Quyết định số 5697/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 5697/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5697/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 7, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5697/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5697/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 7, QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 36/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10453/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 7, qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch năm t 2005 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) T NG DI N TÍCH T 91,8681 100,00 91,8681 100,00 T NHIÊN T PHI NÔNG PNN 91,8681 100,00 91,8681 100,00 NGHI P 1 t OTC 25,4132 27,66 25,2620 27,50 2 t chuyên dùng CDG 58,0484 63,19 58,2270 63,38
  2. 2.1 t tr s cơ quan, công CTS 14,2506 24,55 14,7555 25,34 trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 1,1493 1,98 1,1493 1,97 2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 8,8624 15,27 8,2307 14,14 phi nông nghi p 2.4 t có m c ích công 33,7861 58,20 34,0915 58,55 c ng CCC 2.4.1 t giao thông DGT 22,1801 65,65 22,4928 65,98 2.4.2 t th y l i DTL - - - - 2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,0015 0,00 0,0015 0,00 lư ng, truy n thông 2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 1,8446 5,46 1,9939 5,85 2.4.5 t cơ s y t DYT 2,1918 6,49 2,2631 6,64 2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 7,0395 20,84 6,8116 19,98 t o 2.4.7 t có di tích, danh th ng LDT 0,5286 1,56 0,5286 1,55 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 6,4066 6,97 6,3792 6,94 2.4 t nghĩa trang, nghĩa NTD 0,0015 0,00 0,0015 0,00 a 2.5 t sông su i và m t SMN 1,9984 2,18 1,9984 2,18 nư c CD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: - t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t . Trong kỳ quy ho ch (2006 - 2010) phư ng 7, qu n 3 không có t phi nông nghi p, không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t . - t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang t . Trong kỳ quy ho ch (2006 - 2010) phư ng 7, qu n 3 không có t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang t . c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t LO I T PH I THU H I Mã Giai o n 2006 - 2010 T PHI NÔNG NGHI P PNN 1,5891
  3. 1 t OTC 0,6934 1.1 t t i ô th ODT 0,6934 2 t chuyên dùng CDG 0,8683 2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,0087 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,6317 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,2279 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0274 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 7, qu n 3. i u 2. Phê duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 7, qu n 3 v i các ch tiêu sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Phân theo t ng năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 T NG DI N TÍCH 91,8681 91,8681 91,8681 91,8681 91,8681 T T NHIÊN T PHI NÔNG PNN 91,8681 91,8681 91,8681 91,8681 91,8681 NGHI P 1 t OTC 25,4132 25,4132 25,4132 25,2698 25,2620 1.1 t ô th ODT 25,4132 25,4132 25,4132 25,2698 25,2620 2 t chuyên dùng CDG 58,0484 58,0484 58,0719 58,2192 58,2270 2.1 t tr s cơ quan, CTS 14,2506 14,2427 14,2427 14,2419 14,7555 công trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an CQA 1,1493 1,1493 1,1493 1,1493 1,1493 ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 8,8624 8,8001 8,7443 8,7443 8,2307 doanh phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, SKC 8,8624 8,8001 8,7443 8,7443 8,2307 kinh doanh
  4. 2.4 t có m c ích công CCC 33,7861 33,8563 33,9356 34,0837 34,0915 c ng 2.4.1 t giao thông DGT 22,1801 22,1801 22,3323 22,4850 22,4928 2.4.2 t th y l i DTL 2.4.3 t chuy n d n DNT 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 năng lư ng, TT 2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 1,8446 1,8525 1,8525 1,8525 1,9939 2.4.5 t cơ s y t DYT 2,1918 2,2541 2,2631 2,2631 2,2631 2.4.6 t cơ s giáo d c - DGD 7,0395 7,0395 6,9576 6,9530 6,8116 ào t o 2.4.7 t có di tích, danh LDT 0,5286 0,5286 0,5286 0,5286 0,5286 th ng 3 t tôn giáo, tín TTN 6,4066 6,4066 6,3831 6,3792 6,3792 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa NTD 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 a 2.5 t sông và m t nư c SMN 1,9984 1,9984 1,9984 1,9984 1,9984 chuyên dùng 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: a) t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t . Trong kỳ k ho ch (2006 - 2010) phư ng 7, qu n 3 không có t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t . b) t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang t . Trong kỳ k ho ch (2006 - 2010) phư ng 7, qu n 3 không có t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang t . 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích Phân theo t ng năm t c n thu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch T PHI NÔNG PNN 1,5891 0,0702 0,1612 0,1527 1,2050 NGHI P
  5. 1 t OTC 0,6934 0,1434 0,5500 1.1 t t i ô th ODT 0,6934 0,1434 0,5500 2 t chuyên dùng CDG 0,8683 0,0702 0,1377 0,0054 0,6550 2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,0087 0,0079 0,0008 công trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an CQA ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,6317 0,0623 0,0558 0,5136 doanh phi nông nghi p 2.4 t có m c ích công CCC 0,0819 0,0046 0,1414 c ng 3 t tôn giáo, tín TTN 0,0274 0,0235 0,0039 ngư ng i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 7, qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản