Quyết định số 57/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
8
download

Quyết định số 57/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 57/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG NG P TRONG MÙA MƯA VÀ X LÝ MÔI TRƯ NG NƯ C THÀNH PH , GIAI O N 2001 - 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001 – 2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001 ; Th c hi n Thông báo s 119-TB/TU ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a Ban Thư ng v Thành y v vi c tri n khai th c hi n Chương trình x lý rác và Chương trình ch ng ng p n i th trong mùa mưa ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 172/GT-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2001) v vi c trình duy t d th o k ho ch th c hi n các chương trình ch ng ng p n i th trong mùa mưa và chương trình x lý rác ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch th c hi n Chương trình ch ng ng p trong mùa mưa và x lý môi trư ng nư c thành ph , giai o n 2001 – 2005 nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c ch nh trang ô th , gi gìn và m b o v sinh môi trư ng nư c, m quan ô th và nâng cao ý th c c a nhân dân trên toàn a bàn thành ph . i u 2.- Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p trên a bàn thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung k ho ch th c hi n Chương trình ch ng ng p trong mùa mưa và x lý môi trư ng nư c thành ph , giai o n 2001 – 2005 nêu t i i u 1 xây d ng chương trình, k ho ch hành ng c th , thi t th c tham gia th c hi n k ho ch chung nh m m b o t k t qu cao nh t i v i chương trình tr ng i m này c a thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Ban ngành, oàn th , l c lư ng vũ trang c a thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, Th trư ng các t ch c, ơn v , các doanh nghi p trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND.TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP - y ban MTTQ Vi t Nam TP PHÓ CH TNCH - Các Báo, ài ( tuyên truy n) - VPH -UB : các Phó Văn phòng - Các T NCTH, T (3b) - Lưu ( T) Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2001 K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG NG P TRONG MÙA MƯA VÀ X LÝ MÔI TRƯ NG NƯ C THÀNH PH GIAI O N 2001-2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 57 /2001/Q -UB ngày 05 tháng 7 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph kỳ h p th 4, khóa VI v 12 chương trình, công trình tr ng i m và “Năm tr t t ô th ", y ban nhân dân thành ph ã ch o vi c xây d ng chương trình k ho ch th c hi n c th các ngành, các c p có liên quan và t ng h p nh ng n i dung công tác chính l p thành k ho ch chung c a thành ph , bao g m nh ng m c tiêu và nhi m v c n t p trung th c hi n cho Chương trình ch ng ng p trong mùa mưa và x lý môi trư ng nư c giai o n 2001 – 2005, t o s chuy n bi n căn b n tình hình thoát nư c và môi trư ng c a thành ph như sau :. - I.- M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH : - Ngăn ch n ngay và c i thi n m t bư c cơ b n tình tr ng ô nhi m v sinh môi trư ng nư c c a thành ph , gi i quy t cơ b n tình tr ng ng p trong mùa mưa và x lý môi trư ng nư c ô th giai o n 2001 – 2005, t ng bư c xây d ng thành ph ngày càng văn minh, hi n i. - Hoàn thành úng ti n và m b o ch t lư ng, hi u qu các d án thoát nư c ã ư c nghiên c u và phê duy t th c hi n trong giai o n 2001 - 2005. - Xây d ng chương trình, k ho ch t ng h p th c hi n 5 năm m t cách khoa h c, ng b nhi u bi n pháp thi t th c và c th t ng ngành, t ng a phương và ơn v
  3. có liên quan. T ch c t t vi c th c hi n các ngành các c p nh m m b o s thành công c a Chương trình ch ng ng p n i th trong mùa mưa, x lý môi trư ng nư c trong giai o n 2001 - 2005 và nh ng năm ti p theo. - V n ng m i t ng l p nhân dân tham gia và t o s chuy n bi n tích c c trong vi c qu n lý, b o v , gi gìn và u tư xây d ng, phát tri n h th ng thoát nư c c a thành ph . m b o có k ho ch qu n lý, ki m tra không phát sinh thêm các i m ng p m i ; n 2005 xóa ư c ít nh t 70/100 i m ng p l n hi n có trong n i th . Riêng năm 2001 xóa ng p 15 i m, gi m ng p 05 i m. - S d ng hi u qu các ngu n v n ODA, v n ngân sách và các ngu n v n huy ng khác c i t o, u tư, xây d ng phát tri n m i các công trình có liên quan v thoát nư c, hoàn thành úng ti n các d án thoát nư c 5 lưu v c các tuy n kênh chính c a thành ph ã ư c phê duy t ho c ang tri n khai th c hi n. - V n ng nhân dân th c hi n n p s ng văn minh ô th , gi gìn v sinh, b o v môi trư ng thành ph . II.- CÁC GI I PHÁP CHÍNH : A- Các gi i pháp v qu n lý và k thu t : 1. C i t o, n o vét h th ng kênh r ch theo qui ho ch thoát nư c c a thành ph , ng th i v i vi c u tư c i t o l n và ng b h th ng c ng thoát nư c hi n h u ; t ng bư c th c hi n vi c hình thành 02 h th ng thoát nư c riêng (cho nư c mưa và nư c th i sinh ho t, s n xu t) các vùng ô th phát tri n m i ; tăng cư ng ki m tra vi c x lý nư c th i c c b , ngăn ch n có hi u qu vi c gây ô nhi m nư c t ngu n. 2. Có k ho ch ch ng u tư xây d ng phát tri n và qu n lý t t ngay t uh th ng thoát nư c, ng b v i h th ng h t ng k thu t chính c a thành ph , c bi t t i nh ng khu v c, ư ng ph chưa có công trình thoát nư c và các khu ô th m i. 3. Xây d ng h th ng c ng bao i v i khu v c s d ng h th ng c ng chung hi n h u ng th i v i k ho ch t ng bư c u tư xây d ng các công trình x lý nư c th i sinh ho t, s n xu t theo quy ho ch và k ho ch dài h n c a thành ph . 4. Th c hi n các bi n pháp qu n lý m b o không phát sinh thêm i m ng p m i, tăng cư ng công tác x lý và ki m soát các i m ô nhi m môi trư ng nư c, c bi t là nư c th i công nghi p. 5. Tăng cư ng phân c p qu n lý và nghiên c u xã h i hóa trong u tư và qu n lý h th ng thoát nư c, x lý nư c th i c a thành ph . 6. m b o các h dân cư u có h m phân t ho i riêng. B- Các gi i pháp v hành chánh qu n lý và xã h i : 1. Tuyên truy n giáo d c, nâng cao ý th c c ng ng trong vi c gi gìn, b o v h th ng thoát nư c, ch ng x rác xu ng kênh r ch. X lý hành chánh nghiêm kh c i v i nh ng t ch c kinh t ho t ng s n xu t, công nghi p, ti u th công nghi p x
  4. nư c th i chưa qua x lý, gây ô nhi m môi trư ng nư c. Có bi n pháp x lý thích áng b t bu c các cơ s s n xu t ph i x lý nư c th i trư c khi th i ra h th ng thoát nư c chung c a thành ph . 2. Xây d ng y các quy ch v qu n lý, b o trì và u tư xây d ng h th ng thoát nư c ô th và x lý nư c th i theo hư ng Ny m nh xã h i hóa. 3. Ti p t c nghiên c u và t ng bư c th c hi n ch trương xóa bao c p trong d ch v thoát nư c ô th t o ngu n v n b sung cho yêu c u duy tu, b o dư ng nâng cao ch t lư ng qu n lý, d ch v thoát nư c ô th và góp ph n u tư c i t o và phát tri n nhanh m ng lư i thoát nư c c a thành ph . 4. Nâng cao năng l c qu n lý chuyên ngành, tăng cư ng ch trách nhi m b ng cơ ch phân công phân c p, h p ng và xác nh trách nhi m rõ ràng cho các ơn v có liên quan. T ch c ki m tra và x lý nghiêm minh m i hành vi xâm h i h th ng thoát nư c, h th ng kênh r ch và h th ng x lý nư c th i. Các gi i pháp nêu trên mang tính chi n lư c nhưng c p bách, òi h i ph i có k ho ch dài h n, ng b và khoa h c, c n ư c ch o, t ch c th c hi n và ki m tra liên t c, c bi t ph i có s tham gia thi t th c c a chính quy n a phương, c a các t ch c oàn th qu n chúng và m i t ng l p nhân dân. Do v y, ph i nâng cao ý th c t giác c a ngư i dân và tăng cư ng trách nhi m c a các c p, các ngành, các t ch c xã h i. Ph i có nh ng gi i pháp k thu t, u tư có khoa h c và hi u qu g n li n v i các bi n pháp hành chính qu n lý c a các a phương và các cơ quan chuyên ngành trong thành ph m b o duy trì, b o v k t qu t ư c trong t ng giai o n th c hi n, tránh tái phát sinh các i m ng p l t và ô nhi m ã ư c gi i quy t. III- NHI M V C TH C A T NG ƠN VN : 1- Giám c S Giao thông công chánh, Th trư ng các S , Ban, ngành, Giám c Công ty Thoát nư c ô th và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch o các ơn v tr c thu c tham gia tích c c, v i nh n th c tư tư ng sâu s c, trên tinh th n n l c cao nh t th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph ã ra, khNn trương tri n khai vi c l p các Chương trình hành ng c th gi i quy t nh ng v n liên quan n thoát nư c ô th và x lý môi trư ng nư c t ng ơn v , t ng a phương. K ho ch và chương trình hành ng c a các ơn v ph i thi t th c, hi u qu và có bi n pháp c th kh c ph c các nguyên nhân t n t i m t cách cơ b n, kh thi và ng b phù h p v i i u ki n và kh năng t ch c c a t ng ngành, t ng c p trong năm 2001, t ch c th c hi n các d án thoát nư c theo k ho ch 2001 – 2005 và chuNn b nh ng d án thoát nư c cho nh ng năm ti p theo n 2010, phù h p v i quy ho ch, m c tiêu và ti n chung c a thành ph . Các d án thoát nư c ph i m b o khi th c hi n s mang l i hi u qu kinh t -k thu t như ã nêu ra trong các d án u tư ư c phê duy t. m b o vi c qu n lý Nhà nư c hi u qu , ch t lư ng, úng ti n i v i nh ng d án thoát nư c thu c m i ngu n v n, nh t là v n ODA, v n t ngân sách. 2- S Văn hóa và Thông tin có k ho ch ph i h p cùng v i y ban M t tr n T qu c thành ph và qu n-huy n, các t ch c oàn th qu n chúng, các cơ quan thông tin i chúng và y ban nhân dân các c p c a thành ph nh m Ny m nh công tác v n ng,
  5. tuyên truy n thư ng xuyên và sâu r ng trên các phương ti n thông tin, trong trư ng h c, oàn th qu n chúng, các khu ph , p, v n ng m i t ng l p nhân dân t giác th c hi n vi c b o v gi gìn h th ng thoát nư c, phát ng phong trào nhân dân toàn thành ph hư ng ng th c hi n vi c không x rác b a bãi. N i dung tuyên truy n ph i thi t th c, d ti p thu, phù h p v i m i i tư ng, m i t ng l p nhân dân. 3- Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Vi n quy ho ch xây d ng thành ph khi l p quy ho ch chi ti t cho t ng a phương c n ph i h p cùng S Giao thông công chánh và các qu n-huy n c n xác nh c th nhu c u duy trì các vùng t nông nghi p, cây xanh, m t nư c. Có yêu c u nh t thi t ph i qu n lý làm ch c năng i u ti t thoát nư c ; xác nh và qu n lý ch t ch qu t hành lang c a các tuy n kênh r ch dành ph c v m c ích c i t o kênh thoát nư c ( c bi t i v i các qu n m i) theo quy ho ch c a thành ph ã duy t. Xác nh và ban hành cao trình san l p cho t ng khu v c u tư, xây d ng tránh ng p nư c do tri u cư ng và ng p c c b . 4- S K ho ch và u tư ph i h p v i S Giao thông công chánh thành ph hư ng d n cho các ch u tư trong quá trình nghiên c u d án và thNm nh ch t ch các yêu c u v x lý nư c th i trong t ng d án u tư phát tri n xây d ng công trình m i. S Giao thông công chánh cùng v i y ban nhân dân các qu n-huy n và các ơn v qu n lý thoát nư c (theo phân c p) ch u trách nhi m ki m tra ch t ch v qui nh thoát nư c t i các công trình, d án và nghi m thu h th ng thoát nư c trư c khi khai thác, s d ng. 5- S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng qu n lý ch t ch các Khu công nghi p và dân cư t p trung, các b nh vi n, khu d ch v l n, m b o nư c th i ô nhi m ph i ư c x lý c c b m b o tiêu chuNn trư c khi th i nư c vào h th ng c ng chung c a thành ph . Ch ng nghiên c u, xu t ki n ngh v i B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ban hành quy nh chung v b t ho i trong các h gia ình t o pháp lý cho vi c th c hi n, ki m tra và x ph t. 6- S Xây d ng và y ban nhân dân các qu n-huy n khi c p phép xây d ng s a ch a nhà c a các h dân, ph i yêu c u và có bi n pháp ki m tra h u hi u vi c xây d ng b t ho i cho gia ình. 7- S K ho ch u tư, S Xây d ng, S Giao thông công chánh, S a chính-Nhà t thành ph và các ơn v có liên quan khác có trách nhi m hư ng d n gi i quy t nhanh các th t c chuNn b u tư và t ch c thi công xây d ng i v i nh ng d án, công trình thu c chương trình ch ng ng p n i th , báo cáo, xu t k p th i các tr ng i Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. 8- S Tài chánh-V t giá ph i h p v i S Giao thông công chánh và Công ty C p nư c tri n khai vi c thu ti n thoát nư c y và s d ng ngu n thu úng m c ích. 9- S Giao thông công chánh, Công ty Thoát nư c ô th khNn trương nghiên c u, xu t nh ng văn b n pháp quy c th tăng cư ng, nâng cao năng l c qu n lý và u tư phát tri n nhanh h th ng thoát nư c thành ph theo quy ho ch. IV- T CH C TH C HI N :
  6. 1- S Giao thông công chánh là cơ quan thư ng tr c ch u trách nhi m chính t ng h p báo cáo tình hình và tham mưu cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ; quy t nh các v n có liên quan ph i h p v i y ban nhân dân các qu n-huy n, các S - Ban-ngành và các ơn v liên quan ki m tra vi c tri n khai th c hi n, t ng h p tình hình, báo cáo k t qu nh kỳ và xu t bi n pháp x lý nh ng khó khăn, vư ng m c c a các ơn v trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t. 2- Hàng quý, y ban nhân dân thành ph ch trì h p giao ban ki m i m tình hình th c hi n và hàng năm c n sơ k t, t ng h p tình hình chung báo cáo Thành y và H i ng nhân dân thành ph . y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S Ban ngành liên quan, Công ty Thoát nư c ô th , các cơ quan, ơn v trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã căn c theo nhi m v , tình hình c a t ng ơn v và n i dung K ho ch này xây d ng chương trình hành ng và k ho ch th c hi n c th , ph i h p v i Chương trình ch ng ng p n i th trong mùa mưa và x lý môi trư ng nư c c a thành ph ; ch u trách nhi m t ch c và ki m tra vi c th c hi n k ho ch c a ơn v mình và sơ k t, báo cáo tình hình nh kỳ theo yêu c u trên ây. ( ính kèm danh m c ti n và ư c toán kinh phí th c hi n nh ng d án thoát nư c giai o n 2001 – 2005)./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH
Đồng bộ tài khoản