Quyết định Số: 576/QĐ-BGTVT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
101
lượt xem
9
download

Quyết định Số: 576/QĐ-BGTVT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 576/QĐ-BGTVT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 576/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012; Căn cứ yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải năm 2010; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH:
 2. Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - UBATGT quốc gia; - Các Thứ trưởng; Hồ Nghĩa Dũng - Hội đồng PHPBGDPL các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Đảng ủy CQ Bộ GTVT; - Công đoàn ngành GTVT VN; - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT; - Lưu: VT, PC(08). KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 3. (Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ Thực hiện theo quy định tại Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ- BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT. II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT căn cứ Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch chi tiết (tiến độ thực hiện, kinh phí thực hiện cho từng hạng mục công việc) trình Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính) trước khi triển khai thực hiện. 2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không được giao nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT, căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT và chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình. 3. Các Tập đoàn, Tổng Công ty 91 hoạt động trong lĩnh vực GTVT căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 - 2012 do Bộ trưởng Bộ
 4. GTVT ban hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của cơ quan, đơn vị mình. 4. Các Sở GTVT căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 - 2012 do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của cơ quan đơn vị mình. 5. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ trên cơ sở kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và nguồn kinh phí được duyệt của Bộ để thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT. 6. Các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 2034/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2009, Quyết định số 3120/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2009 và Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT được ban hành kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2009, phối hợp với Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tổng công ty 91, các Sở GTVT để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Thực hiện theo quy định tại Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ- BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT. IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
 5. 1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, tổng Công ty 91 thực hiện báo cáo kết quả đầy đủ, đúng thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/6/2010 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 25/12/2010 (đối với báo cáo cả năm). Các Sở GTVT báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cả năm gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/12/2010. 2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện Kế hoạch. PHỤ LỤC I PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Dự kiến Cơ quan chủ trì Đối tượng STT Nội dung nguồn kinh Cơ quan phối hợp PBGDPL phí Thực hiện tuyên Các đối tượng Thực hiện Vụ Pháp chế và Các truyền, phổ biến, quy định tại Đề theo Quyết Cục: Đường bộ VN, giáo dục pháp luật án “Phổ biến, định số Đường sắt VN, 1 giai đoạn 2 (năm giáo dục pháp 3764/QĐ- Đường thủy nội địa 2010) theo Đề án luật trong ngành BGTVT VN, Hàng không VN, “Phổ biến, giáo dục GTVT nhằm bảo ngày Hàng hải VN. pháp luật trong đảm trật tự 16/12/2008
 6. ngành GTVT nhằm ATGT, giai đoạn của Bộ bảo đảm trật tự 2008 - 2010” đã trưởng Bộ ATGT giai đoạn được phê duyệt GTVT 2008 - 2010” đã theo Quyết định được phê duyệt theo số 3764/QĐ- Quyết định số BGTVT ngày 3764/QĐ-BGTVT 16/12/2008 của ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Bộ trưởng Bộ GTVT) GTVT) Phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng Các cơ quan Ngân sách dẫn (bằng hình thức Vụ Pháp chế, VP Bộ, TW, địa phương, và các 2 biên soạn, phát hành Cục Đường bộ VN các cơ quan đơn nguồn hỗ Tập 2 cuốn sách: vị ngành GTVT trợ khác “Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn”). Tuyên truyền về pháp luật đường sắt Các cơ quan (bằng hình thức biên Vụ Pháp chế, VP Bộ, Ngân sách TW, địa phương, dịch, biên soạn, phát Cục Đường sắt VN, và các 3 các cơ quan đơn hành Tập 2 cuốn Tổng công ty Đường nguồn hỗ vị ngành Đường sách “Các Hiệp định sắt VN trợ khác sắt Việt Nam liên vận đường sắt quốc tế”).
 7. Phổ biến về pháp luật Hàng không dân dụng (bằng hình thức biên dịch, biên soạn, Các cơ quan Ngân sách phát hành 02 tập TW, địa phương, Vụ Pháp chế, VP Bộ, và các 4 sách: “Các điều ước các cơ quan đơn Cục Hàng không VN nguồn hỗ quốc tế về hàng vị ngành Hàng trợ khác không dân dụng giữa không Việt Nam Việt Nam và các nước” đa phương và song phương). Biên soạn, in, sao sách, tài liệu, ấn Tổ chức, cá nhân phẩm tờ rơi, áp liên quan đến phích phục vụ tuyên hoạt động Ngân sách truyền, phổ biến, Vụ Pháp chế, Các GTVT; các cán và các 5 giáo dục pháp luật Cục, Vụ thuộc Bộ bộ làm công tác nguồn hỗ GTVT và nâng cao tuyên truyền, trợ khác nghiệp vụ tuyên PBGD PL trong truyền, phổ biến giáo ngành GTVT dục pháp luật Phổ biến các quy định về bảo đảm trật Ngân sách tự an toàn giao thông Vụ Pháp chế, Các và các 6 trên 5 lĩnh vực Người dân Cục, Vụ thuộc Bộ nguồn hỗ đường bộ, đường sắt, trợ khác đường thủy nội địa, hàng không, hàng
 8. hải (bằng hình thức trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam) Hội nghị phổ biến 1 số văn bản có liên Cán bộ, công Ngân sách quan về cải cách thủ Vụ Pháp chế, Văn chức, viên chức và các 7 tục hành chính, về phòng Bộ thuộc Văn phòng nguồn hỗ bồi thường nhà nước Bộ trợ khác .v.v.. Mở chuyên mục “Các điều ước quốc Vụ Pháp chế, Các Các đối tượng Ngân sách tế về giao thông vận Cục, Vụ HTQT, khai thác, sử và các 8 tải” trên Trang thông Trung tâm Công nghệ dụng trang Web nguồn hỗ tin điện tử của Bộ thông tin của Bộ GTVT trợ khác GTVT Ngân sách Củng cố tủ sách Cán bộ, công Vụ Pháp chế, VP Bộ, và các 9 pháp luật của Vụ chức Vụ Pháp Vụ Tài chính nguồn hỗ Pháp chế chế trợ khác Xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền, Trung tâm Công nghệ Các đối tượng Ngân sách phổ biến, giáo dục thông tin (Bộ GTVT), khai thác, sử và các 10 pháp luật chuyên Vụ Pháp chế và các dụng trang Web nguồn hỗ ngành GTVT” trên Cục, Vụ liên quan của Bộ GTVT trợ khác trang Web của Bộ GTVT
 9. Xây dựng chuyên Trung tâm Công nghệ Các đối tượng Ngân sách mục “Hỏi đáp pháp thông tin (Bộ GTVT), khai thác, sử và các 11 luật”, “Thông tin Vụ Pháp chế và các dụng trang Web nguồn hỗ pháp luật” trên trang Cục, Vụ liên quan của Bộ GTVT trợ khác Web của Bộ GTVT Phổ biến các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật đã xuất bản Trung tâm Công nghệ Các đối tượng Ngân sách (gồm các Luật mới thông tin (Bộ GTVT), khai thác, sử và các 12 được ban hành, sách, Vụ Pháp chế và các dụng trang Web nguồn hỗ đặc san, tờ gấp, tờ Cục, Vụ liên quan của Bộ GTVT trợ khác rơi, băng casset, đĩa CD, DVD v.v…) Phổ biến Quy chế bảo vệ môi trường Các Cục, Ban trong hoạt động đầu QLDA, các Ngân sách tư xây dựng kết cấu Vụ Môi trường, VP doanh nghiệp và các 13 hạ tầng giao thông Bộ, Hội Môi trường xây dựng CTGT nguồn hỗ (bằng hình thức tổ GTVT trực thuộc Bộ trợ khác chức hội nghị và in, GTVT phát hành Sổ tay hướng dẫn) Phổ biến Luật sử Các Cục, Ban Ngân sách dụng năng lượng tiết Vụ Môi trường, VP QLDA, các và các 14 kiệm và hiệu quả Bộ, Hội Môi trường doanh nghiệp nguồn hỗ (khi được Quốc hội GTVT trực thuộc Bộ trợ khác thông qua, dự kiến GTVT
 10. vào tháng 06/2010) bằng hình thức tổ chức Hội nghị. Phổ biến các quy định về hoạt động Các Sở GTVT, Ngân sách của xe buýt (bằng Vụ Vận tải, Cục các doanh và các 15 hình thức tổ chức hội Đường bộ VN nghiệp vận tải xe nguồn hỗ nghị hoặc in, phát buýt trợ khác hành tài liệu tuyên truyền) Phổ biến các quy định liên quan đến Ngân sách Hợp tác xã vận tải Các doanh Vụ Vận tải, Cục và các 16 (bằng hình thức nghiệp HTX Đường bộ VN nguồn hỗ tuyên truyền trên Đài GTVT trợ khác truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam) Phổ biến pháp luật về phòng chống lụt, bão ứng phó sự cố Các doanh Ngân sách thiên tai và cứu nạn Vụ ATGT, Cục nghiệp trực và các 17 trong ngành Đường Đường sắt VN thuộc Tổng công nguồn hỗ sắt (bằng hình thức ty ĐSVN trợ khác biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến ATGT Vụ ATGT, Cục Các đơn vị trong Ngân sách 18 đường thủy nội địa Đường thủy nội địa ngành ĐTNĐ và các
 11. cho học sinh đi học VN nguồn hỗ bằng đò (bằng hình trợ khác thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến các Quy định về tìm kiếm cứu Ngân sách nạn hàng hải (bằng Vụ ATGT, Cục Hàng Các đơn vị trong và các 19 hình thức biên soạn, hải VN ngành Hàng hải nguồn hỗ in tài liệu, cấp phát trợ khác tài liệu) Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong Ngân sách Các đơn vị trong lĩnh vực hàng không Vụ ATGT, Cục Hàng và các 20 ngành Hàng dân dụng (bằng hình không VN nguồn hỗ không thức biên soạn, in tài trợ khác liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến Nghị định quy định về xử phạt Ngân sách vi phạm hành chính Vụ ATGT, Cục Các đơn vị trong và các 21 trong lĩnh vực đường Đường bộ VN ngành GTVT nguồn hỗ bộ (bằng hình thức trợ khác biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) 22 Phổ biến Nghị định Vụ ATGT, Cục Các đơn vị trong Ngân sách
 12. xử phạt vi phạm Đường thủy nội địa ngành ĐTNĐ và các hành chính trong VN nguồn hỗ lĩnh vực giao thông trợ khác đường thủy nội địa (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm Ngân sách hành chính trong Vụ ATGT, Cục Hàng Các đơn vị trong và các 23 lĩnh vực hàng hải hải VN ngành Hàng hải nguồn hỗ (bằng hình thức biên trợ khác soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Xây dựng cuốn cẩm nang và in tài liệu về phòng chống tai nạn Ngân sách đường bộ cho trẻ em Học sinh tại 1 số và các 24 Vụ ATGT khi đi đến trường địa phương nguồn hỗ (bằng hình thức biên trợ khác soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Xây dựng video clip, Ngân sách phóng sự tuyên Người tham gia và các 25 truyền pháp luật về Vụ ATGT giao thông nguồn hỗ bảo đảm trật tự an trợ khác toàn giao thông
 13. đường bộ, sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Phổ biến các quy định về bảo đảm ATGT khi thi công Ngân sách Vụ ATGT, Cục Các ban QLDA các công trình trên và các 26 Đường bộ VN, Cục và tổ chức, cá đường bộ đang khai nguồn hỗ QL XD và CLCTGT nhân liên quan thác (bằng hình thức trợ khác biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu) Tuyên truyền Nghị định quy định về xử Cán bộ lãnh đạo Ngân sách phạt vi phạm hành Thanh tra Bộ, Vụ Thanh tra Sở và các 27 chính trong lĩnh vực ATGT GTVT, Thanh nguồn hỗ đường bộ (bằng hình tra Cục ĐBVN trợ khác thức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ) Tuyên truyền Thông tư quy định về nhiệm Lực lượng thanh Ngân sách vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ, Vụ tra đường bộ và các 28 Thanh tra đường bộ ATGT trong ngành nguồn hỗ (bằng hình thức tổ GTVT trợ khác chức hội nghị tập
 14. huấn nghiệp vụ) Tuyên truyền Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành Lực lượng thanh Ngân sách chính trong lĩnh vực Thanh tra Bộ, Vụ tra đường thủy và các 29 đường thủy nội địa ATGT nội địa và người nguồn hỗ (bằng hình thức tổ dân trợ khác chức hội nghị kết hợp với viết bài trên báo, tạp chí) Tuyên truyền pháp luật về GTVT và Ngân sách Người dân và pháp luật về thanh và các 30 Thanh tra Bộ cán bộ, công tra (bằng hình thức nguồn hỗ chức liên quan đăng tải trên Website trợ khác Thanh tra GTVT) Tuyên truyền pháp luật về thanh tra và Ngân sách pháp luật về chuyên Các đối tượng Thanh tra Bộ, Các Vụ và các 31 ngành (bằng hình thanh tra, kiểm liên quan nguồn hỗ thức trực tiếp qua tra trợ khác các cuộc thanh tra, kiểm tra) Phổ biến các quy Ngân sách Vụ HTQT, Vụ Pháp Các doanh định liên quan đến và các 32 chế, Vụ Vận tải, Cục nghiệp vận tải việc triển khai Hiệp nguồn hỗ Đường bộ VN đường bộ định Tạo thuận lợi trợ khác
 15. cho người và hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam và các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (bằng việc tổ chức hội nghị Phổ biến tại Hà Nội và TP.HCM) Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi giữa học sinh, sinh viên trong Học sinh, sinh Ngân sách từng trường thuộc Vụ TCCB, các trường viên các trường và các 33 Bộ tìm hiểu Luật thuộc Bộ thuộc Bộ, thuộc nguồn hỗ Giao thông đường bộ Cục trợ khác và các Luật chuyên ngành GTVT. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông Ngân sách đường bộ, Luật Công đoàn CQ Bộ, Các cán bộ, đoàn và các 34 Đường sắt (bằng Các Công đoàn cơ sở viên Công đoàn nguồn hỗ hình thức tổ chức hội trực thuộc cơ sở trực thuộc trợ khác thi sân khấu hóa và hội thi lái xe an toàn) Tổ chức tuyên truyền Ngân sách Công đoàn CQ Bộ, Các cán bộ, đoàn phổ biến pháp luật và các 35 Các Công đoàn cơ sở viên Công đoàn về bảo đảm trật tự an nguồn hỗ trực thuộc cơ sở trực thuộc toàn giao thông trợ khác
 16. (bằng hình thức in, sao tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, áp phích tuyên truyền, sổ tay ATGT) Phổ biến các quy định liên quan đến Hiệp định vận tải Cục Đường thủy nội Các doanh Ngân sách đường thủy Việt địa VN, Vụ HTQT, nghiệp vận tải và các 36 Nam - Campuchia Vụ Pháp chế, Vụ Vận đường thủy phía nguồn hỗ (bằng việc tổ chức tải Nam trợ khác hội nghị Phổ biến tại TP. HCM) Xây dựng phóng sự Các đối tượng tuyên truyền, phổ Ngân sách Cục Đường thủy nội tham gia hoạt biến Luật Giao thông và các 37 địa VN, Các cơ quan động giao thông ĐTNĐ trên Đài nguồn hỗ truyền hình đường thủy nội truyền hình các địa trợ khác địa phương In sao tài liệu, ấn Các đối tượng phẩm, tờ rơi, áp tham gia hoạt phích tuyên truyền Ngân sách Cục Đường thủy nội động giao thông phổ biến về bảo đảm và các 38 địa VN, Các đơn vị đường thủy nội trật tự ATGT, nguồn hỗ trực thuộc Cục địa, các hộ dân ĐTNĐ để cấp phát trợ khác cư ven các sông, trực tiếp đến các đối kênh tượng tuyên truyền.
 17. Cán bộ, công Sưu tầm, củng cố tủ Ngân sách Cục Đường thủy nội chức thuộc Văn sách pháp luật tại Cơ và các 39 địa VN và các Chi phòng Cục quan Văn phòng Cục nguồn hỗ Cục thuộc Cục ĐTNĐ và các và các Chi cục. trợ khác Chi Cục Mua ấn phẩm Bộ GTVT, Báo Bạn Nhân dân tại các đường, Tạp chí Cánh xã, phường ven Ngân sách buồm để cấp phát Cục Đường thủy nội sông và các cán và các 40 trực tiếp đến các xã, địa VN bộ, công chức tại nguồn hỗ phường ven sông và các đơn vị trực trợ khác các đơn vị trực thuộc thuộc Cục Cục Tổ chức các hội nghị Cán bộ, công tuyên truyền, PBPL chức tại các cấp và ký cam kết thực chính quyền xã, Ngân sách hiện Luật Giao thông Cục Đường thủy nội phường và các và các 41 ĐTNĐ tại các xã, địa VN và các đơn vị chủ cảng, bến, nguồn hỗ phường ven sông, trực thuộc Cục chủ phương tiện trợ khác các cảng bến thủy thủy tại địa nội địa, bến khách phương ngang sông. Tổ chức các hội nghị Cục Đường thủy nội Ngân sách tuyên truyền Luật Nữ CNVC trong địa VN, Công đoàn và các 42 Giao thông ĐTNĐ ngành đường Cục, Công đoàn các nguồn hỗ cho các nữ CNVC thủy nội địa đơn vị trực thuộc Cục trợ khác trong ngành đường
 18. thủy nội địa Tổ chức các hội nghị chuyên đề về công Các Trạm trưởng tác trật tự ATGT để Cục Đường thủy nội và các cán bộ Ngân sách tuyên truyền, PBPL địa VN, Các đơn vị tham gia công và các 43 về công tác bảo đảm quản lý đường thủy tác quản lý nguồn hỗ trật tự an toàn giao nội địa đường thủy nội trợ khác thông đường thủy địa thuộc Cục nội địa trên luồng chạy tàu, thuyền Học sinh, sinh Tổ chức hội thi tìm viên và người hiểu Luật Giao thông Cục Đường thủy nội Ngân sách học nghề tại các ĐTNĐ bằng hình địa VN và các trường và các 44 trường dạy nghề thức thi viết tại các đào tạo trực thuộc nguồn hỗ thuộc Cục trường nghề của Cục Cục trợ khác Đường thủy nội ĐTNĐ Việt Nam địa Việt Nam Tổ chức hội nghị Cảng vụ viên tuyên truyền giỏi công tác Cục Đường thủy nội Ngân sách Các Cảng vụ bảo đảm trật tự địa VN và các Cảng và các 45 viên thuộc các ATGT tại cảng, bến vụ ĐTNĐ trực thuộc nguồn hỗ Cảng vụ ĐTNĐ thủy nội địa bằng Cục trợ khác hình thức thi viết và thi vấn đáp cấp Cục Tổ chức các lớp tập Cục Đường thủy nội Các Cảng vụ Ngân sách 46 huấn nghiệp vụ về địa VN và các Cảng viên thuộc các và các
 19. công tác bảo đảm vụ ĐTNĐ trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ nguồn hỗ trật tự ATGT tại Cục trợ khác cảng, bến thủy nội địa Các Bộ, ngành TW, các Ban Tổ chức Hội nghị ATGT các tỉnh, Ngân sách toàn quốc đánh giá Cục Đường thủy nội các Sở GTVT và và các 47 kết quả 5 năm thực địa VN và các đơn vị tổ chức, cá nhân nguồn hỗ hiện Luật Giao thông trực thuộc Cục liên quan đến trợ khác ĐTNĐ hoạt động trên đường thủy nội địa Phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ bằng Các đối tượng Ngân sách việc xây dựng, lắp Cục Đường thủy nội tham gia hoạt và các 48 đặt các Panô Phổ địa VN và các đơn vị động trên đường nguồn hỗ biến cỡ lớn tại ngã 3, trực thuộc Cục thủy nội địa trợ khác ngã 4 trên các sông, kênh Tổ chức các lớp tập Các cán bộ, công huấn nghiệp vụ về Cục Đường thủy nội Ngân sách chức làm công công tác phổ biến, địa VN, Các trưởng, và các 49 tác tuyên truyền giáo dục pháp luật các Chi Cục trực nguồn hỗ tại các cơ quan, giao thông đường thuộc Cục trợ khác đơn vị thuộc Cục thủy nội địa 50 Tổ chức tuyên Cục Đường thủy nội Các cán bộ, công Ngân sách
 20. truyền, phổ biến các địa VN, Các Chi Cục chức liên quan và các Nghị định, Thông tư ĐTNĐ phía Bắc, phía tại các đơn vị nguồn hỗ mới ban hành, sửa Nam trực thuộc Cục trợ khác đổi, bổ sung năm ĐTNĐ Việt 2009 và 2010 liên Nam quan đến giao thông đường thủy nội địa Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, Tổ chức, cá nhân Ngân sách PBGD PL các văn trong ngành và các 51 Cục Hàng hải VN bản trong lĩnh vực an Hàng hải có liên nguồn hỗ toàn giao thông hàng quan trợ khác hải Tổ chức các Hội Tổ chức, cá nhân Ngân sách nghị tuyên truyền, trong ngành và các 52 PBGD PL các văn Cục Hàng hải VN Hàng hải có liên nguồn hỗ bản về bắt giữ tàu quan trợ khác biển Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, Tổ chức, cá nhân Ngân sách PBGD PL các văn trong ngành và các 53 bản về xử phạt vi Cục Hàng hải VN Hàng hải có liên nguồn hỗ phạm hành chính quan trợ khác trong lĩnh vực hàng hải Tổ chức các Hội Tổ chức, cá nhân Ngân sách 54 Cục Hàng hải VN nghị tuyên truyền, trong ngành và các
Đồng bộ tài khoản