Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
96
lượt xem
16
download

Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 57/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH C A CÁC CƠ S GIÁO D C IH C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 116/2007/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v Giáo d c qu c phòng - an ninh; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Qu c phòng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v liên k t giáo d c qu c phòng - an ninh c a các cơ s giáo d c i h c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh v liên k t giáo d c qu c phòng ban hành trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Giáo d c Qu c phòng, V trư ng V Giáo d c i h c, Th trư ng ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c i h c, h c vi n, Hi u trư ng trư ng i h c và cao ng; Giám c trung tâm giáo d c qu c phòng - an ninh sinh viên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - U ban VHGD-TNTN&N c a QH; - Văn phòng Chính ph ; - H i ng GDQP-AN Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - Công báo; Bành Ti n Long - Website Chính ph ; - Website B GD& T;
 2. - Như i u 3 ( th c hi n); - Lưu: VT, V PC, V GDQP. QUY NNH V LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH C A CÁC CƠ S GIÁO D C IH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 57/2008/Q -BGD T ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v liên k t giáo d c qu c phòng - an ninh (g i t t là GDQP- AN) c a các cơ s giáo d c i h c bao g m: i u ki n, quy trình th c hi n liên k t; quy n h n, trách nhi m c a các bên liên k t; qu n lý ho t ng liên k t, thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m. i u 2. i tư ng áp d ng Văn b n này áp d ng i v i các i h c, h c vi n, trư ng i h c, trư ng cao ng, trung tâm GDQP-AN sinh viên. i u 3. Gi i thích t ng Trong văn b n này các t ng ư c hi u như sau: 1. Liên k t GDQP-AN là s h p tác gi a các bên t ch c th c hi n chương trình GDQP-AN, công nh n k t qu h c t p ho c c p ch ng ch GDQP-AN c a các cơ s giáo d c i h c; 2. ơn v ch qu n là trư ng có i u ki n t ch c d y h c và ánh giá k t qu h c t p GDQP-AN, ư c phân lu ng giáo d c cho trư ng mình và liên k t giáo d c cho các trư ng khác; 3. ơn v liên k t là trư ng không có i u ki n t ch c d y h c và ánh giá k t qu h c t p GDQP-AN, ư c quy nh liên k t v i trung tâm GDQP-AN sinh viên ho c trư ng khác; 4. ơn v t ch là trư ng ư c quy n t ch trong t ch c th c hi n chương trình GDQP-AN khi i u ki n ho c t ch trong liên k t giáo d c khi chưa i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 4 i u 7 văn b n này.
 3. 5. H p ng liên k t giáo d c là văn b n ư c ký k t gi a các bên nh m xác nh quy n l i, nghĩa v và trách nhi m mà các bên th a thu n trong quá trình liên k t GDQP-AN. i u 4. M c ích c a ho t ng liên k t giáo d c qu c phòng - an ninh 1. Huy ng năng l c c a các trư ng có i u ki n t ch c d y h c và ánh giá k t qu h c t p GDQP-AN cho sinh viên; h tr các trư ng không i u ki n t ch c th c hi n chương trình GDQP-AN theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. B o m ch t lư ng, hi u qu giáo d c toàn di n c ki n th c GDQP-AN và phNm ch t o c, l i s ng, ý th c t ch c k lu t c a sinh viên. i u 5. i tư ng tham gia liên k t 1. ơn v ch qu n bao g m các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng, trung tâm GDQP-AN sinh viên có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 7 văn b n này; 2. ơn v liên k t bao g m các i h c, h c vi n, trư ng i h c, trư ng cao ng không có i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 7 văn b n này. i u 6. H p ng liên k t giáo d c 1. N i dung h p ng ph i b o m các yêu c u sau: a) Cam k t trách nhi m mà m i bên ph i th c hi n khi tham gia liên k t GDQP-AN theo n i dung quy nh t i i u 9, i u 10 c a văn b n này; b) Th hi n các thông tin ch y u v ho t ng di n ra trong quá trình t ch c d y, h c GDQP-AN; trong ó, nh ng thông tin dư i ây ph i có trong h p ng: - Thông tin v th i gian; v t ch c h c t p, rèn luy n và ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n; - Thông tin v công tác b o m c a các bên; v b o m sinh ho t, trang ph c c a sinh viên; v ti p nh n và bàn giao sinh viên cùng v i k t qu h c t p, rèn luy n. N u sinh viên h c t p, rèn luy n t i trung tâm GDQP-AN sinh viên thì ơn v ch qu n ph i thông tin y v Quy ch t ch c và ho t ng c a trung tâm v i nh ng n i dung có liên quan tr c ti p n ngư i h c và ơn v liên k t. 2. Vi c xác nh phương th c, i u ki n thanh toán, ph i phù h p v i quy nh hi n hành v thanh toán, quy t toán tài chính; vi c xác nh các kho n thu c a ơn v ch qu n ph i minh b ch, úng v i các quy nh hi n hành; không ư c phép thu b t kỳ chi phí nào t sinh viên. M c óng góp kinh phí và th i gian chuy n giao kinh phí, thanh lý h p ng u ư c ghi y trong h p ng gi a các bên. Chương II
 4. I U KI N, QUY TRÌNH TH C HI N LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH i u 7. i u ki n liên k t 1. i v i ơn v ch qu n: Có trung tâm GDQP-AN sinh viên t chuNn theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c có khoa, b môn giáo d c qu c phòng biên ch ; có phương ti n, thi t b d y h c GDQP-AN; có gi ng ư ng, sân t p, bãi t p t ng h p úng quy cách. 2. i v i ơn v liên k t: Cung c p y , thư ng xuyên danh sách sinh viên các khóa h c, các trình ào t o; tham gia xây d ng k ho ch GDQP-AN cho m i khóa, t h c. Có cán b làm công tác bàn giao, ti p nh n, giám sát quá trình th c hi n h p ng liên k t giáo d c. 3. ơn v t ch giáo d c khi chưa i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không n m trên a bàn có các ơn v ch qu n do B Giáo d c và ào t o quy nh thì ph i th c hi n các hình th c th nh gi ng, mua s m thi t b d y h c và liên k t giáo d c t ng n i dung ho c toàn b chương trình v i trư ng quân s . Khi th c hi n liên k t giáo d c ph i theo quy nh t i văn b n này. 4. ơn v ch qu n, ơn v liên k t, ơn v t ch căn c vào năng l c, i u ki n th c t ngh B Giáo d c và ào t o i u ch nh, b sung danh sách ơn v ch qu n, ơn v liên k t ban hành kèm theo văn b n này. i u 8. Quy trình th c hi n liên k t 1. ơn v ch qu n: a) Thông báo cho các ơn v liên k t v quy nh liên k t GDQP-AN và văn b n i u ch nh c a B Giáo d c và ào t o (n u có). N u ơn v ch qu n có trung tâm GDQP-AN sinh viên, giám c trung tâm ra thông báo và ch trì các h i ngh liên k t giáo d c; b) ôn c các ơn v liên k t g i k ho ch, ti n , quy trình giáo d c; s lư ng sinh viên c a các khóa h c, t h c ng th i t ch c h i ngh liên k t giáo d c trư c năm h c m i hai tháng; c) T ch c th c hi n chương trình GDQP-AN, các ho t ng rèn luy n, ho t ng ngo i khóa; k t h p giáo d c ki n th c qu c phòng, an ninh v i giáo d c ý th c t ch c k lu t c a sinh viên; d) ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n, c p ch ng ch GDQP-AN cho sinh viên khi i u ki n; ) Lưu tr , chuy n giao k t qu h c t p, rèn luy n và các h sơ liên quan khác cho ơn v liên k t sau khi k t thúc khóa h c, t h c; ti n hành thanh lý h p ng liên k t giáo d c theo quy nh t i i u 6 văn b n này.
 5. 2. ơn v liên k t: a) Ch ng làm vi c v i ơn v ch qu n v quy nh liên k t GDQP-AN; d các h i ngh liên k t giáo d c bàn v k ho ch t ch c th c hi n GDQP-AN c a ơn v ch qu n; b) Cùng v i ơn v ch qu n xây d ng k ho ch t ch c th c hi n GDQP-AN trong khóa h c, t h c; làm h p ng liên k t giáo d c theo quy nh t i i u 6 văn b n này; c) Ti p nh n k t qu h c t p, rèn luy n c a sinh viên, ph i h p gi i quy t các công vi c liên quan sau khoá h c, t h c; d) Chuy n kinh phí cho ơn v ch qu n theo th a thu n trong h p ng liên k t giáo d c. Chương III QUY N H N, TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN THAM GIA LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH i u 9. Quy n h n c a các bên tham gia liên k t 1. ơn v ch qu n: a) Ch ng báo cáo v i B Giáo d c và ào t o v năng l c và kh năng ti p nh n sinh viên, kh năng t ch c liên k t v i các cơ s giáo d c i h c; các trư ng trung c p chuyên nghi p, d y ngh (n u có); b) Xây d ng k ho ch giáo d c trên cơ s th a thu n v th i gian và s lư ng sinh viên v i các ơn v liên k t; ch ng trong vi c t ch c quá trình giáo d c g m: c th hóa chương trình GDQP-AN do B Giáo d c và ào t o ban hành; chuNn b các i u ki n m b o ch t lư ng giáo d c ( i ngũ gi ng viên, cơ s v t ch t, thi t b d y h c); phân công gi ng d y, h p ng th nh gi ng; c) T ch c ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n; xét công nh n k t qu h c t p, rèn luy n và c p ch ng ch GDQP-AN cho sinh viên theo quy nh t i i u 14 Quy t nh s 69/2007/Q -BGD T ngày 14/11/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, ban hành Quy nh v t ch c d y, h c và ánh giá k t qu h c t p môn h c GDQP-AN; d) X lý các hành vi vi ph m quy nh t i văn b n này. 2. ơn v liên k t: a) Ch ng xu t v i B Giáo d c và ào t o, ơn v ch qu n v liên k t GDQP- AN, b o m thu n ti n, h p lý cho ti n trình ào t o c a trư ng mình; b) Cùng v i ơn v ch qu n xây d ng k ho ch giáo d c, th a thu n b trí th i gian và s lư ng sinh viên h c GDQP-AN t ng khóa, t h c. Yêu c u ơn v ch qu n
 6. th c hi n t t nh t ch t lư ng giáo d c; b trí nơi ăn, , sinh ho t, h c t p c a sinh viên (n u ơn v ch qu n có trung tâm GDQP-AN sinh viên); c) Th ng nh t m c thu l phí tài li u, giáo trình GDQP-AN theo các quy nh hi n hành; l phí này ư c ghi trong h p ng liên k t giáo d c; d) Tr c ti p ký h p ng liên k t giáo d c v i ơn v ch qu n không qua trung gian. H p ng liên k t giáo d c có th cho m t khóa h c, t h c ho c nhi u khóa h c, t h c. i u 10. Trách nhi m c a các bên tham gia liên k t 1. ơn v ch qu n: a) T ch c quá trình giáo d c phù h p v i năng l c c a ơn v mình; các i u ki n m b o th c hi n chương trình; ch u trách nhi m v ch t lư ng giáo d c; ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v GDQP-AN; b) B o m ch t lư ng i ngũ gi ng viên, cán b qu n lý; b o m giáo trình, tài li u, các thi t b d y h c môn h c GDQP-AN; l p k ho ch th c hi n, phân công gi ng d y, ánh giá, công nh n k t qu h c t p và rèn luy n; c) Ti n hành các th t c ti p nh n, bàn giao ch t ch v con ngư i và k t qu h c t p, rèn luy n c a sinh viên; d) Qu n lý sinh viên trong quá trình h c t p, rèn luy n, b o m an toàn v ngư i và thi t b d y h c; b o m các quy n l i chính áng và quy n l i ưu ãi (n u có) c a môn h c c thù GDQP-AN theo các quy nh hi n hành; ) Trong vòng mư i ngày sau khi k t thúc khoá h c, t h c ph i bàn giao y k t qu h c t p, rèn luy n c a sinh viên cho ơn v liên k t. 2. ơn v liên k t: a) Ph i h p ch t ch v i ơn v ch qu n chuNn b y các n i dung, yêu c u v liên k t giáo d c; b o m an toàn cho sinh viên trong quá trình bàn giao và ti p nh n; b) C cán b tham gia qu n lý, giám sát vi c th c hi n k ho ch giáo d c và ph n nh v i ơn v ch qu n nh ng bi u hi n sai ph m k p th i ch n ch nh; c) Ph i h p v i ơn v ch qu n th c hi n vi c mi n, gi m ho c t m hoãn h c GDQP-AN theo quy nh hi n hành và ch chính sách i v i ngư i h c (n u có); d) Thông báo k ho ch, quán tri t quy ch và n i quy h c t p cho sinh viên c a trư ng mình ít nh t m t tháng trư c khi vào h c. 3. Hai bên liên k t có trách nhi m th c hi n các cam k t trong h p ng giáo d c và các th a thu n khác; ph i h p, theo dõi, giám sát l n nhau trong vi c th c hi n các quy nh v t ch c d y h c và ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n; m b o quy n l i cho ngư i d y, ngư i h c và vi c th c hi n h p ng liên k t giáo d c.
 7. Chương IV QU N LÝ HO T NG LIÊN K T GIÁO D C THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 11. Qu n lý ho t ng liên k t 1. ơn v ch qu n, ơn v liên k t và ơn v t ch qu n lý ch t ch vi c t ch c th c hi n chương trình GDQP-AN, khi tham gia liên k t giáo d c ph i th c hi n các quy nh t i văn b n này. 2. K t thúc m t h c kỳ và k t thúc năm h c ơn v ch qu n ph i báo cáo k t qu v B Giáo d c và ào t o v tình hình liên k t GDQP-AN, v k t qu h c t p, rèn luy n c a sinh viên các khóa h c, t h c và nh ng ki n ngh v t ch c th c hi n các quy nh liên k t giáo d c. i u 12. Thanh tra, ki m tra các ho t ng liên k t 1. Các ơn v ch qu n, ơn v liên k t, ơn v t ch th c hi n vi c t ki m tra, giám sát và tham gia các oàn ki m tra, thanh tra c a c p trên trong vi c giám sát các ho t ng liên k t GDQP-AN. 2. Cơ quan qu n lý v GDQP-AN a phương có quy n thanh tra, ki m tra, giám sát các ho t ng liên k t GDQP-AN trong ph m vi, trách nhi m ư c phân công. 3. H i ng GDQP-AN Trung ương, B Giáo d c và ào t o, B Qu c phòng có quy n ki m tra, thanh tra vi c th c hi n nhi m v GDQP-AN và liên k t GDQP-AN c a các ơn v theo k ho ch riêng ho c ph i h p. i u 13. X lý vi ph m 1. Trong quá trình liên k t GDQP-AN n u các bên tham gia liên k t vi ph m nh ng quy nh t i văn b n này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Khi m t ho c c hai bên liên k t không áp ng nhu c u ho c không kh năng ti p t c th c hi n h p ng liên k t giáo d c, ơn v ch qu n ph i báo cáo B Giáo d c và ào t o k p th i x lý. DANH SÁCH ƠN VN CH QU N VÀ ƠN VN LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG - AN NINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 57/2008/Q -BGD T ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T
 8. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T 1 Trư ng H Sư ph m TDTT Hà 1. Trư ng i h c Sư ph m TDTT Hà Tây Tây 2. Trư ng i h c Công oàn 3. Trư ng i h c Lu t Hà N i Trung tâm GDQP-AN Hà N i 1 4. H c vi n Ngân hàng 5. Trư ng H M Thu t Công nghi p Hà N i 6. Trư ng H Ki n trúc Hà N i 7. Trư ng H Hà N i 8. Trư ng HSP Ngh thu t Trung ương 9. H c Vi n Y h c c truy n Vi t Nam 10. Trư ng H Thành Tây 11. Trư ng H Dân l p ông ô 12. Trư ng C Xây d ng s 1 13. Trư ng C Kinh t - K thu t thương m i 14. Trư ng C Ngh thu t Hà N i 2 Trư ng H Sư ph m Hà N i 2 1. Trư ng H Sư ph m Hà N i 2 2. Trư ng H Thương m i Trung tâm GDQP-AN Hà N i 2 3. Trư ng H Ngo i thương 4. Trư ng H Công nghi p Hà N i 5. Trư ng H Hùng Vương 6. Trư ng H FPT 7. Trư ng H Kinh doanh và Công ngh Hà N i 8. Vi n H M Hà N i 9. Trư ng C Sư ph m Vĩnh Phúc 10. Trư ng C Công nghi p Phúc Yên
 9. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T 11. Trư ng C In Hà N i 12. Trư ng C Cơ i n 13. Trư ng C Kinh t - K thu t Vĩnh Phúc 14. Trư ng H Dân l p Phương ông 15. Trư ng H Công ngh Thông tin - HQG TP H Chí Minh (Trung tâm tin h c Trí c) 3 i h c Qu c gia Hà N i 1. Các trư ng thu c i h c Qu c gia Hà N i 2. Trư ng H Lao ng xã h i Trung tâm GDQP-AN HQG Hà 3. Nh c vi n Hà N i N i 4. Trư ng H i Nam 4 i h c Thái Nguyên 1. Các trư ng thu c H Thái Nguyên 2. Trư ng C Văn hóa Ngh thu t Vi t B c Trung tâm GDQP-AN Thái 3. Trư ng C Y t Thái Nguyên Nguyên 4. Trư ng C Thương m i Du l ch 5 Trư ng H H i Phòng 1. Trư ng H H i Phòng 2. Trư ng H Dân l p H i Phòng Trung tâm GDQP-AN H i Phòng 3. Trư ng C Công ngh Viettronics 4. Trư ng C C ng ng H i Phòng 5. Trư ng C Giao thông V n t i Trung ương 2 6 Trư ng H Vinh 1. Trư ng H Vinh 2. Trư ng H Sư ph m K thu t Vinh Trung tâm GDQP-AN Vinh 3. Trư ng C Y t Ngh An 4. Trư ng C Văn hoá Ngh thu t Ngh An 7 i h c Hu 1. Các trư ng thu c H Hu 2. Trư ng C SP Th a Thiên - Hu
 10. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T Trung tâm GDQP-AN TP Hu 3. Trư ng C Công nghi p Hu 4. Trư ng C Y t Th a thiên- Hu 5. Trư ng C Xây d ng Th a thiên - Hu 6. Trư ng C Kinh t - K thu t thương m i Hà Tây (cơ s 2) 8 Trung tâm GDQP-AN 1. Các trư ng thu c i h c à N ng 2. Trư ng H Ki n trúc à N ng Trư ng Quân s Quân khu 5 3. Trư ng H TDTT à N ng 4. Trư ng HDL Duy Tân 5. Trư ng C Lương th c Th c phN m 6. Trư ng C K thu t Y t Trung ương 2 7. Trư ng C ông Á 8. Trư ng C DL Kinh t K thu t ông Du 9. Trư ng C N i v (cơ s 2) 10. Trư ng C Công ngh TT h u ngh Vi t - Hàn 11. Trư ng C Giao thông V n t i II 12. Trư ng C Kinh t - K ho ch 9 Trư ng i h c Nha Trang 1. Trư ng i h c Nha Trang Trung tâm GDQP-AN Khánh Hòa 2. Trư ng C Y t Khánh Hòa 10 i h c Qu c gia TP H Chí 1. Các trư ng thu c H Qu c gia TP H Chí Minh Minh 2. Trư ng H Ki n trúc TP H Chí Minh 3. Trư ng H Nông lâm TP H Chí Minh Trung tâm GDQP-AN 4. Trư ng H Kinh t TP H Chí Minh 5. Trư ng H Th d c th thao Trung ương 2 6. Trư ng H Giao thông V n t i (cơ s 2)
 11. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T 7. Trư ng H Lu t TP H Chí Minh 8. Trư ng H Tôn c Th ng 9. Trư ng HSP K thu t TP H Chí Minh 10. Trư ng H Bình Dương 11. H c vi n CN Bưu chính vi n thông 12. Trư ng H Bà R a - Vũng Tàu 13. Trư ng H Văn hóa TP H Chí Minh 14. Trư ng H Giao thông v n t i TP H Chí Minh 15. Trư ng C Tài chính H i quan 16. Trư ng C Vi n ông 11 Trung tâm GDQP-AN 1. Trư ng HDL K thu t Công ngh 2. Trư ng HDL Ngo i ng - Tin h c Trư ng Quân s Quân khu 7 3. Trư ng H Bán công Marketing 4. Trư ng HDL Công ngh Sài Gòn 5. Trư ng HSP Th d c Th thao TP HCM 6. Trư ng H Lao ng xã h i (cơ s 2) 7. Trư ng H Công ngh TT Gia nh 8. Trư ng C Công nghi p th c phN m 9. Trư ng C Văn hoá Ngh thu t 10. Trư ng C Phát thanh truy n hình 2 TP H Chí Minh 11. Trư ng C kinh t k thu t Bình Dương 12. Trư ng H Kinh t CN Long An 12 Trư ng H Tây Nguyên 1. Trư ng H Tây Nguyên Trung tâm GDQP-AN Tây 2. Trư ng C SP ăk Lăk
 12. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T Nguyên 3. Trư ng C Văn hoá Ngh thu t 4. Trư ng C Y t ăk Lăk 13 Trư ng i h c C n Thơ 1. Trư ng H C n Thơ 2. Trư ng H An Giang Trung tâm GDQP-AN C n Thơ 3. Trư ng HSP ng Tháp 4. Trư ng H DL Tây ô 5. Trư ng H Y Dư c C n Thơ 6. Trư ng H B c Liêu 7. Trư ng C Kinh t K thu t C n Thơ 8. Trư ng C Y t C n Thơ 9. Trư ng C Nông nghi p Nam B 10. Trư ng H Võ Trư ng To n - H u Giang 14 Trư ng H Sư ph m Hà N i 1. Trư ng H Sư ph m Hà N i 2. Trư ng i h c dân l p Thăng Long 3. Trư ng H i n L c 4. Trư ng C i n t - i n l nh 5. Trư ng C Sư ph m Hà N i 6. Trư ng C Công ngh Hà N i 15 Trư ng ih cM - a ch t 1. Trư ng H M - a ch t 2. H c vi n Quan h Qu c t 3. Trư ng C Du l ch Hà N i 4. Trư ng C Tài nguyên và Môi trư ng HN 5. 5. Trư ng C N i v 16 Trư ng i h c Giao thông v n 1. Trư ng H Giao thông v n t i t i 2. Trư ng i h c Nguy n Trãi
 13. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T 3. H c vi n Qu n lý giáo d c 4. Trư ng C múa Vi t Nam 5. Trư ng C C ng ng Hà N i 17 H c vi n K thu t M t mã 1. H c vi n K thu t M t mã 2. Trư ng C Giao thông v n t i 3. Trư ng H Công ngh và qu n lý H u ngh 18 Trư ng i h c Nông nghi p 1 1. Trư ng H Nông nghi p 1 2. Trư ng C Công trình ô th Hà N i 3. Trư ng C D t may th i trang Hà N i 4. Trư ng C Qu n tr Kinh doanh Hưng Yên 19 Trư ng i h c Hàng h i 1. Trư ng i h c Hàng h i 2. Trư ng H Y H i Phòng 20 Trư ng H Lâm nghi p 1. Trư ng H Lâm nghi p 2. Trư ng C C ng ng Hà Tây 3. Trư ng C Nông nghi p và Phát tri n nông thôn B c b 4. Trư ng C Vi t Hung 21 Trư ng i h c Y Hà N i 1. Trư ng H Y Hà N i 2. Trư ng H Y t công c ng 3. Trư ng C Y t Hà N i 22 Trư ng i h c Kinh t Qu c dân 1. Trư ng H kinh t Qu c dân 2. Trư ng H Kinh t K thuât công nghi p1 23 Trư ng i h c Th d c th thao 1. Trư ng H Th d c th thao Trung ương 1 Trung ương 1 2. Trư ng C Công ngh B c Hà 3. Trư ng C Thu s n
 14. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T 4. Trư ng C Ngo i ng Công ngh Vi t Nh t 5. Trư ng H Qu c t B c Hà 24 Trư ng H Sư ph m TP H Chí 1. Trư ng H Sư ph m TP H Chí Minh Minh 2. Trư ng H Ngân hàng 3. Trư ng H Ngo i thương TP HCM 4. Trư ng H Văn hi n 5. Nh c vi n TP H Chí Minh 6. Trư ng C Sư ph m TƯ TP H Chí Minh 7. Trư ng C BC Công ngh và Qu n tr doanh nghi p. 8. Trư ng C Tài nguyên và Môi trư ng 9. Trư ng C Nguy n T t Thành 25 Trư ng H Y - Dư c TP H Chí 1. Trư ng H Y - Dư c TP H Chí Minh Minh 2. Trư ng H Dân l p H ng Bàng 3. Trư ng H Dân l p Hùng Vương 4. Trư ng H Hoa Sen TP H Chí Minh 5. Trư ng C Công ngh thông tin TP. HCM 6. Trư ng C Kinh t Công ngh TP. HCM 7. Trư ng C VH Ngh thu t Du l ch Sài Gòn 26 Trư ng i h c Trà Vinh 1. Trư ng H Trà Vinh 2. Trư ng H Dân l p C u Long 3. Trư ng H Ki n trúc (phân hi u 2) 4. Trư ng C Y t Trà Vinh 27 Trư ng Cao ng K thu t Vin- 1. Trư ng H Văn Lang Hem-Pic 2. Trư ng H M bán công 3. Trư ng H M thu t TP H Chí Minh
 15. STT ƠN VN CH QU N ƠN VN LIÊN K T 4. Trư ng C Cao Th ng 5. Trư ng C i nl c 6. Trư ng C Kinh t TP H Chí Minh 28 Trung tâm GDQP-AN 1. Trư ng H L c H ng 2. Trư ng C Công ngh ng Nai (Trư ng Cao ng ngh s 8 - B 3. Trư ng C Công ngh và qu n tr SoNadezi Qu c phòng) 4. Trư ng C Y t ng Nai 5. Trư ng C M thu t trang trí ng Nai
Đồng bộ tài khoản