Quyết định số 5731/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 5731/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5731/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5731/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 5731/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N BÌNH CHÁNH, THÀNH PH H CHÍ MINH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD, ngày 13 tháng 10 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch - xây d ng; Căn c Ngh nh s 130/2003/N -CP, ngày 05 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v vi c cho phép thành ph H Chí Minh tách huy n Bình Chánh làm 2 ơn v hành chính m i là qu n Bình Tân (10 phư ng) và huy n Bình Chánh (g m 16 xã - th tr n); Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 3386/TTr-SQHKT ngày 23 tháng 11 năm 2006 v phê duy t nhi m v quy ho ch chung xây d ng huy n Bình Chánh - thành ph H Chí Minh do Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph l p, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chung xây d ng huy n Bình Chánh v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p nhi m v quy ho ch chung). 1. V trí và quy mô nghiên c u: 1.1. V trí khu t quy ho ch n m v phía Tây, Tây Nam c a n i thành thành ph H Chí Minh. Các m t giáp gi i như sau: + Phía ông: giáp qu n Bình Tân, qu n 7, qu n 8 và huy n Nhà Bè. + Phía Tây: giáp huy n c Hòa, t nh Long An. + Phía Nam: giáp huy n B n L c và huy n C n Giu c, t nh Long An. + Phía B c: giáp huy n Hóc Môn. 1.2. Quy mô, dân s nghiên c u:
  2. + Quy mô t nghiên c u quy ho ch: 25.255,28ha. + Dân s hi n tr ng năm 2005: 311.702 ngư i. + Dân s d ki n: - Năm 2010: 500.000 ngư i. - Năm 2015: 700.000 ngư i. - Năm 2020: 850.000 ngư i. (trong ó dân cư ô th là 730.000 ngư i, dân cư nông thôn là 120.000 ngư i). 2. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: - Trung tâm kinh t v i s n xu t Công nghi p - Ti u th công nghi p, Thương nghi p d ch v và u m i giao thông ( ư ng b , ư ng s t, ư ng th y), u m i h t ng k thu t quan tr ng phía Tây - Tây Nam thành ph . - Là trung tâm khu v c phía Tây c p thành ph . - Trung tâm chuyên ngành v giáo d c, văn hóa, du l ch, ngh ngơi gi i trí v i c nh quan thiên nhiên và nông nghi p sinh thái k t h p khai thác du l ch. - Khu dân cư m i k t h p dân cư hi n h u h tr cho n i thành gi m áp l c dân cư và t ng bư c ô th hóa nông thôn. 3. Phương án b c c, phân khu ch c năng: 3.1. Các khu : - Các khu hi n h u ư c ch nh trang, nâng c p thông qua vi c xác nh thêm các tuy n ư ng n i b , h th ng h t ng k thu t, ng th i s p x p l i t o thêm qu t xây d ng công trình công c ng, c i thi n môi trư ng s ng cho khu v c. - Khu m i ch y u phát tri n d ng ô th v i h t ng k thu t hoàn ch nh phù h p v i tiêu chuNn ô th hi n i văn minh. - Dân cư nông thôn ư c t p trung xây d ng t i các i m dân cư l n t n t i lâu dài v i quy mô phù h p cho m t khu dân cư nông thôn là trên 200 h , t o i u ki n thu n l i cho vi c xây d ng h t ng cơ s . - Hình thái ki n trúc: Nhà chung cư cao t ng d c tuy n giao thông chính ư ng Nguy n Văn Linh, Qu c l 1A,… nhà liên k (hi n h u c i t o), bi t th và nhà th p t ng có g n k t v i sân vư n cho khu v c nông thôn. 3.2. Các công trình công c ng:
  3. mb o các lo i hình ph c v thi t y u, c p ph c v , quy mô ph c v và b trí theo gi i pháp phân tán trong các khu , m b o bán kính ph c v và v trí phù h p v i ch c năng; ng th i k t h p v i các m ng hoa viên sân chơi, th d c th thao t o nên nh ng kho ng không gian m cho t ng khu v c. + Công trình công c ng trong các ơn v , th tr n và xã g m các công trình công c ng mang tính thư ng xuyên như công trình hành chính c p xã - th tr n, nhà văn hóa, thương m i d ch v , ch , tr m y t , trư ng m m non, trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s … + Công trình công c ng khu v c (liên xã) và huy n. - Trung tâm công c ng c p huy n t i khu Trung tâm th tr n Tân Túc quy mô công trình công c ng kho ng 40 - 50 ha, trong ó g m công trình hành chính, thương m i - d ch v , y t , văn hóa - th d c th thao… - Trung tâm công trình công c ng liên xã quy mô kho ng 20 - 30 ha/trung tâm, là i m t a phát tri n khu dân cư gi vai trò thúc Ny quá trình ô th hóa nông thôn. + t công trình công c ng c p Trung ương, thành ph : - Trung tâm c p khu v c thành ph v phía Tây b trí t i xã Tân Kiên (Trung tâm d ch v , thương m i, ngân hàng, tài chính, nhà ) quy mô kho ng 200ha. - Công trình công c ng t i Khu ô th m i Nam thành ph . - Khu v c 3 xã cánh Nam Bình Chánh. - Khu v c Lê Minh Xuân (B nh vi n Tâm th n). - Khu làng i h c t i xã Hưng Long quy mô kho ng 583ha. 3.3. Công viên cây xanh - th d c th thao: - Khu cây xanh - th d c th thao: b trí t p trung thành t ng c m l n (trong ó có công viên H sinh thái Vĩnh L c, trong khu ô th Sing - Vi t, khu công viên cây xanh xã Tân Nh t, khu văn hóa Láng Le xã Lê Minh Xuân, khu tư ng ni m T t M u Thân xã Tân Nh t…). - Gi a các nhóm b trí các khu cây xanh hoa viên - th d c th thao. - K t h p ch t ch gi a các sân t p th thao, cây xanh công viên. Ngoài ra t ch c h th ng cây xanh cách ly gi a khu dân cư v i khu công nghi p, khu nghĩa trang, hành lang h th ng h t ng k thu t và cây xanh c nh quan d c sông r ch… 3.4. Công nghi p - Ti u th công nghi p:
  4. - Các khu công nghi p hi n h u d ki n u tư chi u sâu và phát tri n thêm m t s khu, c m công nghi p t p trung thúc Ny phát tri n kinh t huy n, thành ph như: Khu công nghi p Vĩnh L c m r ng, Khu c m công nghi p Lê Minh Xuân, Khu công nghi p Phong Phú… phù h p v i hư ng i u ch nh các khu - c m công nghi p toàn thành ph ang tri n khai và phù h p v i Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t quy ho ch phát tri n công nghi p c a thành ph H Chí Minh n 2020. - Các cơ s công nghi p ô nhi m s di d i vào khu, c m công nghi p - ti u th công nghi p t p trung và c m công nghi p a phương có i u ki n x lý v môi trư ng, còn nh ng cơ s công nghi p - ti u th công nghi p không ô nhi m ho c ít ô nhi m, ư c duy trì s d ng xen cài trong khu dân cư k t h p vi c ki m soát ch t ch v môi trư ng. 3.5. Công trình u m i, h t ng k thu t: - Khu x lý nư c th i t i xã Bình Hưng. - Khu x lý nư c th i t i xã Tân Nh t. - Khu h t ng k thu t (nghĩa trang, x lý rác…) t i xã a Phư c. - Khu Depot ph c v hai tuy n Metro ưu tiên c a thành ph . - Tuy n ư ng s t Sài Gòn - M Tho d ki n b trí nhà ga t i xã Tân Kiên. - Các tr m i n và tuy n i n, tr m bơm tăng áp, tr m x lý nư c bNn… 3.6. Nông lâm nghi p k t h p phát tri n: T ch c s n xu t nông nghi p s ch k t h p kinh t vư n, khu du l ch sinh thái. 4. nh hư ng phát tri n và các ch tiêu quy ho ch ki n trúc: 4.1. Phân b s d ng t: T ng di n tích t: 25.255,28ha, trong ó: - Khu ô th Nam thành ph : 1.839ha. Các ch tiêu cơ c u s d ng các lo i t ( , công trình công c ng, cây xanh, giao thông) trong Khu ô th Nam thành ph s ư c căn c theo n i dung quy ho ch chi ti t 1/5000 Khu ô th Nam thành ph ư c phê duy t. - Khu ô th còn l i c a huy n Bình Chánh: 2.924,0 - 3.096,0ha; - t dân cư nông thôn kho ng: 2.016,0 - 2.214,0ha; - t ph c v chung cho thành ph : 4.815ha;
  5. - t an ninh qu c phòng: 7,28ha (d ki n s b trí thêm m t s a i m tr n a phòng không theo yêu c u an ninh qu c phòng). - t sông r ch: 1.968ha; - t lâm nghi p: 1.500ha; - t nông nghi p: 10.193 - 9.913ha. 4.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: a) Khu ô th Nam thành ph : Áp d ng theo Quy t nh s 6555/Q -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph , v i ch tiêu t dân d ng bình quân: 45m2/ngư i. b) Khu ô th còn l i c a Bình Chánh: bình quân 68,0 - 72,0m2/ngư i, bao g m: * t khu : 41,0 - 42,5m2/ngư i; * t công trình công c ng: 3,0 - 4,0m2/ngư i; * t cây xanh: 9,5 - 11,0m2/ngư i; * t giao thông: 13,0 - 16,0m2/ngư i. c) Khu dân cư nông thôn: bình quân 168,0 - 177,0m2/ngư i, bao g m: * t : 55,0 - 60,0m2/ngư i; * t ao, vư n: 100m2/ngư i; * t công trình công c ng: 3,0 - 4,0m2/ngư i; * t cây xanh: 3,0 - 4,0m2/ngư i; * t giao thông: 7,0 - 9,0m2/ngư i. d) Ch tiêu xây d ng i v i khu nhà : + Khu nhà hi n h u ch nh trang: M t xây d ng: 40 - 50%. + Khu nhà m i: M t xây d ng: 30 - 35%. V t ng cao xây d ng: căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, ch c năng c a các khu quy ho ch, không gian ki n trúc ô th c a khu v c ô th hóa và khu dân cư nông thôn có nghiên c u xác nh v chi u cao xây d ng công trình cho t ng khu v c, ng th i th c hi n theo Quy t nh s 100/2003/Q -UBND ngày 20 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v quy nh các b m t h n ch chư ng ng i v t sân bay Tân Sơn Nh t và yêu c u kh ng ch chi u cao công trình xây d ng phù h p quy nh v qu c phòng i v i vùng thành ph H Chí Minh.
  6. e) Ch tiêu h t ng k thu t: + Giao thông: * Di n tích giao thông: 20 - 25% di n tích chung. *M t ư ng chính: 2,1 - 2,2km/km2. + ChuNn b k thu t: * Cao xây d ng: ≥ + 2,0m (cao Qu c gia Hòn D u) * d c n n p: Khu công trình công c ng và khu nhà ≥ 0,4% và khu công viên cây xanh ≥ 0,3%. + C p i n: * i n sinh ho t khu ô th hóa: 1.500 - 2.000 kw/ngư i/năm; * i n sinh ho t khu dân cư nông thôn: 1.000 kw/ngư i/năm; * C p i n công nghi p: 250 - 500 kw/ha. + C p nư c: * Sinh ho t: 200l/ngư i/ngày êm; * Khu công nghi p t p trung: 50m3/ha/ngày. + Thoát nư c th i bNn: * Sinh ho t: 200l/ngư i/ngày; * Công nghi p: 50m3/ha/ngày. + V sinh ô th : * Rác sinh ho t: 0,9 kg/ngư i/ngày; * Rác công nghi p: 0,5 t n/ha/ngày. 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. H th ng giao thông: - Trên cơ s m ng lư i ư ng b chính hi n h u, hình thành và phát tri n m i m t s tuy n tr c chính nh m b sung hình thành h th ng ư ng tr c c p 1, 2, t o thành khung sư n giao thông chính, ch y u m nh n ch c năng giao thông i ngo i.
  7. - Khai thác h p lý các tuy n giao thông hi n h u, bao g m các tuy n T nh l , Hương l , các tuy n ư ng nông thôn liên xã. - Xây d ng các b n bãi, u m i giao thông chính k t h p các phương th c v n chuy n: s t - th y - b . - ư ng s t qu c gia là tuy n ư ng s t Sài Gòn - M Tho theo tr c B c - Nam n m song song ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương qua các xã Bình Chánh, Tân Kiên, Tân Nh t và th tr n Tân Túc. - ư ng s t ô th : i qua a bàn huy n có o n nhánh cu i tuy n Metro t i xã Tân Kiên và hình thành ga ư ng s t u m i t i ây. - Hình thành tuy n vành ai giao thông th y theo tuy n kênh Xáng, kênh An H , kênh Lý Văn M nh. 5.2. H th ng c p nư c: Ngu n nư c c p: n năm 2010 s d ng ngu n nư c máy thành ph t Nhà máy nư c Th c và Nhà máy nư c ng m Bình Tr ông, Nhà máy nư c sông Sài Gòn. n năm sau 2010 ư c b sung b i 3 ngu n nư c máy thành ph là Nhà máy nư c sông Sài Gòn giai o n 2, Nhà máy nư c Th c và Nhà máy nư c Kênh ông C Chi. 5.3. San n n, thoát nư c mưa: - Gi i pháp tôn n n cho các vùng có a hình th p trũng và k t h p v i h i u hòa. - Cao xây d ng: 2,0m ≤ H ≤ 3,5m (h cao Qu c gia Hòn D u) tăng d n t phía Nam lên phía B c và v phía n i ng. - Thoát nư c mưa: t n d ng h th ng sông r ch, kênh mương hi n h u c i t o n o vét làm tr c tiêu nư c c p 1. Riêng các kênh mương n i ng có kích thư c nh n u do yêu c u t ch c v quy ho ch không gian ki n trúc c nh quan thì nghiên c u hư ng san l p ho c thay th b i các tuy n c ng ng m m b o yêu c u k thu t. 5.4. H th ng c p i n: Ngu n i n: huy n Bình Chánh ư c c p i n t lư i i n Qu c gia thông qua các tr m 220/110KV sau: Tr m Phú Lâm 220/110 - 2 x 250MVA, tr m Nam Sài Gòn 220/110 - 3 x 250MVA, tr m 220/110 - 3 x 250MVA (sau năm 2010)… 5.5. H th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng: - Xây d ng h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn riêng bi t. - i v i khu dân cư: nư c th i bNn t tr m x lý c c b ư c ưa v các tr m x lý nư c bNn khu v c. Riêng các khu v c phía Nam n m d c tuy n c ng chuy n t i nư c th i c a D án 415 - Lưu v c Tân Hóa - Lò G m, nư c th i t tr m c c b s ư c
  8. thoát vào tuy n c ng này n nhà máy x lý nư c th i t t i xã Tân Nh t, huy n Bình Chánh. - i v i khu công nghi p: nư c th i công nghi p ư c thu gom vào h th ng c ng riêng và x lý theo t ng khu công nghi p trư c khi thoát vào kênh, r ch t nhiên. - T ch c thu gom rác th i ưa v khu x lý t p trung t i thành ph . 6. M t s v n c n nghiên c u khi l p quy ho ch chung: - i v i các tr c giao thông chính c a huy n c n l p thi t k ô th : ư ng Nguy n Văn Linh, ư ng nhánh c a tuy n cao t c i Trung Lương, ư ng ông Tây n i dài, Qu c l 50 m i… trong ó ch ng dành trư c m t s di n tích sân bãi l n cho yêu c u u xe. - Qu t lâm nghi p (1.500ha) c n ư c tăng cư ng qu n lý, không ư c s d ng tùy ti n vào m c ích khác. - Qu t Qu c phòng, tr n a phòng không, c n nghiên c u xác nh rõ v trí và qui mô t trên cơ s ph i h p cùng Ban Ch huy Quân s thành ph , Sư oàn 367 xác nh hành lang cách ly, các ch tiêu xây d ng i v i khu v c ti p c n. - i v i các qu t dành cho công trình công c ng ph c v c p thành ph như khu i h c (kho ng 583ha), khu trung tâm phía Tây thành ph (kho ng 200ha) c n ư c qu n lý ch t và có k ho ch tri n khai th c hi n c th . - Trong nh hư ng phát tri n ô th cho giai o n ng n h n c n ư c kh o sát k có ánh giá xu t h p lý, c bi t áp ng ư c v i u ki n h t ng, m ng lư i các công trình k thu t u tư phù h p v i ti n tri n khai, hình thành các khu , khu ô th m i; hoàn ch nh và ng b v h t ng chung. Lưu ý t p trung phát tri n các khu dân cư, nhà công nhân ph c v các khu công nghi p t p trung… - Quy ho ch các tuy n ư ng s t Metro c n c p nh t theo quy ho ch h th ng ư ng s t c a thành ph H Chí Minh. - V hư ng thoát nư c, cao xây d ng c n ư c tính toán k , ngoài y u t phân chia lưu v c, hư ng thoát v các sông kênh r ch c n có xét thêm v gi i pháp h i u ti t k t h p v i c nh quan. - D a vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a huy n, y ban nhân dân huy n Bình Chánh có trách nhi m ph i h p v i các S - ngành thành ph có liên quan l p và trình y ban nhân dân thành ph danh m c các chương trình u tư, các d án phát tri n kinh t - xã h i theo th t ưu tiên c th hóa trong công tác l p quy ho ch chung xây d ng. i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch chung xây d ng ư c duy t, S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân huy n Bình Chánh và Vi n Quy ho ch xây d ng tri n khai th c hi n nghiên c u án quy ho ch chung xây d ng huy n Bình Chánh và trình duy t theo quy nh.
  9. S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân huy n Bình Chánh xác l p ranh t quy ho ch, th c hi n t t qu n lý t trong ph m vi quy ho ch. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Thương m i, Giám c S Y t , Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Bưu chính - Vi n thông, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản