t chưa úng. 3. Ph trách công tác văn thư c a Ban. i u 10. – L l i làm vi c và ch công tác c a Ban v n thi hành úng quy t nh s 421 ngày 13 tháng 9 năm 1961 c a B i u 11. – i u kho n thi hành: B n i u l t ch c này b t u có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u c n i u ch nh b sung thì ngh v i B .
Đồng bộ tài khoản