Quyết định số 575/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
4
download

Quyết định số 575/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 575/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế “Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 575/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 575/QĐ-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH “XÉT T NG GI I THƯ NG PH M NG C TH CH V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG LAO VÀ B NH PH I” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26/11/2003; Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14/6/2005; Căn c Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư s 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 c a B trư ng B Y t hư ng d n công tác thi đua, khen thư ng trong ngành y t ; Xét đ ngh c a Giám đ c B nh vi n Lao và B nh ph i trung ương t i Công văn s 1233/BVL&BPTƯ ngày 22/8/2008; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch “Xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch v công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng V Pháp ch ; T ng c c trư ng T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia đình; V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c B Y t ; Giám đ c B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u QUY CH XÉT T NG GI I THƯ NG PH M NG C TH CH V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG LAO VÀ B NH PH I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 575/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng B Yt ) Chương I QUY Đ NH CHUNG
  2. Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh đ i tư ng, tiêu chu n, th m quy n, th t c, h sơ, quy n l i và nghĩa v c a cá nhân, t ch c trong vi c xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch v công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i (sau đây g i t t là Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch). Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch đư c xét t ng cho các đ i tư ng: 1. Cá nhân, t ch c trong ngành y t đ t thành tích xu t s c trong công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i. 2. Cá nhân, t ch c ngoài ngành y t có đóng góp đ c bi t xu t s c cho công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i. 3. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có đóng góp đ c bi t xu t s c cho công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i t i Vi t Nam. Đi u 3. M c đích xét t ng 1. Tôn vinh các cá nhân, t ch c có nhi u đóng góp cho công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i. 2. Khuy n khích các cá nhân, t ch c tích c c tham gia làm công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i. Đi u 4. Th m quy n xét t ng Th m quy n quy t đ nh t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch v công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i theo quy đ nh t i Quy ch này do B trư ng B Y t quy t đ nh trên cơ s đ ngh c a H i đ ng xét t ng c p B Y t . Đi u 5. Th i gian xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch đư c xét t ng m i năm m t l n và công b vào ngày 07 tháng 5 hàng năm, k ni m ngày sinh c a Bác s Ph m Ng c Th ch. Đi u 6. Nguyên t c xét t ng 1. Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch đư c t ng, truy t ng m t l n cho đ i tư ng đ tiêu chu n theo quy đ nh c a Quy ch này. 2. Vi c xét t ng Gi i thư ng ph i b o đ m các yêu c u: a) Đúng đ i tư ng, tiêu chu n, quy trình, th t c quy đ nh t i Quy ch này; b) Chính xác, công khai, dân ch , b phi u kín và quy t đ nh theo đa s ; c) Không xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch cho các đ i tư ng đang b x lý k lu t t hình th c c nh cáo tr lên, b truy c u trách nhi m hình s , b x ph t vi ph m hành chính v chuyên môn k thu t y t . Đi u 7. Ch đ đ i v i cá nhân, t ch c đư c t ng gi i thư ng Cá nhân, t ch c đư c t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch v công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i s đư c nh n: 1. B ng ch ng nh n thành tích v công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i c a B trư ng B Y t theo m u t i Ph l c s 1 ban hành kèm Quy ch này; 2. Bi u trưng (v t lưu ni m) theo m u t i Ph l c s 1 ban hành kèm Quy ch này; 3. Ti n thư ng t ngu n kinh phí c a Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch; 4. Ghi tên trong S vàng gi i thư ng. Đi u 8. Quy n, nghĩa v c a cá nhân, t ch c đư c t ng gi i thư ng
  3. 1. Cá nhân, t ch c đư c t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng hi n v t, gi i thư ng đư c t ng. 2. Cá nhân, t ch c đư c t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch có nghĩa v b o qu n hi n v t, gi i thư ng đư c t ng, không đư c cho ngư i khác mư n đ mưu c u m c đích cá nhân. Chương II TIÊU CHU N XÉT T NG GI I THƯ NG PH M NG C TH CH Đi u 9. Tiêu chu n xét t ng cho cá nhân 1. Xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch cho cá nhân trong ngành y t làm công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i đ t 4 tiêu chu n sau: a) Hoàn thành t t nhi m v đư c giao, th c hi n t t đư ng l i, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c; b) Đ 20 năm công tác liên t c trong chuyên ngành lao - b nh ph i ho c có t ng th i gian công tác trong ngành y t là 25 năm, trong đó có 15 năm công tác liên t c trong chuyên ngành lao - b nh ph i; c) Có đóng góp đ c bi t xu t s c, n i b t cho ho t đ ng phòng, ch ng lao và b nh ph i thu c m t trong các lĩnh v c sau: - T ch c, th c hi n các ho t đ ng phòng, ch ng lao và b nh ph i. - Khám, ch a b nh, chăm sóc, ph c v ngư i b nh. - Nghiên c u khoa h c, gi ng d y, ph bi n ki n th c trong lĩnh v c chuyên ngành lao và b nh ph i. d) Đ t 2/3 s phi u tín nhi m c a H i đ ng c p cơ s . 2. Xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch cho cá nhân ngoài ngành y t và ngư i nư c ngoài đ t 2 tiêu chu n sau: a) Có nhi u đóng góp đ c bi t xu t s c cho s phát tri n công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i t i Vi t Nam đư c cơ quan có th m quy n c p B , t nh, thành ph tr c thu c trung ương xác nh n; b) Có công trình ho c đ tài nghiên c u có giá tr đ i v i chuyên ngành lao và b nh ph i đư c H i đ ng khoa h c chuyên khoa đ u ngành lao và b nh ph i công nh n. Đi u 10. Tiêu chu n xét t ng cho t ch c 1. Xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch cho các t ch c trong ngành y t làm công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i đ t tiêu chu n sau: a) Th c hi n có hi u qu các ho t đ ng phòng, ch ng lao và b nh ph i, góp ph n làm gi m t l m c lao và b nh ph i t i đ a phương. Qu n lý t t các b nh ph i và h n ch t i đa tác h i c a b nh ph i đ n s c kho nhân dân đ a phương. b) Làm t t công tác xã h i hoá ho t đ ng phòng, ch ng lao và b nh ph i đ t hi u qu ; huy đ ng đư c nhi u cá nhân, t ch c tham gia công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i. 2. Xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch cho các t ch c ngoài ngành y t và t ch c nư c ngoài có đóng góp đ c bi t xu t s c cho s phát tri n công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i t i Vi t Nam v khoa h c k thu t, trang thi t b và tài chính. Vi c xét t ng cho các t ch c quy đ nh t i kho n này do th trư ng đơn v đ ngh H i đ ng xét t ng c p cơ s xem xét trình H i đ ng c p B theo th t c rút g n (Không ph i th c hi n vi c b phi u tín nhi m c a H i ngh toàn th viên ch c c a đơn v ). Chương III
  4. TH T C, H SƠ Đi u 11. Thành l p H i đ ng xét t ng các c p H i đ ng xét t ng đư c t ch c theo 2 c p: H i đ ng c p cơ s xét ch n và l p h sơ đ ngh H i đ ng c p B Y t (Sau đây g i t t là H i đ ng c p B ) qua Thư ng tr c H i đ ng c p B Y t . 1. H i đ ng c p cơ s a) H i đ ng xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch v công tác phòng, ch ng lao và các b nh ph i (sau đây g i t t là H i đ ng c p cơ s ) đư c thành l p t i các đơn v Lao và B nh ph i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và thu c B (B nh vi n, các cơ s y t , các Vi n, Trư ng đ i h c....). b) H i đ ng c p cơ s có t 7 đ n 9 thành viên do Th trư ng đơn v ra Quy t đ nh thành l p, g m: Th trư ng đơn v là Ch t ch h i đ ng, các thành viên g m: Lãnh đ o đơn v , đ i di n t ch c Đ ng, Công đoàn, H i đ ng thi đua và đ i di n lãnh đ o khoa, phòng, ban thu c đơn v cơ s , lãnh đ o Chi h i Lao và b nh ph i. 2. H i đ ng c p B Y t a) H i đ ng c p B có t 9 đ n 11 thành viên do B trư ng B Y t ra Quy t đ nh thành l p, g m: - Giám đ c B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương là Ch t ch H i đ ng. - Các thành viên: Ch nhi m d án Phòng, ch ng lao Qu c gia, đ i di n Thư ng tr c H i đ ng thi đua khen thư ng - B Y t , đ i di n H i đ ng khoa h c và H i đ ng thi đua B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương, đ i di n lãnh đ o H i Lao và b nh ph i Vi t Nam và m t s đ i di n có uy tín trong ngành lao và b nh ph i. b) Thư ng tr c H i đ ng c p B : - Thư ng tr c H i đ ng c p B là b ph n giúp vi c cho H i đ ng đ t t i B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương. - Ch c năng, nhi m v , cơ ch và kinh phí ho t đ ng c a Thư ng tr c H i đ ng c p B do Ch t ch H i đ ng c p B quy t đ nh theo th m quy n. c) Giao Ch t ch H i đ ng c p B ban hành Quy ch ho t đ ng c a H i đ ng c p B . Đi u 12. Quy trình xét ch n t i H i đ ng c p cơ s 1. Bư c 1: Hàng năm, Th trư ng các đơn v c p cơ s ph i h p v i Ch t ch Chi h i Lao và B nh ph i có trách nhi m : - T ch c ph bi n, thông báo công khai, r ng rãi cho t p th cán b , viên ch c trong đơn v quán tri t v n i dung, tiêu chu n xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch. - Hư ng d n đơn v đ c nh ng cá nhân thu c đơn v , các t ch c đ tiêu chu n xét t ng. - L p danh sách và hư ng d n nh ng cá nhân, t ch c đư c đ c làm b n báo cáo thành tích có xác nh n c a Th trư ng đơn v . 2. Bư c 2: a) T ch c H i ngh toàn th viên ch c c a đơn v và ti n hành b phi u kín. H i ngh h p l khi có ít nh t 2/3 s viên ch c có m t b phi u, k t qu ki m phi u đư c l p thành biên b n. b) Ch nh ng cá nhân, t ch c đ t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m trên t ng s ngư i tham gia b u, m i đư c đưa ra H i đ ng c p cơ s xem xét.
  5. c) Thông báo công khai k t qu danh sách nh ng cá nhân, t ch c đ t s phi u tín nhi m t i đơn v ít nh t 07 ngày làm vi c đ cán b , viên ch c bi t và góp ý ki n, sau đó t p h p trình H i đ ng c p cơ s xem xét. d) T t c các đơn thư khi u n i, t cáo có danh ph i đư c gi i quy t trư c khi H i đ ng c p cơ s h p. 3. Bư c 3: H i đ ng c p cơ s h p th o lu n, b phi u kín. Ch nh ng cá nhân, t ch c đ t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m trên t ng s thành viên H i đ ng c p cơ s theo quy t đ nh thành l p m i đư c l p danh sách đ ngh lên H i đ ng c p B . Đi u 13. Trách nhi m c a H i đ ng c p cơ s 1. H i đ ng c p cơ s ch đ ng phát hi n, l a ch n các cá nhân, t ch c có nhi u đóng góp cho công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i, x ng đáng đư c đ ngh t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch. 2. Ch u trách nhi m trư c H i đ ng xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch c p B v quy t đ nh gi i thi u c a mình. 3. Thư ng xuyên t ch c thông tin, tuyên truy n gương đi n hình đư c t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch v công tác phòng, ch ng lao và b nh ph i b ng các hình th c phù h p. Đi u 14. Trách nhi m c a H i đ ng xét t ng c p B 1. H i đ ng th m đ nh xem xét đánh giá h sơ c a các cá nhân, t ch c t các H i đ ng c p cơ s chuy n lên ch m nh t trong 30 ngày k t ngày nh n đư c đ i v i các h sơ đ đi u ki n. 2. Đ m b o nguyên t c xét t ng gi i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 6 Chương I c a Quy ch này. 3. T ch c trao t ng gi i thư ng trang tr ng, có ý nghĩa. Đi u 15. H sơ trình H i đ ng c p B H i đ ng c p cơ s có trách nhi m t ng h p k t qu , g i h sơ v H i đ ng xét t ng c p B trư c ngày 15 tháng 02 hàng năm, bao g m: 1. T trình H i đ ng xét t ng c p B kèm theo danh sách đ ngh t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch. 2. Biên b n k t qu b phi u kín c a H i đ ng c p cơ s . 3. B n báo cáo thành tích c a cá nhân, t ch c có xác nh n c a H i đ ng c p cơ s trình H i đ ng xét t ng c p B . M u h sơ th c hi n theo m u hư ng d n t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Quy ch này. Đi u 16. Quy trình xét ch n t i H i đ ng c p B 1. Thư ng tr c H i đ ng có trách nhi m th m đ nh H sơ do H i đ ng c p cơ s g i v và t ng h p trình H i đ ng c p B xem xét trư c ngày 31 tháng 3 hàng năm. 2. Trên cơ s k t qu th m đ nh H sơ c a Thư ng tr c H i đ ng, H i đ ng c p B h p xét duy t các h sơ c a H i đ ng c p cơ s trình lên và ti n hành b phi u kín. Ch nh ng cá nhân, t ch c đ t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m trên t ng s thành viên H i đ ng c p B theo quy t đ nh thành l p m i đư c đ ngh B trư ng B Y t xem xét quy t đ nh. 3. Thư ng tr c H i đ ng l p h sơ trình B trư ng B Y t ký Quy t đ nh t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch. Chương IV KINH PHÍ GI I THƯ NG PH M NG C TH CH Đi u 17. Ngu n kinh phí Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch
  6. 1. Kinh phí chi cho Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch đư c hình thành t ngu n huy đ ng xã h i hóa, đóng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho Gi i thư ng và các ngu n thu h p pháp khác đư c phép trích (n u có). 2. Giao Thư ng tr c H i đ ng c p B - B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương có trách nhi m t o l p, huy đ ng, qu n lý và s d ng kinh phí theo đúng quy đ nh c a pháp lu t và Quy ch này. Chương V T CH C TH C HI N Đi u 18. T ch c th c hi n Giao B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương là cơ quan Thư ng tr c c a H i đ ng xét t ng Gi i thư ng Ph m Ng c Th ch c p B Y t có trách nhi m căn c các quy đ nh c a pháp lu t đ t ch c và hư ng d n các cá nhân, t ch c th c hi n Quy ch này và đ nh kỳ t ng h p, báo cáo B trư ng B Y t (qua Thư ng tr c H i đ ng Thi đua - Khen thư ng B Y t )./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản