Quyết định số 570/QĐ-UBTDTT-TTI

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 570/QĐ-UBTDTT-TTI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 570/QĐ-UBTDTT-TTI của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật bơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 570/QĐ-UBTDTT-TTI

 1. Y BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 570/QĐ/UBTDTT-TTI Hà N i, ngày 18 tháng 05 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T BƠI B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban Th d c Th thao. Xét yêu c u phát tri n và nâng cao thành tích môn Bơi Vi t Nam. Xét đ ngh c a ông V trư ng V Th thao thành tích cao I. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Lu t Bơi g m 6 ph n: các đi u lu t chung và quy ch ; lu t bơi trong b ; lu t bơi trên m t nư c t nhiên; lu t chung v các môn bơi lão thành; lu t v các phương ti n v t ch t; lu t y t . Đi u 2. Lu t này đư c áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u qu c t t i Vi t Nam, có hi u l c t ngày ký. Đi u 3. Các ông Cháng văn phòng, V trư ng V Th thao thành tích cao I, V trư ng V T ch c Cán b - Đào t o, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Giám đ c các S Th d c Th thao đ a phương, ngành, các đơn v có liên quan thu c y ban Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. K/T B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO PHÓ CH NHI M Đoàn Thao Ph n I. CÁC ĐI U LU T CHUNG Các đi u lu t chung là nh ng quy đ nh cơ b n cho các cu c thi đ u v t t c các môn bơi, k c bơi trên m t nư c t nhiên, bơi lão thành, nh y c u, bóng nư c và bơi ngh thu t c a Liên đoàn Bơi nghi p dư qu c t (FINA), đ ng th i cũng là s quy đ nh th ng nh t đ phát tri n các cơ s v t ch t và phương ti n thi đ u. Trong các đi u lu t dư i đây, thu t ng “các đ u th ” đư c dùng đ ch các v n đ ng viên bơi, nh y c u, bóng nư c ho c bơi ngh thu t, c nam gi i và n gi i. 1. Tư cách đ u th 1.1 Đ u th đư c quy n tham gia, n u vi c thi đ u các môn bơi không ph i là m t ngh nghi p ho c công vi c duy nh t mà ngư i đó ph i l thu c vào v tài chính đ s ng. 1.2 M i đ u th đư c quy n tham gia thi đ u đ u ph i do Liên đoàn qu c gia c a mình đăng ký. 1.3. Tr trư ng h p đư c phép c a Liên đoàn thành viên c a đ u th , m i s cung c p tài chính mà đ u th nh n đư c so s n i ti ng v th thao ho c do các thành tích thi đ u đ u ph i có s ch p thu n, qu n lý và ki m soát c a Liên đoàn qu c gia c a đ u th đó. Kho ng tài chính này s không đư c giao cho đ u th trư c khi ngư i đó k t thúc ho t đ ng thi đ u c a mình, không k các kho n chi tiêu đư c ch p thu n. 2. Quan h qu c t .
 2. 2.1. Các Liên đoàn thành viên không đư c k t n p b t kỳ câu l c b nào đã là h i viên c a m t Liên đoàn thành viên khác. 2.2. M t đ u th c a m t Liên đoàn thành viên gia nh p câu l c b c a m t Liên đoàn thành viên khác và tham gia thi đ u cho câu l c b đó thì s thu c th m quy n c a Liên đoàn th hai này. 2.3. Không có đ i nào đư c mang danh nghĩa c a qu c gia ho c lãnh th th thao n u các đ u th không đư c Liên đoàn thành viên c a qu c gia lãnh th th thao đó tuy n ch n. 2.4. Đ u th đ i di n cho qu c gia ho c lãnh th th thao t i các cu c thi đ u ph i là công dân (đư c sinh ra ho c nh p qu c t ch) c a qu c gia mà đ u th đó đ i di n, v i đi u ki n công dân nh p qu c t ch này là ngư i đã s ng qu c gia đó ít nh t m t năm trư c khi có cu c thi và b t kỳ đ u th nào chuy n đ i t m t t ch c c a qu c gia này sang t ch c c a qu c gia khác đ u ph i đã cư trú trên lãnh th và thu c th m quy n c a t ch c sau này ít nh t là mư i hai tháng trư c khi có cu c thi nói trên. 2.5. Đ i v i các cu c thi đ u qu c t , các đ u th có hai qu c t ch phù h p v i lu t phát c a các qu c gia tương ng s ph i ch n m t “qu c t ch th thao” và ch u s lãnh đ o c a ch m t Liên đoàn thành viên mà mình tham gia 2.6. N u m t đ u th đã đ i di n cho m t qu c gia đ thi đ u trong m t cu c thi qu c t , thì đ u th này đư c coi là đã ch n “qu c t ch th thao” đó, và anh (ch ) ta s ph i ch u s lãnh đ o c a Liên đoàn thành viên như nói t i đi u 2.2 và không đư c đ i di n cho Liên đoàn thành viên khác, ch ng nào chưa chính th c chuy n đ i tư cách h i viên c a mình và chưa cư trú trên lãnh th thu c ph m vi quy n h n c a Liên đoàn thành viên sau này ít nh t mư i hai tháng sau khi chuy n đ i tư cách h i viên và trư c khi có s ki n đ c p trên. 3. Ho t đ ng nư c ngoài. 3.1. M t đ u th thi đ u t i m t cu c thi nư c ngoài ph i là h i viên c a m t Liên đoàn thành viên ho c c a m t câu l c b c a Liên đoàn thành viên. Đi u này cũng đư c áp d ng đ i v i các tr ng tài, các viên ch c, các hu n luy n viên và ch đ o viên. 3.2. T t c các cu c thi đ u ph i đư c s ch p thu n c a Liên đoàn thành viên nơi di n ra cu c thi đó và t t c các đ u th ho c Câu l c b ph i đư c phép c a Liên đoàn thành viên tương ng c a mình. 3.3. Trong m i trư ng h p có tranh cãi, thì các đi u lu t c a Liên đoàn thành viên đ ng ra t ch c cu c thi s đư c coi là có hi u l c. Trong các Đ i h i Olympic, các Gi i vô đ ch th gi i và các cu c thi do FINA t ch c thì s áp d ng các đi u lu t c a FINA. 4. Các quan h trái phép và hành vi x u. 4.1. Không m t Liên đoàn thành viên nào đư c quan h v i m t t ch c chưa đư c công nh n là thành viên ho c đang b treo giò. 4.2. Không đư c phép trao đ i các đ u th , các nhà qu n tr , các giám đ c, các tr ng tài, các viên ch c, các hu n luy n viên, ch đ o viên v.v… v i các t ch c chưa đư c công nh n là thành viên ho c đang b treo giò. 4.3. Không đư c phép t ch c các cu c bi u di n, ho c tri n lãm, đi u tr , hu n luy n, thi đ u v.v… v i các t ch c chưa đư c công nh n là thành viên ho c đang b treo giò. 4.4. Ban Ch p hành FINA có th cho phép quan h v i các t ch c chưa đư c công nh n là thành viên ho c đang b treo giò đã nêu trong các đi u 4.1 đ n 4.3 trên. 4.5. B t c cá nhân ho c nhóm nào vi ph m đi u lu t này s b Liên đoàn thành viên treo giò t i thi u m t năm cho đ n m c t i đa là hai năm. FINA có quy n xét l i th i gian treo giò do Liên đoàn thành viên quy đ nh và có quy n tăng lên đ n m c t i đa là hai năm tùy theo các tình ti t liên quan. Liên đoàn thành viên đó s ph i tuân theo b t kỳ m c gia tăng th i h n treo giò đã đư c xét l i. Trong trư ng h p m t cá nhân hay nhóm đã t ch i quy n là h i viên ho c không còn là h i viên c a Liên đoàn thành viên, thì s không đư c phép công nh n là h i viên c a Liên đoàn đó trong th i gian t i thi u là 3 tháng cho đ n m c t i đa 2 năm. FINA có quy n xem xét l i các hình ph t do Liên đoàn thành viên quy đ nh và có th tăng th i h n đó lên t i m c t i đa 2 năm tùy theo các tình ti t liên quan. Liên đoàn thành viên đó s ph i tuân theo b t kỳ m c tăng nào đã đư c xem xét l i. 4.6. Trong m i trư ng h p khi cu c thi đ u đã đư c phép t ch c, môi Liên đoàn thành viên đã đ ng ý coi các đi u lu t c a Liên đoàn thành viên s t i là hoàn toàn có hi u l c và m i Liên đoàn
 3. thành viên kh ng đ nh đi u đó trong các qu ng cáo, t khai tham gia thi đ u, chương trình và m i công báo chính th c khác, thì đi u đó có nghĩa là cu c thi đ u s đư c t ch c và b o đ m th c s đư c t ch c theo lu t c a Liên đoàn thành viên s t i. 4.7. Các đ u th v i tư cách cá nhân ho c nhóm, k c các viên ch c trong đ i đ i bi u c a các Liên đoàn thành viên, tham gia b t kỳ cu c thi nào c a FINA mà vi ph m m t ho c t t c các đi u l i dư i đây, thì s b Ban ch p hành c a FINA k lu t. 4.7.1. Khư c t th c hi n nghĩa v đ u th chân chính c a mình. 4.7.2. Rút kh i cu c thi vì nh ng lý do chính tr . 4.7.3. Có bi u hi n dư i b t c hình th c nào s b t h p tác v i nh ng ngư i có th m quy n c a Ban t ch c cu c thi đ u xu t phát t các quan đi m chính tr . 4.8. M i hình ph t c a Liên đoàn thành viên đ i v i m t đ u th ho c m t nhóm đ u th s ph i đư c t t c các Liên đoàn thành viên th a nh n và th c hi n n u đã có s phúc th m c a Ban ch p hành (FINA). 5. Quy n tham gia 5.1. M i đ u th có th gia nh p nhi u câu l c b theo ý mu n c a mình, nhưng m t th i đi m đ u th đó ch đư c phép đ i di n cho m t câu l c b . 5.2. Đ u th thay đ i nơi cư trú t m th i ho c lâu dài đ n m t nư c khác có th gia nh p câu l c b thành viên c a Liên đoàn tương ng t i nư c m i đ n. 6. Trang ph c 6.1. Trang ph c c a t t c các đ u th ph i phù h p chu n m c đ o đ c và thích h p v i môn th thao riêng bi t. 6.2. M i trang ph c ph i đư c làm t nguyên li u không trong su t. 6.3. T ng tr ng tài c a cu c thi đ u có quy n lo i b t kỳ đ u th nào m c trang ph c không phù h p v i đi u lu t này. 7. Qu ng cáo. 7.1. Khi mang các trang thi t b k thu t dư i nư c: Đ u th không đư c phép mang b t c hình th c qu ng cáo nhìn th y đư c có kích thư c quá 16cm². 7.2. Khi mang các trang b trên thành b bơi: Khăn t m và túi xách có th có hai qu ng cáo. Thư ng ph c và đ ng ph c c a các viên ch c có th có hai qu ng cáo trên mũ và hai trên qu n ho c áo. Ký hi u c a nhà s n xu t ho c nhà b o tr có th đư c l p l i, nhưng cùng m t tên hi u ch có th đư c s d ng m t l n trên đ dùng ho c trang ph c. 7.3. Không cho phép qu ng cáo trên thân th b ng b t c hình th c nào. 7.4. Không đư c qu ng cáo cho thu c lá ho c rư u. 8. Lo i và rút kh i cu c thi. 8.1. Trong t t c các cu c thi đ u, tr thi đ u bóng nư c, m t đ u th ho c m t đ i sau khi giành đư c quy n tham gia mà không mu n tham gia thi chung k t s ph i xin rút trong vòng 30 phút sau khi đ u lo i vào chung k t. 8.2. Trong các môn bơi, nh y c u và bơi ngh thu t, n u có m t đ u th dã thi đ u chung k t mà b lo i vì b t kỳ lý do nào, k c ki m tra y h c, thì th h ng mà l ra đ u th đó giành đư c s trao cho đ u th đ t th h ng k ti p và t t c các đ u th x p h ng th p hơn trong thi chung k t s đư c nâng lên m t th h ng. N u vi c xóa b thành tích đó di n ra sau khi trao gi i, thì s ph i rút l i gi i đã trao và chuy n cho các đ u th thích h p như đã nói trong đi u kho n này. 8.3. N u m t đ i (có nghĩ là đ i c a qu c gia, đ i khu v c, đ i câu l c b v.v…) đã đăng ký tham gia song l i rút kh i cu c thi c a FINA trong th i gian ít hơn hai tháng trư c ngày đ u tiên c a cu c thi đó thì s b ph t 6000 Franc Th y Sĩ. Đi u lu t này không áp d ng đ i v i vi c rút kh i cu c thi do có thay đ i ngày ho c đ a đi m thi. 9. C m hút thu c Trong t t c các cu c thi đ u qu c t , vi c c m hút thu c đư c th c hi n t t c nh ng khu v c dành cho các đ u th , trư c cũng như trong khi thi đ u.
 4. 10. Đ i h i Olympic, Gi i vô đ ch th gi i, Gi i vô đ ch th gi i trong b 25m và các đi u lu t chung đ i v i nh ng cu c thi đáu c a FINA. 10.1. V t ch c. 10.1.1. Ch có FINA m i có quy n t ch c Gi i vô đ ch th gi i và các cu c thi c a FINA v các môn bơi, nh y c u, bóng nư c, bơi ngh thu t và bơi trên m t nư c t nhiên. Các t “Th gi i” và “FINA” s không đư c s d ng đ i v i b t kỳ cu c thi bơi, nh y c u, bóng nư c, bơi ngh thu t ho c bơi trên m t nư c t nhiên n u không có s đ ng ý c a FINA. 10.1.2. Qu c kỳ c a các qu c gia có đ u th đư c x p h ng nh t, nhì và ba s đư c kéo lên và qu c thi u (rút ng n, như đã ghi trong Hi n chương Olympic) c a qu c gia có nhà vô đ ch cá nhân ho c đ ng đ i s đư c c . Đi u lu t này không áp d ng đ i v i Gi i vô đ ch lão thành. 10.1.3. Ban ch p hành FINA đư c y quy n th o ra t t c các đi u lu t và đi u l đ đi u hành các cu c thi đ u nói trên. Đi u l do Ban ch p hành quy đ nh ph i đư c công b và đăng báo m t năm trư c ngày khai m c cu c thi đ u. 10.2. Rút kh i cu c thi. 10.2.1. Tr trư ng h p nêu t i đi u 8.1, khi rút kh i các cu c thi lo i ho c thi chung k t trong bơi, nh y c u ho c bơi ngh thu t m i cu c thi đ u qu c t do FINA đi u hành, k c Đ i h i Olympic, thì Liên đoàn thành viên có đ u th b cu c s ph i tr vô đi u ki n cho T ng th qu c a FINA m t s ti n ba mươi (30) Franc Th y Sĩ đ i v i m i đ u th b cu c trong các môn thi cá nhân và sáu mươi (60) Franc Th y Sĩ đ i v i m i đ i b cu c trong các môn thi đ ng đ i. 10.2.2. N u m t đ i rút kh i cu c thi bóng nư c c a FINA vào b t kỳ lúc nào sau khi đã rút thăm và không có s tán thành c a Ban đi u hành, thì đ i đó s b Ban ch p hành ph t v i s ti n 8000 Franc Th y Sĩ, trong đó 6000 Franc chuy n cho Ban t ch c, và b treo giò đ i v i t t c các cu c thi đ u trong th i gian t i thi u là ba tháng đ n t i đa là hai năm. 10.2.3. N u m t Liên đoàn thành viên đ tư cách tham gia thi Cúp bơi ngh thu t c a FINA mà rút kh i cu c thi sau khi đã đăng ký d t khoát tham gia thì Liên đoàn đó s b ph t m t kho n 4000 Franc Th y Sĩ, trong đó 3000 Franc chuy n cho Ban t ch c. 10.3. Kháng ngh 10.3.1. Có th đưa ra kháng ngh . a- N u các đi u lu t và đi u l ti n hành cu c thi không đư c tuân th . b- N u các hoàn c nh khác gây nguy hi m cho cu c thi ho c cho các đ u th . c- Ch ng l i các quy t đ nh c a T ng tr ng tài; tuy nhiên, không cho phép có kháng ngh ch ng l i các quy t đ nh th c t . 10.3.2. Kháng ngh ph i đư c đ trình. a- Cho T ng tr ng tài. b- B ng văn b n. c- Ch cho ngư i lãnh đ o có trách nhi m c a đ i. d- Kèm theo s ti n đ t c c 50 Franc Th y Sĩ. e- Trong vòng 30 phút sau khi k t thúc đ t thi ho c cu c thi tương ng. N u đã th y rõ hoàn c nh có th d n đ n s kháng ngh ti m tàng trư c khi di n ra cu c thi, thì kháng ngh ph i đư c đ trình trư c khi có hi u l nh xu t phát. 10.3.3. M i đơn kháng ngh ph i đư c T ng tr ng tài xem xét. N u bác b kháng ngh thì T ng tr ng tài ph i tuyên b ký do quy t đ nh c a mình. Ngư i lãnh đ o đ i có th khi u n i v s bác b đó đ n Ban xét khi u n i và quy t đ nh c a Ban này s là quy t đ nh cu i cùng. 10.3.4. N u kháng ngh b bác b thì s ti n đ t c c s đư c n p cho Ban đi u hành cu c thi đ u. N u kháng ngh đư c ch p thu n thì ti n đ t c c s đư c hoàn l i. 10.3.5. Trong môn nh y c u, khi u n i b ng l i có th do đ u th ho c m t viên ch c có trách nhi m c a đ i nêu ra ngay sau khi th c hi n đ ng tác nh y, nhóm đ ng tác nh y, ho c m t môn thi nh y. N u l i khi u n i không đư c ti p nh n thì có th đưa ra kháng ngh chính th c. 10.4. Ban xét khi u n i.
 5. 10.4.1. Đ i v i Đ i h i Olympic và Gi i vô đ ch th gi i, Ban xét khi u n i bao g m các y viên Ban ch p hành và các y viên danh d có m t do ông Ch t ch, ho c ông Phó Ch t ch (n u Ch t ch v ng m t) làm Trư ng ban. Đ i v i các cu c thi khác c a FINA, Ban xét khi u n i s g m đ i di n c a FINA cùng v i các y viên Ban ch p hành ho c các y viên c a y ban k thu t thích h p có m t và do đ i di n FINA làm Trư ng ban. M i y viên s có m t phi u b u, tr các trư ng h p s nêu dư i đây, và trong trư ng h p phi u ngang nhau thì Trư ng ban s có phi u quy t đ nh. 10.4.2. y viên Ban khi u n i s ch đư c phép phát bi u ý ki n, nhưng không đư c bi u quy t trong trư ng h p có liên quan đ n l i ích c a Liên đoàn c a b n thân y viên này. M t y viên Ban khi u n i đang ho t đ ng v i tư cách là m t viên ch c s không đư c phép bi u quy t trong trư ng h p n u có kháng ngh ch ng l i quy t đ nh c a ông ta ho c v s gi i thích lu t c a ông ta. Trong trư ng h p kh n c p, Ban xét khi u n i có th bi u quy t các v n đ ngay c khi không th m i đư c t t c các y viên. Quy t đ nh c a Ban xét khi u n i là quy t đ nh cu i cùng. 10.5. y ban Đi u hành. 10.5.1. S đi u hành th c t t t c các cu c thi t i Đ i h i Olympic và Gi i vô đ ch th gi i s ph i ch u s ki m soát c a FINA. 10.5.2. Đ i v i Đ i h i Olympic, Gi i vô đ ch th gi i và các cu c thi c a FINA, Ban ch p hành FINA s ch đ nh m t y ban Đi u hành. Đ i v i các cu c thi đ u khác, y ban Đi u hành có th đư c m t cơ quan có trách nhi m ch đ nh cho cu c thi đ u tương ng. 10.5.3. y ban Đi u hành có trách nhi m đi u hành toàn b cu c thi đ u. 10.5.4. Ban ch p hành FINA s là y ban Đi u hành. y ban này có quy n, n u th y đó là h p lý, b sung thêm m t đ i di n c a qu c gia đăng cai t ch c Đ i h i Olympic ho c Gi i vô đ ch th gi i. 10.5.5. y ban Đi u hành có trách nhi m đi u hành toàn b cu c thi, bao g m vi c s p x p chương trình các môn thi, ch đ nh các viên ch c và xét x các kháng ngh . 10.5.6. N u có y viên nào c a ban Đi u hành v ng m t t i Đ i h i Olympic ho c Gi i vô đ ch th gi i, thì nh ng y viên còn l i s có quy n ch đ nh ngư i thay th , n u c n thi t. N u có 9 y viên thì s đ s phi u b u c n thi t. 10.5.7. Khi y ban Đi u hành đang ho t đ ng v i tư cách là Ban xem xét khi u n i thì s áp d ng đi u 10.4. 10.6. Các Ti u ban. 10.6.1. T i Đ i h i Olympic, các Gi i vô đ ch th gi i và các cu c thi khác c a FINA, đ i v i m i môn s ch đ nh m t Ti u ban, bao g m đ i bi u k thu t tương ng (t i Đ i h i Olympic và các Gi i vô đ ch th gi i) ho c phái viên c a Ban ch p hành (t i các cu c thi khác c a FINA), và ông Ch t ch, ông T ng thư ký c a m i y ban k thu t tương ng. 10.6.2. Tùy thu c vào s quy đ nh c a Ban ch p hành FINA, các Ti u ban s có trách nhi m đ i v i: a- Vi c ti n hành cu c thi đ u trong môn tương ng. b- Vi c ki m tra t t c các trang, thi t b k thu t trư c và trong cu c thi. c- L p b ng phân công cho các viên ch c (tr ng tài). d- Đi u tra các trư ng h p kháng ngh đ chu n b cho Ban xét x . 10.7. L p chương trình 10.7.1. Chương trình các môn thi. Nam N Bơi T do 50mét, 100mét, 200mét 50mét, 100mét, 200mét 400mét, 1500mét 400mét, 800mét Bơi Ng a: 100mét, 200mét 100mét, 200mét Bơi ch: 100mét, 200mét 100mét, 200mét Bơi Bư m: 100mét, 200mét 100mét, 200mét
 6. Bơi H n h p: 100mét, 200mét 100mét, 200mét Bơi Ti p s c: Bơi T do: 4 x 100mét, 4 x 200mét 4 x 100mét, 4 x 200mét Bơi H n h p 4 x 100mét 4 x 100mét * Ghi chú: Môn này ch có trong Gi i vô đ ch th gi i hi n nay. 10.7.2. Ch có y ban Đi u hành c a FINA m i có quy n thay đ i chương trình chu n các môn thi trong ngày do hoàn c nh đ c bi t. Vi c thông báo v b t kỳ s thay đ i nào đ u ph i đăng trên B n tin chính th c (Offcial Bulletin Board) ch m nh t là 24 gi trư c khi s thay đ i có hi u l c trong th c t . 10.7.3. Các cu c thi đ u t i Đ i h i Olympic s di n ra trong kho ng th i gian 14 ngày, các ngày đó do IOC và FINA ph i h p xác đ nh. S có các cu c thi vào bu i sáng, bu i chi u và bu i t i. 10.7.5. Các cu c trình di n, bi u di n ngoài chương trình bình thư ng c a Đ i h i Olympic ho c c a Gi i vô đ ch th gi i là đi u không đư c khuy n khích và không đư c ti n hành trong lúc đang thi đ u các môn bơi này, tr khi đư c phép c a FINA. 10.8. Gi i thư ng 10.8.1. Huy chương: Các huy chương Vàng, B c, Đ ng s đư c t ng thư ng cho ba v trí nh t, nhì, ba trong thi chung k t các môn cá nhân và ti p s c t i Gi i vô đ ch th gi i. 10.8.2. B ng ch ng ch : T i các Gi i vô đ ch th gi i, b ng ch ng ch s đư c t ng cho t t c 8 đ u th l t vào chung k t các môn thi cá nhân và 6 đ i ti p s c đ t v trí th nh t đ n th 6 trong thi chung k t 10.9. Tính đi m Ch trong Gi i vô đ ch th gi i m i tính đi m cho t t c các đ u th l t vào chung k t theo cách tính sau đây: 10.9.1. Bơi trong b Cá nhân Chung k t "B" - 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 đi m Chung k t "A" - 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 đi m Ti p s c Chung k t "B" - 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 đi m Gi i thư ng riêng c a FINA s đư c trao d a trên cách tính sau: V trí th nh t 5 đi m V trí th hai 3 đi m V trí th ba 2 đi m V trí th tư 1 đi m K l c th gi i môn cá nhân 2 đi m cho m i k l c b phá. N u có s ngang nhau thì các thành tích s đư c so sánh v i k l c th gi i và Ti u ban Bơi s là ngư i quy t đ nh. 10.9.2. Bơi trên m t nư c t nhiên. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 đi m 11. Các Cúp th gi i. 11.1. Nh ng lu t chung FINA có th ti n hành các Cúp th gi i v m i môn theo Lu t c a FINA và đ c bi t là các lu t trình bày đi u 11 này. 11.1.1. Thông thư ng các Cúp th gi i s đư c ti n hành trong nh ng năm l , ngo i tr các Gi i vô đ ch th gi i bơi trên m t nư c t nhiên đư c ti n hành vào năm Đ i h i Olympic mùa hè.
 7. 11.1.2. T t c các Cúp th gi i s đư c ti n hành v i vi c ki m tra doping phù h p v i đi u 4 c a Lu t y h c. 11.1.3. T i t t c các Cúp th gi i, Ban đi u hành s g m các thành viên c a y ban k thu t tương ng có m t t i các cu c thi và ngư i đ i di n c a Ban ch p hành FINA làm Ch t ch và là ngư i có phi u quy t đ nh trong trư ng h p ngang phi u, n u c n thi t. 11.1.4. Vi c tuy n l a tr ng tài s do y ban k thu t tương ng v i đi u ki n đư c Ban ch p hành ho c Ban thư ng v tán thành. QUY CH Ban ch p hành đã đ nh ra các quy ch dư i đây. 1. Th t c và quy t c đóng h i phí 1.1. Trong tu n đ u c a tháng Mư i hàng năm Th qu s ph i g i t i t t c các Liên đoàn thành viên c a FINA thông báo kèm theo danh đơn s ti n h i phí c n ph i n p vào tháng Giêng năm sau. 1.2. Th qu ph i thông báo k p th i Liên đoàn thành viên nào chưa đóng h i phí vào cu i tháng Giêng, yêu c u ph i n p và nh c nh Liên đoàn vi ph m này là n u kho n ti n đó không g i t i nơi trư c ngày 31 tháng Ba thì s b treo giò t 1 tháng Tư đ n 30 tháng Sáu ho c đ n th i đi m đã n p h i phí trư c 30 tháng Sáu. 1.3.Th qu ph i thông báo vào tháng Tư cho các Liên đoàn thành viên chưa n p h i phí trư c ngày 31 tháng Ba r ng h đã b treo giò và Liên đoàn nào không n p h i phí trư c ngày 1 tháng B y thì s b coi như không ph i là thành viên. 1.4. Th qu ph i g i t i Ch t ch và T ng thư ký FINA, trong kho ng Tháng Tư và tháng Sáu, danh sách các Liên đoàn thành viên chưa n p h i phí. 1.5.T ng thư ký ph i thông báo cho các Liên đoàn thành viên v t t c các v treo giò và m t quy n h i viên và khi nào quy n h i viên m i đư c ph c h i. 1.6.Các thông báo cho các Liên đoàn thành viên liên quan đ n các đi u 1.2 – 1.4 ph i do th qu ho c Thư ký g i đi b ng thư b o đ m. 2.Bi u quy t qua thư. 2.1. Khi vi c bi u quy t là c n thi t ho c đư c quy t đ nh th c hi n, ông T ng Thư ký s g i b ng thư b o đ m đ n t ng y viên Ban ch p hành m t văn b n rõ ràng v v n đ c n đư c bi u quy t v i yêu c u r ng m i y viên s g i ý ki n bi u quy t c a mình đ n ông T ng thư ký FINA, và nói rõ đ n ngày nào thì s k t thúc vi c bi u quy t. Ngày đó s không đư c s m hơn m t tháng sau khi văn b n v v n đ c n bi u quy t đư c g i qua bưu đi n. 2.2. Vào b t kỳ th i đi m nào, khi đã nh n đ s phi u bi u quy t tán thành ho c bác b v n đ đã nêu, ông T ng thư ký có th công b k t qu bi u quy t và k t qu đã đư c công b s có ý nghĩa quy t đ nh. Các phi u bi u quy t c a t ng y viên s đư c lưu gi trong c p h sơ. 2.3. Trong vòng 5 ngày sau khi h t th i gian g i thư bi u quy t, T ng thư ký s g i cho m i y viên Ban Ch p hành m t b n sao v n đ đã nêu ra và k t qu bi u quy t. Ghi chú: Các th t c bi u quy t qua thư nói trên không ch đư c áp d ng cho Ban ch p hành FINA mà còn cho t t c các y ban k thu t c a FINA, ngo i tr m t đi u là các th t c s do Thư ký c a m i Y ban k thu t tương ng th c hi n ch không ph i do T ng thư ký c a FINA. 3. Các quy t c ti n hành H i ngh toàn th . 3.1. Ch t ch ho c m t v khác đư c ch đ nh y theo đi u C12.3 ho c C13.4 (c a Đi u l FINA) (Ch t ch c a FINA s đi u khi n t t c các cu c h p c a H i ngh toàn th . Trong trư ng h p Ch t ch v ng m t thì m t trong các Phó ch t ch s đư c Ban ch p hành ch đ nh thay th ), v i tư cách là Ch t ch h i ngh , s đi u hành quá trình làm vi c c a cu c h p và có s tr giúp c a Ch t ch đoàn: - Các y viên y ban Đi u hành ( y ban Đi u hành c a FINA g m Ch t ch, T ng thư ký và T ng th qu ) c a Ban ch p hành FINA. - Ông ch t ch danh d su t đ i.
 8. 3.2. T i các H i ngh toàn th , ch th o lu n nh ng v n đ trong chương trình ngh s như đã ghi t i đi u C12.4 ho c 13.2 c a Đi u l FINA (H i ngh toàn th s đư c tri u t p 4 năm m t l n, thư ng là vào d p Gi i vô đ ch th gi i. T ng thư ký s thông báo cho các thành viên ch m nh t là 12 tháng trư c ngày h p. T ng thư ký s g i gi y m i t i t t c các thành viên cùng v i chương trình ngh s c a H i ngh và báo cáo, các khuy n ngh t i thi u 5 tháng trư c ngày h p). T t c các ý ki n th o lu n, các đ ngh , khuy n ngh và gi i pháp s ph i d a trên cơ s các đi u lu t đã có c a FINA. N u có m t khuy n ngh ho c gi i pháp nào đư c nêu ra mà không phù h p v i các đi u lu t đã có, thì s b bác b ngay. 3.1. Các ki n ngh thay đ i ho c m r ng chương trình ngh s có th đư c các thành viên có đ th m quy n d H i ngh nêu ra vào b t kỳ lúc nào trư c khi H i ngh k t thúc, v i đi u ki n các ki n ngh đó là kh n c p và đư c hai ph n ba s phi u ng h . 3.4. Các th t c ti n hành. 3.4.1. Các ki n ngh s đư c gi i quy t phù h p v i th t ưu tiên như đã công b trong các ph l c ho c công báo tương ng, v i đi u ki n là các đ ngh c a Ban ch p hành s đư c ưu tiên. 3.4.2. Các ki n ngh s đư c đánh s theo th t ưu tiên, s 1 có ưu th cao hơn so v i các s l n hơn. 3.4.3. Ý ki n đ ngh c a Ban ch p hành FINA đ i v i m i ki n ngh s đư c công b trư c (nên hay không nên ch p thu n ki n ngh đó) 3.4.4. M t ki n ngh ch y u có th đư c b sung và ki n ngh b sung đó cũng đư c b sung thêm cho t t hơn. S b sung cho m t ki n ngh đư c bi u quy t trư c khi ki n ngh ch y u v a đư c b sung đư c đem ra bi u quy t. 3.4.5. Các đ ngh s đư c th o lu n và bi u quy t theo th t ưu tiên, v i đi u ki n là các đ ngh đó không trùng h p v n i dung và ý nghĩa v i các đ ngh đã b bác b . 3.4.6. Các ki n ngh , tr ki n ngh c a Ban ch p hành, c n ph i có s xác nh n trư c khi b t đ u th o lu n. Ch t ch s ph i yêu c u c th s xác nh n v ki n ngh . Các câu h i đ i v i ki n ngh , s ch đ nh th t , ho c nh ng ki n ngh đã rút thì không c n có s xác nh n. 3.4.7. Đ i bi u đưa ra ki n ngh có quy n nói tóm t t v ki n ngh đó n u mu n, đ ng th i có quy n tr l i trư c khi ti n hành bi u quy t. 3.4.8. Ngo i tr như đã đư c nêu trong đi u 3.4.7, các đ i bi u ch có th đư c xác nh n v ki n ngh m t l n. Th i gian đ nói có th đư c h n ch . N u đó là vi c thưa ki n, thì kho ng th i gian đ nói s đư c công b trư c. 3.4.9. T t c các Liên đoàn thành viên đ tư cách d H i ngh (m i Liên đoàn thành viên có 2 đ i bi u. M i đ i bi u có 1 phi u b u. Vi c thông báo b nhi m ph i g i b ng văn b n t i T ng thư ký FINA trư c khi b t đ u H i ngh ) có quy n nêu câu h i trong lúc th o lu n v m t n i dung c th nào đó c a chương trình ngh s và đưa ra bình lu n, ch trích v phương pháp bi u quy t. Hơn n a, Ban ch p hành có quy n trao cho các đ i bi u văn b n nh ng ý ki n c a mình có liên quan đ n ki n ngh , v i đi u ki n là ki n ngh đó là ph i đư c đ trình không mu n hơn m t gi trư c khi H i ngh b t đ u. 3.4.10. Ch t ch ho c ch t a có kh năng linh ho t m m d o và có quy n ra nh ng quy t đ nh c n thi t nh m xúc ti n công vi c c a H i ngh ti n tri n có hi u qu và thi t th c. 3.5. Bi u quy t 3.5.1. Trư c khi đưa m t ki n ngh ra đ bi u quy t, Ch t ch ph i nêu câu h i có liên quan m t cách súc tích, rõ ràng và b ng ngôn ng đơn nghĩa. 3.5.2. Các quy t đ nh s đư c xác đ nh trên cơ s đa s phi u c a các đ i bi u có m t và tham gia bi u quy t. 3.5.3. Ch t ch ph i đ c đ H i ngh ch p thu n ít nh t là ba ngư i ki m phi u cho t t c các l n bi u quy t. Báo cáo c a Ban ki m phi u s n p cho ông Ch t ch ho c ông Thư ký. 3.5.4. Các phương pháp bi u quy t (tán thành và ch ng) có th đư c cu c h p ch p nh n là: - B ng cách giơ tay - B ng l y bi u quy t ch ng (phân chia) - B ng g i danh sách (phân chia) -B ng phi u kín, đ ngh và ng h .
 9. 3.5.5. N u vi c bi u quy t b ngh ng v s chu n xác thì Ch t ch ho c Ch t a cu c h p s quy t đ nh giá tr pháp lý c a l i khi u n i, lưu ý r ng đ chu n xác đó c a bi u quy t s không ph i là s nêu l i m t ki n ngh đã đư c bi u quy t. N u có ngư i nào đó đòi h i nêu l i v n đ đó thì c n ph i có hai ph n ba s phi u ng h . N u không thi ki n ngh đó s b bác b . 3.6. B u c . N u c n thi t, vi c b u c Ban ch p hành và các viên ch c s ti n hành b ng phi u kín và phù h p v i các đi u 14.2. và 14.3 c a Đi u l FINA (Ban ch p hành s do H i ngh toàn th b u ra. T t c thành viên Ban ch p hành, ngo i tr Ch t ch danh d su t đ i, Ch t ch v a thôi ch c, s ph i là c a các qu c gia ho c lãnh th th thao khác nhau: 2 ngư i t Châu Phi, 3-châu M , 2- châu Á, 3- châu Âu, 1 châu Đ i dương. Các ng c viên Ban ch p hành s do Liên đoàn thành viên có ng viên đ ngh . Ngư i không d cũng có th đư c b u c n u có thư tuyên b đ ng ý tham gia). Trong trư ng h p có s rút kh i danh sách ng c vào Ban ch p hành, thì s làm phi u b u m i trên cơ s các ng c viên hi n có. 3.7. y ban phúc tra 3.7.1. T t c các H i ngh toàn th , m t y ban phúc tra s đư c ch đ nh đ đi u ch nh, hoàn thi n, hi n đ i hóa, thay đ i, ho c s a ch a nh ng đi u b sung cho nh ng ki n ngh đã đư c nêu ra trong khi th o lu n v m t ki n ngh ho c khuy n ngh nào đó đ i v i H i ngh do Ban ch p hành đưa ra ho c do các đ i bi u đ ngh sao cho phù h p v i các quy t ngh c a H i ngh . 3.7.2. Khi m t ý ki n b khuy t ho c khuy n ngh đã đư c chuy n đ n y ban phúc tra, thì các quy t đ nh liên quan đ n ki n ngh đang xem xét s ph i hoãn l i, nhưng H i ngh v n đư c ti p di n theo chương trình ngh s cho đ n khi y ban phúc tra báo cáo l i v i H i ngh . 3.8. Biên b n cu c h p 3.8.1. T i m i H i ngh toàn th c n ghi chép biên b n đ y đ c a cu c H i ngh đó đ lưu l i. Biên b n đó ph i có s n đ g i đ n t t c các Liên đoàn thành viên trong vòng b n tháng sau H i ngh . 3.8.2. N u không có v n đ gì n y sinh trong th i gian hai tháng sau đó n a thì biên b n coi như đư c phê chu n như m t tài li u có giá tr lưu hành. 3.8.3. Biên b n g c ph i đư c gi l i cho đ n khi biên b n đó đư c xác nh n hoàn toàn. 3.8.4. Biên b n s đư c đăng trong công báo c a FINA. Vì nh ng lý do riêng, các Liên đoàn thành viên có th đư c thông báo b ng văn b n v nh ng quy t đ nh có liên quan trư c khi biên b n đư c đăng trong công báo. 4. Các quy t c làm vi c c a Ban ch p hành và các y ban. 4.1. T ng thư ký ph i b o đ m r ng thông báo đ u tiên v b t kỳ cu c h p nào đư c tri u t p đúng lúc cũng ph i g i qua bưu đi n ch m nh t là b n tháng trư c ngày h p. N u s phi u c n thi t theo quy đ nh ch c ch n ba mươi ngày trư c ngày h p thì cu c h p ph i hoãn l i. 4.2. Ch t ch FINA, ho c Phó ch t ch n u Ch t ch v ng m t, s Ch t a t i t t c các cu c h p c a Ban ch p hành. 4.3. N u c Ch t ch và Phó ch t ch đ u v ng m t trong cu c h p, thì nh ng ngư i có m t đư c quy n bi u quy t b u ra m t trong s y viên c a h làm Quy n ch t a. 4.4. Ch t a s có lá phi u th hai ho c lá phi u quy t đ nh trong trư ng h p s phi u bi u quy t ngang nhau. 4.5. Ch t ch ho c Ch t a có trách nhi m và quy n h n ra nh ng quy t đ nh c n thi t nh m xúc ti n công vi c c a h i ngh ti n tri n có hi u qu và thi t th c. 4.6. Trong th i gian gi a các cu c h p, m i ho t đ ng đư c quy t đ nh h p l cũng ph i đư c bi u quy t qua thư. 4.7. T ng thư ký s ph i ph trách vi c ghi chép v các cu c h p. 5. B u y viên y ban Thư ng tr c (Các y ban Thư ng tr c g m y ban K thu t Bơi, y ban K thu t Nh y c u, y ban Bóng nư c, y ban K thu t Bơi Ngh thu t, y ban K thu t Lão thành, y ban Y t ) 5.1. Thành ph n c a các y ban Thư ng tr c ph i g m ít nh t m t y viên đ i di n cho m i khu v c đ a lý. Đ i v i vi c b u c các đ i bi u theo khu v c đ a lý, thì ch có các y viên Ban ch p hành xu t thân t các l c đ a tương ng m i đư c gi i thi u và bi u quy t các ng c viên.
 10. 5.2. M i Liên đoàn thành viên có quy n đ c các ng c viên vào ch c y viên các y ban Thư ng tr c g i đ n T ng thư ký. 6. Đ i h i Olympic, các Gi i vô đ ch th gi i và Gi i vô đ ch th gi i trong b 25m. 6.1. Các viên ch c Văn phòng FINA s g i đ n t t c các Liên đoàn thành viên m u đăng ký làm tr ng tài t i Đ i h i Olympic ho c các Gi i vô đ ch th gi i. Các b n đăng ký đó ph i có ch ký c a Ch t ch ho c T ng thư ký c a Liên đoàn thành viên và m i ngư i d tuy n ph i là nh ng ngư i đã đư c y ban k thu t tương ng c p ch ng ch đ y đ . 6.2. Các phương ti n. 6.2.1. Các đi u 3, 6, 8 và 11 c a Lu t v các phương ti n v t ch t s đư c áp d ng t i các Đ i h i Olympic và gi i vô đ ch th gi i. 6.2.2. Thi t b b m gi t đ ng hoàn thi n s đư c cung c p và s d ng t i các Đ i h i Olymic và gi i vô đ ch th gi i. 6.2.3. T t c các h bơi ph i s n sàng cho các đ u th đã đăng ký s d ng trư c khi cu c thi b t đ u. Đ i v i các môn bơi, bóng nư c, bơi ngh thu t - trư c 5 ngày, đ i v i môn nh y c u - trư c 8 ngày. 6.2.4. Trong nh ng ngày thi đ u, khi không có thi đ u, các b bơi ph i đư c dành cho vi c t p luy n. Cho phép đư c t p luy n nh y c u trong lúc đang thi lo i v môn bơi trong b bơi khác cùng khu v c. 6.2.5. T t c các đ u th , các viên ch c c a đ i và các viên ch c k thu t không đư c phân công đư c dành ch ng i d c thành b bơi, nơi h có th quan sát đư c vi c t p luy n và thi đ u. 6.3. Đăng ký thi đ u: 6.3.1. Ít nh t là 10 ngày trư c khi khai m c Đ i h i Olympic ho c Gi i vô đ ch th gi i, T ng thư ký c a các Liên đoàn có đ u th tham gia ph i g i đ n Ban t ch c c a nư c đăng cai cu c thi danh sách c a các đ u th đã đăng ký nhưng s không thi đ u, đ có th xóa tên các đ u th đó kh i danh sách đăng ký. 6.3.2. Đ i v i Đ i h i Olympic, ph i đăng ký tham gia trên t m u đăng ký chính th c có ch ký c a T ng thư ký y ban Olympic qu c gia tương ng và g i t i Ban t ch c c a nư c đăng cai Đ i h i và đúng ho c trư c ngày do y ban Olympic qu c t quy đ nh. T ng thư ký c a FINA ho c tr lý c a ông ta s thông qua các t đăng ký đó trư c ngày thi đ u đ u tiên ít nh t là b y ngày. 6.3.3. Đ i v i Gi i vô đ ch th gi i, ph i đăng ký tham gia trên t m u đăng ký chính th c có ch ký c a T ng thư ký Liên đoàn thành viên tương ng và g i Ban t ch c vào đúng ho c trư c ngày FINA quy đ nh. T ng thư ký c a FINA ho c tr lý c a ông ta s thông qua t đăng ký đó trư c ngày thi đ u đ u tiên ít nh t là năm ngày. 6.3.4. a) M i Liên đoàn thành viên liên quan ph i g i t i Liên đoàn đăng cai t ch c l i kh ng đ nh ý mu n s n sàng tham gia Gi i vô đ ch th gi i c a mình ít nh t là b n tháng trư c khi Gi i vô đ ch b t đ u v i b n sao g i cho Văn phòng FINA. T m u v s kh ng đ nh trên s đư c g i t i t t c các Liên đoàn thành viên đ có th nh n đư c ít nh t m t tháng trư c ngày yêu c u. b) Trư c 30 ngày: m i Liên đoàn thành viên ph i kh ng đ nh l n cu i cùng v s lư ng th c t các đ u th nam và n mà mình s g i đ n tham gi thi đ u. 6.3.5. Các đ u th đăng ký thi nh y c u, bóng nư c, và bơi ngh thu t không đư c tham gia các môn bơi ti p s c, và nh ng ngư i đã đăng ký thi bơi, nh y c u, và bơi ngh thu t thì không đư c s d ng làm c u th bóng nư c d b , không k trư ng h p cùng m t đ u th có th thi đ u c bóng nư c, c các c ly bơi, n u đã đăng ký chính th c các môn đó. 6.3.6. Đăng ký thi đ u môn Bơi. 6.3.6.1. Đ i v i m i c ly cá nhân t i Gi i vô đ ch th gi i, m i Liên đoàn thành viên có th đăng ký t i đa 2 đ u th mà không c n đ t m c thành tích tiêu chu n. Đ i v i m i c ly cá nhân t i Đ i h i Olympic, Ban ch p hành FINA s quy đ nh tiêu chu n thành tích đư c tham gia hai m c: A và B, trong đó m c B là m c d đ t hơn. N u m t Liên đoàn thành viên ho c y ban Olympic qu c gia ch đăng ký m t đ u th cho m i c ly bơi, thì t t c các đ u th đã đăng ký ph i đ t đư c m c B c a chu n thành tích. N u có hai đ u th đăng ký thi cùng m t c lý, thì c hai đ u th đó ph i đ t đư c m c A c a chu n thành tích.
 11. T t c các Liên đoàn thành viên, y ban Olympic qu c gia không có đ u th đ t đư c m c chu n thành tích, thì có th đăng ký m t đ u th nam và m t đ u th n mà không ph i tính đ n tiêu chu n tham gia các môn thi do mình ch n, n u có b ng ch ng là đã tham gia thi đ u qu c gia và qu c t . 6.3.6.2. Đ i v i m i môn thi ti p s c, m i Liên đoàn thành viên ch đư c đăng ký m t đ i. T t c các đ u th đã đăng ký ph i đư c s d ng trong bơi ti p s c. 6.3.6.3. Thành ph n c a đ i bơi ti p s c có th thay đ i khi thi lo i và chung k t m t môn bơi. Sau đ u lo i, huy chương s đư c trao cho các đ u th đã bơi các đ t lo i và chung k t. 6.3.6.4. Danh sách các đ u th th c t s bơi trong c lý ti p s c ph i đư c đ trình ch m nh t là m t gi trư c bu i thi có môn ti p s c đó, theo th t mà h s bơi. Tên c a các đ u th trong các môn thi ti p s c h n h p ph i đư c ghi vào danh sách theo các ki u bơi tương ng c a h . 6.3.6.5. M i Liên đoàn thành viên có th đăng ký t i đa 26 đ u th bơi nam và 26 đ u th bơi n . 6.3.6.6. Các đ t thi đ u lo i và chung k t (“A” và “B”) ph i đư c s p x p đúng như đi u 3 c a Lu t bơi trong b , dư i s giám sát c a y ban k thu t v môn bơi. 6.3.6.7. Danh m c các đ t thi đ u lo i ph i đư c công b ch m nh t là b n ngày trư c ngày thi đ u đ u tiên. 6.3.6.8. T i Đ i h i Olympic và Gi i vô đ ch th gi i, t t c các c ly 800m t do n và 1500m t do nam, các đ u th ph i đư c s p x p đư ng bơi trong đ u lo i căn c vào thành tích đã khai trong phi u đăng ký chính th c. T i các Gi i vô đ ch th gi i bơi trong b 25m, c ly 800m t do n và 1500m t do nam, theo s cân nh c c a Ban ch p hành, có th đư c ti n hành trên cơ s chung k t tính th i gian v i ch m t đ t thi đ u c a nh ng ngư i có thành tích cao nh t đư c ti n hành trong bu i thi chung k t. Các đ u th s đư c x p vào các đ t thi chung k t “A” và “B” trên cơ s th h ng đ t đư c trong đ u lo i Ph n II. LU T BƠI TRONG B Đi u 1. S đi u hành cu c thi đ u 1.1. y ban Đi u hành đư c cơ quan lãnh đ o ch đ nh có quy n h p pháp gi i quy t t t c các v n đ không đư c n đ nh trong Lu t đư c đ t ra cho T ng tr ng tài, các tr ng tài ho c các cu c thi và đưa ra các ch d n phù h p v i các đi u lu t đã đư c th a nh n đ ti n hành m i cu c thi. 1.2. T i Đ i h i Olympic, Gi i vô đ ch th gi i và các Cúp th gi i, Ban ch p hành FINA s đi u ch đ nh s lư ng t i thi u các viên ch c đ đi u khi n các cu c thi đ u; T ng tr ng tài (1) Tr ng tài k thu t bơi (4) Tr ng tài xu t phát (2) T trư ng giám sát quay còng (2, m i đ u b bơi 1). Giám sát quay vòng (1 cho m i đ u b bơi m i đư ng bơi). T trư ng Thư ký (1) Thư ký (1) Thư ký d n đư ng (2) Nhân viên gi dây báo hi u ph m quy xu t phát (1) Phát thanh viên (1) Đ i v i t t c các cu c thi qu c t khác, các cơ quan lãnh đ o s ch đ nh m t s lư ng các viên ch c như trên ho c ít hơn, n u có s th o thu n thích h p c a t ch c qu c t ho c khu v c có th m quy n. nh ng nơi không có thi t b t đ ng thì thi t b đó có th đư c thay b ng m t tr ng tài b m gi chính, 3 tr ng tài b m gi cho m i đư ng bơi, m t T trư ng tr ng tài đích và ít nh t m t tr ng tài đích cho m i đư ng bơi. 1.3. B bơi và các thi t b k thu t dùng cho Đ i h i Olympic và các Gi i vô đ ch th gi i ph i đư c đ i bi u c a FINA cùng v i thành viên c a y ban k thu t Bơi ki m tra và ch p thu n h p th c trư c các cu c thi bơi.
 12. 1.4. Khi có s d ng các thi t b ghi hình dư i nư c cho vô tuy n truy n hình thì thi t b đó ph i đư c đi u khi n t xa và không che khu t t m nhìn ho c hư ng bơi c a v n đ ng viên đ ng th i không đư c làm thay đ i hình dáng b bơi ho c làm m các v ch d u b bơi theo quy đ nh c a FINA. Đi u 2. Các thành viên c a Ban tr ng tài. 2.1. T ng tr ng tài 2.1.1. T ng tr ng tài có đ y đ quy n ki m tra và ch đ o đ i v i t t c các viên ch c, phê chu n s phân công và ch d n cho h lưu ý đ n t t c nh ng đ c đi m riêng ho c các quy đ nh liên quan đ n cu c thi. T ng tr ng tài ph i áp d ng có hi u l c t t c các đi u lu t và các quy t đ nh c a FINA và s gi i quy t t t c các v n đ liên quan đ n s di n bi n th c t cu c thi mà gi i pháp cu i cùng đ i v i chúng không đư c quy đ nh trong các đi u lu t. 2.1.2. T ng tr ng tài có th can thi p và t t c các giai đo n c a cu c thi đ b o đ m cho các quy đ nh c a FINA đư c tuân th và x lý t t c các kháng ngh liên quan đ n cu c thi đang ti n tri n. 2.1.3. Khi các tr ng tài đích không có đ ba (3) đ ng h hi n ch s thì T ng tr ng tài s quy t đ nh b trí tr ng tài nh ng nơi c n thi t. Thi t b b m gi t đ ng, n u có và đang làm vi c, s đư c dùng đ tham kh o như đã nêu t i Đi u 1.3. c a Lu t bơi. 2.1.4. T ng tr ng tài ph i b o đ m cho t t c các viên ch c c n thi t đ u có m t v trí tương ng đ ti n hành cu c thi. T ng tr ng tài có th ch đ nh ngư i thay th nh ng ngư i v ng m t, cho nh ng ngư i không đ năng l c làm vi c ho c th y là không có hi u qu , đ ng th i có th ch đ nh các viên ch c b sung n u th y c n thi t. 2.1.5. Khi b t đ u m i đ t bơi, T ng tr ng tài báo hi u cho các đ u th b ng m t lo t ti ng còi ng n đ yêu c u h b qu n áo ngoài. Sau đó th i m t ti ng còi dài báo cho h c n ph i đ ng lên b c xu t phát (ho c đ i v i bơi ng a và bơi ti p s c h n h p, thì nh y ngay xu ng nư c). Sau ti ng còi dài nói trên này, các đ u th bơi ng a và bơi ti p s c h n h p ph i vào ngay tư th xu t phát. Khi các đ u th và các tr ng tài đã s n sàng đ xu t phát, T ng tr ng tài s dơ th ng tay ra trư c đ báo hi u cho tr ng tài xu t phát là các đ u th đã thu c quy n đi u khi n c a tr ng tài xu t phát. T ng tr ng tài gi nguyên tư th dơ tay ra trư c cho đ n khi hi u l nh xu t phát đư c th c hi n. 2.1.6. T ng tr ng tài s lo i b t kỳ đ u th nào vi ph m lu t mà cá nhân ông ta quan sát đư c ho c đư c các viên ch c có trách nhi m khác báo cáo. 2.2. Tr ng tài xu t phát. 2.2.1. Tr ng tài xu t phát có toàn quy n đi u khi n các đ u th t lúc T ng tr ng tài chuy n các đ u th đ n cho mình (đi u 2.1.5. c a Lu t bơi) cho đ n sau khi đ t bơi b t đ u. L nh xu t phát s đư c phát ra phù h p v i đi u 4 Lu t bơi. 2.2.2. Tr ng tài xu t phát ph i báo cáo v i T ng tr ng tài v đ u th trì hoãn trong xu t phát, c tình không tuân theo m nh l nh ho c có b t kỳ hành vi x u nào bi u hi n trong lúc xu t phát, nhưng ch có T ng tr ng tài m i có th lo i đ u th do có s trì hoãn, s c tình không tuân l nh ho c có hành vi x u. Vi c lo i đ u th như th s không tính là do l i xu t phát. 2.2.3. Tr ng tài xu t phát có quy n quy t đ nh đ t xu t phát có đúng quy cách hay không và ch ph thu c vào quy t đ nh c a T ng tr ng tài. N u Tr ng tài xu t phát tin ch c r ng đ t xu t phát là không đúng quy cách, ông ph i g i các đ u th tr l i sau khi đã có l nh xu t phát, tr trư ng h p trư c đó đã x y ra xu t phát ph m quy, l n này tr ng tài xu t phát s không g i các đ u th tr l i sau khi đã có l nh xu t phát (xem đi u 4.4) 2.2.4. Khi phát l nh xu t phát cho m i đ t bơi, Tr ng tài xu t phát đ ng trên thành d c c a b bơi cách thành b bơi có các đ u th s p xu t phát kho ng 5 mét, đ cho các tr ng tài b m gi có th nhìn th y tín hi u xu t phát và các đ u th có th nghe rõ tín hi u đó. 2.3. Thư ký d n đư ng 2.3.1. Thư ký d n đư ng có nhi m v t p h p các đ u th cho m i đ t bơi 2.3.2. Báo cáo cho T ng tr ng tài m i vi ph m ghi nh n đư c liên quan đ n vi c qu ng cáo (Đi u 7 c a Lu t chung) và trư ng h p đ u th không có m t khi g i tên. 2.4. T trư ng giám sát quay vòng 2.4.1. T trư ng giám sát quay vòng ph i b o đ m cho t t c các giám sát quay vòng th c hi n đ y đ nhi m v c a mình trong cu c thi đ u.
 13. 2.4.2. T trư ng giám sát quay vòng ph i thu nh n các báo cáo c a các giám sát quay vòng n u có b t kỳ vi ph m nào x y ra và s chuy n ngay các báo cáo đó cho T ng tr ng tài. 2.5. Các giám sát quay vòng 2.5.1. T i m i đư ng bơi, m i đ u b bơi s ch đ nh m t giám sát quay vòng. 2.5.2. M i giám sát quay vòng ph i b o đ m r ng các đ u th th c hi n đúng các đi u lu t v quay vòng, k t khi b t đ u đ ng tác qu t tay cu i cùng trư c khi ch m thành b đ n lúc hoàn thành đ ng tác qu t tay sau khi quay vòng. Các giám sát quay vòng t i đ u xu t phát c a b bơi ph i b o đ m r ng các đ u th th c hi n đúng các đi u lu t t khi xu t phát đ n khi hoàn thành đ ng tác qu t tay đ u tiên. Các giám sát quay vòng t i đ u v đích c a b bơi ph i b o đ m r ng các đ u th v đích cu c đua đúng lu t quy đ nh 2.5.3. Trong các đ t bơi cá nhân 800 và 1500 mét, m i tr ng tài giám sát quay vòng ng i t i đ u quay vòng c a b bơi ph i ghi s l n chi u dài b bơi mà đ u th đã hoàn thành trên đư ng bơi c a mình và thông báo cho đ u th s l n bơi còn ph i th c hi n b ng cách dơ “b ng báo s l n bơi”. Có th s d ng các thi t b bán đi n t , k c màn hình dư i nư c đ báo hi u. 2.5.4. M i giám sát t i đ u xu t phát ph i báo hi u khi v n đ ng viên trên đư ng bơi c a mình còn ph i bơi hai l n chi u dài b bơi c ng năm (5) mét n a là đ n đích trong các môn thi cá nhân 800 và 1500 mét. Có th báo hi u b ng còi ho c chuông. 2.5.5. M i giám sát quay vòng đ u xu t phát ph i xác đ nh trong các đ t bơi ti p s c, xem đ u th xu t phát có ti p xúc v i b c xu t phát trong lúc đ u th trư c ch m thành xu t phát c a b bơi không. Khi có thi t b t đ ng đ ki m tra th i đi m r i b c trong ti p s c thì nó s ph i đư c s d ng phù h p v i đi u 13.1. c a Lu t bơi. 2.5.6. Các giám sát quay vòng ph i báo cáo b ng phi u có ch ký v m i s vi ph m, có ghi rõ đ t bơi, đư ng bơi, tên đ u th và l i vi ph m, g i đ n T trư ng giám sát quay vòng đ t trư ng chuy n ngay báo cáo t i T ng tr ng tài. 2.6. Tr ng tài k thu t bơi. 2.6.1. Tr ng tài k thu t bơi đư c b trí m i b c c thành c a b bơi. 2.6.2. M i tr ng tài k thu t ph i b o đ m cho các đi u lu t liên quan đ n ki u bơi quy đ nh cho môn thi đư c tuân th và ph i quan sát các l n quay vòng đ h tr cho các giám sát quay vòng. 2.7. T trư ng tr ng tài b m gi : 2.7.1. T trư ng tr ng tài b m gi có nhi m v phân công v trí ng i c a t t c tr ng tài b m gi và các đư ng bơi mà h ch u trách nhi m. M i đư ng bơi ph i có ba (3) tr ng tài b m gi . N u không s d ng thi t b b m gi t đ ng thì c n ch đ nh thêm hai (2) tr ng tài b m gi d b đ s n sàng phân công thay th cho tr ng tài mà đ ng h không đư c b m ho c b d ng trong lúc đ t bơi đang di n ra, ho c cho tr ng tài vì m t lý do nào đó không có kh năng b m gi đư c. Khi s d ng m i đư ng bơi ba (3) đ ng h hi n ch s thì thành tích cu i cùng và th h ng đư c xác đ nh theo th i gian ghi đư c. 2.7.2. T trư ng tr ng tài b m gi ph i thu các phi u ghi th i gian đã b m đư c c a các tr ng tài b m gi trên t ng đư ng bơi và n u c n thì ki m tra đ ng h c a h . 2.7.1. T trư ng tr ng tài b m gi ph i ghi ho c ki m soát th i gian chính th c trên t ng phi u c a t ng đư ng bơi. 2.8. Tr ng tài b m gi . 2.8.1. M i tr ng tài b m gi ph i b m th i gian c a đ u th trên đư ng bơi đã đư c ch đ nh cho mình phù h p v i đi u 11.3. Lu t bơi. Đ ng h b m gi ph i đư c y ban Đi u hành cu c thi nh n th c là đúng. 2.8.2. M i tr ng tài b m gi ch y đ ng h c a mình vào lúc phát l nh và b m d ng khi đ u th trên đư ng bơi c a mình k t thúc c ly bơi. Các tr ng tài b m gi có th đư c T trư ng tr ng tài b m gi ch d n đ b m gi các c ly trung gian trong các cu c đua dài hơn 100 mét. 2.8.3. Ngay sau đ t bơi, các tr ng tài b m gi trên m i đư ng bơi ph i ghi th i gian b m đư c trên đ ng h c a mình vào phi u, chuy n phi u đó cho T trư ng tr ng tài b m gi , n u c n thi t, thì đưa đ ng h đ giám đ nh. Các tr ng tài b m gi không đư c xóa đ ng h c a mình trư c khi nh n đư c kh u l nh “đ ng h v s không” c a T trư ng tr ng tài b m gi ho c T ng tr ng tài.
 14. 2.8.4. Tr khi có s d ng h th ng ghi hình quay l i, còn không thì ph i s d ng s lư ng đ y đ các tr ng tài b m gi , k c khi có dùng các thi t b b m gi t đ ng. 2.9. T trư ng tr ng tài đích. 2.9.1. T trư ng tr ng tài đích ph i ch đ nh v trí cho m i Tr ng tài đích và th h ng c n xác đ nh. 2.9.3. nơi có s d ng thi t b t đ ng đ ki m tra v đích, thì T trư ng tr ng tài đích ph i báo cáo trình t v đích do thi t b đó ghi đư c sau đ t bơi. 2.10 Các tr ng tài đích. 2.10.1. Các tr ng tài đích ph i đ ng v trí ca trên đư ng th ng c a đích, nơi mà h nhìn rõ đư c đư ng bơi và đư ng th ng c a đích vào m i th i đi m, tr khi h đi u khi n thi t b t đ ng các đư ng bơi đư c ch đ nh tương ng b ng cách n nút b m vào lúc hoàn thành c ly bơi. 2.10.2. Sau m i đ t bơi, Tr ng tài đích ph i quy t đ nh và báo cáo th h ng c a các đ u th trên các đư ng bơi đã đư c phân công. Tr ng tài đích cũng như ngư i đi u khi n b m nút không đư c ho t đ ng v i tư cách Tr ng tài b m gi trong cùng m t đ t bơi. 2.11. Công viên ki m tra 2.11.1. T trư ng thư ký có trách nhi m ki m tra k t qu t máy in vi tính ho c t k t qu th i gian và th h ng c a t ng đ t bơi do T ng tr ng tài trao cho. T trư ng thư ký ph i ch ng ki n ch ký c a T ng tr ng tài vào b n ghi k t qu . 2.11.2. Các thư ký ph i ki m tra nh ng ngư i rút kh i sau thi đ u ho c trong thi chung k t, vi t k t qu vào văn b n chính th c, kê ra các k l c m i đư c l p, và tính đi m khi c n thi t. 2.12. Các viên ch c ph i đưa ra quy t đ nh c a mình m t cách t ch và đ c l p v i nhau, tuy nhiên tr nh ng đi u đã quy đ nh trong Lu t bơi. Đi u 3. Cách x p v trí thi đ u lo i, bán k t và chung k t V trí xu t phát trong t t c các cu c thi đ u t i Đ i h i Olympic, Gi i vô đ ch th gi i, Đ i h i th thao khu v c và các cu c thi c a FINA s đư c s p x p như sau: 3.1. Thi đ u lo i. 3.1.1. Thành tích thi đ u cao nh t trong mư i hai tháng, tính t ngày h t h n đăng ký tham gia cu c thi tr v trư c, c a t t c đ u th ph i đư c ghi vào phi u đăng ký tham gia và đư c Ban t ch c cu c thi l p danh sách theo th t thành tích. Các đ u th không đăng ký thành tích bơi c a mình s b coi là có thành tích th p nh t và ph i x p v trí cu i cùng c a b n danh sách. Vi c s p x p v trí đ i v i các đ u th có thành tích ngang nhau, ho c c a hai đ u th tr lên không đăng ký thành tích, s đư c xác đ nh b ng cách rút thăm. Các đ u th s đư c s p x p v trí đư ng bơi theo tr t t đư c nêu t i Đi u 3.1.2. dư i đây. Các đáu th s đư c s p x p v trí trong đ u lo i căn c vào thành tích đã kê khai theo cách th c sau đây: 3.1.1.1. N u có m t đ t bơi đ u lo i, thì đ t bơi đó s đư c ch n h t gi ng như thi chung k t và ch bơi trong bu i bơi chung k t. 3.1.1.2. N u có hai đ t bơi đ u lo i, thì đ u th có thành tích cao nh t s đư c s p x p trong đ t bơi th hai, đ u th có thành tích cao ti p theo đư c s p x p trong đ t bơi đ u, đ u th có thành tích cao ti p theo – trong đ t bơi th hai, ti p theo – trong đ t bơi th hai, ti p theo – trong đ t bơi th nh t v.v… 3.1.1.3. N u có ba đ t bơi l i, đ u th có thành tích cao nh t đư c x p trong đ t bơi th ba, đ u th có thành tích th nhì – trong đ t bơi th hai, thành tích th ba - đ t bơi th nh t. Đ u th có thành tích th tư s đư c x p trong đ t bơi th ba, thành tích th năm – trong đ t bơi th hai, thành tích th sau – trong đ t bơi th nh t, thành tích th b y – trong đ t bơi th ba v.v… 3.1.1.4. N u có b n ho c nhi u hơn b n đ t bơi lo i, thì ba đ t bơi đ u lo i cu i cùng c a m t môn bơi s ph i s p x p theo đi u lu t 3.1.1.3 k trên. Đ t bơi trư c ba đ t bơi lo i cu i cùng g m nh ng đ u th có thành tích bơi th p hơn; đ t bơi trư c b n đ t bơi cu i cùng g m nh ng đ u th có thành tích th p hơn n a v.v… Đư ng bơi trong t ng đ t bơi s đư c s p x p theo tr t t thành tích đã khai, phù h p v i quy cách đư c nêu t i đi u 3.1.2 Lu t bơi. 3.1.1.5. Ngo i l : Khi có hai đ t bơi tr lên rong m t môn thi, thì t i thi u ph i có ba đ u th đư c s p x p trong m i đ t bơi đ u lo i, nh ng l n xu t phát ti p theo có th gi m s lư ng đ u th đ u lo i xu ng ít hơn ba ngư i.
 15. 3.1.2. Tr các môn thi 50 mét, s phân b đư ng bơi ph i theo nguyên t c đ u th ho c đ i bơi có thành tích cao nh t đư c x p đư ng bơi gi a c a b bơi có s đư ng bơi l , ho c đư ng bơi s 3 ho c s 4 tương ng b bơi có 6 ho c 8 đư ng bơi (đư ng bơi s 1 là đư ng bơi sát thành bên ph i c a b bơi khi hư ng nhìn b bơi t phí đ u xu t phát). Đ u th có thành tích th p hơn ti p theo s đư c x p đư ng bơi bên trái c a đ u th th nh t, c theo đó l n lư t s p x p các đ u th v phía đư ng bơi bên ph i r i bên trái theo thành tích đã ghi trong phi u đăng ký. Các đ u th có thành tích ngang nhau s đư c x p v trí đư ng bơi b ng cách rút thăm như đã nêu trên. 3.1.3. Khi thi đ u c ly 50 mét thì, theo s xem xét c u y ban Đi u hành, có th bơi ho c t đ u xu t phát thông thư ng đ n đ u quay vòng, ho c t đ u quay vòng đ n đ u xu t phát, tùy thu c vào các y u t như có s n thi t b t đ ng thích h p, v trí phát l nh, b o đ m an toàn v.v… y ban Đi u hành c n thông báo k càng cho các đ u th v quy t đ nh c a mình trư c khi b t đ u thi đ u. Không c n bi t cu c đua s b t đ u t phía nào c a b bơi, các đ u th s đư c s p x p trên chính đư ng bơi đư c phân b dù h xu t phát hay v đích đ u xu t phát c a b bơi. 3.2. Thi bán k t và chung k t. 3.2.1. Trong các đ t bơi bán k t vi c s p x p v trí đư c n đ nh như t i đi u 3.1.1.2. 3.2.2. Khi không c n ph i đ u lo i, v trí đư ng bơi s đư c n đ nh phù h p v i đi u nói trên. Khi đã ti n hành các đ t bơi đ u lo i ho c bán k t, v trí các đư ng bơi s đư c n đ nh theo Đi u 3.1.2, nhưng d a vào thành tích v a đ t đư c trong các đ t bơi đó. 3.2.3. Trư ng h p các đ u th bơi trong cùng m t đ t bơi, ho c trong các đ t bơi khác nhau, mà đ t thành tích ngang nhau t i 1/100 giây, cùng giành h ng th tám ho c th mư i sáu, thì c n có l n bơi ph đ xác đ nh đ u th đư c l t vào các cu c thi chung k t thích h p. L n bơi ph đó ph i di n ra s m nh t là m t gi sau khi t t c các đ u th liên quan đã hoàn thành đ t bơi lo i c a mình. M t l n bơi ph khác s đư c ti n hành n u l i ghi đư c nh ng thành tích ngang nhau. 3.2.4. Khi có m t s đ u th rút tên kh i cu c thi bán k t ho c chung k t (chung k t A ho c B), các đ u th khác s đư c g i thay th căn c vào th t thành tích trong đ u lo i. Đ t bơi ho c các đ t đó ph i đư c s p x p l i v trí đư ng bơi và ph i có biên b n b sung ghi rõ s thay đ i hay thay th như mô t t i Đi u 3.1.2. 3.3. Trong các cu c thi đ u khác, có th áp d ng phương pháp rút thăm đ phân b v trí đư ng bơi. Đi u 4. Xu t phát 4.1. Trư ng ban t ch c c n quy t đ nh cu c thi s ti n hành v i a) Lu t xu t phát m t l n, hay b) Lu t xu t phát hai l n. Đi u này c n ghi rõ trong Đi u l cu c thi. 4.2. Xu t phát trong thi đ u các ki u bơi t do, bơi ch, bơi bư m, và bơi h n h p cá nhân đư c th c hi n b ng đ ng tác nh y xu ng nư c. Khi có ti ng còi dài c a T ng tr ng tài (Đi u 2.1.5), các đ u th ph i bư c lên b c xu t phát. Khi có kh u l nh “chú ý” (“take your marks”) c a tr ng tài xu t phát, các đ u th ph i vào ngay tư th xu t phát, ít nh t m t bàn chân ph i đ t mép trư c c a b c xu t phát. Tư th c a hai tay không liên quan đ n đi u này. Khi t t c các đ u th đã đ ng yên, tr ng tài xu t phát s phát l nh. 4.3. Xu t phát trong bơi Ng a và Ti p s c h n h p ph i th c hi n dư i nư c. Khi có ti ng còi dài c a T ng tr ng tài (đi u 2.1.5), các đ u th nhanh chóng nh y xu ng nư c. Khi có ti ng còi dài th hai c a T ng tr ng tài, các đ u th ph i kh n trương quay l i đ vào tư th xu t phát (đi u 6.1). Khi t t c các đ u th đã tư th xu t phát, Tr ng tài xu t phát s hô kh u l nh “chu n b ”. Khi t t c các đ u th đã yên v , Tr ng tài xu t phát s phát l nh. 4.4. T i Đ i h i Olympic, Gi i vô đ ch th gi i và các cu c thi khác c a FINA, kh u l nh “chu n b ” đư c th hi n b ng ti ng Anh “Take your marks” và l nh xu t phát ph i đư c truy n qua các loa phóng thanh g n trên m i b c xu t phát. Ti ng đ ng c a các loa phóng thanh đó ph i đ l n đ n u l p l i tín hi u (đi u 4.5), có th báo cho các đ u th quay tr l i khi có l i xu t phát. 4.5. Khi áp d ng lu t xu t phát m t l n, b t kỳ đ u th nào xu t phát trư c tín hi u xu t phát thì s b lo i. N u tín hi u xu t phát đư c phát ra trư c khi phát hi n có đ u th ph m quy thì cu c đua v n đư c ti p t c và đ u th ho c các đ u th ph m quy s b lo i ngay sau khi đ t bơi k t thúc. N u vi c ph m quy đư c phát hi n trư c khi có tín hi u xu t phát, thì tín hi u đó s không phát
 16. n a, nhưng các đ u th còn l i s đư c tr ng tài xu t phát g i quay tr l i, nh c nh v hình ph t và cho xu t phát l i. 4.6. Trư ng h p áp d ng lu t xu t phát hai l n, khi có l i xu t phát l n th nh t thì tr ng tài xu t phát g i các đ u th quay tr l i và nh c nh h không đư c xu t phát trư c tín hi u xu t phát. Sau l i xu t phát l n th nh t, b t kỳ đ u th nào xu t phát trư c tín hi u xu t phát đ u b lo i. N u tín hi u xu t phát đư c phát ra trư c khi phát hi n có đ u th ph m quy thì cu c đua v n đư c ti p t c và đ u th ho c các đ u th ph m quy s b lo i ngay sau khi đ t bơi k t thúc. N u vi c ph m quy đư c phát hi n trư c khi có tín hi u xu t phát, thì tín hi u đó s không phát n a, nhưng các đ u th còn l i s đư c tr ng tài xu t phát g i quay tr l i, nh c nh v hình ph t và cho xu t phát l i. 4.7. Tín hi u báo l i xu t phát cũng gi ng v i tín hi u xu t phát nhưng đư c l p l i nhi u l n, đ ng th i v i vi c h dây báo hi u l i xu t phát. Cũng có th , khi T ng tr ng tài qu quy t là có l i xu t phát thì ông ta s th i còi c a mình. Ti p theo ti ng còi đó, tr ng tài xu t phát ph i phát các tín hi u (l p l i) và dây báo hi u l i xu t phát đư c th xu ng nư c. Đi u 5. Bơi t do 5.1. Bơi T do có nghĩa là trong thi đ u môn này đ u th có th bơi b t kỳ ki u gì. Trà trư ng h p trong môn bơi h n h p cá nhân ho c ti p s c h n h p, bơi T do có nghĩa là t t c các ki u bơi khác v i bơi Ng a, bơi ch, bơi Bư m. 5.2. M t b ph n nào đó c a cơ th đ u th ph i ch m vào thành b m i l n bơi h t chi u dài b bơi và khi v đích. 5.3. M t b ph n nào đó c a cơ th đ u th ph i nhô trên m t nư c trong su t c ly bơi, tr lúc quay vòng và sau xu t phát đ u th đư c phép hoàn toàn chìm trong nư c kho ng cách 15 mét sau xu t phát và sau m i l n quay vòng. Sau gi i h n đó, đ u c a đ u th ph i nhô trên m t nư c. Đi u 6. Bơi Ng a 6.1. Các đ u th ph i đ ng thành hàng dư i nư c quay m t vào thành b phía xu t phát, hai tay bám trên thanh n m xu t phát. Hai chân, k c các ngón chân, ph i dư i m t nư c. C m không đư c đ chân lên máng tràn ho c móc các ngón chân vào mép máng tràn. 6.2. Khi có tín hi u xu t phát và sau khi quay vòng đ u th ph i đ p ra và bơi tư th n m ng a trên su t đư ng bơi, tr lúc th c hi n quay vòng như nêu đi u 6.4. c a Lu t bơi. Tư th n m ng a bình thư ng trong bơi ng a có th bao g m đ ng tác v n ngư i m nh, nhưng không đư c t i m c 90° so v i m t ph ng n m ngang. Tư th c a đ u không liên quan đ n đi u v a nói. 6.3. M t b ph n cơ th đ u th ph i nhô trên m t nư c trên su t đư ng bơi, nhưng cho phép đ u th đư c hoàn toàn l n trong nư c khi quay vòng và l n v i m t kho ng cách không quá 15 mét sau xu t phát và sau m i l n quay vòng. Trư c khi đ n đi m gi i h n đó, đ u ph i n i trên m t nư c. 6.4. Trong lúc quay vòng hai vai có th quay qua chi u th ng đ ng chuy n vào tư th s p, sau đó có th dùng m t tay qu t liên t c ho c hai tay qu t đ ng th i liên t c đ b t đ u quay vòng. Khi thân ngư i không còn tư th n m ng a thì không đư c làm đ ng tác đ p chân ho c qu t tay tách r i v i đ ng tác quay vòng liên t c. Khi đ p ra kh i thành v , đ u th ph i tr l i tư th n m ng a. Khi th c hi n quay vòng, m t b ph n cơ th đ u th ph i ch m vào thành b bơi. 6.5. Khi v đích đ u th ph i ch m thành b khi tư th n m ng a. Đi u 7. Bơi ch 7.1. T lúc b t đ u đ ng tác qu t tay đ u tiên sau xu t phát và sau m i l n quay vòng, thân ngư i ph i gi tư th n m s p. Không đư c phép xoay ngư i sang tư th ng a b t kỳ th i đi m nào. 7.2. T t c các c đ ng c a hai tay ph i đ ng th i và trên cùng m t m t ph ng ngang, không đư c phép làm các c đ ng luân phiên nhau. 7.3. Hai bàn tay ph i cùng đưa t ng c v phía trư c ngang, dư i, ho c trên m t nư c. Hai khu u tay ph i dư i m t nư c, tr đ ng tác cu i cùng khi v đích. Hai tay ph i qu t v sau ngang ho c dư i b m t c a nư c. Hai bàn tay không đư c qu t ra sau quá đư ng tr c ngang c a hông, không k đ ng tác th nh t sau xu t phát và sau m i l n quay vòng. 7.4. T t c các c đ ng c a hai chân ph i đ ng th i và trên cùng m t ph ng n m ngang, không đư c phép làm các đ ng tác luân phiên.
 17. 7.5. Hai bàn chân ph i hư ng ra ngoài trong lúc làm đ ng tác đ p ra sau. Không đư c làm đ ng tác c t kéo, đ p ho c v y xu ng ki u đôphanh. Hai chân có th nhô trên m t nư c, nhưng sau đó không đư c đ p xu ng ki u đôphanh. 7.6. T i m i l n quay vòng và trong lúc v đích, hai bàn tay ph i ch m thành v cùng m t lúc trên, dư i, ho c ngang m t nư c. Hai vai ph i gi trên m t m t ph ng n m ngang cho đ n khi ch m tay vào thành b . Đ u có th ng p dư i nư c sau đ ng tác qu t tay cu i cùng trư c khi ch m thành b , mi n là đ u có nhô lên m t nư c t i m t th i đi m nào đó c a chu kỳ đ ng tác hoàn ch nh ho c chưa hoàn ch nh cu i cùng trư c khi ch m tay thành b . 7.7. Trong m i chu kỳ hoàn ch nh g m m t l n qu t tay và m t l n đ p chân, m t ph n nào đó c a đ u đ u th ph i nhô trên m t nư c, tr trư ng h p sau xu t phát và sau m i l n quay vòng, đ u th có th làm m t đ ng tác qu t tay kéo dài ra sau đ n m c ch m hai đùi và m t đ ng tác đ p chân, trong lúc thân ngư i đang chìm hoàn toàn trong nư c. Đ u ph i nhô lên m t nư c trư c khi hai tay hư ng vào phía trong, t i th i đi m hai tay m ra r ng nh t đ qu t nư c l n th hai. Đi u 8. Bơi Bư m. 8.1. T lúc b t đ u đ ng tác qu t tay th nh t sau xu t phát và sau m i l n quay vòng, than ngư i đ u th ph i gi tư th s p và hai vai ph i n m trên đư ng th ng song song v i m t nư c bình thư ng. Cho phép đ p chân sang hai bên dư i m t nư c. Không đư c phép xoay ngư i sang tư th ng a b t kỳ th i đi m nào. 8.2. Hai cánh tay ph i cùng vung ra trư c phía trên m t nư c và qu t v sau đ ng th i. 8.3. T t c các c đ ng c a hai chân ph i đư c th c hi n đ ng th i. Đư c phép làm các đ ng tác đ ng th i c a hai chân và hai bàn chân t trên xu ng và t dư i lên theo m t ph ng th ng đ ng. Hai chân ho c bàn chân không nh t thi t m c ngang như nhau, nhưng c m các c đ ng luân phiên. 8.4. T i m i l n quay vòng và lúc v đích, hai tay ph i đ ng th i ch m thành b trên ho c dư i m t nư c. 8.5. Lúc xu t phát và quay vòng, đ u th đư c phép th c hi n m t ho c nhi u đ ng tác đ p chân và m t đ ng tác qu t tay dư i m t nư c đ đưa ngư i nhô lên m t nư c. Đ u th đư c phép hoàn toàn chìm dư i nư c trong kho ng cách không quá 15 mét sau xu t phát và sau m i l n quay vòng. Đ n gi i h n này, đ u c a đ u th ph i nhô lên m t nư c và ph i gi tư th nhô trên m t nư c cho đ n lúc quay vòng ti p theo ho c v đích. Đi u 9. Bơi H n h p. 9.1. Trong các môn bơi H n h p cá nhân, đ u th ph i bơi b n ki u theo trình t sau đây: Bư m, Ng a, ch và T do. 9.2. Trong các môn bơi ti p s c h n h p, các đ u th ph i bơi b n ki u theo trình t sau đây: Ng a, ch, Bư m, T do. 9.3. V đích trong m i ph n bơi ti p s c ph i th c hi n đúng đi u lu t áp d ng cho m i ki u bơi tương ng. Đi u 10. Bơi trên đư ng bơi. 10.1. Đ u th ph i m t mình vư t qua toàn b đo n đư ng bơi m i đư c coi là đã bơi h t c ly thi đ u. 10.2. Đ u th ph i v đích trên cùng đư ng bơi mà mình đã xu t phát. 10.3. Trong t t c các môn thi, khi quay vòng sau lúc đ u th ph i ch m h p l vào thành b bơi. Đ ng tác quay vòng ph i đư c th c hi n t thành b , không đư c bư c ho c đ p t đáy b bơi. 10.4. Đ u th đ ng xu ng đáy b bơi trong khi thi bơi t do ho c trong đo n bơi t do c a môn bơi h n h p s không b lo i, nhưng không đư c bư c đi dư i đáy b . 10.5. Không đư c phép bám và kéo dây phao bơi. 10.6. Đ u th gây tr ng i cho đ u th khác b ng cách bơi sang đư ng bơi khác ho c b ng hành vi c n tr khác s b lo i. N u đó là l i c ý thì T ng tr ng tài ph i báo s vi c đó cho Liên đoàn thành viên đăng cai t ch c cu c đua và cho Liên đoàn thành viên c a đ u th vi ph m. 10.7. Không đ u th nào đư c phép s d ng ho c mang b t kỳ d ng c nào có th h tr cho t c đ , đ n i ho c s c b n trong lúc thi đ u (thí d áo n i, bao tay, màng bơi, chân v t…). Có th đeo kính bơi.
 18. 10.8. Đ u th nào không đăng ký tham gia đ t bơi mà nh y xu ng b bơi trong lúc đang di n ra cu c đua, trư c khi t t c các đ u th hoàn thành c li, thì s b lo i kh i l n bơi s p t i có trong chương trình cu c thi. 10.9. M i đ i bơi ti p s c ph i có b n đ u th . 10.10. Trong môn thi ti p s c, đ i nào có đ u th r i chân kh i b c xu t phát trư c khi đ ng đ i bơi trư c ch m thành b bơi thì s b lo i, tr khi đ u th m c l i tr l i đi m xu t phát t i thành b , nhưng không c n ph i tr l i b c xu t phát. 10.11. M t đ i ti p s c s b lo i kh i cu c thi n u thành viên c a đ i đó không ph i lư t c a mình mà nh y xu ng nư c, khi cu c đua đang ti n hành, trư c khi t t c đ u th c a t t c các đ i chưa k t thúc c li thi đ u. 10.12. Các thành viên c a đ i ti p s c và trình t thi đ u c a h ph i đư c ch đ nh trư c cu c thi. M i thành viên c a đ i ti p s c ch đư c bơi m t l n trong cu c đua. Thành ph n c a đ i ti p s c có th đư c thay đ i trong kho ng gi a thi đ u lo i và thi chung k t, v i đi u ki n là ch đư c thay đ i trong s danh sách đ u th mà Liên đoàn thành viên đã đăng ký chính th c cho môn thi này. Bơi sai v i th t danh sách đ u th đã đăng ký thì s b lo i. Ch đư c thay th đ u th trong trư ng h p kh n c p có ch ng nh n c a bác s . 10.13. Các đ u th đã v đích ho c hoàn thành đo n c li c a mình trong bơi ti p s c ph i nhanh chóng r i kh i b bơi, không gây tr ng i cho các đ u th khác còn chưa k t thúc cu c đua. N u không, đ u th m c l i ho c đ i ti p s c c a đ u th nào s b lo i. 10.14. N u có s vi ph m gây tác h i đ n thành tích c a m t đ u th thì T ng tr ng tài có quy n cho phép đ u th này thi đ u đ t bơi ti p sau đó ho c n u vi ph m x y ra trong thi chung k t ho c trong đ t bơi lo i cu i cùng, thì có th cho đ u th này bơi l i. 10.15. Không cho phép s d ng v t d n t c đ , cũng như các thi t b và cách th c có tác d ng d n t c đ bơi. Đi u 11. B m gi 11.1. Vi c đi u hành thi t b b m gi t đ ng ph i có s giám sát c a các viên ch c đư c ch đ nh. Th i gian mà các thi t b đó ghi s đư c s d ng đ xác đ nh ngư i v nh t, t t c th h ng và th i gian ng v i m i đư ng bơi. Các th h ng và th i gian đư c xác đ nh đó s có giá tr cao hơn nh ng quy t đ nh c a các tr ng tài và nh ng ngư i b m gi . Trong trư ng h p thi t b t đ ng b hư h ng, ho c có b ng ch ng rõ ràng v s h ng hóc c a thi t b ho c đ u th đã không tác đ ng cho thi t b ho t đ ng đư c thì quy t đ nh c a tr ng tài đích và tr ng tài b m gi s đư c coi là chính th c (xem đi u 13.3) 11.2. Khi có s d ng thi t b t đ ng, các thành tích s ch đư c ghi đ n 1/100 giây. Khi có th b m gi đư c 1/1000 giây thì con s th ba không c n ghi ho c s d ng đ xác đ nh th i gian ho c th h ng. Trong trư ng h p th i gian b ng nhau, thì t t c các đ u th có th i gian ghi đư c như nhau đ n 1/100 giây s đư c x p cùng m t th h ng. Th i gian trên b ng s đi n tư ch th hi n đ n 1/100 giây. 11.3. M i d ng c đo th i gian do tr ng tài b m tay đ u đư c coi là đ ng h . Th i gian đo b ng cách th công đó ph i do ba tr ng tài b m gi đư c ch đ nh ho c đư c Liên đoàn c a nư c liên quan tán thành, th c hi n. T t c đ ng h b m gi đ u ph i đư c ch ng nh n là chính xác phù h p v i yêu c u c a cơ quan lãnh đ o liên quan. B m gi tay s ghi t i 1/10 giây ho c, n u đ ng h có ba con s có th đ c đư c t i 1/100 giây, thì ghi t i 1/100 giây. Nơi nào không s d ng thi t b t đ ng, th i gian ghi đư c b ng đ ng h b m tay s đư c xác đ nh như sau: 11.3.1. N u hai trong ba đ ng h ghi đư c m t th i gian như nhau và đ ng h th ba không gi ng như v y, thì hai th i gian gi ng nhau đó s là th i gian chính th c. 11.3.2. N u c ba đ ng h đ u khác nhau, thì đ ng h ghi đư c th i gian gi a s là th i gian chính th c. 11.4. N u m t đ u th b lo i trong ho c sau cu c thi, thì vi c lo i đó ph i đư c ghi vào b ng k t qu chính th c, nhưng không ph i ghi ho c công b th i gian ho c th h ng. 11.5. Trong trư ng h p bơi ti p s c b lo i, thì th i gian các đo n bơi h p l trư c khi ph m quy c a l n bơi ti p s c b lo i đó s đư c ghi vào b ng k t qu chính th c. 11.6. Thành tích t t c các đo n 50 mét và 100 mét c a ngư i bơi đ u tiên trong các môn ti p s c đ u đư c ghi l i và công b trong b ng k t qu chính th c. Đi u 12. Các k l c th gi i.
 19. 12.1. Các k l c th gi i trong b bơi 50 mét đư c công nh n đ i v i các c li và các ki u bơi sau đây cho c nam và n : T do 50, 100, 200, 400, 800 và 1500 mét Ng a 50, 100 và 200 mét ch 50, 100 và 200 mét Bư m 50, 100 và 200 mét H n h p cá nhân 200 và 400 mét Ti p s c t do 4 x 100 và 4 x 200 mét Ti p s c h n h p 4 x 100 mét 12.2. Các k l c th gi i trong b bơi 25 mét đư c công nh n đ i v i các c ly và ki u bơi sau đây cho c nam và n : T do 50, 100, 200, 400, 800 và 1500 mét Ng a 50, 100 và 200 mét ch 50, 100 và 200 mét Bư m 50, 100 và 200 mét H n h p cá nhân 100, 200 và 400 mét Ti p s c t do 4 x 100 và 4 x 200 mét Ti p s c h n h p 4 x 100 mét 12.3. Thành viên c a các đ i ti p s c ph i là nh ng ngư i cùng m t đơn v . 12.4. Các k l c ph i đư c th c hi n trong các cu c thi đ u có nhi u đ u th ho c trong cu c đua cá nhân đ vư t th i gian, đư c ti n hành công khai và công b r ng rãi b ng thông báo ch m nh t là ba (3) ngày trư c khi ti n hành cu c đua. Trong cu c đua cá nhân vư t th i gian đư c Liên đoàn thành viên ch p thu n như m t cu c ki m tra thành tích t i m t cu c thi đ u, thì vi c thông báo trư c cu c bơi s không c n thi t. 12.5. Chi u dài c a m i đư ng bơi trong b bơi ph i đư c xác nh n c a viên ch c tr c đ a ho c c a m t viên ch c có nghi p v đư c Liên đoàn thành viên qu c gia s t i ch đ nh, ho c ch p thu n. 12.6. Các k l c th gi i ch đư c th a nh n khi th i gian đư c ghi nh n b ng thi t b b m gi t đ ng, ho c b ng các thi t b t đ ng b h ng hóc. 12.7. Các th i gian b ng nhau đ n 1/100 giây s đư c công nh n như các k l c ngang nhau và đ u th đ t đư c th i gian ngang m c đó s đư c g i là “Ngư i cùng gi k l c”. Ch th i gian c a đ u th th ng trong cu c đua m i cáo th đ trình đ công nh n k l c th gi i. Trong trư ng h p có s ngang b ng nhau cu c đua có l p k l c, m i đ u th đ t đư c m c ngang b ng s đư c coi là ngư i th ng. 12.8. Đ u th bơi đo n c li đ u tiên trong ti p s c có th làm th t c đ đư c công nh n k l c th gi i. N u đ u th bơi đ u tiên trong ti p s c đ ng đ i hoàn thành c li c a mình v i th i gian k l c phù h p v i các đi u lu t c a môn bơi đó, thì thành tích bơi c a đ u th này s không b xóa b do b t kỳ s vi ph m làm cho đ i ti p s c b lo i x y ra sau khi đ u th đó hoàn thành c li. 12.9. Trong môn thi cá nhân, đ u th có th đăng ký công nh n k l c th gi i c li trung gian n u đ u th đó ho c hu n luy n viên ho c lãnh đ o c a anh (ch ) ta yêu c u riêng đ i v i tr ng tài r ng c n b m gi đ c bi t cho anh (ch ) ta, ho c th i gian bơi c li trung gian đư c ghi b ng thi t b b m gi t đ ng. Đ u th đó ph i hoàn thành c li đã quy đ nh c a môn thi m i có th đư c công nh n k l c c li trung gian. 12.10. T khai đ công nh n k l c th gi i ph i do ngư i có trách nhi m c a y ban t ch c ho c y ban đi u hành cu c thi làm theo m u chính th c c a FINA và có ch ký c a đ i di n có th m quy n c a Liên đoàn có đ u th l p k l c, n u th y rõ m i quy đ nh đã đư c tuân th . T khai ph i g i cho T ng thư ký c FINA trong vòng 14 ngày sau cu c thi. 12.11. Khi u n i đ i v i k l c th gi i ph i k p th i thông báo b ng đi n tín ho c telex cho T ng thư ký c a FINA trong vòng 7 ngày sau cu c thi.
 20. 12.12. Liên đoàn thành viên c a qu c gia có đ u th l p k l c c n báo cáo v k l c đó b ng văn b n cho T ng thư ký FINA đ thông tin và tác đ ng, n u c n, và b o đ m r ng s kê khai chính th c đó đã đư c t ch c có th m quy n đ trình h p th c. 12.13. Khi nh n đư c t khai chính th c và sau khi th a nh n nh ng thông tin trong t khai là đúng, T ng thư ký c a FINA s tuyên b k l c th gi i m i đó, coi đó là s công b và các gi y ch ng nh n s đư c chuy n đ n cho nh ng ngư i có t khai đã đư c ch p nh n. 12.14. T t c các k l c đư c l p trong các Đ i h i Olympic, Gi i vô đ ch th gi i và Cúp th gi i ph i đư c công nh n m t cách t đ ng. 12.15. N u các th t c đi u 12.11. không đư c th c hi n, Liên đoàn thành viên c a qu c gia có đ u th l p k l c có th kê khai đ công nh n k l c th gi i sau cu c thi. Sau khi có s đi u tra đ y đ , T ng thư ký c a FINA có quy n ch p nh n k l c n u th y yêu c u đó là đúng đ n. 12.16. N u t khai đ công nh n k l c th gi i đã đư c FINA ch p nh n, thì T ng thư ký s g i b ng ch ng nh n có ch ký c a Ch t ch và T ng thư ký FINA cho Liên đoàn thành viên c a qu c gia có đ u th l p k l c đ g i đ n cho đ u th này, công nh n thành tích c a anh (ch ) ta. T m b ng k l c th gi i th năm s đư c c p cho t t c các thành viên c a đ i ti p s c đã l p k l c th gi i. T m b ng này s do Liên đoàn thành viên c t gi . FINA T KHAI K L C TH GI I WORLD RECORD APPLICATION FORM 1. Ki u bơi (T do, Ng a, Bư m, ch) 2.C li bơi 3. Chi u dài b bơi 25 mét, 50 mét 4. Tên và qu c t ch c a đ u th 5. Tên c a đ i bơi ti p s c theo th t bơi 1 2 3 4 6. Ngày thi đ u 7. Th i gian (thành tích) 8. Hãng s n xu t thi t b đi n t 9. Thành ph di n ra cu c thi và tên b bơi 10. Tên Liên đoàn xác nh n t khai này 11. B bơi có đư c ngư i có b ng c p đo không? (tên ngư i đó) 12. Nư c có đ ng yên không? 13. Thi đ u t i b bơi trong nhà hay ngoài tr i? 14. Theo tôi đã đáp ng m i đi u lu t c a FINA Tên c a T ng tr ng tài Ch ký c a T ng tr ng tài T t c các t khai ph i g i cho T ng thư ký FINA theo như đi u Lu t bơi c a FINA. Đi u 13. Vai trò c a thi t b t đ ng 13.1. Khi có s d ng các thi t b t đ ng trong các cu c thi đ u thì th h ng, thành tích và s giám sát ch m - r i thành b trong ti p s c do các thi t b đó xác đ nh s đư c coi là có giá tr hơn so v i các k t qu c a tr ng tài b m gi .
Đồng bộ tài khoản