Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN về việc ban hành quy định thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2000/Q -BNN Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 58/2000/Q -BNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH THI NÂNG NG CH CÔNG CH C NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01-11-1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh 95/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c; Căn c Quy t nh 150/1999/Q -TCCP ngày 12/02/1999 c a B trư ng - Trư ng ban T ch c cán b Chính ph v vi c ban hành Quy ch thi nâng ng ch công ch c; Theo tho thu n c a Ban T ch c cán b Chính ph t i công văn s 175/BTCCBCP- CCVC ngày 17 tháng 4 năm 2000 v vi c th ng nh t B Nông nghi p và PTNT ban hành Quy nh thi nâng ng ch công ch c ngành Nông nghi p và PTNT, QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c thi nâng ng ch công ch c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn". i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3.- B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4.- Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Huy Ng ( ã ký) QUY NNH
 2. V VI C THI NÂNG NG CH CÔNG CH C NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 58 /2000/Q -BNN ngày 25 tháng 5 năm 2000) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u1 Vi c thi nâng ng ch công ch c ư c th c hi n theo nguyên t c: 1. Nâng ng ch ph i căn c vào nhu c u, v trí công vi c. 2. Ngư i d thi nâng ng ch ph i có phNm ch t o c t t, có các văn b ng, ch ng ch theo yêu c u c a ng ch m i. 3. Vi c t ch c thi nâng ng ch công ch c ph i m b o công khai, công b ng, dân ch và ch t lư ng. i u2 i tư ng d thi nâng ng ch theo b n quy nh này là công ch c ư c b nhi m vào các ng ch thu c ngành Nông nghi p và PTNT làm vi c t i các cơ quan, t ch c trung ương và a phương. i u 3. Ngư i ư c c i d thi nâng ng ch ph i có các i u ki n sau: - ư c H i ng sơ tuy n c i d thi theo ch tiêu ư c cơ quan có thNm quy n phân b cho cơ quan, t ch c, ơn v . - t tiêu chuNn nghi p v c a ng ch d thi (theo các Quy t nh 409, 413, 417/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 c a B trư ng, Trư ng ban T ch c cán b Chính ph v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành Nông nghi p và CNTP, ngành Thu l i, ngành Lâm nghi p). i u 4. H sơ c a cá nhân ăng ký d thi nâng ng ch g m: - ơn xin d thi nâng ng ch (theo m u s 1 t i Quy t nh s 27/1999/Q - BTCCBCP ngày 26/7/1999 c a B trư ng, Trư ng ban T ch c cán b Chính ph ). - B n ánh giá, nh n xét c a ơn v tr c ti p s d ng, qu n lý công ch c v phNm ch t o c, năng l c và hi u qu làm vi c, ý th c t ch c k lu t lao ng trong th i h n 3 năm liên t c tính n năm ư c c i d thi. - B n khai lý l ch khoa h c do cơ quan s d ng và tr c ti p qu n lý công ch c xác nh n (theo m u ính kèm). - B n sao các văn b ng ch ng ch có xác nh n c a cơ quan qu n lý và s d ng công ch c.
 3. - 2 nh c 4 x 6 và 2 phong bì có dán tem ghi a ch liên l c. H sơ c a ngư i d thi ư c ng trong túi h sơ c 21cm x 32cm và g i v H i ng sơ tuy n. Chương 2: HÌNH TH C THI VÀ N I DUNG THI i u 5. Hình th c thi nâng ng ch ngành nông nghi p và PTNT g m: - Thi vi t - Thi v n áp - Thi ngo i ng trình B i v i các ng ch chính (m t trong 5 th ti ng Anh, Pháp, Nga, c, Trung Qu c). i u 6. N i dung thi nâng ng ch ngành nông nghi p và PTNT A. NH NG N I DUNG THI VI T CHUNG CHO CÁC NG CH: - Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t T ch c Chính ph . - Ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, thu l i... - Pháp l nh cán b công ch c, Pháp l nh ch ng tham nhũng, Pháp l nh th c hành ti t ki m, Quy ch dân ch cơ quan và các văn b n hư ng d n th c hi n. - Nh ng v n cơ b n v qu n lý nhà nư c. - H th ng t ch c b máy theo chuyên ngành. - Nh ng hi u bi t v tiêu chuNn nghi p v công ch c c a ng ch d thi. B. NH NG N I DUNG THI RIÊNG THEO LĨNH V C NGÀNH CHUYÊN MÔN: I. N I DUNG THI NÂNG NG CH NGÀNH B O V TH C V T VÀ KI M DNCH TH C V T (BVTV, KDTV): 1. N i dung thi nâng ng ch t Ki m d ch viên th c v t, D báo viên BVTV, B o v viên th c v t, Giám nh viên thu c BVTV lên các ng ch Ki m d ch viên chính th c v t, D báo viên chính BVTV, B o v viên chính th c v t, Giám nh viên chính thu c b o v th c v t. Ph n thi vi t:
 4. - ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, các ch trương c a ngành v công tác B o v và KDTV, qu n lý thu c BVTV. - Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, Ngh nh 92 CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Pháp l nh. - i u l Ki m d ch th c v t. - i u l qu n lý thu c BVTV. - Các văn b n hư ng d n th c hi n và văn b n quy ph m chuyên ngành khác. - Nh ng quy nh pháp lu t v lĩnh v c chuyên môn c a các nư c có liên quan n công tác xu t nh p khNu nông s n trong t ng th i kỳ. Ph n thi v n áp: - Các v n chuyên môn nghi p v như: quy trình , quy ph m k thu t, phương pháp i u tra nghi p v ... Nh ng ki n th c s d ng trong chuyên môn nghi p v . - Các thông tin khoa h c k thu t, nghi p v trong và ngoài nư c có liên quan. - Tình hình s n xu t, kinh t chính tr có liên quan n công tác trên a bàn. - Nh ng thành t u khoa h c c a ngành Ki m d ch và B o v th c v t ã t ư c trong nh ng năm g n ây. - M i quan h công tác gi a các lĩnh v c khác nhau trong ngành b o v th c v t. 2. N i dung thi nâng ng ch t k thu t viên ki m d ch th c v t, k thu t viên d báo BVTV, k thu t viên b o v th c v t, k thu t viên giám nh thu c BVTV lên các ng ch Ki m d ch viên th c v t, D báo viên BVTV, B o v viên th c v t, Giám nh viên thu c b o v th c v t. Ph n thi vi t: - ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, các ch trương c a ngành v công tác B o v và KDTV, qu n lý thu c BVTV. - Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t, Ngh nh 92/P ngày 27/11/1993 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Pháp l nh. - i u l Ki m d ch th c v t. - i u l qu n lý thu c BVTV - Các văn b n hư ng d n th c hi n và các quy nh chuyên ngành khác. Ph n thi v n áp:
 5. - Các v n chuyên môn như: quy trình , quy ph m k thu t, phương pháp i u tra nghi p v ...c a ngư i ki m d ch viên và tương ương. - Các th t c, nguyên t c hành chính cơ b n ư c th c hi n trong công vi c. 3. N i dung thi nâng ng ch t nhân viên lên K thu t viên ki m d ch th c v t, K thu t viên d báo BVTV, K thu t viên b o v th c v t, K thu t viên giám nh thu c b o v th c v t. Ph n thi vi t: - Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t - i u l ki m d ch th c v t. - i u l qu n lý thu c BVTV và các văn b n quy ph m khác. - Phương pháp và quy trình k thu t cơ b n trong lĩnh v c BVTV, KDTV và qu n lý thu c BVTV. Ph n thi v n áp: - Tính năng, công d ng c a các d ng c , trang thi t b s d ng trong chuyên môn c a ngư i k thu t viên. Phương pháp s d ng và b o qu n các d ng c ó. - M t s n i dung, ki n th c th c hành trong chuyên môn. II. N I DUNG THI NÂNG NG CH NGÀNH THÚ Y: 1. N i dung thi nâng ng ch t ChNn oán viên b nh ng v t, Ki m d ch viên ng v t, Ki m nghi m viên thu c thú y lên ChNn oán viên chính b nh ng v t, Ki m d ch viên chính ng v t, Ki m nghi m viên chính thu c thú y: Ph n thi vi t: - ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, các ch trương c a ngành v công tác thú y. - N i dung Pháp l nh Thú y và Ngh nh 93/CP c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh. - i u l phòng ch ng d ch b nh cho ng v t, i u l ki m d ch , ki m soát gi t m và ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t. - Các văn b n hư ng d n th c hi n và các quy nh khác c a nhà nư c v thú y. - Pháp l nh Thú y c a m t s nư c trong khu v c có liên quan n ho t ng xu t nh p khNu ng v t và s n phNm ng v t. - Tiêu chuNn, quy trình k thu t ngành thú y.
 6. - Các ki n th c chuyên môn s d ng trong công vi c. Ph n v n áp: - Các k thu t m i , nh ng thông tin m i thu c lĩnh v c thú y trong nư c và nư c ngoài. - M i quan h công tác gi a các lĩnh v c chuyên môn trong ngành thú y. - Tình hình kinh t xã h i c a a phương và trong nư c có liên quan n công tác thú y. 2. N i dung thi nâng ng ch t k thu t viên chNn oán b nh ng v t, k thu t viên ki m d ch th c v t, , k thu t viên ki m nghi m thu c thú y lên chNn oán viên b nh ng v t, ki m d ch viên ng v t, ki m nghi m viên thu c thú y. Ph n thi vi t: - ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, các ch trương c a ngành v công tác thú y. - N i dung Pháp l nh Thú y và Ngh nh 93/CP c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh. - i u l phòng ch ng d ch b nh cho ng v t. i u l ki m d ch, ki m soát gi t m và ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t. Các quy nh khác c a nhà nư c v thú y. - Pháp l nh Thú y c a m t s nư c trong khu v c. Ph n v n áp: - Tiêu chuNn, quy trình k thu t ngành thú y. - Các ki n th c chuyên môn c n thi t cho công vi c c a ngư i ki m d ch viên ng v t và tương ương. - Th c hành thành th o các thao tác trong chuyên môn. 3. N i dung thi nâng ng ch t nhân viên lên k thu t viên ki m d ch ng v t, k thu t viên chNn oán b nh ng v t, k thu t viên ki m nghi m thu c thú y. Ph n thi vi t: - N i dung cơ b n c a Pháp l nh Thú y và Ngh nh 93/CP c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh. - Các i u l và các quy nh khác c a nhà nư c v thú y. Ph n v n áp:
 7. - Quy trình, quy ph m k thu t ngành thú y mà k thu t viên c n bi t. - Các k năng th c hành c a ngư i k thu t viên. - Tính năng, công d ng c a các d ng c , trang thi t b s d ng trong chuyên môn. Phương pháp s d ng và b o qu n các trang thi t b ó. III. N I DUNG THI NÂNG NG CH KI M NGHI M GI NG CÂY TR NG: 1. N i dung thi nâng ng ch t Ki m nghi m viên gi ng cây tr ng lên Ki m nghi m viên chính gi ng cây tr ng: Ph n thi vi t: - Ch trương, ư ng l i chính sách c a ngành và c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng gi ng cây tr ng. - Ngh nh 07/CP ngày 7/2/1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng và các văn b n hư ng d n th c hi n. - N i dung pháp lu t v gi ng cây tr ng và ch t lư ng hàng hóa c a m t s nư c có liên quan n ho t ng xu t nh p khNu h t gi ng . - Phương pháp, quy trình quy ph m và tiêu chuNn v ki m nh, ki m nghi m và c p ch ng ch ch t lư ng gi ng cây tr ng. Ph n thi v n áp: - Tình hình kinh t xã h i trong nư c có liên quan n công tác qu n lý gi ng cây tr ng. - Nh ng ti n b khoa h c k thu t v công tác gi ng cây tr ng trong và ngoài nư c. - K thu t v ki m nh ru ng gi ng, ki m nghi m trong phòng và c p ch ng ch ch t lư ng gi ng cây tr ng. 2. N i dung thi nâng ng ch t K thu t viên ki m nghi m gi ng cây tr ng lên Ki m nghi m viên gi ng cây tr ng: Ph n thi vi t: - Ch trương, ư ng l i chính sách c a ngành và c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng gi ng cây tr ng. - Ngh nh 07/CP ngày 7/2/1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng và các văn b n hư ng d n th c hi n. - Phương pháp và tiêu chuNn ki m nh, ki m nghi m và c p ch ng ch ch t lư ng gi ng cây tr ng.
 8. Ph n thi v n áp: - Các ki n th c cơ b n v công tác gi ng cây tr ng. - S d ng thành th o các thi t b trong phòng thí nghi m s d ng trong công tác chuyên môn. - M i quan h và s ph i h p trong quá trình ki m nghi m, ki m nh gi ng cây tr ng. 3. N i dung thi nâng ng ch t nhân viên lên K thu t viên ki m nghi m gi ng cây tr ng: Ph n thi vi t: - Ngh nh 07/CP ngày 7/2/1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng và các văn b n hư ng d n th c hi n. - Nguyên lý cơ b n v ki m nghi m, ki m nh gi ng cây tr ng. - Nguyên t c và phương pháp lưu m u trong kho i v i các lo i h t gi ng cây tr ng. Ph n thi v n áp: - Pha ch m t s hóa ch t ki m nghi m. - Thao tác, v n hành nh ng trang thi t b ơn gi n trong phòng ki m nghi m. - Các ch tiêu cơ b n v ch t lư ng gi ng cây tr ng và các phương pháp thí nghi m. IV. N I DUNG THI NÂNG NG CH NGÀNH THU L I: 1. N i dung thi nâng ng ch t Ki m soát viên ê i u lên Ki m soát viên chính ê i u: Ph n thi vi t: - Ch trương, chính sách c a Nhà nư c v lĩnh v c qu n lý, b o v ê i u. - N i dung c a Pháp l nh ê i u, Pháp l nh phòng ch ng l t bão và các văn b n pháp quy khác liên quan n lĩnh v c qu n lý, b o v ê i u. - Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, quy trình, quy ph m k thu t liên quan n xây d ng, tu b , qu n lý và x lý các s c c a ê, kè, c ng. - K thu t h ê (x lý s i, s t trư t, thNm l u, xói l b sông). - Cách l p d toán, các ch và t ch c giám sát trong xây d ng cơ b n và tu b ê i u.
 9. Ph n thi v n áp: - Nguyên t c qu n lý, s d ng các lo i v t tư, thi t b d tr ch ng l t, bão; s d ng các v t li u t i ch thay th . - c i m lũ, bão Vi t Nam và nh ng bi n pháp phòng ch ng l t bão c a Nhà nư c cũng như c a t nh. - Các k thu t m i, nh ng thông tin khoa h c k thu t m i trong và ngoài nư c thu c lĩnh v c qu n lý và b o v ê i u. - ánh giá hi n tr ng c a ê, kè, c ng trong t nh. 2. N i dung thi nâng ng ch t Ki m soát viên trung c p ê i u lên Ki m soát viên ê i u: Ph n thi vi t: - Pháp l nh ê i u và các văn b n hư ng d n th c hi n. - Pháp l nh phòng ch ng l t bão và các văn b n pháp quy khác liên quan n lĩnh v c qu n lý, b o v ê i u. - Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, quy trình, quy ph m k thu t liên quan n xây d ng, tu b , qu n lý và x lý các s c c a ê, kè, c ng. - K thu t phát hi n và x lý gi u trong ê i u (bao g m c phát hi n x lý vi ph m và h ê). Ph n thi v n áp: - Tính năng, tác d ng và nguyên t c qu n lý, s d ng các lo i v t tư, thi t b d tr ch ng l t, bão. - Khái quát c i m lũ, bão Vi t Nam và nh ng bi n pháp phòng ch ng l t bão thích h p v i a phương mình. - ánh giá hi n tr ng c a ê, kè, c ng thu c ph m vi qu n lý c a ơn v . 3. N i dung thi nâng ng ch t nhân viên lên Ki m soát viên trung c p ê i u: Ph n thi vi t: - N i dung ch y u c a Pháp l nh ê i u - Pháp l nh phòng ch ng l t bão và các văn b n pháp quy khác liên quan n lĩnh v c qu n lý, b o v ê i u. - M t s tiêu chuNn, quy trình, quy ph m k thu t liên quan n xây d ng, tu b , qu n lý và x lý các s c c a ê, kè, c ng.
 10. Ph n thi v n áp: - Tính năng, tác d ng và nguyên t c qu n lý s d ng v t tư d tr ch ng l t, bão. - Nh ng bi n pháp phòng ch ng l t bão chính thư ng áp d ng a phương. V. N I DUNG THI NÂNG NG CH NGÀNH LÂM NGHI P: 1. N i dung thi nâng ng ch t Ki m lâm viên lên Ki m lâm viên chính: Ph n thi vi t: - Ch trương, chính sách c a Nhà nư c v lĩnh v c qu n lý, b o v r ng. - Lu t b o v và phát tri n r ng, Ngh nh 17/H BT v thi hành Lu t b o v và phát tri n r ng, các văn b n hư ng d n th c hi n khác. - Các văn b n pháp lu t liên quan n lĩnh v c b o v và phát tri n r ng. - Quy trình k thu t, qu n lý b o v và s d ng r ng. Ph n thi v n áp: - Ki n th c v lý lu n và th c ti n công tác qu n lý b o v r ng c a Vi t Nam. Xu th phát tri n c a công tác này trên th gi i. - Các nguyên t c th t c hành chính pháp ch thông thư ng. - Xây d ng và t ch c th c hi n các d án v qu n lý b o v r ng. 2. N i dung thi nâng ng ch t nhân viên, ki m lâm viên sơ c p lên Ki m lâm viên: Ph n thi vi t: - Ch trương, chính sách c a Nhà nư c v lĩnh v c qu n lý, b o v r ng. - N i dung ch y u c a Lu t b o v và phát tri n r ng, Ngh nh 17/H BT v thi hành Lu t b o v và phát tri n r ng và các văn b n hư ng d n th c hi n. - M t s ki n th c v qu n lý, b o v môi trư ng và h sinh thái, lâm nghi p b n v ng. Ph n thi v n áp: - S d ng các lo i biên b n trong x ph t hành chính. - L p h sơ ban u c a các v vi ph m Lu t b o v và phát tri n r ng. - S d ng b n , a bàn c m tay i r ng và o tính di n tích r ng theo b n .
 11. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 7. 1- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (g i chung là B ) t ch c vi c thi nâng ng ch ngành Nông nghi p và PTNT cho công ch c do B tr c ti p qu n lý thu c các ng ch t i Ph n B, i u 6 c a Quy nh này. 2- U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TƯ (g i chung là t nh) t ch c vi c thi nâng ng ch ngành Nông nghi p và PTNT cho công ch c thu c các ng ch quy nh t i M c V và i m 2,3 thu c các M c I,II,III,IV, Ph n B, i u 6 c a Quy nh này. 3- Vi c t ch c thi nâng ng ch lên c p chính cho công ch c c a t nh do B Nông nghi p và PTNT th c hi n (tr vi c thi nâng ng ch t ki m lâm viên lên ki m lâm viên chính). Trư ng h p các B chưa có i u ki n t ch c thi ho c s ch tiêu thi nâng ng ch ít thì B g i văn b n ngh v B Nông nghi p và PTNT B Nông nghi p và PTNT t ch c thi chung. Các B , T nh th c hi n vi c sơ tuy n theo quy nh t i i u 10 Quy t nh s 150/1999/Q -TCCP ngày 12 tháng 2 năm 1999 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c cán b Chính ph và ch u trách nhi m v vi c c ngư i i d thi. i u 8. 1- Hàng năm các B , t nh xây d ng án thi nâng ng ch theo quy nh t i i m 3 m c 5 c a Thông tư 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 c a Ban T ch c cán b Chính ph và g i v Ban T ch c cán b Chính ph th ng nh t ý ki n, ch tiêu d thi. Trên cơ s ch tiêu ư c phân b , các B , t nh t ch c th c hi n thi nâng ng ch theo b n quy nh này và quy ch chung v thi nâng ng ch công ch c. 2- B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p H i ng thi nâng ng ch c a B , t nh. Thành ph n, nhi m v , quy n h n c a H i ng thi nâng ng ch ư c th c hi n theo úng Quy ch v vi c t ch c thi nâng ng ch công ch c ban hành kèm theo Quy t nh s 150/1999/Q -TCCP ngày 12 tháng 2 năm 1999 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c cán b Chính ph . Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ph n ánh v B Nông nghi p và PTNT nghiên c u, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản