Quyết định số 575/BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 575/BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 575/BYT/QĐ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu chất lượng đào tạo cán bộ y tế trực thuộc trường đại học Y Hà Nội do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 575/BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 575/BYT/Q Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 1986 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 575-BYT/Q NGÀY 31-5-1986 V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM NGHIÊN C U CH T LƯ NG ÀO T O CÁN B Y T TR C THU C TRƯ NG I H C Y HÀ N I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Xét yêu c u nâng cao ch t lư ng ào t o cán b y t cho phù h p v i th c t t nư c t i công văn s 108-YK/HC ngày 2-5-1986 c a trư ng i h c Y Hà N i; Theo ngh c a V ào t o và V trư ng V T ch c cán b B Y t , QUY T NNH: i u 1.- Nay thành l p Trung tâm nghiên c u ch t lư ng ào t o cán b y t t tr c thu c Hi u trư ng trư ng i h c Y Hà N i. i u 2.- Trung tâm nghiên c u ch t lư ng ào t o cán b y t có nhi m v : - Nghiên c u hi u qu ho t ng ph c v c a cán b y t hi n nay. - Phương th c ào t o phù h p v i yêu c u chăm sóc s c kho ban u trong i u ki n n n kinh t hi n t i c a t nư c. - ng d ng nh ng phương pháp và phương ti n gi ng d y m i nh m nâng cao hi u qu ào t o cán b y t . - Nghiên c u và ng d ng nh ng bi n pháp c th v qu n lý s c kho nhân dân. i u 3.- Lãnh o trung tâm g m: - Giám c Trung tâm do Hi u trư ng trư ng i h c Y Hà N i kiêm nhi m. - Hai Phó giám c do 1 Phó hi u trư ng trư ng i h c Y Hà N i và 1 Phó v trư ng V ào t o kiêm nhi m.
  2. - Thư ng tr c Trung tâm có 2 cán b 1 l y V ào t o B Y t ; 1 l y trư ng i h c Y Hà N i. - Cán b nghiên c u c a Trung tâm không có biên ch riêng, s d ng cán b kiêm ch c tham gia nghiên c u theo k ho ch c a Trung tâm m i. i u 4.- Trung tâm nghiên c u ch t lư ng ào t o cán b y t s gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 5.- Chánh văn phòng, V trư ng V ào t o, V trư ng V T ch c cán b B Y t và Hi u trư ng trư ng i h c Y Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản