Quyết định Số: 576/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 576/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 576/QĐ-BGTVT

 1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 576/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012; Căn cứ yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải năm 2010; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ; Hồ Nghĩa Dũng - Bộ Tư pháp; - UBATGT quốc gia;
 2. - Các Thứ trưởng; - Hội đồng PHPBGDPL các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Đảng ủy CQ Bộ GTVT; - Công đoàn ngành GTVT VN; - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT; - Lưu: VT, PC(08). KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ Thực hiện theo quy định tại Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT. II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT căn cứ Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch chi tiết (tiến độ thực hiện, kinh phí thực hiện cho từng hạng mục công việc) trình Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính) trước khi triển khai thực hiện. 2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không được giao nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT, căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT và chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình. 3. Các Tập đoàn, Tổng Công ty 91 hoạt động trong lĩnh vực GTVT căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 - 2012 do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của cơ quan, đơn vị mình. 4. Các Sở GTVT căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 - 2012 do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của cơ quan đơn vị mình. 5
 3. 5. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ trên cơ sở kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và nguồn kinh phí được duyệt của Bộ để thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT. 6. Các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 2034/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2009, Quyết định số 3120/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2009 và Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT được ban hành kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2009, phối hợp với Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tổng công ty 91, các Sở GTVT để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Thực hiện theo quy định tại Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT. IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, tổng Công ty 91 thực hiện báo cáo kết quả đầy đủ, đúng thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/6/2010 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 25/12/2010 (đối với báo cáo cả năm). Các Sở GTVT báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cả năm gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/12/2010. 2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện Kế hoạch. PHỤ LỤC I PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Dự kiến Cơ quan chủ trì Đối tượng STT Nội dung nguồn kinh Cơ quan phối hợp PBGDPL phí Thực hiện tuyên Các đối tượng Thực hiện truyền, phổ biến, Vụ Pháp chế và Các quy định tại Đề theo Quyết giáo dục pháp luật Cục: Đường bộ VN, án “Phổ biến, định số giai đoạn 2 (năm Đường sắt VN, giáo dục pháp 3764/QĐ- 1 2010) theo Đề án Đường thủy nội địa luật trong ngành BGTVT “Phổ biến, giáo dục VN, Hàng không VN, GTVT nhằm bảo ngày pháp luật trong Hàng hải VN. đảm trật tự 16/12/2008 ngành GTVT nhằm ATGT, giai đoạn của Bộ 6
 4. bảo đảm trật tự 2008 - 2010” đã trưởng Bộ ATGT giai đoạn được phê duyệt GTVT 2008 - 2010” đã theo Quyết định được phê duyệt theo số 3764/QĐ- Quyết định số BGTVT ngày 3764/QĐ-BGTVT 16/12/2008 của ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Bộ trưởng Bộ GTVT) GTVT) Phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng Các cơ quan Ngân sách dẫn (bằng hình thức Vụ Pháp chế, VP Bộ, TW, địa phương, và các 2 biên soạn, phát hành Cục Đường bộ VN các cơ quan đơn nguồn hỗ Tập 2 cuốn sách: vị ngành GTVT trợ khác “Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn”). Tuyên truyền về pháp luật đường sắt Các cơ quan (bằng hình thức biên Vụ Pháp chế, VP Bộ, Ngân sách TW, địa phương, dịch, biên soạn, phát Cục Đường sắt VN, và các 3 các cơ quan đơn hành Tập 2 cuốn Tổng công ty Đường nguồn hỗ vị ngành Đường sách “Các Hiệp định sắt VN trợ khác sắt Việt Nam liên vận đường sắt quốc tế”). Phổ biến về pháp luật Hàng không dân dụng (bằng hình thức biên dịch, biên soạn, Các cơ quan Ngân sách phát hành 02 tập TW, địa phương, Vụ Pháp chế, VP Bộ, và các 4 sách: “Các điều ước các cơ quan đơn Cục Hàng không VN nguồn hỗ quốc tế về hàng vị ngành Hàng trợ khác không dân dụng giữa không Việt Nam Việt Nam và các nước” đa phương và song phương). Biên soạn, in, sao sách, tài liệu, ấn Tổ chức, cá nhân phẩm tờ rơi, áp liên quan đến phích phục vụ tuyên hoạt động Ngân sách truyền, phổ biến, Vụ Pháp chế, Các GTVT; các cán và các 5 giáo dục pháp luật Cục, Vụ thuộc Bộ bộ làm công tác nguồn hỗ GTVT và nâng cao tuyên truyền, trợ khác nghiệp vụ tuyên PBGD PL trong truyền, phổ biến giáo ngành GTVT dục pháp luật 7
 5. Phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 5 lĩnh vực Ngân sách đường bộ, đường sắt, Vụ Pháp chế, Các và các 6 đường thủy nội địa, Người dân Cục, Vụ thuộc Bộ nguồn hỗ hàng không, hàng trợ khác hải (bằng hình thức trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam) Hội nghị phổ biến 1 số văn bản có liên Cán bộ, công Ngân sách quan về cải cách thủ Vụ Pháp chế, Văn chức, viên chức và các 7 tục hành chính, về phòng Bộ thuộc Văn phòng nguồn hỗ bồi thường nhà nước Bộ trợ khác .v.v.. Mở chuyên mục “Các điều ước quốc Vụ Pháp chế, Các Các đối tượng Ngân sách tế về giao thông vận Cục, Vụ HTQT, khai thác, sử và các 8 tải” trên Trang thông Trung tâm Công nghệ dụng trang Web nguồn hỗ tin điện tử của Bộ thông tin của Bộ GTVT trợ khác GTVT Ngân sách Củng cố tủ sách Cán bộ, công Vụ Pháp chế, VP Bộ, và các 9 pháp luật của Vụ chức Vụ Pháp Vụ Tài chính nguồn hỗ Pháp chế chế trợ khác Xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền, Trung tâm Công nghệ Các đối tượng Ngân sách phổ biến, giáo dục thông tin (Bộ GTVT), khai thác, sử và các 10 pháp luật chuyên Vụ Pháp chế và các dụng trang Web nguồn hỗ ngành GTVT” trên Cục, Vụ liên quan của Bộ GTVT trợ khác trang Web của Bộ GTVT Xây dựng chuyên Trung tâm Công nghệ Các đối tượng Ngân sách mục “Hỏi đáp pháp thông tin (Bộ GTVT), khai thác, sử và các 11 luật”, “Thông tin Vụ Pháp chế và các dụng trang Web nguồn hỗ pháp luật” trên trang Cục, Vụ liên quan của Bộ GTVT trợ khác Web của Bộ GTVT Phổ biến các ấn phẩm tuyên truyền Trung tâm Công nghệ Các đối tượng Ngân sách pháp luật đã xuất bản thông tin (Bộ GTVT), khai thác, sử và các 12 (gồm các Luật mới Vụ Pháp chế và các dụng trang Web nguồn hỗ được ban hành, sách, Cục, Vụ liên quan của Bộ GTVT trợ khác đặc san, tờ gấp, tờ rơi, băng casset, đĩa 8
 6. CD, DVD v.v…) Phổ biến Quy chế bảo vệ môi trường Các Cục, Ban trong hoạt động đầu QLDA, các Ngân sách tư xây dựng kết cấu Vụ Môi trường, VP doanh nghiệp và các 13 hạ tầng giao thông Bộ, Hội Môi trường xây dựng CTGT nguồn hỗ (bằng hình thức tổ GTVT trực thuộc Bộ trợ khác chức hội nghị và in, GTVT phát hành Sổ tay hướng dẫn) Phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết Các Cục, Ban kiệm và hiệu quả Ngân sách Vụ Môi trường, VP QLDA, các (khi được Quốc hội và các 14 Bộ, Hội Môi trường doanh nghiệp thông qua, dự kiến nguồn hỗ GTVT trực thuộc Bộ vào tháng 06/2010) trợ khác GTVT bằng hình thức tổ chức Hội nghị. Phổ biến các quy định về hoạt động Các Sở GTVT, Ngân sách của xe buýt (bằng Vụ Vận tải, Cục các doanh và các 15 hình thức tổ chức hội Đường bộ VN nghiệp vận tải xe nguồn hỗ nghị hoặc in, phát buýt trợ khác hành tài liệu tuyên truyền) Phổ biến các quy định liên quan đến Ngân sách Hợp tác xã vận tải Các doanh Vụ Vận tải, Cục và các 16 (bằng hình thức nghiệp HTX Đường bộ VN nguồn hỗ tuyên truyền trên Đài GTVT trợ khác truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam) Phổ biến pháp luật về phòng chống lụt, bão ứng phó sự cố Các doanh Ngân sách thiên tai và cứu nạn Vụ ATGT, Cục nghiệp trực và các 17 trong ngành Đường Đường sắt VN thuộc Tổng công nguồn hỗ sắt (bằng hình thức ty ĐSVN trợ khác biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến ATGT đường thủy nội địa Ngân sách Vụ ATGT, Cục cho học sinh đi học Các đơn vị trong và các 18 Đường thủy nội địa bằng đò (bằng hình ngành ĐTNĐ nguồn hỗ VN thức biên soạn, in tài trợ khác liệu, cấp phát tài 9
 7. liệu) Phổ biến các Quy định về tìm kiếm cứu Ngân sách nạn hàng hải (bằng Vụ ATGT, Cục Hàng Các đơn vị trong và các 19 hình thức biên soạn, hải VN ngành Hàng hải nguồn hỗ in tài liệu, cấp phát trợ khác tài liệu) Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong Ngân sách Các đơn vị trong lĩnh vực hàng không Vụ ATGT, Cục Hàng và các 20 ngành Hàng dân dụng (bằng hình không VN nguồn hỗ không thức biên soạn, in tài trợ khác liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến Nghị định quy định về xử phạt Ngân sách vi phạm hành chính Vụ ATGT, Cục Các đơn vị trong và các 21 trong lĩnh vực đường Đường bộ VN ngành GTVT nguồn hỗ bộ (bằng hình thức trợ khác biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong Ngân sách Vụ ATGT, Cục lĩnh vực giao thông Các đơn vị trong và các 22 Đường thủy nội địa đường thủy nội địa ngành ĐTNĐ nguồn hỗ VN (bằng hình thức biên trợ khác soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm Ngân sách hành chính trong Vụ ATGT, Cục Hàng Các đơn vị trong và các 23 lĩnh vực hàng hải hải VN ngành Hàng hải nguồn hỗ (bằng hình thức biên trợ khác soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Xây dựng cuốn cẩm nang và in tài liệu về phòng chống tai nạn Ngân sách đường bộ cho trẻ em Học sinh tại 1 số và các 24 Vụ ATGT khi đi đến trường địa phương nguồn hỗ (bằng hình thức biên trợ khác soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) 25 Xây dựng video clip, Vụ ATGT Người tham gia Ngân sách 10
 8. phóng sự tuyên giao thông và các truyền pháp luật về nguồn hỗ bảo đảm trật tự an trợ khác toàn giao thông đường bộ, sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Phổ biến các quy định về bảo đảm ATGT khi thi công Ngân sách Vụ ATGT, Cục Các ban QLDA các công trình trên và các 26 Đường bộ VN, Cục và tổ chức, cá đường bộ đang khai nguồn hỗ QL XD và CLCTGT nhân liên quan thác (bằng hình thức trợ khác biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Tuyên truyền Nghị định quy định về xử Cán bộ lãnh đạo Ngân sách phạt vi phạm hành Thanh tra Bộ, Vụ Thanh tra Sở và các 27 chính trong lĩnh vực ATGT GTVT, Thanh nguồn hỗ đường bộ (bằng hình tra Cục ĐBVN trợ khác thức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ) Tuyên truyền Thông tư quy định về nhiệm Lực lượng thanh Ngân sách vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ, Vụ tra đường bộ và các 28 Thanh tra đường bộ ATGT trong ngành nguồn hỗ (bằng hình thức tổ GTVT trợ khác chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ) Tuyên truyền Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành Lực lượng thanh Ngân sách chính trong lĩnh vực Thanh tra Bộ, Vụ tra đường thủy và các 29 đường thủy nội địa ATGT nội địa và người nguồn hỗ (bằng hình thức tổ dân trợ khác chức hội nghị kết hợp với viết bài trên báo, tạp chí) Tuyên truyền pháp luật về GTVT và Ngân sách Người dân và pháp luật về thanh và các 30 Thanh tra Bộ cán bộ, công tra (bằng hình thức nguồn hỗ chức liên quan đăng tải trên Website trợ khác Thanh tra GTVT) 11
 9. Tuyên truyền pháp luật về thanh tra và Ngân sách pháp luật về chuyên Các đối tượng Thanh tra Bộ, Các Vụ và các 31 ngành (bằng hình thanh tra, kiểm liên quan nguồn hỗ thức trực tiếp qua tra trợ khác các cuộc thanh tra, kiểm tra) Phổ biến các quy định liên quan đến việc triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi cho người và hàng Ngân sách Vụ HTQT, Vụ Pháp Các doanh hóa giữa Chính phủ và các 32 chế, Vụ Vận tải, Cục nghiệp vận tải Việt Nam và các nguồn hỗ Đường bộ VN đường bộ nước Tiểu vùng Mê trợ khác Công mở rộng (bằng việc tổ chức hội nghị Phổ biến tại Hà Nội và TP.HCM) Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi giữa học sinh, sinh viên trong Học sinh, sinh Ngân sách từng trường thuộc Vụ TCCB, các trường viên các trường và các 33 Bộ tìm hiểu Luật thuộc Bộ thuộc Bộ, thuộc nguồn hỗ Giao thông đường bộ Cục trợ khác và các Luật chuyên ngành GTVT. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông Ngân sách đường bộ, Luật Công đoàn CQ Bộ, Các cán bộ, đoàn và các 34 Đường sắt (bằng Các Công đoàn cơ sở viên Công đoàn nguồn hỗ hình thức tổ chức hội trực thuộc cơ sở trực thuộc trợ khác thi sân khấu hóa và hội thi lái xe an toàn) Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an Ngân sách toàn giao thông Công đoàn CQ Bộ, Các cán bộ, đoàn và các 35 (bằng hình thức in, Các Công đoàn cơ sở viên Công đoàn nguồn hỗ sao tài liệu, ấn phẩm, trực thuộc cơ sở trực thuộc trợ khác tờ rơi, áp phích tuyên truyền, sổ tay ATGT) Phổ biến các quy Cục Đường thủy nội Các doanh Ngân sách định liên quan đến địa VN, Vụ HTQT, nghiệp vận tải và các 36 Hiệp định vận tải Vụ Pháp chế, Vụ Vận đường thủy phía nguồn hỗ đường thủy Việt tải Nam trợ khác 12
 10. Nam - Campuchia (bằng việc tổ chức hội nghị Phổ biến tại TP. HCM) Xây dựng phóng sự Các đối tượng tuyên truyền, phổ Ngân sách Cục Đường thủy nội tham gia hoạt biến Luật Giao thông và các 37 địa VN, Các cơ quan động giao thông ĐTNĐ trên Đài nguồn hỗ truyền hình đường thủy nội truyền hình các địa trợ khác địa phương In sao tài liệu, ấn Các đối tượng phẩm, tờ rơi, áp tham gia hoạt phích tuyên truyền Ngân sách Cục Đường thủy nội động giao thông phổ biến về bảo đảm và các 38 địa VN, Các đơn vị đường thủy nội trật tự ATGT, nguồn hỗ trực thuộc Cục địa, các hộ dân ĐTNĐ để cấp phát trợ khác cư ven các sông, trực tiếp đến các đối kênh tượng tuyên truyền. Cán bộ, công Sưu tầm, củng cố tủ Ngân sách Cục Đường thủy nội chức thuộc Văn sách pháp luật tại Cơ và các 39 địa VN và các Chi phòng Cục quan Văn phòng Cục nguồn hỗ Cục thuộc Cục ĐTNĐ và các và các Chi cục. trợ khác Chi Cục Mua ấn phẩm Bộ GTVT, Báo Bạn Nhân dân tại các đường, Tạp chí Cánh xã, phường ven Ngân sách buồm để cấp phát Cục Đường thủy nội sông và các cán và các 40 trực tiếp đến các xã, địa VN bộ, công chức tại nguồn hỗ phường ven sông và các đơn vị trực trợ khác các đơn vị trực thuộc thuộc Cục Cục Tổ chức các hội nghị Cán bộ, công tuyên truyền, PBPL chức tại các cấp và ký cam kết thực chính quyền xã, Ngân sách hiện Luật Giao thông Cục Đường thủy nội phường và các và các 41 ĐTNĐ tại các xã, địa VN và các đơn vị chủ cảng, bến, nguồn hỗ phường ven sông, trực thuộc Cục chủ phương tiện trợ khác các cảng bến thủy thủy tại địa nội địa, bến khách phương ngang sông. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật Cục Đường thủy nội Ngân sách Nữ CNVC trong Giao thông ĐTNĐ địa VN, Công đoàn và các 42 ngành đường cho các nữ CNVC Cục, Công đoàn các nguồn hỗ thủy nội địa trong ngành đường đơn vị trực thuộc Cục trợ khác thủy nội địa 13
 11. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về công Các Trạm trưởng tác trật tự ATGT để Cục Đường thủy nội và các cán bộ Ngân sách tuyên truyền, PBPL địa VN, Các đơn vị tham gia công và các 43 về công tác bảo đảm quản lý đường thủy tác quản lý nguồn hỗ trật tự an toàn giao nội địa đường thủy nội trợ khác thông đường thủy địa thuộc Cục nội địa trên luồng chạy tàu, thuyền Học sinh, sinh Tổ chức hội thi tìm viên và người hiểu Luật Giao thông Cục Đường thủy nội Ngân sách học nghề tại các ĐTNĐ bằng hình địa VN và các trường và các 44 trường dạy nghề thức thi viết tại các đào tạo trực thuộc nguồn hỗ thuộc Cục trường nghề của Cục Cục trợ khác Đường thủy nội ĐTNĐ Việt Nam địa Việt Nam Tổ chức hội nghị Cảng vụ viên tuyên truyền giỏi công tác Cục Đường thủy nội Ngân sách Các Cảng vụ bảo đảm trật tự địa VN và các Cảng và các 45 viên thuộc các ATGT tại cảng, bến vụ ĐTNĐ trực thuộc nguồn hỗ Cảng vụ ĐTNĐ thủy nội địa bằng Cục trợ khác hình thức thi viết và thi vấn đáp cấp Cục Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về Cục Đường thủy nội Ngân sách Các Cảng vụ công tác bảo đảm địa VN và các Cảng và các 46 viên thuộc các trật tự ATGT tại vụ ĐTNĐ trực thuộc nguồn hỗ Cảng vụ ĐTNĐ cảng, bến thủy nội Cục trợ khác địa Các Bộ, ngành TW, các Ban Tổ chức Hội nghị ATGT các tỉnh, Ngân sách toàn quốc đánh giá Cục Đường thủy nội các Sở GTVT và và các 47 kết quả 5 năm thực địa VN và các đơn vị tổ chức, cá nhân nguồn hỗ hiện Luật Giao thông trực thuộc Cục liên quan đến trợ khác ĐTNĐ hoạt động trên đường thủy nội địa Phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ bằng Các đối tượng Ngân sách việc xây dựng, lắp Cục Đường thủy nội tham gia hoạt và các 48 đặt các Panô Phổ địa VN và các đơn vị động trên đường nguồn hỗ biến cỡ lớn tại ngã 3, trực thuộc Cục thủy nội địa trợ khác ngã 4 trên các sông, kênh 14
 12. Tổ chức các lớp tập Các cán bộ, công huấn nghiệp vụ về Cục Đường thủy nội Ngân sách chức làm công công tác phổ biến, địa VN, Các trưởng, và các 49 tác tuyên truyền giáo dục pháp luật các Chi Cục trực nguồn hỗ tại các cơ quan, giao thông đường thuộc Cục trợ khác đơn vị thuộc Cục thủy nội địa Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Các cán bộ, công Nghị định, Thông tư Cục Đường thủy nội chức liên quan Ngân sách mới ban hành, sửa địa VN, Các Chi Cục tại các đơn vị và các 50 đổi, bổ sung năm ĐTNĐ phía Bắc, phía trực thuộc Cục nguồn hỗ 2009 và 2010 liên Nam ĐTNĐ Việt trợ khác quan đến giao thông Nam đường thủy nội địa Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, Tổ chức, cá nhân Ngân sách PBGD PL các văn trong ngành và các 51 Cục Hàng hải VN bản trong lĩnh vực an Hàng hải có liên nguồn hỗ toàn giao thông hàng quan trợ khác hải Tổ chức các Hội Tổ chức, cá nhân Ngân sách nghị tuyên truyền, trong ngành và các 52 PBGD PL các văn Cục Hàng hải VN Hàng hải có liên nguồn hỗ bản về bắt giữ tàu quan trợ khác biển Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, Tổ chức, cá nhân Ngân sách PBGD PL các văn trong ngành và các 53 bản về xử phạt vi Cục Hàng hải VN Hàng hải có liên nguồn hỗ phạm hành chính quan trợ khác trong lĩnh vực hàng hải Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, Tổ chức, cá nhân Ngân sách PBGD PL các văn trong ngành và các 54 Cục Hàng hải VN bản về quy hoạch Hàng hải có liên nguồn hỗ phát triển vận tải quan trợ khác biển Việt Nam Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, Tổ chức, cá nhân Ngân sách PBGD PL các văn trong ngành và các 55 Cục Hàng hải VN bản về quy hoạch Hàng hải có liên nguồn hỗ phát triển hệ thống quan trợ khác cảng biển Việt Nam 56 Tổ chức các Hội Cục Hàng hải VN Tổ chức, cá nhân Ngân sách nghị tuyên truyền, trong ngành và các 15
 13. PBGD PL các văn Hàng hải có liên nguồn hỗ bản về quản lý hoạt quan trợ khác động cảng biển và luồng hàng hải Tổ chức Hội nghị Ngân sách tổng kết 5 năm thực Tổ chức, cá nhân và các 57 Cục Hàng hải VN hiện Bộ luật hàng hải có liên quan nguồn hỗ Việt Nam trợ khác Ngân sách Cán bộ, công Hội nghị chuyên đề Cục Hàng hải VN, Vụ và các 58 chức ngành về pháp chế hàng hải Pháp chế nguồn hỗ Hàng hải VN trợ khác Xây dựng, củng cố Cán bộ, công Ngân sách tủ sách pháp luật tại chức Văn phòng và các 59 Văn phòng cơ quan Cục Hàng hải VN Cục Hàng hải nguồn hỗ Cục Hàng hải và các VN và Cảng vụ trợ khác Cảng vụ Hàng hải Phổ biến Luật Giao Cục Đường bộ VN, thông đường bộ Ngân sách Tạp chí ĐBVN, Tạp Người dân và (bằng hình thức đưa và các 60 chí Vận tải ô tô, Báo cán bộ, công trang tin, bài trên các nguồn hỗ GTVT và các cơ quan chức liên quan phương tiện thông trợ khác Báo đài khác tin đại chúng) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ (thực hiện giai đoạn 3 QĐ 1856/QĐ-TTg ngày Cán bộ, công 27/12/2007 của Thủ Ngân sách Cục Đường bộ VN, chức tại địa tướng CP về Kế và các 61 Vụ KCHTGT và Văn phương và người hoạch lập lại trật tự nguồn hỗ phòng Bộ dân sống dọc các hành lang an toàn trợ khác quốc lộ đường bộ) bằng các hình thức phát tài liệu, tờ rơi; treo băng rôn; treo panô áp phích, tuyên truyền lưu động Tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB năm 2008 và các Ngân sách Cục Đường bộ VN, Cán bộ, công VBQPPL quy định và các 62 Các Vụ: PC, chức trong chi tiết thi hành nguồn hỗ KCHTGT, ATGT ngành Đường bộ trong lĩnh vực kết trợ khác cấu hạ tầng giao thông đường bộ 16
 14. (bằng hình thức tổ chức hội nghị biên soạn, in và phát tài liệu) Tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB Lãnh đạo, Thanh năm 2008 và các tra, Cán bộ, công VBQPPL quy định Ngân sách chức thuộc các chi tiết thi hành Cục Đường bộ VN, và các 63 Sở GTVT và trong lĩnh vực vận Các Vụ: PC, VT. nguồn hỗ quản lý về vận tải đường bộ (bằng trợ khác tải trong ngành hình thức tổ chức hội Đường bộ nghị, biên soạn, in và phát tài liệu) Tuyên truyền, phổ biến quy định về xử phạt hành chính Cán bộ, công Ngân sách Cục Đường bộ VN, trong lĩnh vực chức trong và các 64 Các Vụ: ATGT và GTĐB (bằng hình ngành Đường bộ nguồn hỗ Thanh tra Bộ thức tổ chức hội và người dân trợ khác nghị, biên soạn, in và phát tài liệu) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ giáo trình đào tạo lái Cục Đường bộ VN, Ngân sách xe cơ giới đường bộ Giáo viên, học Vụ TCCB, các Sở và các 65 môn Luật GTĐB và viên tại các cơ GTVT, các cơ sở đào nguồn hỗ môn Đạo đức người sở đào tạo tạo trợ khác lái xe (bằng hình thức tổ chức hội nghị và giảng dạy) Đề án 791 về tuyên truyền nâng cao đạo đức, trách nhiệm Các lái xe, nhân nghề nghiệp của lái Cục Đường bộ VN, viên phục vụ Ngân sách xe ô tô (bằng hình Cục C26, Vụ TCCB, trên xe, các cán và các 66 thức phát tài liệu Vụ VT, các cơ quan bộ quản lý vận nguồn hỗ tuyên truyền và đưa Báo, đài tải tại doanh trợ khác tin bài trên các nghiệp phương tiện thông tin đại chúng) Phổ biến pháp luật Cán bộ, công liên quan đến hoạt Ngân sách Cục Đường bộ VN, chức, người lao động của đơn vị và các 67 Công đoàn Cục động tại các đơn quản lý đường bộ nguồn hỗ ĐBVN vị quản lý đường (bằng hình thức tổ trợ khác bộ chức Cuộc thi “Hạt 17
 15. QLĐB kiểu mẫu - Cục ĐBVN năm 2010”). Phổ biến pháp luật giao thông đường bộ Cán bộ, công Cục Đường bộ VN, Ngân sách và nếp sống văn hóa chức, người lao Công đoàn, Cục và các 68 trong giao thông động nữ tại các ĐBVN và Công đoàn nguồn hỗ (bằng hình thức tổ đơn vị trong các đơn vị trực thuộc trợ khác chức các hội nghị ngành Đường bộ phổ biến) Xây dựng, củng cố Cán bộ, công Ngân sách tủ sách pháp luật tại chức, viên chức và các 69 Cục Hàng không VN Văn phòng Cục trong Văn phòng nguồn hỗ HKVN Cục trợ khác Phổ biến nghiệp vụ phổ biến, giáo dục Cán bộ, công pháp luật (bằng hình chức tham gia Ngân sách thức xây dựng Sổ tay công tác phổ và các 70 công tác nghiệp vụ Cục Hàng không VN biến, giáo dục nguồn hỗ phổ biến pháp luật pháp luật hàng trợ khác hàng không và phát không cho đối tượng liên quan) Phổ biến pháp luật hàng không (bằng hình thức tập hợp, xây dựng Sổ tay hệ thống hóa các văn bản pháp luật hàng Ngân sách Cán bộ, công không (quốc gia và và các 71 Cục Hàng không VN chức thuộc Cục quốc tế); in Sổ tay hệ nguồn hỗ HKVN. thống hóa các văn trợ khác bản pháp luật hàng không (quốc gia và quốc tế) và phát cho các đối tượng liên quan). Phổ biến về các quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong Cán bộ, công Ngân sách lĩnh vực hàng không chức có liên và các 72 Cục Hàng không VN dân dụng (những nội quan thuộc nguồn hỗ dung mới so với ngành HKVN trợ khác Nghị định 91/2007/NĐ-CP) bằng hình thức phổ 18
 16. biến trực tiếp. Phổ biến Thông tư của Bộ trưởng Bộ Cán bộ, công Ngân sách GTVT về Quy chế chức có liên và các 73 Cục Hàng không VN khai thác CHK, SB quan thuộc nguồn hỗ (bằng hình thức phổ ngành HKVN trợ khác biến trực tiếp). Phổ biến quy định Cán bộ, công Ngân sách của pháp luật về chức có liên và các 74 phòng cháy, chữa Cục Hàng không VN quan thuộc nguồn hỗ cháy (bằng hình thức ngành HKVN trợ khác phổ biến trực tiếp). Phổ biến Nghị định Ngân sách về an ninh hàng Cán bộ, nhân và các 75 không dân dụng Cục Hàng không VN viên an ninh nguồn hỗ (bằng hình thức tổ hàng không trợ khác chức lớp học) Phổ biến Chỉ thị số 902/CT-TTg của Thủ tướng CP về Cán bộ, nhân tăng cường quản lý viên an ninh Ngân sách vũ khí, vật liệu nổ, hàng không và và các 76 công cụ hỗ trợ; phổ Cục Hàng không VN bảo vệ cơ quan, nguồn hỗ biến quy định quản doanh nghiệp trợ khác lý, sử dụng vũ khí, hoạt động tại sân công cụ hỗ trợ bằng bay hình thức tổ chức lớp học. Phổ biến Thông tư 14/2009/TT-BGTVT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT Cán bộ, nhân Ngân sách quy định về báo cáo viên công tác tại và các 77 hoạt động và số liệu Cục Hàng không VN Cảng vụ hàng nguồn hỗ thống kê trong ngành không. trợ khác KHDDVN (bằng hình thức thuyết trình, hướng dẫn trực tiếp) Phổ biến Thông tư 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Cán bộ, nhân Ngân sách Bộ trưởng Bộ GTVT Cục Hàng không VN viên công tác tại và các 78 quy định về vận các hãng hàng nguồn hỗ chuyển hàng không không trợ khác và hoạt động hàng không chung (bằng 19
 17. hình thức thuyết trình, hướng dẫn trực tiếp). Phổ biến Sổ tay hướng dẫn giám sát Cán bộ, nhân Ngân sách vận chuyển hàng viên công tác tại và các 79 Cục Hàng không VN không (bằng hình Cảng vụ hàng nguồn hỗ thức thuyết trình và không trợ khác hội thảo) Phổ biến TCCS 01:2008/CHK “Tiêu chuẩn an toàn kỹ Cán bộ, nhân Ngân sách thuật các phương viên công tác và các 80 Cục Hàng không VN tiện hoạt động trên khai thác khu nguồn hỗ khu bay” (bằng hình bay trợ khác thức hội nghị tập huấn và hội thảo). Phổ biến, hướng dẫn Cán bộ, nhân công tác xây dựng viên công tác tại Ngân sách Tiêu chuẩn, quy Cảng vụ hàng và các 81 chuẩn kỹ thuật (bằng Cục Hàng không VN không và các nguồn hỗ hình thức hội nghị Tcty Cảng hàng trợ khác tập huấn và hội không sân bay. thảo). Phổ biến Thông tư 28/2009/TT-BGTVT ngày 10/11/2009 Bộ Cán bộ, nhân Ngân sách trưởng Bộ GTVT viên làm công và các 82 quy định về Phương Cục Hàng không VN tác xây dựng nguồn hỗ thức bay hàng không phương thức bay trợ khác dân dụng (bằng hình HKDD thức hội nghị tập huấn và hội thảo). Phổ biến Thông tư 19/2009/TT-BGTVT ngày 08/9/2009 Bộ Cán bộ, nhân Ngân sách trưởng Bộ GTVT viên khí tượng và các 83 quy định về Khí Cục Hàng không VN tại các TCT nguồn hỗ tượng hàng không CHK, các trợ khác dân dụng (bằng hình CVHK thức hội nghị tập huấn và hội thảo). Phổ biến Nghị định Cán bộ nhân Ngân sách 20/2009/NĐ-CP viên công tác tại và các 84 ngày 23/02/2009 của Cục Hàng không VN Cảng vụ hàng nguồn hỗ Chính phủ về quản không và các trợ khác lý độ cao chướng Tcty Cảng hàng 20
 18. ngại vật hàng không không sân bay và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (bằng hình thức hội nghị tập huấn và hội thảo). Người khai thác Phổ biến Quy chế an Ngân sách tàu bay, tổ chức toàn khai thác bay và các 85 Cục Hàng không VN bảo dưỡng tàu (bằng hình thức hội nguồn hỗ bay, tổ chức nghị tập huấn). trợ khác huấn luyện Phổ biến, hướng dẫn Người khai thác Ngân sách thực hiện bộ Quy tàu bay, tổ chức và các 86 chế hàng không Cục Hàng không VN bảo dưỡng tàu nguồn hỗ (bằng hình thức hội bay, tổ chức trợ khác nghị tập huấn) huấn luyện Cán bộ, nhân Phổ biến, hướng dẫn viên công tác tại Ngân sách Quy trình phê chuẩn, Cảng vụ hàng và các 87 kiểm tra (bằng hình Cục Hàng không VN không và các nguồn hỗ thức hội nghị tập Tcty Cảng hàng trợ khác huấn) không sân bay Phổ biến các hướng Cán bộ, nhân dẫn sổ tay thực hiện viên công tác tại Ngân sách giám sát an toàn khai Cảng vụ hàng và các 88 Cục Hàng không VN thác, bảo dưỡng tàu không và các nguồn hỗ bay (bằng hình thức Tcty Cảng hàng trợ khác hội nghị tập huấn) không sân bay Phổ biến, hướng dẫn Người khai thác Ngân sách công tác thanh tra tàu bay và các 89 tàu bay tại sân bay Cục Hàng không VN CVHKMB, nguồn hỗ (bằng hình thức hội CVKHMN trợ khác nghị tập huấn) Phổ biến, hướng dẫn công tác kiểm tra tàu Ngân sách bay và điều tra tai Người khai thác và các 90 nạn, sự cố tàu bay tại Cục Hàng không VN tàu bay, nguồn hỗ sân bay (bằng hình CVHKMT trợ khác thức hội nghị tập huấn) Phổ biến “Tiêu Cán bộ, nhân Ngân sách chuẩn giám sát khai viên công tác tại và các 91 thác và đủ điều kiện Cục Hàng không VN Cảng vụ hàng nguồn hỗ bay đối với tàu bay không và các trợ khác của người khai thác Tcty Cảng hàng 21
 19. nước ngoài” (bằng không sân bay hình thức hội nghị tập huấn) Cán bộ, nhân Phổ biến Thông tư viên công tác tại Ngân sách của Bộ trưởng Bộ Cảng vụ hàng và các 92 GTVT về chuyên cơ Cục Hàng không VN không và các nguồn hỗ (bằng hình thức hội Tcty Cảng hàng trợ khác nghị tập huấn) không sân bay Phổ biến, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn trên tàu bay cho Ngân sách Người dân và hành khách đi tàu và các 93 Cục Hàng không VN hành khách đi bay (bằng hình thức nguồn hỗ máy bay tuyên truyền trên các trợ khác phương tiện thông tin đại chúng) Phổ biến, tuyên Người khai thác truyền về công tác Ngân sách tàu bay, tổ chức báo cáo sự cố và hệ và các 94 Cục Hàng không VN bảo dưỡng tàu thống quản lý an nguồn hỗ bay, tổ chức toàn (bằng hình thức trợ khác huấn luyện hội nghị tập huấn)… Phổ biến pháp luật Toàn thể về Giao thông đường CBCNV khối Ngân sách bộ và các văn bản VPC và Lãnh và các 95 hướng dẫn thi hành Cục Đăng kiểm VN đạo các đơn vị nguồn hỗ (bằng hình thức tổ đăng kiểm và trợ khác chức hội nghị Phổ các cán bộ có biến) liên quan Củng cố, bổ sung tủ Cán bộ, công Ngân sách sách pháp luật tại trụ chức Cơ quan và các 96 Cục Đăng kiểm VN sở Cục Đăng kiểm Cục Đăng kiểm nguồn hỗ Việt Nam VN trợ khác Tập huấn nội dung các Thông tư về xe ô Các đăng kiểm Ngân sách tô nhập khẩu và xe viên, cán bộ và các 97 sản xuất lắp ráp Cục Đăng kiểm VN quản lý tại một nguồn hỗ trong nước (bằng số doanh nghiệp trợ khác hình thức tổ chức hội liên quan nghị tuyên truyền) Tuyên truyền phổ Các đăng kiểm Ngân sách biến về công tác viên, cán bộ và các 98 kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN nghiệp vụ có liên nguồn hỗ (bằng hình thức tổ quan trong trợ khác chức hội nghị Phổ ngành Đăng 22
 20. biến) kiểm Các đăng kiểm Phổ biến pháp luật viên, cán bộ Ngân sách an toàn giao thông quản lý tại một và các 99 đường sắt (bằng hình Cục Đăng kiểm VN số doanh nghiệp nguồn hỗ thức tổ chức hội nghị kinh doanh trợ khác Phổ biến) đường sắt liên quan Các đăng kiểm Phổ biến pháp luật viên, cán bộ về an toàn giao quản lý tại một Ngân sách thông đường thủy số doanh nghiệp và các 100 Cục Đăng kiểm VN nội địa (bằng hình liên quan, chủ nguồn hỗ thức tổ chức hội nghị phương tiện và trợ khác Phổ biến) người dân tham gia giao thông. Tổ chức Hội nghị Các đơn vị đăng Ngân sách công bố các bổ sung kiểm tàu biển, và các 101 Cục Đăng kiểm VN sửa đổi bộ Quy các đăng kiểm nguồn hỗ phạm về tàu biển viên, chủ tàu. trợ khác Các đơn vị đăng kiểm tàu biển, Tổ chức tập huấn các các đăng kiểm Ngân sách Thông tư mới về viên, các cơ sở và các 102 Cục Đăng kiểm VN kiểm tra các sản chế tạo sản phẩm nguồn hỗ phẩm công nghiệp công nghiệp trợ khác dùng trong GTVT chủ tàu. Tuyên truyền, phổ Các cán bộ chủ biến các văn bản quy chốt của các đơn phạm pháp luật về vị thuộc Tổng Ngân sách đường sắt với hình Công ty Đường Cục Đường sắt VN, và các 103 thức là tổ chức Hội sắt Việt Nam và Tổng công ty ĐSVN nguồn hỗ nghị, hội thảo, tập các đơn vị có trợ khác huấn bồi dưỡng kiến hoạt động kinh thức pháp luật về doanh vận tải đường sắt. đường sắt Tổ chức tuyên truyền Cục Đường sắt VN, Ngân sách phổ biến giáo dục Nhân dân sống Chính quyền địa và các 104 pháp luật tại các xã, dọc hai bên phương có đường sắt nguồn hỗ phường có đường sắt đường sắt đi qua trợ khác đi qua Tổ chức hội nghị Cục Đường sắt VN, Đối tượng là các Ngân sách tuyên truyền phổ Các trường học ở địa em học sinh từ và các 105 biến pháp luật tại phương có đường sắt tiểu học đến nguồn hỗ một số các trường đi qua THCS trợ khác 23
Đồng bộ tài khoản