Quyết định số 5736/QĐ-UB-NCVX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 5736/QĐ-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5736/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi giờ cao điểm, giới hạn địa bàn, xe tải lưu thông ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5736/QĐ-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5736/Q -UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C S A I GI CAO I M, GI I H N NA BÀN, XE T I LƯU THÔNG THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29/51995 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; - Căn c Ch th s 317/TTg ngày 26/5/1995 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác qu n lý tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; - Theo s phát tri n c a thành ph , m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và giao thông ô th ; QUY T NNH i u 1 .- Nay s a i gi cao i m lưu thông ư ng b ( ã ban hành t i Quy t nh s 5860/Q -UB-NCVX ngày 10/8/1995 ) như sau : - Gi cao i m lưu thông ư ng b là : + Sáng t 06 gi n 08 gi + Trưa t 11 gi n 13 gi + Chi u t 16 gi n 19 gi . - C m các xe sau ây lưu thông gi cao i m phía trong c a tuy n ư ng vành ai thành ph : + Xe ô tô t i (tính t lo i xe ư c phép ch hàng trên 2.000 kg). + Xe công trình, xe k thu t chuyên dùng như : dàn khoan, g u ào, c n tr c, máy kéo, máy i, xe lu, xe nâng … i u 2 .- Các xe sau ây ư c lưu thông gi cao i m : - Xe ch a cháy
  2. - Xe quân s , công an (tr xe làm kinh t ) - Xe c u h - Xe tang - Xe s a ch a các công trình k thu t ô th thu c Công ty i n l c, S Giao thông công chánh, Bưu i n, Ngân hàng (nh ng xe này ph i ăng ký v i Công an thành ph xin gi y phép). i u 3 .- Gi i h n a bàn xe ô tô t i ph i thi hành gi cao i m theo tuy n vành ai thành ph như sau : D c theo qu c l 1 (t ngã 3 i Hàn n ngã 3 An L c) c u Tân Thu n c a Liên t nh l s 15, c u Nh Thiên ư ng c a Liên t nh l s 5. i u 4 .- Quy t nh này ư c ph bi n trên các phương ti n thông tin i chúng và có hi u l c thi hành k t ngày 15/12/1996. Giao cho Giám c Công an thành ph t ch c và ki m tra th c hi n Quy t nh này. Xe nào vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 49/CP c a Chính ph . i u 5 .- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c S Giao thông công chánh, Th trư ng các Ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và các ch phương ti n có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản