Quyết định Số: 579/QĐ-TTg

Chia sẻ: cucaibanhchung

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 579/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH BẮC KẠN, THÁI BÌNH, THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nội dung Text: Quyết định Số: 579/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
PHỦ NAM
------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 579/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH BẮC KẠN, THÁI BÌNH,
THANH HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản số 849/UBND-TH2
ngày 08 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 40/TTr-
UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010, số 838/UBND-VX ngày 27 tháng 4 năm 2010,
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 1907/UBND-VX ngày 20 tháng 4
năm 2010, ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại các văn bản số
1214/LĐTBXH-BTXH ngày 16 tháng 4 năm 2010, số 1278/LĐTBXH-BTXH ngày
22 tháng 4 năm 2010, Bộ Tài chính tại các văn bản số 4834/BTC-NSNN ngày 19
tháng 4 năm 2010, số 5234./BTC-NSNN ngày 26 tháng 4 năm 2010, số 4234/BTC-
TCDT ngày 07 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất 4.768 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói
cho nhân dân các tỉnh Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa cụ thể:

- Tỉnh Bắc Kạn: 600 tấn gạo.

- Tỉnh Thái Bình: 991 tấn gạo.

- Tỉnh Thanh Hóa: 3.177 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa tiếp nhận số gạo nêu
trên quản lý, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
1
Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế
hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh
Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh
Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Nguyễn Sinh Hùng
các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3)
2

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản