Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
7
download

Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC về việc giá bán xăng và các loại dầu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 57/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V GIÁ BÁN XĂNG VÀ CÁC LO I D U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP; Căn c Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/4/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Căn c Thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 147/TB-VPCP ngày 23/6/2008 c a Văn phòng Chính ph Thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph v i u hành kinh doanh xăng, d u và m t s m t hàng thi t y u khác; Căn c Thông báo s 171/TB-VPCP ngày 18/7/2008 c a Văn phòng Chính ph Thông báo k t lu n c a Th tư ong Chính ph v phương án i u ch nh giá xăng, d u 6 tháng cu i năm 2008 và s a i m t s quy nh c a Quy t nh s 289/Q - TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i B Công Thương. QUY T NNH: i u 1. Cho phép các doanh nghi p nh p khNu và kinh doanh xăng d u t i th trư ng trong nư c ư c phép i u ch nh giá bán l xăng theo giá th trư ng trong h th ng phân ph i thu c mình qu n lý, c th : giá bán l xăng t i a nhi t th c t ( ã bao g m thu giá tr gia tăng) t i các a bàn g n c ng nh p khNu xăng d u (vùng 1) như sau: Xăng không chì RON 92: 19.000 ng/lít - Giá bán các ch ng lo i xăng khác do doanh nghi p kinh doanh nh p khNu xăng d u u m i quy nh, trên cơ s căn c vào chênh l ch v ch t lư ng, m c giá bán th c t i v i t ng ch ng lo i xăng trên cùng th trư ng. - Giá bán l t i các a bàn xa c ng nh p khNu xăng (vùng 2) th c hi n theo hư ng d n hi n hành c a B Thương m i (nay là B Công Thương) t i Quy t nh s 0674/2004/Q -BTM ngày 31/5/2004
  2. i u 2. Giá bán ( ã bao g m thu giá tr gia tăng) c a m t s ch ng lo i d u chuNn nhi t th c t t i a bàn g n c ng nh p khNu (vùng 1) ư c quy nh th ng nh t trong c nư c như sau: Giá bán buôn Giá bán l Ch ng lo i ( ng/ki lô gam) ( ng/lít) - iêden 0,25S - 15.900 - iêden 0,05S - 15.950 - D u ho - 20.000 - Nhiên li u t lò (d u ma dút)(FO 13.000 N°2B) - M c giá bán các ch ng lo i d u trên ây áp d ng cho các h s d ng tr c ti p. i v i giá d u iêden, d u h a, ma dút giao cho các i lý, t ng i lý b ng giá bán d u cho các h tiêu dùng tr c ti p tr m c thù lao i lý ư c B Thương m i (nay là B Công Thương) quy nh t i Quy t nh s 0676/2004/Q -BTM ngày 31/5/2004. - Giá bán d u dieden, d u h a i v i các a bàn xa c ng nh p khNu (vùng 2) không vư t quá 2% giá bán t i vùng 1. Các a bàn thu c vùng 1, vùng 2 th c hi n theo hư ng d n hi n hành c a B Thương m i (nay là B Công Thương) t i Quy t nh s 0674/2004/Q -BTM ngày 31/5/2004. Giá các lo i d u diêden, d u h a khác v i các ch ng lo i d u quy nh trên ây do các thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u quy nh căn c vào giá bán th c t c a các lo i d u chuNn trên ây cùng th trư ng và chênh l ch ch t lư ng so v i các lo i d u nêu trên. i u 3. Sau l n i u ch nh giá xăng, d u theo quy t nh này, giá bán l xăng, d u h a, madút do thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u quy t nh th c hi n theo cơ ch giá th trư ng quy nh t i Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/4/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 9/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Quy t nh s 1968/Q -BTC ngày 06/6/2007 c a B Tài chính v cơ ch qu n lý, i u hành giá bán xăng. i u 4. a i m bán hàng: - Bán buôn: hàng ư c giao t i kho trung tâm t nh, thành ph trên phương ti n bên mua; - Bán l : hàng ư c bán t i cây xăng và c a hàng bán l các t nh, thành ph trên phương ti n bên mua.
  3. i u 5. Trách nhi m c a các B , ngành, a phương và các ơn v s n xu t, kinh doanh: - Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh ph i ch p hành nghiêm túc ch o c a Th tư ng Chính ph : có các gi i pháp th c hi n ti t ki m chi phí, nh t là chi phí xăng, d u nh m h giá thành s n phNm. Các ơn v kinh doanh xăng, d u ph i ti p t c ti t ki m chi phí qu n lý doanh nghi p. - Thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u th c hi n ki m kê theo quy nh hi n hành i v i h th ng phân ph i xăng d u c a ơn v mình trư c khi i u ch nh giá bán, m b o ho t ng kinh doanh thông su t và không x y ra tiêu c c. - Các thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u ph i liên i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hành vi vi ph m v giá bán và hành vi gian l n thương m i trong kinh doanh các lo i d u thu c h th ng phân ph i c a doanh nghi p mình. - Các thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u khác có trách nhi m nh p khNu xăng, d u theo úng ti n , th c hi n d tr lưu thông theo quy nh mb o ngu n xăng, d u cung ng cho nhu c u th trư ng trong nư c trong m i tình hu ng. - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i S Công thương, Chi c c Qu n lý th trư ng có trách nhi m ki m tra th c hi n giá bán các lo i d u t i a phương mình, g n vi c ki m tra giá bán v i ki m tra b o m ch t lư ng và ơn v o lư ng hàng hóa tương ng v i giá bán, k p th i phát hi n nh ng sai ph m và x lý trong ph m vi quy n h n c a mình theo quy nh hi n hành ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t 10 gi ngày 21 tháng 7 năm 2008 và thay th Quy t nh s Quy t nh 12/2008/Q -BTC ngày 25/2/2008 v giá bán xăng và các lo i d u c a B Tài chính. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Chính ph (2 b n - 1 b n ăng công báo), - Ban Kinh t TW ng, - T ng Liên oàn Lao ng VN, Vũ Văn Ninh - y ban TW M t tr n T qu c VN, - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Các B :Công thương, KH T, GTVT, NN & PTNT, - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW, - C c Qu n lý th trư ng, - Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i, - Các ơn v thu c BTC, - Lưu: VT, C c QLG.
Đồng bộ tài khoản