Quyết định số 5754/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 5754/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5754/QĐ-UBND về việc một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5754/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 5754/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH THU HÚT U TƯ VÀO KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;; Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Khu Công ngh cao; Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; Căn c Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Quy t nh s 27/2006/Q -BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành “Quy nh v tiêu chu n xác nh d án s n xu t s n ph m công ngh cao”; Xét ngh c a Ban Qu n lý Khu Công ngh cao thành ph t i Công văn s 665/KCNC-QL T ngày 12 tháng 9 năm 2007 và c a S K ho ch và u tư t i Công văn s 7576/SKH T-KT ngày 26 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. V i tư ng và ph m vi áp d ng chính sách và bi n pháp ưu ãi khuy n khích u tư Quy t nh này quy nh m t s chính sách và bi n pháp ưu ãi khuy n khích các t ch c kinh t , xã h i, cá nhân trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là ch u tư) u tư vào Khu Công ngh cao thành ph , c th : a) i tư ng ư c hư ng các ưu ãi u tư: Các nhà u tư th c hi n u tư vào Khu Công ngh cao thành ph thu c các lĩnh v c u tư sau: - S n xu t và kinh doanh các s n phNm công ngh cao;
  2. - Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , ào t o ngu n nhân l c công ngh cao; - Ươm t o công ngh cao, doanh nghi p công ngh cao. b) Ph m vi áp d ng: Nhà u tư th c hi n u tư vào các ngành ngh : - Công ngh thông tin, truy n thông và công ngh ph n m m tin h c; - Công ngh sinh h c ph c v cho nông nghi p, th y s n, y t ; - Công ngh vi i n t , cơ khí chính xác, quang - i n t và t ng hóa; - Công ngh v t li u m i, Công ngh Nano; - Công ngh môi trư ng, công ngh năng lư ng m i. i u 2. V giá giao t - thuê t trong Khu Công ngh cao thành ph (giai o n 1) có kèm cơ s h t ng giao thông, i n, nư c và vi n thông - i v i các d án u tư vào phân khu R&D t các trung tâm R&D, doanh nghi p, vi n, trư ng i h c có uy tín qu c t : mi n ti n thuê t. - Các d án s n xu t công ngh cao áp ng ư c tiêu chí công ngh cao theo Quy t nh s 27/2006/Q -BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành “Quy nh v tiêu chuNn xác nh d án s n xu t s n phNm công ngh cao” ư c hư ng m c giá thuê t như sau: - M c giá 0,6USD - 1USD/m2/năm (tương ương 30USD-50USD/m2/50 năm) áp d ng cho các d án u tư vào Khu Công ngh cao giai o n I. - M c giá 0,8USD - 1,2USD/m2/năm (tương ương 40USD - 60USD/m2/50 năm) áp d ng cho các d án u tư vào Khu Công ngh cao giai o n II. - Ngoài ra, nhà u tư ph i óng: + Phí duy tu, b o dư ng h t ng k thu t và s d ng ti n nghi công c ng là 0,48 USD/m2/năm. + Phí x lý nư c th i là 0,24 USD/m3. b) V th t c giao thuê t: Ban Qu n lý Khu Công ngh cao có trách nhi m làm u m i xem xét, hư ng d n nhà u tư các th t c giao thuê t theo úng quy nh và m b o th i gian nhanh nh t. i u 3. V giá i n, nư c, vi n thông
  3. - Giá i n: ư c tính theo khung giá c a Công ty i n l c thành ph áp d ng cho t ng i tư ng s d ng c th theo quy nh chung. - Giá nư c: ư c tính úng theo khung giá nư c c a thành ph . - Vi n thông: Thành ph s u tư h th ng vi n thông cho Khu Công ngh cao thành ph . ư c tính m c giá b ng giá ư ng truy n mua vào c a các nhà cung c p, không tính chi phí kh u hao và chi phí qu n lý, v n hành trong vòng 03 năm u ho t ng. i u 4. V cung ng d ch v m t c a Ban Qu n lý Khu Công ngh cao thành ph có nhi m v h tr mi n phí cho ch u tư v thành l p doanh nghi p, gi y phép u tư; th t c xu t nh p khNu; th t c giao t, cho thuê t; gi y phép xây d ng; visa xu t nh p c nh nhi u l n, gia h n visa và m t s h tr khác v th t c hành chính liên quan tr c ti p n ho t ng c a doanh nghi p trong Khu Công ngh cao. i u 5. V h tr il i Thành ph s l p tuy n xe buýt t Trung tâm thành ph n Khu Công ngh cao thành ph ph c v ho t ng i l i cho các cán b , công nhân viên c a các ơn v ho t ng trong Khu Công ngh cao thành ph v i giá vé theo khung giá chung c a thành ph . i u 6. V thuê chuyên gia u àn v lĩnh v c công ngh cao nư c ngoài Ch p thu n ch trương thuê chuyên gia u àn v lĩnh v c công ngh cao nư c ngoài vào làm vi c t i phân khu R&D c a Khu Công ngh cao. Ban Qu n lý Khu Công ngh cao thành ph căn c vào s c n thi t, yêu c u, nhi m v qu n lý và nghiên c u khoa h c công ngh trong t ng th i i m, t ng tài, d án c th có tham kh o m c thu nh p c a các chuyên gia u àn làm vi c trong lĩnh v c công ngh cao các nư c trong khu v c xu t y ban nhân dân thành ph vi c thuê chuyên gia u àn v lĩnh v c công ngh cao nư c ngoài và m c lương c th c a t ng chuyên gia. i u 7. V thu thu nh p doanh nghi p Các doanh nghi p u tư vào Khu Công ngh cao thành ph ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo úng quy nh c a Lu t u tư và Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 8. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 9. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S - ban - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Trư ng ban Qu n lý Khu Công ngh cao thành ph , các Nhà u tư t i Khu Công ngh cao thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản