Quyết định số 57/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 57/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 57/2005/Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C I U CH NH RANH GI I KHU B O T N THIÊN NHIÊN TH NH PHÚ, T NH B N TRE TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn c Lu t B o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991. Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003. Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 156/BNN-KL ngày 20 tháng 01 năm 2005). QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh ranh gi i Khu b o t n thiên nhiên Th nh Phú, t nh B n Tre, bao g m các n i dung sau ây: 1. M c tiêu, nhi m v c a vi c i u ch nh ranh gi i: Quy ho ch i u ch nh l i ranh gi i Khu b o t n thiên nhiên Th nh Phú nh m b o m ch c năng quan tr ng c a Khu b o t n thiên nhiên là b o v vùng t ng p m n ven bi n c a sông Ti n, b o t n các giá tr c áo v a d ng sinh h c và các c trưng a m o t nhiên c a vùng t ng p nư c như m t m u chuNn sinh thái qu c gia, ng th i b o m quá trình di n thái theo quy lu t t nhiên v a m o và thu văn c a vùng c a sông C Chiên. T o i u ki n thu n l i cho công tác qu n lý, b o v Khu b o t n thiên nhiên và quy ho ch s d ng t ai cho các xã vùng m. B trí n nh các c m dân cư thu c Khu b o t n thiên nhiên, nh m gi m thi u các ho t ng có nh hư ng tiêu c c c a con ngư i i v i r ng, ng th i t o i u ki n cho vi c u tư phát tri n kinh t xã h i, văn hoá giáo d c, nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho nhân dân trong vùng và t o i u ki n tri n khai các Chương trình kinh t xã h i c a a phương. 2. V trí, to a lý Khu b o t n thiên nhiên Th nh Phú sau khi i u ch nh: - V trí a lý: Thu c a ph n các xã An i n, Th nh Phong và Th nh H i, huy n Th nh Phú, t nh B n Tre.
  2. - To a lý: - i m c c b c (R ch C ra sông Hàm Luông): 9057 40" Vĩ B c, 106032 58" Kinh ông. - i m c c Nam (R ch Eo L n ra sông C Chiên): 9050 05" Vĩ B c, 106032 56" Kinh ông. 3. Di n tích Khu B o t n thiên nhiên Th nh Phú sau khi i u ch nh là: 2.584 ha. 4. Các phân khu ch c năng như sau: - Phân khu b o v nghiêm ng t: di n tích là 668 ha, bao g m các Kho nh 1b; 2b; 5; 6 và 8b c a Ti u khu 19. - Phân khu ph c h i sinh thái I: Di n tích là 527 ha bao g m Kho nh 1 (Ti u khu 12 và 13) Kho nh 3a (Ti u khu 14); Kho nh 2b (Ti u khu 15); Kho nh 2a; 3a; 4a) (Ti u khu 16); Kho nh 2a (Ti u khu 18) Kho nh 8a ( Ti u khu 19). - Phân khu Ph c h i sinh thái II: Di n tích là 1.137,3 ha, bao g m: Kho nh 2 (Ti u khu 12); Kho nh 1a ( Ti u khu14); Kho nh 1; 3b; 4b (Ti u khu 16); Kho nh 1 (Ti u khu 18); Kho nh 1a; 2a; 3c; 3d và 4 (Ti u khu 19). - Phân khu hành chính d ch v : Di n tích 251,7 ha, bao g m Kho nh 2a, 2b2, và 3c (Ti u khu 15). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh B n Tre ch o th c hi n vi c i u ch nh ranh gi i c a Khu b o t n thiên nhiên nêu trên theo úng quy nh hi n hành. i u 3. i u kho n thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo . B trư ng các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch U ban nhân dân t nh B n Tre ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản