Quyết định số 575/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 575/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 575/QĐ-BBCVT về việc Chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 575/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH, VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 575/Q -BBCVT Hà n i, ngày 22 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: PHÒNG K THU T O KI M Thu c: CÔNG TY C PH N DNCH V K THU T VI N THÔNG TST áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông ban hành kèm theo quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c n ngày 01 tháng 7 năm 2010 K/T. B TRƯ NG Nơi nh n: Phòng o ki m ư c ch nh; TH TRƯ NG B trư ng ( b/c); Lưu VT, KHCN ( ã ký) Nguy n Minh H ng
  2. PH L C (Kèm theo quy t nh s 575 /Q -BBCVT ngày 22 tháng 06 năm 2007 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông) Tên phòng o ki m ư c ch nh: Phòng K thu t o ki m Thu c: Công ty C ph n D ch v K thu t Vi n thông TST Gi y ch ng nhân ăng ký kinh doanh công ty c ph n s 0103000095 do S K ho ch và u tư thành ph Hà N i c p ngày 25/05/2007. a ch : S 2 Gi ng Võ, ng a, Hà N i DANH M C CÔNG TRÌNH K THU T CHUYÊN NGÀNH VI N THÔNG Ư C CH NNH Công trình k thu t Quy nh k thu t, tiêu chu n, ch tiêu k TT thu t chuyên ngành vi n thông 1. Tr m g c i n tho i di TCN 68-141:1999(*) ng m t t công c ng (BTS). TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 2. Tr m truy n d n vi ba TCN 68-141:1999(*) ư ng dài trong nư c. TCN 68-135:2001
  3. Công trình k thu t Quy nh k thu t, tiêu chu n, ch tiêu k TT thu t chuyên ngành vi n thông Ghi chú: (*) Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov .
Đồng bộ tài khoản