Quyết định số 58/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2001/QĐ-UB

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** 58/2001/QĐ-UB Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2001 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÉT THƯ NG XU T KH U CHO CÁC DOANH NGHI P CÓ THÀNH TÍCH TRONG HO T Đ NG XU T KH U TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân. Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c. Căn c Ch th s 56/1998/NĐ-CP ngày 30/07/1998 c a Chính ph và Quy t đ nh 88/1999/QĐ-UB ngày 11/10/1999 c a UBND Thành ph Hà n i “ quy đ nh tiêu chu n các danh hi u thi đua và các hình th c khen thư ng c a Thành ph Hà n i”. Xét đ ngh c a Giám đ c S Thương m i Hà N i và Thư ng tr c H i đ ng thi đua khen thư ng Thành ph . QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này “ Quy ch xét thư ng xu t kh u cho các doanh nghi p có thành tích trong ho t đ ng xu t kh u trên đ a bàn Thành ph Hà n i”. Đi u 2: Ngu n kinh phí khen thư ng đư c trích t Qu khen thư ng Thành ph trên cơ s cân đ i t ngu n thư ng vư t thu thu xu t nh p kh u hàng năm c a ngân sách Thành ph . Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 4: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành ph ; Giám đ c các S : Thương m i, Tài chính- V t giá, C c trư ng: C c H i quan Hà N i, C c Thu ; Thư ng tr c H i đ ng thi đua khen thư ng Thành ph và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phan Văn Vư ng Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2001 QUY CH V VI C: XÉT THƯ NG XU T KH U CHO CÁC DOANH NGHI P CÓ THÀNH TÍCH TRONG HO T Đ NG XU T KH U TRÊN Đ A BÀN HÀ N I ( Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Đ đ y m nh ho t đ ng xu t kh u trên đ a bàn Thành ph Hà N i, góp ph n tăng thu Ngân sách Nhà nư c, UBND Thành ph hàng năm khen thư ng cho các doanh nghi p có thành tích trong ho t đ ng xu t kh u. Đi u 2: M c ti n thư ng tăng theo giá tr kim ng ch xu t kh u; ưu tiên khen thư ng cho các đơn v l n đ u tiên tham gia xu t kh u và các đơn v có giá tr kim ng ch xu t kh u năm sau cao hơn năm trư c. Chương 2: Đ I TƯ NG, TIÊU CHU N, HÌNH TH C VÀ M C THƯ NG Đi u 3: Đ i tư ng đư c xét khen thư ng là nh ng doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t, có tr s chính đăng ký kinh doanh t i Hà N i và ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c, có thành tích tr c ti p xu t kh u hàng hoá. Đi u 4: Tiêu chu n xét khen thư ng Doanh nghi p đư c quy đ nh t i Đi u 3 trên đây đ t kim ng ch xu t kh u hàng năm theo các m c đư c quy đ nh t i Đi u 5 dư i đây (g i là các tiêu chu n ) đ u đư c xét khen thư ng. Đi u 5: Hình th c khen thư ng và m c khen thư ng
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng B ng khen c a U ban nhân dân Thành ph và thư ng b ng ti n theo các m c sau: 5.1. Thư ng 1.000.000 đ ng cho các doanh nghi p năm đ u tiên xu t kh u đ t m c kim ng ch xu t kh u t 100.000 USD đ n dư i 1 tri u USD. 5.2. Thư ng 2.000.000 đ ng cho các doanh nghi p đ t kim ng ch xu t kh u t 1 tri u USD đ n 5 tti u USD. 5.3. Thư ng 3.000.000 đ ng cho các doanh nghi p đ t kim ng ch xu t kh u trên 5 tti u USD đ n 10 tri u USD. 5.4. Thư ng 4.000.000 đ ng cho các doanh nghi p đ t kim ng ch xu t kh u trên 10 tti u USD đ n 20 tri u USD. 5.5. Thư ng 5.000.000 đ ng cho các doanh nghi p đ t kim ng ch xu t kh u trên 20 tti u USD đ n 50 tri u USD 5.6. Thư ng 10.000.000 đ ng cho các doanh nghi p đ t kim ng ch xu t kh u trên 50 tri u USD. 5.7. Ngoài m c ti n thư ng quy đ nh theo kim ng ch xu t kh u nêu trên, nh ng đơn v tham gia xu t kh u l n đ u ho c nh ng đơn v có m c xu t kh u c a năm xét thư ng tăng hơn năm trư c (li n k ) t 20% tr lên s đư c thư ng ưu đãi thêm, tuỳ theo m c tăng trư ng giá tr kim ng ch xu t kh u, do H i đ ng xét thư ng xu t kh u quy t đ nh hàng năm. 5.8. Ngoài m c khen thư ng hàng năm nêu trên, nh ng đơn v có m c tăng trư ng kim ng ch xu t kh u trong 3 năm li n s đư c U ban nhân dân Thành ph t ng “ Bi u tư ng xu t kh u”. Chương 3: TH T C XÉT KHEN THƯ NG Đi u 6: Quy ch này s đư c công b công khai trên các phương ti n thông tin đ i chúng. Hàng năm, các doanh nghi p, căn c vào tiêu chu n đã quy đ nh, l p h sơ đ ngh xét khen thư ng g m nh ng văn b n sau( theo bi u m u đính kèm): - Đơn đ ngh xét thư ng xu t kh u c a doanh nghi p( ghi rõ tên, đ a ch , s đi n tho i, Fax, s tài kho n, mã s thu …), có xác nh n c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p( n u có). - B n t ng h p kim ng ch xu t kh u, có xác nh n c a C c H i quan Hà N i. H sơ xét thư ng đư c l p thành hai b g i v S Thương m i Hà N i trư c ngày 30/4. Vi c xét thư ng đư c ti n hành trong Quý II hàng năm. Đi u 7: Hàng năm, S Tài chính- V t giá có trách nhi m trích t ngu n thư ng vư t thu thu xu t nh p kh u c a Ngân sách Thành ph chuy n vào Qu khen thư ng thi
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đua Thành ph (H i đ ng thi đua khen thư ng Thành ph ) đ th c hi n khen thư ng theo quy t đ nh c a UBND Thành ph . Đi u 8: “ H i đ ng xét thư ng xu t kh u” g m đ i di n c a: H i đ ng thi đua khen thư ng Thành ph , Văn phòng UBND Thành ph Hà N i, S Thương m i Hà N i, C c H i quan Hà N i, C c Thu Hà N i, S Tài chính- V t giá Hà N i và do S Thương m i làm thư ng tr c. H i đ ng xét thư ng xu t kh u là cơ quan tư v n c a UBND Thành ph v khen thư ng xu t kh u. Kinh phí cho ho t đ ng c a H i đ ng xét thư ng xu t kh u đư c cân đ i trong d toán chi ngân sách hàng năm c a S Thương m i Hà N i. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 9: Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký và áp d ng cho vi c khen thư ng thành tích trong ho t đ ng xu t kh u t năm 2000. Trong quá trình th c hi n, quy ch này có th đư c đi u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t . TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH T CH PHÓ CH T CH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản