Quyết định số 58/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía nam ven đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, tỷ lệ /500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** SÔ:58/2003/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T I U CH NH D I T PHÍA NAM VEN Ư NG I C VI T, QU N HAI BÀ TRƯNG - HÀ N I, T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c quy t d nh s 108/Q -TTg ngày 20/6/1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020. án Qui ho ch chi ti t d i t phía Nam ven ư ng i C Vi t ã ư c UBND thành ph phê duy t t i Quy t nh s 4415/Q -UB ngày 13/11/1997, phù h p v i i u ki n th c t , theo ngh Ch u tư, ý ki n c a B Xây d ng t i văn b n s 722/BXD-QLN ngày 23/4/1999 v i u ch nh n i dung d án i C Vi t. Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng thành ph t i t trình s 85/2001/TTr-KTST ngày 22/2/2001, QUY T NNH i uI: Phê duy t qui ho ch chi ti t i u ch nh d i t phía Nam ven ư ng i C Vi t, t l 1/500 do Công ty Ki n trúc Xây d ng Hà N i l p tháng 1 năm 2001 v i n i dung c th sau ây : 1. V trí : Khu t phía Nam ven ư ng i C Vi t thu c a bàn các phư ng Bách Khoa, Ô C u D n, Lê i Hành, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i. 2. Ranh gi i : Ranh gi i qui ho ch chi ti t i u ch nh ư c xác nh theo úng ranh gi i qui ho ch chi ti t 1/500 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 4415/Q -UB ngày 13/11/1997 c a UBND thành ph , c th là : - Phía B c là ư ng i C Vi t.
  2. - Phía Nam giáp khu dân cư và tư ng rào c u trư ng i h c Bách Khoa. - Phía ông giáp ph B ch Mai (Ô C u D n). - Phía Tây giáp sông Tô L ch (c ng Nam Khang). 3. Qui mô : Gi nguyên qui mô như qui ho ch chi ti t 1/500 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 4415/Q -UB ngày 13/11/1997 c a U ban nhân dân thành ph . Di n tích 60.800 m2 Dân s (d ki n) : 2.000 ngư i. 4. N i dung qui ho ch chi ti t i u ch nh : 4.1. M C TIÊU : Xây d ng hoàn ch nh các công trình v i nhi u ch c năng s d ng b trí d c phía Nam ư ng i C Vi t, g m : Khách s n, tr s , văn phòng, nhà , căn h cho thuê, nhà có ti n nghi cao dành cho kinh doanh và m t ph n phía bên trong là khu dân cư hi n có ư c t n t i, c i t o ch nh trang theo qui ho ch v i h t ng k thu t ư c c i t o, nâng c p ng b , t o thành m t tuy n ph p c a khu v c. 4.2. N I DUNG QUI HO CH : a. Di n tích t c a nh ng công trình ã ư c xây d ng 12.300 m2 n nh trong ph m vi qui ho ch chi ti t g m tr s B Giáo d c và ào t o là 5.900 m2 và trư ng PTCS Tô Hoàng là 6.400 m2 b. Ph n di n tích qui ho ch th c hi n d án u tư : 48.500 m2 Trong ó : - t khu dân cư cũ 7.580 m2 - t khu t p th và ư ng hi n có 31.120 m2 - t nhà dân ven ư ng trong ph m vi gi i to m t 9.800 m2 b ng làm c ng ng m và bãi xe công c ng c a Thành ph T ng c ng di n tích là : 60.800 m2 4.3. B NG TH NG KÊ S D NG T - I U CH NH SO V I QH CHI TI T Ã Ư C PHÊ DUY T NĂM 1997. STT M c ích s d ng t và so sánh nh ng Di n tích Di n tích Tăng (+) thay i c a Qui ho ch chi ti t i u ch nh trong xin i u l n này so v i Qui ho ch chi ti t năm QH-97 t ch nh t Gi m (-) 1997 (QH-97) l (%) l (%)
  3. 1 t ch gi i mương GPMB ( làm c ng 9.800 m2 9.800 m2 Gi ng m và nơi ô tô) nguyên 2 t làm ư ng QH thành ph (gi m i, vì 10.600 8.493 m2 - 2.107 trong th i gian t năm 1996 n năm 1999 m2 m2 t i khu v c ã xây d ng xong 2 tr c giao 21,95% thông m i nên m t c t ư ng D b-c gi m 27,00% t 22,5m xu ng 13,5m) 3 t khai thác d ch v , văn phòng, nhà 14.550 13.478 - 1.072 cho thuê nay i thành d ch v công c ng m2 m2 m2 và nhà kinh doanh (khu IA, II, III, IV, VII). 37,00% 34,83% Di n tích gi m do chuy n lô VI kinh doanh văn phòng thành cơ quan Tài chính thành ph . 4 Công trình công c ng thành ph , xăng d u 1.350 m2 2.550 m2 + 1.200 và CTCC khu v c. Tăng do thêm di n tích m2 lô VI xây d ng tr s S Tài chính v t 4,00% 6,59% giá Hà N i, quĩ phát tri n nhà thành ph , Văn phòng B HCPT nhà thành ph . 5 t , tái nh cư (9.300 m2 t + 2.900 12.200 14.179 + 1.979 m ư ng) nay tăng thêm khu I - B có di n m2 2 m2 m2 tích 1.979 m2 tăng thêm s h tái nh cư t i ch , không ph i di chuy n i nơi 24,00% 29,14% khác T ng di n tích t ph m vi QH 48.500 48.500 Gi m2 m2 nguyên 4.4. B NG T NG H P CÁC CH TIÊU QUI HO CH TT Tên lô Lo i t DT t M t xây DTXD T ng cao DT sàn H s s m2 d ng (%) (m2) trung bình (m2) d ng t Theo qui QH QH QH QH - QH QH QH i u QH QH ho ch i u i u - 97 i u 97 i u - 97 ch nh - 97 i u ch nh l n ch nh ch nh ch nh ch nh này 1 1-A Công trình 3.126,0 35,0 60,0 1.875,6 14,29 8,33 15.630 5,0 5,0 d ch v t ng h p t ng 1, các t ng trên làm văn phòng - d ch v CC, nhà kinh doanh
  4. 2 II-III Công trình 5.326,0 40,0 60,0 3.195,5 12,50 8,33 26.630,0 5,0 5,0 d ch v t ng h p t ng 1,2. Các t ng trên nhà bán cho thuê KD, DVTH 3 IV Công trình 3.126,0 40,0 60,0 1.875,6 12,50 8,33 15.630 5,0 5,0 d ch v t ng h p t ng 1,2. Các t ng trên nhà bán cho thuê KD, DVTH 4 VII Công trình 1.900,0 60,0 60,0 1.140,0 8,33 8,00 9.120,0 4,8 4,8 d ch v t ng h p t ng 1. Các t ng trên nhà bán cho thuê KD, DVTH Tính chung 13.478 47,0 60,0 8.086,6 8,30 67.010 4,92 4,92 khu t khai thác kinh doanh 5 I-B t tái 1.979,0 35,0 65,0 1.286,4 14,29 3,85 4.947,0 5,0 2,5 nh cư m i xu t 6 VIIIA t tái 2.700,0 57,0 57,0 1.539,0 3,51 3,51 5.400,0 2,0 2,0 nh cư t ch nh trang theo QH 7 VIIIB t tái 3.700,0 57,0 57,0 2.109,0 3,51 3,51 7.400,0 2,0 2,0 nh cư t ch nh trang theo QH 8 VIIIC t tái 2.900,0 38,0 70,0 2.030,0 5,26 5,43 11.020,0 2,0 3,8 nh cư và xây m i
  5. 9 V t XD cơ 950,0 60,0 60,0 570,0 3,00 5,00 2.850,0 1,8 3,0 quan HC a phương qu n HBT 10 VI t tr s 1.200,0 60,0 60,0 720,0 8,33 8,00 5.760,0 4,8 4,8 Tài chính v t giá Hà N i và các cơ quan liên quan 11 I-X t ki t 400,0 20,0 20,0 80,0 1,00 1,00 80,0 0,2 0,2 xăng d u t ư ng 8.439,0 Gi m i (-2.107m2) theo Qui ho ch TP (Dabedegh) t ư ng 2.900,0 Gi nguyên DT ư ng n i b khu dân cư T ng c ng 38.700 Gi nguyên ph m vi (làm tròn) QH 4.5. B C C QUI HO CH T NG M T B NG : Toàn b d i t t c ng Nam Khang n Ô C u D n ư c chia làm 11 lô t (A, B, X) n VIII (A, B, C) ư c th hi n t i b n v QH-03, QH-04. a. Lô I A : Di n tích 3.126 m2, ti p giáp v i ư ng i C Vi t, phía Tây là trư ng i h c Bách khoa ư c xây d ng công trình d ch v công c ng a năng cao t ng (18 - 24 t ng). có không gian ki n trúc hài hóa, b trí kh i nhà cao 6 - 7 t ng làm cho kh i tháp cao t ng. T ng 1 là d ch v công c ng các t ng trên khai thác kinh doanh. b. Lô I - X : Di n tích 400 m2 góc, c nh c ng Nam Khang ư c b trí 1 tr m bán xăng nh ph c v nhu c u c a nhân dân, v trí này ã ư c xác nh trong qui ho ch m ng lư i các c a hàng d ch v xăng d u toàn thành ph . c. Lô I - B : Di n tích 1.979 m2 có v trí phía trong là lô t tái nh cư cho các h gia ình thu c khu t p th trư ng i h c Xây d ng, khu t này ư c t ch c xây d ng thành 3 dãy nhà, cao 3 - 4 t ng. d. Lô II, III, IV : Di n tích 8.542 m2, là d i t n m sát m t ư ng i C Vi t ư c xác nh b i các m c gi i ã c m t i hi n trư ng t năm 1993. Chi u r ng lô t t 35 n 40m ư c xây d ng nhà i m cao t ng v i kh i cao 1 - 3 t ng có ch c năng khai thác d ch v công c ng, văn phòng kinh doanh. B trí các tháp cao t ng (t 12 n 16 t ng). Các t ng trên xây d ng nhà căn h bán ho c cho thuê. D i át 14m phía trư c các lô II, III, IV dùng làm bãi xe c a Thành ph , d i t phía sau làm ư ng giãn cách v i lô VIII A, B, C.
  6. e. Lô s V : Di n tích 950 m2, có v trí chuy n ti p gi a 2 kh i nhà cao 5 t ng, l p ngoài c a tr s B Giáo d c và Ào t o v i dãy l p h c trư ng Tô Hoàng, ư c b trí công trình cao t ng có ch c năng s d ng làm cơ quan hành chính c a Qu n Hai Bà Trưng. g. Lô VI : Di n tích 1.200 m2, xây d ng nhà làm vi c c a S Tài chính V t giá Hà N i, công trình cao t ng t 10 n 15 t ng. h. Lô VII : Di n tích 1.900 m2, n m góc ư ng i C Vi t, B ch Mai, theo qui ho ch thành ph , ây còn có tuy n ư ng s m t Mai H c kéo dài n i La, lô t này s có 3 m t ư ng và phía sau là ngõ Tô Hoàng t i ây xây d ng công trình cao 11 t ng có ch c năng h n h p. T ng 1 s d ng làm d ch v công c ng, các t ng trên làm nhà bán ho c cho thuê. i. Lô VIII : Hi n là khu nhà c a giáo viên các trư ng i h c Bách Khoa, Xây d ng, M - a ch t, Lô này chia là 3 ô : Lô VIII A, lô VIII B hi n là khu nhà ư c c i t o, ch nh trang tái nh cư, ng th i v i vi c c i t o, nâng c p h th ng h t ng k thu t c a khu . - Lô VIII C, có 2 ph n, m t ph n hi n là các nhà t p th s tái nh cư như lô VIII A, VIII B ph n còn l i hi n là tr s T ch c phát tri n giáo d c vùng cao (g i t t là HEDO) và kho sách c a B Giáo d c và ào t o s xây d ng m i 1 nhà cao t ng (6 - 12 t ng). T ng 1 và 2 xây d ng tr s văn phòng, các t ng trên làm nhà ph c v di dân t i ch . 4.6. QUI HO CH H T NG K THU T : a.Giao thông : ngoài ư ng i C Vi t là tuy n ư ng vành ai Thành ph , m ng lư i ư ng giao thông trong khu v c ư c b trí g m : - ư ng xuyên qua khu nhà c a cán b , giáo viên các trư ng i h c Bách khoa, Xây d ng, M - a ch t có m t c t ngang 13,5m (lòng ư ng r ng 7,5m v a hè 2 x 3m, ư c ký hi u là Db, Dc). - Tuy n ư ng bên c nh Tr s B Giáo d c và ào t o hi n có, ã ư c nâng c p năm 1997 s ư c ti p t c ch nh trang v i lòng ư ng là 7,50m, v a hè 2 x 3,0m (ký hi u là Da). Gi a các lô t s II, III, IV và lô s VIII; gi a lô t 1 - A và I - B s có m t tuy n ư ng phân chia khu v c này, m t c t ngang lòng ư ng là 3,75m và v a hè 2m và 2,25m. - C i t o, m r ng ch nh trang 2 tuy n ư ng 1 làn xe bên trong lô VIII, cho b r ng 3,5m, hè 2 x 2,0m cho xe c u ho ra vào khi có ho ho n, m t s o n ngõ ng n ư c c i t o v i b r ng t 2 - 4m. - Ven mương thoát nư c là ư ng giao thông có m t c t 5,0m, hè 2 x 2,0m k t h p hành lang b o v mương. Ngoài ra còn các ư ng c nh lô s V trên v trí c ng hóa
  7. o n mương n m gi a khu V v i tư ng rào trư ng Tô Hoàng (ký hi u là De) và ư ng Mai H c kéo dài n m gi a khu VI và VII (ký hi u là Dg, Dh). - Giao thông tĩnh : Theo qui ho ch Thành ph , d i 14m sau khi c i t o mương thành c ng ng m s s d ng làm bãi xe công c ng c a Thành ph (t ng di n tích m t b ng 9.800 m2, trong ó 6.000 m2 làm bãi xe, 3800 m2 làm ư ng d n, th m c cây xanh). b. H th ng c p nư c : Ngu n nư c l y t ư ng ng F 160 hi n có, n i v i tuy n F 600 ư ng i C Vi t, ngu n Nhà máy nư c Lương Yên và Pháp Vân. T ng lư ng c n thi t cho toàn khu là : Nư c sinh ho t 897 m3/ngày êm. Nư c d tr ch a cháy 486 m3. Tiêu chuNn tính toán 200 lít/ngư i-ngày êm. c. San n n : Các lô I, II, III, IV và VI ư c tôn n n v i các ch tiêu : cao trung bình hi n tr ng : +6,3m cao c n p : + 7,0m d c trung bình d c u v phía Nam : 0,02% Các lô t khác cao ã t yêu c u, ch san p c c b khi xâydư ng công trình c th . d. Thoát nư c mưa và nư c th i : Thoát nư c mưa thông qua tuy n c ng D1500 n 2000 d c ư ng i C Vi t thay cho tuy n mương thoát nư c m t ư ng i C Vi t, c ng thoát nư c ph Nguy n ình Chi u và Tr s B GD& T. Các lô t thu c d i phía Nam ven ư ng i C Vi t s thoát c l p theo h th ng riêng x tr c ti p ra sông Sét và mương Tô Hoàng s ư c c ng hóa. Nư c th i sinh ho t ư c x lý trong t ng công trình, sau ó thoát theo c ng ng m ch y vào h th ng chung c a thành ph , ư c thu gom ưa v tr m x lý nư c th i c a khu v c theo qui ho ch thoát nư c chung c a thành ph . e. V sinh môi trư ng : Trong khu không t ch c các i m rác công c ng, b trí các thùng rác nh ư c thu gom hàng ngày theo qui nh c a Công ty Môi trư ng ô th . Các công trình cao t ng, văn phòng tr s t ch c thu gom t p trung t ng công trình và có h p ng v n chuy n ra ngoài v i Công ty Môi trư ng ô th theo qui nh. g. C p i n : Ngu n c p i n cho các tr m bi n áp b trí trong các lô t theo qui ho ch ư c l y t các tuy n dây cao áp i n i (theo QH c a Công ty i n l c Hà N i) t 2 phía ư ng Lê Duân và ư ng B ch Mai d n vào, c p i n áp 15 - 22KV. Các o n r nhánh l y t tuy n chính dùng cáp i n cao áp t ng m d c theo ư ng qui ho ch. h. Thông tin và liên l c : Khu dân cư i C Vi t và khu văn phòng, khách s n ây ư c tính v i d ki n toàn b khu này là 1000 máy. Cáp i n tho i i ng m.
  8. i u II : Giao Ki n trúc sư trư ng thành ph ch trì, ph i h p v i Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Ch u tư và các ngành có liên quan thNm nh, ban hành i u l qu n lý xây d ng theo qui ho ch chi ti t t i d i t phía Nam ven ư ng i C Vi t, qu n Hai Bà Trưng t ch c th c hi n. Giao Ki n trúc sư trư ng thành ph ki m tra, xác nh n h sơ b n v thi t k theo qui ho ch chi ti t i u ch nh ư c duy t. Ch o ơn v thi t k và ch u tư l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) i v i án qui ho ch này theo qui nh c a pháp lu t, trình c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t; ph i h p v i T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i, U ban nhân dân qu n Hai Bà TRưng công b công khai Qui ho ch chi ti t ư c duy t nhân dân bi t, th c hi n. Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng ch u trách nhi m t ch c, ki m tra, giám sát xây d ng theo qui ho ch và x lý vi c xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u III : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , các Giám c s : k ho ch u tư, Tài chính v t giá, Xây d ng, Giao thông công chính, S a chính nhà t, Ch t ch UBND qu n Hai Bà TRưng, Ch t ch UBND phư ng Bách Khoa, phư ng ô C u D n, phư ng Lê i Hành, T ng Giám c T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, Giám c Công ty Tu t o và phát tri n nhà, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản