Quyết định số 5700/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 5700/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5700/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 10, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5700/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5700/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 10, QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 39/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10456/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 10, qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n t 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích t t nhiên 15,6847 100,00 15,6847 100,00 t phi nông nghi p PNN 15,6847 100,00 15,6847 100,00 1 t OTC 10,9657 69,91 10,8900 69,43 1.1 t t i ô th ONT 10,9657 69,91 10,8900 69,43
  2. 2 t chuyên dùng CDG 4,2996 27,41 4,3753 27,90 2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,0840 1,95 0,1039 2,37 trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0084 0,20 0,0084 0,19 2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 0,1736 4,04 0,1736 3,97 phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, kinh SKC 0,1736 4,04 0,1736 3,97 doanh 2.4 t có m c ích công c ng CCC 4,0336 93,81 4,0894 93,47 2.4.1 t giao thông DGT 3,7396 92,71 3,7802 92,44 2.4.2 t chuy n d n năng DNT 0,0047 0,12 0,0047 0,11 lư ng, truy n thông 2.4.3 t cơ s văn hóa DVH 0,0702 1,74 0,0837 2,05 2.4.4 t cơ s y t DYT 0,0654 1,62 0,0654 1,60 2.4.5 t cơ s giáo d c - ào DGD 0,1537 3,81 0,1554 3,80 t o 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,1010 0,65 0,1010 0,64 4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,3184 2,03 0,3184 2,03 b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU PN0(a)/PN1(a) TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I LÀ T 2 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I PKT(a)/OTC 0,0057 LÀ T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,0057 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,0057 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC
  3. 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) T PHI NÔNG NGHI P PNN 0,1070 1 t OTC 0,0814 1.1 t t i ô th ONT 0,0814 2 t chuyên dùng CDG 0,0256 2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS - 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK - 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,0256 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 10, qu n 3. i u 2. Phê duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 10, qu n 3 v i các ch tiêu sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích (ha) t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 15,6847 15,6847 15,6847 15,6847 15,6847 T NHIÊN T PHI NÔNG PNN 15,6847 15,6847 15,6847 15,6847 15,6847 NGHI P
  4. 1 t OTC 10,9604 10,9149 10,9149 10,9031 10,8900 1.2 t t i ô th ODT 10,9604 10,9149 10,9149 10,9031 10,8900 2 t chuyên dùng CDG 4,3049 4,3504 4,3504 4,3622 4,3753 2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,0840 0,1039 0,1039 0,1039 0,1039 công trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an CQA 0,0084 0,0084 0,0084 0,0084 0,0084 ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 doanh phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, SKC 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 0,1736 kinh doanh 2.4 t có m c ích công CCC 4,0389 4,0645 4,0645 4,0763 4,0894 c ng 2.4.1 t giao thông DGT 3,7449 3,7496 3,7496 3,7671 3,7802 2.4.2 t chuy n d n DNT 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 năng lư ng, truy n thông 2.4.3 t cơ s văn hóa DVH 0,0702 0,0837 0,837 0,837 0,837 2.4.4 t cơ s y t DYT 0,0654 0,0654 0,0654 0,0654 0,0654 2.4.5 t cơ s giáo d c – DGD 0,1537 0,1611 0,1611 0,1554 0,1554 ào t o 3 t tôn giáo, tín TTN 0,1010 0,1010 0,1010 0,1010 0,1010 ngư ng 4 t nghĩa trang, nghĩa NTD 0,3184 0,3184 0,3184 0,3184 0,3184 a 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t chuy n Năm Năm Năm Năm Năm m c ích 2006 2007 2008 2009 2010 s d ng t trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 T PHI NÔNG PN0(a)/PN1(a) NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG
  5. T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I LÀ T 2 T PHI NÔNG PKT(a)/OTC 0,0057 - - - 0,0057 - NGHI P KHÔNG PH I LÀ T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,0057 - - - 0,0057 - 2.1.1 t tr s cơ CTS/OTC - - - - - - quan, công trình s nghi p 2.1.2 t qu c phòng, CQA/OTC - - - - - - an ninh 2.1.3 t s n xu t, CSK/OTC - - - - - - kinh doanh phi nông nghi p 2.1.4 t có m c ích CCC/OTC 0,0057 - - - 0,0057 - công c ng 2.2 t tôn giáo, tín TTN/OTC - - - - - - ngư ng 2.3 t nghĩa trang, NTD/OTC - - - - - - nghĩa a 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích Phân theo t ng năm t c n thu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) t phi nông nghi p PNN 0,1070 0,0053 0,0654 - 0,0232 0,0131 1 t OTC 0,0814 0,0053 0,0455 - 0,0175 0,0131 1.1 t t i ô th ODT 0,0814 0,0053 0,0455 - 0,0175 0,0131 2 t chuyên dùng CDG 0,0256 0,0199 0,0057
  6. 2.1 t tr s cơ quan, công CTS - trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK phi nông nghi p 2.4 t có m c ích công CCC 0,0256 0,0199 0,0057 c ng 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - - - - - - 4 t nghĩa trang, nghĩa NTD - - - - - - a i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 10, qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản