Quyết định số 57/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 57/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2001/QĐ-UB về việc ban hành kế hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 57/2001/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2001 QUY T NNH (V VI C BAN HÀNH K HO CH KH O SÁT VÀ GI I QUY T TÌNH TR NG CHƯA ĂNG KÝ H TNCH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2001) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND các c p ngày 05/7/1994; Căn c Quy t nh s 08/2001/Q -UB ngày 28/2/2001 c a UBND Thành ph v vi c ban hành K ho ch ch o tri n khai công tác Tư pháp trên a bàn Thành ph Hà N i năm 2001; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 817/TT-STP ngày5/7/2001; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này “K ho ch kh o sát và gi i quy t tình tr ng chưa tr ng ăng ký h t ch trên a bàn Thành ph Hà N i năm 2001”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S Tư pháp, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng K HO CH KH O SÁT VÀ GI I QUY T TÌNH TR NG CHƯA ĂNG KÝ H TNCH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2001
  2. (Ban hành kèm theo quy t nh s 57/2001/Q - UB ngày 20/7/2001 c a ubnd thành ph hà n i) Th c Hi n Ch Th S 01/2001/Ct- Btp Ngày 15/01/2001 C a B Trư ng B Tư pháp và quy t nh s 08/2001/Q -UB ngày 28/02/2001 c a UBND Thành ph Hà N i ban hành k ho ch ch o, tri n khai công tác tư pháp trên a bàn Thành ph Hà N i năm 2001. Trong nh ng năm qua, trên a bàn Thành ph Hà N i v n còn t n ng tình tr ng tr em sinh ra chưa ư c ăng ký khai sinh, các ôi nam n chung s ng v i nhau như v ch ng nhưng không ăng ký k t hôn; ngư i ch t không ư c khai t … t ng bư c kh c ph c tình tr ng trên, ưa công tác qu n lý nhà nư c v h t ch c a thành ph i vào n n n p, UBND Thành ph Hà N i ban hành k ho ch tri n khai kh o sát và gi i quy t tình tr ng chưa ăng ký h t ch trên a bàn thành ph Hà N i như sau: I- M C ÍCH, YÊU C U: - Th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác ăng ký h t ch c p chính quy n cơ s . - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch n r ng rãi các t ng l p nhân dân, t ch c xã h i, t o ra s chuy n bi n v nh n th c c a ngư i dân trong vi c th c hi n quy n và nghĩa v ăng ký h t ch. - T ch c kh o sát trên di n r ng các trư ng h p chưa ư c ăng ký h t ch (bao g m: chưa ăng ký khai sinh, chưa ăng ký k t hôn và chưa ăng ký khai t ). Phân lo i có k ho ch gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. ng th i ti n hành vi c ăng ký khai sinh, khai t , k t hôn, ng lo t trên toàn thành ph ư c t ch c vào các ngày b y, ch nh t t i UBND phư ng, xã, th tr n. II. I TƯ NG VÀ PH M VI KH O SÁT: 1. ăng ký khai sinh: -V tu i: Tr em sinh ra t sau 30 ngày n 18 tu i chưa ăng ký khai sinh. Nh ng tr em m i khai sinh dư i 30 ngày tu i, UBND xã, phư ng, th tr n ti n hành ăng ký khai sinh bình thư ng theo quy nh. - V tình tr ng cư trú c a i tư ng kh o sát: B n thân ho c ngư i m có h khNu thư ng trú, hay t m trú có th i h n liên t c trên 6 tháng t i a phương. Vi c khai sinh cho tr em nơi sinh ra ư c ăng ký theo yêu c u c a ngư i m . 2. ăng ký k t hôn: - Nam, n chung s ng như v ch ng trư c ngày 03/01/1987 nhưng chưa ăng ký k t hôn. - Nam, n chung s ng như v ch ng sau ngày 03/01/1987 n trư c ngày 01/01/2001 nhưng chưa ăng ký k t hôn.
  3. Ph m vi kh o sát theo i m B.1 m c I c a Thông tư s 12/1999/TT-BTP ngày 25/6/1999 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành Ngh nh s 83/CP v ăng ký h t ch. 3. ăng ký khai t : T t c các trư ng h p ã ch t nhưng chưa báo t , khai t t i UBND xã, phư ng, th tr n nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t và chưa c t h khNu thư ng trú. III. TH I GIAN TH C HI N: 1- T 15/7/2001 n 30/7/2001 UBND thành ph giao cho S Tư pháp ban hành k ho ch và phát hành m u, bi u kh o sát. 2- T 01/8/2001 n 15/10/2001 UBND các qu n, huy n giao cho phòng Tư pháp xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai kh o sát. Ch o UBND xã, phư ng, th tr n gi i quy t d t i m nh ng trư ng h p khai sinh, khai t , k t hôn có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t, ng th i xu t nh ng trư ng h p còn vư ng m c, t ng h p k t qu , báo cáo UBND Thành ph (qua S Tư pháp). 3- T 16/10/2001 n 31/12/2001 thành ph t ng h p k t qu kh o sát, phân lo i và ch o gi i quy t các trư ng h p vư ng m c c a cơ s . IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M 1- S Tư pháp: Là cơ quan thư ng tr c có trách nhi m giúp UBND Thành ph chuNn b n i dung m u, bi u kh o sát; t ch c tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch; T ng h p k t qu kh o sát c a các qu n, huy n báo cáo UBND thành ph . - Hư ng d n nghi p v cho các qu n, huy n; xã phư ng, th tr n trong vi c t ch c ăng ký khai sinh quá h n, khai t quá h n, ăng ký k t hôn cho nh ng trư ng h p có i u ki n nhưng chưa ăng ký. - T ng h p, phân lo i nh ng trư ng h p không i u ki n pháp lý, xu t phương án báo cáo B Tư pháp cho ý ki n gi i quy t. 2. Công an thành ph : - Ph i h p v i S Tư pháp th ng nh t i tư ng và phương án gi i quy t i v i các trư ng h p có liên quan n qu n lý và ăng ký h khNu. 3. U ban dân s , gia ình và tr em Thành ph : - Ph i h p v i S Tư pháp tham gia v n i dung m u, bi u kh o sát. - T ng h p phân tích, i chi u s li u tr em chưa ư c ăng ký khai sinh (phân tích chi ti t tu i tr em, tình tr ng hôn nhân c a cha m tr và tình tr ng cư trú c a tr ). - Ch o, hư ng d n ngành d c ph i h p tham gia kh o sát cơ s .
  4. 4. C c Th ng kê: - Ph i h p v i S Tư pháp th ng nh t n i dung m u, bi u kh o sát. - Tr c ti p ch o, theo dõi và ôn c phòng th ng kê các qu n, huy n thu th p và t ng h p s li u theo m u, bi u kh o sát. 5. S Văn hoá Thông tin: - Ph i h p v i S Tư pháp có k ho ch so n th o các tài li u tuyên truy n r ng rãi trong nhân dân qua các phương ti n thông tin i chúng v n ng nhân dân th c hi n quy n và nghĩa v có liên quan n khai sinh, k t hôn, khai t ,… 6. S Tài chính- V t giá: - Trên cơ s ngh c a S Tư pháp, S Tài chính- V t giá hư ng d n l p d toán, c p kinh phí ph c v cho vi c th c hi n k ho ch úng Lu t Ngân sách, b o m ti t ki m. 7. UBND các qu n, huy n: - Có k ho ch ch o và c p kinh phí cho các Ban, ngành cùng c p và UBND các xã, phư ng, th tr n tri n khai th c hi n theo k ho ch kh o sát c a Thành ph . - Nh n ư c k ho ch này các S , ban ngành có liên quan, UBND các qu n, huy n có k ho ch ch o tri n khai ng lo t trên a bàn các qu n, huy n. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có gì vư ng m c báo cáo k p th i v i UBND thành ph (qua S Tư pháp) ph i h p gi i quy t./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản