Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 58/2000/QĐ-UB-ĐT TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V C P GI Y PHÉP XÂY D NG (GPXD) TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ; Căn c Ngh nh s 26/1999/N -CP ngày 19/4/1999 c a Chính ph v các ho t ng tôn giáo ; - Căn c Ngh nh s 32/1999/N -CP ngày 05/5/1999 c a Chính ph v khuy n m i, qu ng cáo thương m i và h i ch tri n lãm thương m i ; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18/02/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Thông tư s 01/BXD-CSXD ngày 15 tháng 4 năm 1997 c a B Xây d ng tri n khai th c hi n Ngh nh trên ; Căn c Thông tư liên t ch s 09/TTLT-BXD-TC C ngày 10 tháng 12 năm 1999 c a B Xây d ng-T ng C c a chính ; Thông tư s 03/2000/TT-BXD ngày 25 tháng 5 năm 2000 c a B Xây d ng v c p phép xây d ng và quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 12 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ; Căn c T trình s 635/TT-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2000 c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh và công văn c a B Xây d ng s 1279/BXD-KTQH ngày 14 tháng 7 năm 2000 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy nh v c p gi y phép xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này thay th quy t nh s 3217/Q -UB-QL T ngày 26/6/1997 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và có hi u l c thi hành k t ngày 01/11/2000. Các quy t nh, quy nh trái v i quy t nh này u ư c bãi b .
 2. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Th trư ng các S Ban Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n căn c nhi m v , quy n h n thi hành quy t nh này./.l l TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - B Xây d ng PHÓ CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - UBMTTQ và các oàn th TP - Vi n KSND/TP, Tòa án ND/TP - Các Báo, ài thành ph - VPUB : CPVP, các T - Lưu Vũ Hùng Vi t QUY NNH V C P GI Y PHÉP XÂY D NG (GPXD) TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s 58 /2000/Q -UB- T ngày 25 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NGUYÊN T C CHUNG i u 1.- M c ích và yêu c u c a vi c c p GPXD : 1- T o i u ki n cho các t ch c, h gia ình, cá nhân (dư i ây g i chung là ch u tư) th c hi n xây d ng các công trình nhanh chóng, thu n ti n ; 2- m b o qu n lý vi c xây d ng theo quy ho ch và vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan ; b o v c nh quan thiên nhiên, môi trư ng, b o t n các di tích l ch s , văn hóa và các công trình ki n trúc có giá tr ; phát tri n ki n trúc m i, hi n i, m à b n s c dân t c và s d ng hi u qu t ai xây d ng công trình ; 3- Làm căn c giám sát thi công, x lý các vi ph m v tr t t xây d ng, l p h sơ hoàn công và ăng ký s h u ho c s d ng công trình. i u 2.- i tư ng ph i xin c p GPXD : i tư ng ph i xin c p GPXD g m :
 3. 1- Nhà riêng l c a nhân dân không thu c i tư ng mi n GPXD quy nh t i kho n 3- i u 39 Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph (sau ây g i t t là Ngh nh s 52/1999/N -CP). 2- Các công trình thu c các d án c a tư nhân, t ch c kinh t không thu c doanh nghi p Nhà nư c, không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ; 3- Các công trình c a các cơ quan ngo i giao và t ch c qu c t , các công trình tôn giáo. i u 3.- Qu n lý xây d ng các công trình ư c mi n GPXD : Vi c qu n lý xây d ng các công trình ư c mi n GPXD quy nh t i i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ư c th c hi n như sau : 1- Ch u tư ph i m b o th c hi n y th t c v u tư xây d ng và i u ki n kh i công công trình, quy nh t i i u 45 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP m i ư c ti n hành xây d ng. 2- Quy t nh phê duy t thi t k k thu t và thi t k thu t các công trình ư c mi n GPXD c a c p có thNm quy n quy nh t i các ti t a, b, c, i m 3.1 - kho n 3 - i u 38 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ư c dùng ki m tra, giám sát quá trình thi công, x lý các trư ng h p vi ph m tr t t xây d ng (n u có) và làm căn c l ph sơ hoàn công. 3- i v i các công trình ư c mi n GPXD quy nh t i các ti t a, h, i, k - kho n 1 - i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP, trư c khi kh i công xây d ng ch u tư ph i g i quy t nh phê duy t thi t k (1 hay 2 bư c) c a c p có thNm quy n, kèm h sơ thi t k (thành ph n h sơ như thành ph n h sơ thi t k xin c p GPXD), ư c trích t h sơ thi t k k thu t ư c duy t, n cơ quan c p GPXD có thNm quy n theo dõi thi công và lưu tr . Trư ng h p cơ quan c p GPXD ng th i cũng là cơ quan phê duy t thi t k k thu t công trình ó, mà ch u tư ã g i h sơ thi t k k thu t xin phê duy t r i thì không ph i g i các b n v theo quy nh t i kho n 3 - i u 3, Chương I quy nh này n a. 4- i v i nhà c a h gia ình, cá nhân t xây d ng trong các d án phát tri n nhà quy nh t i ti t b - kho n 3 i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP, ch u tư t ng d án phát tri n nhà ch u trách nhi m hư ng d n xây d ng, t ch c nghi m thu, ki m tra v m t quy ho ch, ki n trúc và b o v môi trư ng, m b o phù h p v i thi t k k thu t c a d án u tư ã ư c duy t. i u 4.- Căn c xét c p GPXD : xét c p Gi y phép Xây d ng cơ quan c p GPXD ph i d a vào các căn c sau ây : 1- Quy ho ch xây d ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t :
 4. 2- Thi t k xây d ng công trình ã ư c l p, thNm nh và phê duy t theo n i dung quy nh t i i u 36 và i u 38 (kho n 4) c a Ngh nh s 52/1999/N -CP và t i chương 2, quy t nh s 17/2000/Q .BXD. i v i nhà c a h gia ình, cá nhân có chi u cao t 3 t ng tr xu ng (m t tr t, 2 l u) và có di n tích sàn không quá 200m2 thì ch u tư có th t l p h sơ thi t k xây d ng (n u ch u tư không có chuyên môn thì ph i thuê Ki n trúc sư ho c K sư xây d ng thi t k ) theo hư ng d n chung c a S Xây d ng và ph i t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v an toàn, b n v ng công trình c a mình xin c p GPXD. i v i các lo i nhà c a h gia ình, cá nhân có chi u cao l n hơn 3 t ng và có di n tích sàn vư t quá 200m2, ch u tư cũng có th t l p h sơ thi t k xây d ng (ho c thuê Ki n trúc sư hay K sư) nhưng h sơ thi t k xây d ng nói trên ph i ư c m t cơ quan tư v n thi t k xây d ng có ch c năng ki m tra, xác nh n m b o tuân th các Quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m v ki n trúc, quy ho ch, xây d ng, v sinh môi trư ng, phòng cháy ch a cháy và các văn b n pháp lu t có liên quan ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành, xin c p GPXD. H sơ xin c p GPXD do ch u tư l p thành ba b , m t b tr cho ch u tư, hai b n p cho cơ quan c p GPXD. i u 5.- Trách nhi m c a cơ quan c p GPXD và cán b , công ch c làm th t c c p GPXD và hoàn công công trình : 1- i v i cơ quan c p GPXD : a) Ph i tuy n d ng cán b và công ch c theo quy nh c a pháp lu t ; b) S Xây d ng và các cơ quan c p GPXD ph i thư ng xuyên ph bi n các quy nh c a pháp lu t n các i tư ng (ch u tư, các t ch c tư v n, th u xây l p... và cán b , công ch c làm th t c c p GPXD) trên các phương ti n thông tin i chúng, cơ quan c p GPXD niêm y t công khai các hư ng d n v i u ki n, trình t và các th t c hành chính v c p GPXD và qu n lý th c hi n theo GPXD trên a bàn t i nơi ti p dân các i tư ng trên hi u rõ trách nhi m c a mình và ch p hành y . c) Có l ch ti p dân và gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a các t ch c và công dân v vi c c p GPXD, theo úng quy nh t i Ngh nh s 89/CP ngày 07/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch t ch c ti p công dân ; d) Ph i c cán b công ch c có năng l c chuyên môn và thNm quy n ti p nh n h sơ xin c p GPXD ; n u có nh ng thành ph n h sơ chưa h p l thì ngư i ti p nh n h sơ ph i hư ng d n cho ngư i xin c p GPXD bi t b sung ; hoàn ch nh h sơ xin c p GPXD theo úng quy nh. Tuy t i không ư c gây khó khăn, b t ép ngư i xin c p GPXD ph i dùng b n v ho c thuê thi t k theo ý mình. e) Sau khi c p GPXD ph i t ch c ki m tra, theo dõi quá trình th c hi n xây d ng theo gi y phép ã c p ; phân công qu n lý phát hi n và có bi n pháp x lý theo thNm quy n ho c báo cáo cho c p có thNm quy n x lý các trư ng h p vi ph m GPXD theo quy nh c a pháp lu t.
 5. f) Ph i m b o th i gian xét c p GPXD công trình : - Th i gian gi i quy t c p GPXD công trình không quá 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l ; t i a sau 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l (có gi y biên nh n h sơ h p l c a cán b th lý h sơ), cơ quan c p GPXD ph i gi i quy t c p GPXD ho c có văn b n tr l i lý do không c p GPXD. - i v i nhà riêng l bán kiên c , th i gian gi i quy t c p GPXD không quá 20 ngày, k t khi nh n h sơ h p l . - Trư ng h p nhà có nguy cơ s p , có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n thì th i gian xét c p GPXD không quá 10 ngày k t khi nh n h sơ h p l . Ch u tư ph i th c hi n ch ng và các bi n pháp phòng ng a m b o an toàn cho ngư i và môi trư ng, không ph i ch ý ki n cơ quan c p phép. g) Ch u trách nhi m v h u qu chuyên môn thu c lĩnh v c quy ho ch xây d ng, ki n trúc ô th và môi trư ng do vi c c p GPXD gây ra ; h) Thu, qu n lý và s d ng l phí c p GPXD theo quy nh. i) Th trư ng cơ quan c p GPXD báo cáo vi c c p GPXD và k t qu ki m tra theo dõi tình hình th c hi n xây d ng theo GPXD ã ư c cơ quan mình c p v S xây d ng và C c Th ng kê thành ph v i n i dung và th i h n theo quy nh ; báo cáo sơ k t 6 tháng và t ng k t hàng năm v công tác này cho S Xây d ng, S Xây d ng t ng h p báo cáo cho y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng theo quy nh. 2- i v i các cán b , công ch c làm th t c c p GPXD : a) cán b , công ch c ư c giao nhi m v làm các th t c c p GPXD là ngư i có tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v ư c tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t và ph i qua l p t p hu n nghi p v v c p GPXD do y ban nhân dân thành ph t ch c ; b) Ph i n m v ng pháp lu t v xây d ng và qu n lý ô th , trình t , th t c hành chính và có năng l c t ch c th c hi n, gi i quy t nhanh g n công vi c theo nhi m v ư c phân công ; không ư c gây khó khăn, phi n hà cho ngư i xin c p GPXD ; c) Ph i ch u trách nhi m v k t qu ph n vi c c a mình ư c giao th c hi n trong vi c làm th t c c p GPXD và hoàn công công trình úng theo quy nh c a pháp lu t, trư c cơ quan th lý c p Gi y phép Xây d ng. d) Khuy n khích vi c th lý h sơ nhanh hơn th i h n quy nh và m b o úng pháp lu t. i u 6.- Trách nhi m c a ch u tư xin c p GPXD : 1- Ch p hành úng, y các quy nh c a pháp lu t và GPXD ư c c p ;
 6. 2- Báo cáo úng và k p th i cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bi t v các hành vi gây phi n hà, sách nhi u ho c tiêu c c có bi n pháp x lý i v i các cán b , công ch c thu c cơ quan c p GPXD ; 3- ư c kh i công xây d ng công trình sau 30 ngày k t khi : - ãn p h sơ xin phép xây d ng h p l (có biên nh n h sơ h p l c a cán b th lý h sơ) nhưng không ư c cơ quan c p GPXD tr l i v lý do không c p GPXD ; - ã báo v i y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n s t i bi t v ngày kh i công xây d ng công trình b ng văn b n. 4- Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu gây ra do th c hi n không úng GPXD ư c c p. 5- Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i thi t h i do vi c xây d ng công trình c a mình gây ra liên quan n các công trình ng m, trên m t t và trên không. - Trong khi xây d ng, ch u tư và nhà th u xây d ng ph i m b o tr t t , v sinh, che ch n công trình, m b o an toàn cho nhân dân và các công trình xung quanh, n u gây ra thi t h i t i quy n l i, nhà c a và các công trình khác c a t ch c và nhân dân thì ph i b i thư ng. N u có tranh ch p, không hòa gi i ư c thì hai bên (bên b thi t h i và ch u tư) ưa n i v ra tòa án xét x . i u 7.- Trách nhi m c a ch u tư, các t ch c, cá nhân tư v n u tư và xây d ng, nhà th u xây d ng : Ch u tư, t ch c, cá nhân tư v n u tư và xây d ng và nhà th u xây d ng ph i ch u trách nhi m v k t qu công vi c c a mình theo quy nh t i i u 14, 15, 16, 46 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 2: NH NG GI Y T V QUY N S D NG T XIN C P GPXD i u 8.- Ch u tư có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t sau ây thì ư c c p GPXD : 1- Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p (do T ng C c Qu n lý ru ng t trư c ây ho c T ng C c a chính phát hành), k c gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p cho h gia ình mà trong ó có ghi di n tích o c t m th i ho c ghi n ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b . 2- Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh c a Ngh nh s 60/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph v vi c quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th ;
 7. 3- Quy t nh giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích xây d ng nhà và các công trình khác c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai ; 4- Nh ng gi y t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích làm nhà , chuyên dùng, trong quá trình th c hi n các chính sách v t ai qua t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Chính ph Cách m ng Lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, mà ngư i ư c giao t, thuê t v n liên t c s d ng t ó n nay ; 5- Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p ho c có tên trong s a chính mà không có tranh ch p ; 6- Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng t liên t c t ó n nay và không có tranh ch p g m : b ng khoán i n th ho c trích l c, trích sao b n i n th , b n phân chi t th a ; ch ng thư o n mãi ã th th c, ăng t ch, sang tên t i văn phòng Chư ng kh , Ty i n a, Nha trư c b . 7- Gi y t v th a k nhà, t ư c y ban nhân dân xã-phư ng, th tr n xác nh n v th a k , v t ó không có tranh ch p ; 8- B n án ho c quy t nh c a Tòa án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t ; 9- Gi y t chuy n như ng t ai, mua bán nhà kèm theo quy n s d ng t ư c y ban nhân dân c p xã thNm tra là t ó không có tranh ch p và ư c y ban nhân dân c p huy n xác nh n k t qu thNm tra c a y ban nhân dân c p xã ; 10- Gi y t v quy n s h u nhà theo hư ng d n t i Thông tư s 47/BXD- XDCB T ngày 05/8/1989 và Thông tư s 02/BXD- T ngày 29/4/1992 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n ý ki n c a Thư ng tr c H i ng B trư ng v vi c hóa giá nhà c p III, c p IV t i các ô th t trư c ngày 15/10/1993 ho c t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 05/7/1994 mà trong giá nhà ã tính n giá t c a nhà ó. 11- Gi y t h p l v nhà , t quy nh i u 2, quy t nh s 38/2000/Q -UB- T ngày 19/6/2000 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 9.- Trư ng h p không có các lo i gi y t v quy n s d ng t i u ki n c p GPXD : Trong trư ng h p h gia ình không có các lo i gi y t quy nh t i i u 8 Chương II quy nh này thì ph i ư c y ban nhân dân c p phư ng-xã, th tr n thNm tra là t ó không có tranh ch p và ư c y ban nhân dân c p qu n-huy n xác nh n k t qu thNm tra ó thì cũng ư c c p GPXD. i u 10.- Chuy n i m c ích s d ng t trư c khi xin c p GPXD :
 8. Trư ng h p ch u tư xây d ng trên t c a mình ã có gi y t v quy n s d ng t nhưng không phù h p m c ích s d ng thì ph i làm th t c thay i m c ích s d ng t (t t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i... sang t xây d ng) phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c duy t, trư c khi xin c p GPXD. Chương 3: TH M QUY N VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TRONG VI C GI I QUY T C P GPXD i u 11.- Giám c S Xây d ng : 1- Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Xây d ng c p GPXD t t c các lo i công trình xây d ng m i và c i t o trên a bàn thành ph H Chí Minh, tr các công trình sau ây : a) Các công trình ư c mi n GPXD quy nh t i i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP. b) Các công trình ã ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n gi i quy t vi c c p GPXD. c) Các công trình xây d ng trong các Khu ô th m i mà các khu ô th này ã ư c Th tư ng phê duy t và ã có quy ch ho t ng ư c ban hành. 2- nh ng nơi chưa có quy ho ch chi ti t s d ng t ư c duy t , Giám c S Xây d ng, căn c vào quy ho ch chung, l gi i và các quy chuNn, quy ph m xây d ng xét c p GPXD. 3- i v i các công trình có chi u cao trên 15 t ng, hay xác nh có giá tr l n v văn hóa, ngh thu t, ki n trúc, S Xây d ng tham v n Ki n trúc sư Trư ng thành ph , S Văn hóa và Thông tin, sau ó trình y ban nhân dân thành ph cho ý ki n trư c khi c p GPXD. Trong khi ch ý ki n c a các ơn v này, h sơ v n ư c cơ quan c p phép xây d ng xem xét i v i các n i dung khác. 4- i v i các công trình tôn giáo : a) Giám c S Xây d ng xét c p gi y phép s a ch a l n không thay i k t c u, ki n trúc công trình t i cơ s th t , ho c khôi ph c công trình th t . b) Trư ng h p s a ch a l n có thay i k t c u, ki n trúc hay xây d ng m i các cơ s th t và công trình th t (nhà tư ng, bia, ài, tháp và các công trình nh m ph c v m c ích th t ), căn c văn b n ch p thu n c a Ban Tôn giáo thành ph và c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng xét c p GPXD. i u 12.- Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n : 1- Ch t ch y ban nhân dân thành ph phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n th c hi n vi c c p GPXD công trình xây d ng m i và c i t o nhà riêng l c a nhân dân ; các công trình có t ng di n tích sàn không quá 1000m2 ho c có t ng kinh
 9. phí u tư không quá 2 t ng thu c các d án c a tư nhân, các t ch c kinh t không thu c doanh nghi p Nhà nư c trên a bàn qu n-huy n. 2- Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ư c xem xét c p GPXD nh ng nơi chưa có quy ho ch chi ti t s d ng t ư c duy t theo úng quy nh i u 11 kho n 2 nói trên. 3- Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i th c hi n vi c c p GPXD và qu n lý xây d ng theo GPXD úng quy nh c a pháp lu t và s ch o nghi p v chuyên môn c a S Xây d ng. i u 13.- Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng các Khu ô th m i ( ã có quy ch ho t ng ư c ban hành) : Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng các Khu ô th m i th c hi n vi c c p GPXD t t c các công trình xây d ng m i và c i t o trong ph m vi ranh gi i c a t ng Khu ô th m i ; ngo i tr nhà riêng, l , các công trình khác ã phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n i u 12 nói trên và các công trình ư c mi n Gi y phép Xây d ng quy nh t i i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP. Chương 4: H SƠ XIN C P GPXD i u 14.- Nhà : 1- H sơ xin c p GPXD m i nhà (3 b ) g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u) do ch u tư ng tên. b) B n sao có th th c, 1 trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo b n trích l c b n t ; ho c trích o trên th c a xác nh sơ ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. c) Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). d) H sơ thi t k g m có : - M t b ng công trình trên lô t, t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình. - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t công trình, t l 1/100. - M t b ng móng, t l 1/100 -1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200. 2- H sơ xin c p gi y phép s a ch a, c i t o, m r ng nhà riêng l hi n h u (3 b ) g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u), do ch u tư ng tên ;
 10. b) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t và quy n s h u nhà (n u có) kèm theo trích l c b n o t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. c) Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). d) H sơ thi t k g m có : - M t b ng công trình trên lô t, t l 1/200-1/500, kèm theo sơ v trí công trình. - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t công trình, t l 1/100. - M t b ng móng, t l 1/100-1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100-1/200. e) nh ch p kh 9 x 12cm m t chính công trình có không gian li n k trư c khi c i t o s a ch a và m r ng. f) H sơ kh o sát hi n tr ng (xác nh kh năng nâng t ng và bi n pháp gia c ) c a t ch c tư v n có tư cách pháp nhân (trư ng h p có nâng t ng). 3- H sơ xin c p gi y phép s a ch a, c i t o, m r ng nhà thu c s h u t p th (3 b ) g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u) do i di n h p pháp c a ch s h u nhà ng tên và ư c s th ng nh t c a cơ quan qu n lý nhà trên ơn và b n v xin phép. b) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t và quy n s h u nhà, kèm theo trích l c b n t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. c) Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). d) H sơ thi t k g m có : - M t b ng công trình trên lô t, t l 1/200-1/500, kèm theo sơ v trí công trình. - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t công trình, t l 1/100. - M t b ng móng, t l 1/100-1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100-1/200. e) nh ch p kh 9 x 12cm m t chính công trình có không gian li n k trư c khi c i t o s a ch a và m r ng. f) H sơ kh o sát hi n tr ng (xác nh kh năng nâng t ng và bi n pháp gia c ) c a t ch c tư v n có tư cách pháp nhân (trư ng h p có nâng t ng). i u 15.- Công trình công nghi p, d ch v và các công trình dân d ng không ph i nhà (3 b ) g m có :
 11. 1- H sơ xin c p GPXD công trình trên t m i ư c giao t ho c thuê t: a) ơn xin c p GPXD (theo m u), do ch u tư ng tên. b) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t kèm theo trích l cb n t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. c) Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). d) H sơ thi t k g m có : - T ng m t b ng công trình trên lô t, t l 1/200-1/500, kèm theo sơ v trí công trình. - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100-1/200. - M t b ng móng, t l 1/100-1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100-1/200. 2- H sơ xin c p GPXD m i, c i t o, s a ch a, nâng c p công trình trên khu t hi n h u ang s d ng h p pháp (3 b ) g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u), do ch u tư ng tên ; b) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t và s h u công trình (n u có) kèm theo trích l c b n t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. c) Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). d) H sơ thi t k g m có : - T ng m t b ng công trình trên lô t, t l 1/200-1/500, kèm theo sơ v trí công trình. - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t công trình, t l 1/100-1/200. - M t b ng móng, t l 1/100-1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100-1/200. e) i v i các công trình c i t o, s a ch a ph i có nh ch p kh 9 x 12cm m t chính công trình có không gian li n k trư c khi c i t o s a ch a. f) i v i các công trình là di tích văn hóa, l ch s và danh lam th ng c nh qu c gia ã ư c Nhà nư c công nh n, ph i có gi y phép c a B trư ng B Văn hóa-Thông tin và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v và s d ng di tích l ch s , văn hóa và danh lam th ng c nh. i u 16.- Công trình tôn giáo :
 12. 1- H sơ xin c p GPXD m i ho c s a ch a l n (có thay i k t c u, ki n trúc), các công trình tôn giáo, 3 b g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u) do ch u tư ng tên ; b) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l cb n t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. c) H sơ thi t k g m có : - T ng m t b ng trên lô t, t l 1/200-1/500. - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t công trình, t l 1/100-1/200. - M t b ng móng, t l 1/100-1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100-1/200. d) Văn b n ch p thu n c a Ban Tôn giáo thành ph và c a y ban nhân dân thành ph i v i các công trình quy nh t i i u 11, kho n 4, ti t b. e) Trư ng h p s a ch a, xây d ng t i các cơ s th t tôn giáo ã ư c Nhà nư c x p h ng di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh ch u tư ph i có gi y phép c a B trư ng B Văn hóa-Thông tin. 2- Trư ng h p tu b và s a ch a nh thư ng xuyên, không thay i k t c u và ki n trúc công trình thu c cơ s th t ư c mi n GPXD. Ch u tư t ch c th c hi n sau khi thông báo cho Ch t ch y ban nhân dân c p phư ng-xã, th tr n s t i. 3- Vi c qu n lý u tư, c i t o xây d ng và thNm quy n c p GPXD các công trình tôn giáo ph i tuân th các quy nh t i i u 12 c a Ngh nh s 26/1999/N -CP ngày 19/4/1999 c a Chính ph v ho t ng tôn giáo. i u 17.- Công trình cơ s h t ng k thu t : 1- H sơ xin c p GPXD các công trình cơ s h t ng k thu t, n u là công trình như nhà ga, nhà máy nư c, tr m bi n th , bưu i n, tháp truy n hình, v.v... thì l p h sơ theo quy nh như i v i các công trình công nghi p, d ch v và các công trình dân d ng. 2- i v i các công trình cơ s h t ng k thu t xây d ng theo tuy n ư ng như ư ng xá, ư ng dây t i i n, các tuy n c p thoát nư c, d n khí, thì h sơ c p GPXD, 3 b g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u), do ch u tư ng tên ; b) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l cb n t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. (N u xây d ng trên t có công trình chuyên ngành thì ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành).
 13. c) Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). d) H sơ thi t k g m có : - Sơ v trí tuy n công trình. - M t b ng t ng th công trình, t l 1/500-1/5000. - Các m t c t ngang ch y u th hi n b trí t ng h p ư ng dây, ư ng ng c a tuy n công trình, t l 1/100-1/200. 3- Các trư ng h p sau ây không ph i xin th a thu n v hư ng tuy n ; - C i t o các tuy n ư ng, ng hi n h u. - L p m i các ng c p nư c Æ £ 100mm ; thoát nư c Æ £ 600mm trong l gi i ư ng giao thông. - ư ng dây i n i n i trung và h th £ 15KV. - Các công trình, h ng m c công trình trong d án ã ư c phê duy t. i u 18.- Công trình tư ng ài, tranh hoành tráng và qu ng cáo : 1- i v i công trình qu ng cáo ngoài tr i, ch u tư ph i tuân th i u 20 (v s n phNm, phương ti n và a i m qu ng cáo thương m i) Ngh nh s 32/1999/N -CP c a Chính ph và quy nh riêng c a y ban nhân dân thành ph v quy ho ch c a các lo i qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn thành ph . Trong th i gian chuy n ti p (ch quy nh nói trên ư c ban hành), h sơ xin c p GPXD công trình qu ng cáo t m th i quy nh như kho n 2 dư i ây. 2- H sơ xin c p GPXD công trình qu ng cáo ngoài tr i (có di n tích panô qu ng cáo l n hơn 12m2), 3 b g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u). b) ý ki n b ng văn b n c a ch nhà ho c ngư i có quy n s d ng t cho phép ch u tư xây d ng công trình qu ng cáo. c) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s h u nhà (n u t qu ng cáo trên nhà); ho c quy n s d ng t (n u t qu ng cáo trên t tr ng), kèm theo trích l c b n t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. d) Gi y phép c a S Văn hóa-Thông tin thành ph v a i m và n i dung qu ng cáo, theo quy nh chi ti t c a y ban nhân dân thành ph . e) H sơ thi t k g m có :
 14. - H a v trí công trình t l 1/500-1/1000, n u công trình qu ng cáo xây d ng trên t tr ng ; t l 1/200 n u công trình qu ng cáo t trên công trình ki n trúc hi n có. - H a thi t k hình d ng và k t c u công trình qu ng cáo, bao g m m t b ng, các m t ng, m t c t, t l 1/50-1/100. f) nh ch p v trí t qu ng cáo kho ng cách 50m và 200m. Ch p hai góc 90o và 45o so v i m t ti n công trình qu ng cáo. g) H sơ kh o sát hi n tr ng c a t ch c tư v n thi t k có tư cách pháp nhân xác nh kh năng xây d ng, l p t công trình qu ng cáo trên công trình ki n trúc hi n h u (n u có), và bi n pháp gia c . 3- H sơ xin c p GPXD các công trình tư ng ài, tranh, hoành tráng 3 b g m có : a) ơn xin c p GPXD (theo m u), do ch u tư ng tên ; b) Gi y phép c a S Văn hóa và Thông tin v a i m và n i dung qu ng cáo ; c) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l cb n t ; ho c trích o trên th c a xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. d) Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). e) H sơ thi t k g m có : - Sơ v trí công trình. - M t b ng công trình, t l 1/200-1/500. -M t ng, m t c t ch y u công trình, t l 1/100-1/200. i u 19.- Các công trình c a các cơ quan ngo i giao và t ch c qu c t : 1- Vi c c i t o, xây d ng các công trình thu c d án c a các cơ quan ngo i giao t ch c qu c t và cơ quan nư c ngoài khác u tư t i Vi t Nam ư c qu n lý theo Hi p nh ho c th a thu n ã ư c ký k t v i Chính ph Vi t Nam (n u có). 2- Khi có nhu c u c i t o xây d ng các công trình thu c các d án trên, ch u tư ph i l p h sơ xin c p GPXD, 3 b g m : a) ơn xin c p GPXD (theo m u), do ch u tư ng tên ; b) B n sao có th th c m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l cb n t ; ho c trích o trên th c a ho c xác nh ranh gi i lô t, cao và t l úng quy nh a chính. c) M i h sơ thi t k g m
 15. - Sơ v trí công trình t l 1/5000-1/25000. - M t b ng công trình trên lô t, t l 1/200-1/500, kèm theo sơ v trí công trình. - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t công trình, t l 1/100-1/200. - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200. i u 20.- Gia h n GPXD : 1- Trong th i h n 12 tháng k t khi nh n ư c GPXD mà công trình v n chưa có i u ki n kh i công thì ch u tư ph i xin phép gia h n. Th i h n gia h n thêm là 12 tháng. Quá th i h n trên mà ch u tư v n không kh i công xây d ng công trình thì GPXD không còn giá tr . 2- H sơ xin gia h n GPXD g m có : - ơn xin gia h n GPXD (theo m u) ; - B n chính GPXD ã ư c c p. 3- Th i gian xét c p GPXD gia h n là 10 ngày, k t ngày ch u tư n p h sơ h pl . i u 21.- C p phó b n GPXD : 1- H sơ xin c p phó b n GPXD g m có : + ơn xin c p phó b n GPXD (theo m u) ; + ơn c m t GPXD xin c p phó b n GPXD ư c chính quy n a phương xác nh n. 2- Th i gian xét c p phó b n GPXD là 10 ngày, k t ngày ch u tư n p h sơ h pl . Chương 5: TRÌNH T C P GPXD VÀ KI M TRA VI C TH C HI N GPXD i u 22.- Ti p nh n và phân lo i h sơ xin c p GPXD : 1- Cơ quan c p có thNm quy n c p GPXD có nhi m v c cán b có thNm quy n và năng l c ti p nh n h sơ xin c p GPXD, ki m tra n i dung và quy cách h sơ, sau ó phân lo i ghi vào s theo dõi. 2- Khi nh n y h sơ h p l , ngư i ti p nh n h sơ ph i ghi mã s vào phi u nh n, có ch ký c a bên giao, biên nh n h sơ và có gi y h n ngày gi i quy t. Phi u
 16. nh n h sơ làm thành 2 b n, m t b n giao cho ch u tư và m t b n lưu t i cơ quan c p GPXD. 3- i v i h sơ chưa h p l , trong th i gian t i a là 7 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, ngư i ti p nh n h sơ ph i tr c ti p thông báo b ng văn b n cho ương s bi t yêu c u c n b sung và hoàn ch nh h sơ. Ch u tư có quy n ngh ngư i ti p nh n h sơ gi i thích rõ nh ng yêu c u c n b sung và hoàn ch nh h sơ h p l . Ngư i ti p nh n h sơ có trách nhi m áp ng ngh ó c a ương s . Th i gian hoàn ch nh h sơ không tính vào th i gian th lý h sơ. 4- Trư ng h p t ch i ti p nh n h sơ xin c p GPXD (ho c hoàn công), thì ngư i tr c ti p nh n h sơ ph i tr l i b ng văn b n, trong ó nêu rõ lý do t ch i cho ương s bi t. i u 23.- Xin ý ki n các t ch c có liên quan : 1- Khi gi i quy t c p GPXD, trong trư ng h p c n thi t cơ quan c p GPXD có th g i văn b n cho các t ch c có liên quan như : ki n trúc, quy ho ch, a chính, văn hóa, y t , công ngh môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy, giao thông công chánh, qu c phòng... và y ban nhân dân thành ph xin ý ki n. 2- Sau 10 ngày k t khi nh n ư c công văn xin ý ki n, các t ch c và cá nhân ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p GPXD. Quá th i h n nêu trên, n u các t ch c và cá nhân ư c h i không tr l i thì ư c xem là ng ý, các cơ quan c p GPXD ti p t c xem xét gi i quy t theo quy nh. i u 24.- Gi i quy t các khi u n i : 1- Khi nh n ư c khi u n i trong ph m vi c p GPXD thì cơ quan c p GPXD ph i c cán b có kh năng và thNm quy n nh n ơn và tr l i cho ch u tư. 2- Trư ng h p ch u tư v n không th ng nh t ý ki n tr l i c a ngư i i di n cơ quan c p GPXD, thì th trư ng cơ quan c p GPXD ph i tr c ti p g p và gi i quy t khi u n i ó v i ch u tư. 3- N u ch u tư v n không th ng nh t v i cách gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p GPXD, thì khi u n i lên cơ quan c p có thNm quy n gi i quy t. Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i ph i th c hi n úng Lu t khi u n i, t cáo ư c Qu c h i thông qua ngày 02/12/1998 và các qui nh pháp lu t có liên quan. i u 25.- ThNm tra h sơ, quy t nh c p GPXD và thu l phí : 1- Căn c vào h sơ xin c p GPXD, các ý ki n tham v n, ch ng ch quy ho ch (n u có), quy chuNn, tiêu chuNn v xây d ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan, cơ quan có thNm quy n c p GPXD thNm tra h sơ, ki m tra t i th c a quy t nh c p ho c t ch i c p GPXD. 2- GPXD ư c l p thành 2 b n chính, m t b n c p cho ch u tư và m t b n lưu cơ quan c p GPXD. Trư ng h p GPXD b m t, thì ch u tư ph i thông báo cho cơ quan c p GPXD bi t xét c p l i phó b n.
 17. 3- Trư c khi giao GPXD cho ch u tư, cơ quan c p GPXD thu l phí theo quy nh c a B Tài chính. i u 26.- Ki m tra, theo dõi vi c th c hi n GPXD : 1- Các ch u tư ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh t i GPXD, c bi t các quy nh v qu n lý ch t lư ng và an toàn cho ngư i và môi trư ng chung quanh. 2- Khi có nhu c u thay i, b sung nh ng n i dung ghi trong GPXD, thì ch u tư ph i làm ơn xin phép cơ quan c p GPXD, trong ó ph i gi i trình rõ lý do và n i dung c n thay i, b sung, kèm b n v thi t k m i h p l . Cơ quan có thNm quy n c p GPXD xem xét và quy t nh cho phép (hay không) vi c thay i, b sung GPXD trong th i gian không quá 10 ngày k t ngày khi nh n ư c ơn gi i trình c a ch u tư kèm b n v thi t k m i h p l . 3- Ch u tư ph i xu t trình GPXD cho chính quy n s t i (c p phư ng xã) trư c khi kh i công xây d ng và niêm y t báo s gi y phép, tên ngư i ho c ơn v thi t k , ơn v thi công, ngày hoàn thành và ph i c nh công trình (n u có) t i a i m xây d ng công trình. 4- Khi ti n hành nh v công trình, xác nh cao n n c t ± 0,00 (theo QCXDVN); xây móng và công trình ng m, ch u tư ph i báo b ng văn b n (có xu t ngày gi ki m tra) cho cơ quan c p GPXD bi t trư c m t tu n có k ho ch c cán b n ki m tra t i hi n trư ng và xác nh n vi c thi công công trình theo úng GPXD ã c p. N u quá hai ngày so v i ngày gi h n trư c trong gi y báo c a ch u tư mà cơ quan c p GPXD không c ngư i n ki m tra, xác minh t i hi n trư ng, thì ch u tư ư c ti p t c tri n khai thi công công trình. M i sai sót do vi c ki m tra ch m tr gây ra, cơ quan c p GPXD ph i ch u trách nhi m. 5- i v i các giai o n thi công còn l i, ch u tư ph i thi công theo úng GPXD ư c c p. Trư ng h p ch u tư xây d ng sai v i quy nh c a GPXD thì ph i ư c x lý theo quy nh pháp lu t, sau ó m i ư c ti p t c thi công. 6- Khi công trình ã ư c xây d ng xong thì ch u tư ph i t ch c nghi m thu theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Chương 6: HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH i u 27.- ThNm quy n : Các cơ quan có thNm quy n c p GPXD là các cơ quan có thNm quy n c p biên b n ki m tra hoàn công các công trình do mình ã c p GPXD. i u 28.- H sơ xin c p biên b n ki m tra hoàn công g m có : - 1 gi y báo ki m tra công trình hoàn thành (theo m u).
 18. - 1 b n photo GPXD. - 1 b n photo các biên b n nghi m thu ã th c hi n theo i u 26 c a quá trình thi công công trình. - 1 b n sao có th th c h p ng thi công v i nhà th u xây d ng có tư cách pháp nhân. i u 29.- ThNm tra h sơ, quy t nh c p Biên b n ki m tra hoàn công : 1- Cơ quan c p GPXD căn c theo i u 26 c a quy nh này quy t nh c p ho c t ch i c p Biên b n ki m tra hoàn công. Th i h n th c hi n công tác này t i a 30 ngày, k t ngày ch u tư n p h sơ h p l . 2- GPXD có kèm theo biên b n ki m tra hoàn công m i có giá tr ăng ký quy n s h u công trình. i u 30.- Trư ng h p công trình xây d ng không úng v i GPXD ã c p : nhưng có lý do chính áng và ã ư c cơ quan c p GPXD ch p thu n cho phép i u ch nh thì ch u tư ph i l p h sơ hoàn công. Thành ph n h sơ hoàn công quy nh t i i u 28 nói trên kèm b n v hoàn công (ch ph i th hi n l i nh ng b n v mà th c t xây d ng công trình có nh ng thay i so v i GPXD). i u 31.- i v i các công trình ư c mi n GPXD : Quy nh t i các ti t a, h, i, k kho n 1, và t i ti t b kho n 3 i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP, ch u tư không ph i xin c p biên b n ki m tra hoàn công công trình, nhưng ph i t ch c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo i u 17 c a Quy t nh s 17/2000/Q -BXD c a B trư ng B Xây d ng. Biên b n t ng nghi m thu bàn giao công trình ư c l p theo i u 19 c a quy t nh trên ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ki m tra xác nh n s là văn b n pháp lý ch u tư ưa công trình vào khai thác s d ng ho c ăng ký quy n s h u công trình. ơn v có thNm quy n c p GPXD s là ơn v th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng. i u 32.- Lưu tr h sơ xin c p GPXD và h sơ hoàn công : 1- Cơ quan c p GPXD có trách nhi m lưu tr h sơ c p GPXD và h sơ hoàn công qu n lý ch t ch vi c c i t o và xây d ng các công trình. Công tác t ch c lưu tr theo úng quy nh c a pháp lu t. 2- Sau khi c p GPXD và biên b n ki m tra hoàn công, y ban nhân dân qu n, huy n và Ban qu n lý các khu ô th m i ph i g i m t b h sơ c p GPXD và hoàn công (b n sao) v S Xây d ng lưu tr . Chương 7: T CH C TH C HI N
 19. i u 33.- - S Xây d ng ti p t c gi i quy t th t c hoàn công cho các công trình do Ki n trúc sư trư ng thành ph ho c do S Xây d ng ã c p Gi y phép kh i công, Gi y phép xây d ng trư c ây theo Quy t nh s 204/Q -UB-QL T ngày 24/6/1991, Quy t nh s 1328/Q -UB-QL T ngày 06/9/1993 và Quy t nh s 3217/Q -UB-QL T ngày 26/6/1997 c a y ban nhân dân thành ph . - Ki n trúc sư trư ng thành ph cùng Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph và Giám c S Xây d ng ti n hành l p k ho ch bàn giao nhi m v , nhân s , h sơ tài li u, cơ s v t ch t... S Xây d ng có i u ki n t ch c, v n hành b máy c p GPXD và qu n lý xây d ng theo GPXD trên a bàn thành ph . - Ki n trúc sư trư ng có trách nhi m ch trì ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, các cơ quan c p GPXD tri n khai quy ho ch chi ti t s d ng t có căn c c p GPXD ; công b quy ho ch chi ti t m i ngư i dân và t ch c có liên quan th c hi n công tác xây d ng m b o quy ho ch, c nh quan ki n trúc và môi trư ng ô th c a thành ph H Chí Minh. - Ki n trúc sư trư ng có trách nhi m t ch c ki m tra nh kỳ vi c th c hi n quy ho ch - ki n trúc ư c phê duy t trên a bàn. i u 34.- Giám c các S , ban, ngành liên quan có trách nhi m t o i u ki n cho cơ quan c p GPXD có i u ki n th c hi n quy nh này; tr l i b ng văn b n cho các cơ quan c p GPXD không quá 10 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xin ý ki n c a các cơ quan này v các lãnh v c chuyên ngành có liên quan. i u 35.- Giám cS a chính - Nhà t có trách nhi m : - Hư ng d n th c hi n và qu n lý các b n t m b o ranh, cao và t l úng quy nh a chính và ki m tra nh kỳ các ch th s d ng t xây d ng m b o các quy nh c a pháp lu t v s d ng t có liên quan, trong quá trình s d ng công trình. - Tr l i các cơ quan c p phép xây d ng v các v n liên quan nm c a chính cao khi có yêu c u. i u 36.- Giám c S Tài chánh-V t giá và C c trư ng C c Thu thành ph hư ng d n nghi p v vi c thu và s d ng l phí cho công tác c p GPXD và hoàn công công trình. i u 37.- Giám c S Xây d ng có trách nhi m t ch c ki m tra nh kỳ công tác c p GPXD t i các cơ quan có thNm quy n c p GPXD m b o vi c c p GPXD và qu n lý th c hi n theo GPXD úng quy nh c a pháp lu t; theo dõi n m v ng tình hình t ng h p báo cáo và xu t bi n pháp y ban nhân dân thành ph k p th i ra quy t nh gi i quy t các vư ng m c chung, x lý các vi ph m pháp lu t và ngăn ch n các hành vi tiêu c c khác. Giám c S Xây d ng và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph ph i h p t ch c t p hu n v m t nghi p v và hình thành b máy có năng l c giúp Ch t ch
 20. y ban nhân dân qu n - huy n và Trư ng Ban qu n lý u tư và xây d ng các khu ô th m i trong vi c xét c p GPXD úng theo quy nh c a pháp lu t. i u 38.- Trư ng Ban T ch c Chính quy n ch trì ph i h p v i Giám c S Xây d ng thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n thi t l p Quy ch t ch c và ho t ng cho các i qu n lý tr t tư xây d ng ô th t i các qu n huy n, trình UBND.TP ban hành, giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n ki m soát và ch n ch nh công tác xây d ng úng quy ho ch và pháp lu t, m b o tr t t , an toàn và v sinh ô th . Trong quá trình t ch c th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan c p GPXD trên a bàn thành ph H Chí Minh ph n nh k p th i v S Xây d ng t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph nghiên c u gi i quy t ho c xin ý ki n B Xây d ng và T ng C c a chính./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản