Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư do Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT

 1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2004/Q -BBCVT Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG S 58/2004/Q -BBCVT NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH BI U M U BÁO CÁO TH NG KÊ TRONG HO T NG BƯU CHÍNH VÀ CHUY N PHÁT THƯ B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Lu t Th ng kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh nh s 157/2004/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông v bưu chính; Theo ngh c a V trư ng V Bưu chính và V trư ng V K ho ch Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m u báo cáo th ng kê trong ho t ng bưu chính và chuy n phát thư. i u 2. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư th c hi n báo cáo nh kỳ theo úng bi u m u B Bưu chính, Vi n thông quy nh. Báo cáo g i v B Bưu chính, Vi n thông trư c ngày 10 tháng 04 c a năm sau năm báo cáo. S li u báo cáo ph i m b o úng th c t , th ng nh t v i các báo cáo khác c a doanh nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Bưu chính, V trư ng V K ho ch Tài chính, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c doanh nghi p Bưu chính Vi t Nam, Giám c doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trung Tá ( ã ký)
 2. TÊN DOANH NGHI P BƯU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM c l p - T do -H nh phúc M US 01: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 58/2004/Q -BBCVT ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông) BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG BƯU CHÍNH NĂM. (S li u báo cáo tính t ngày 01 tháng 01 n ngày 31 tháng 12 c a năm báo cáo) 1. BÁO CÁO T NG QUÁT 1.1. Lao ng ơn v : ngư i Tính ch t lao ng S lư ng H p ng không xác nh th i h n* H p ng t 1 n 3 năm H p ng dư i 1 năm T ng s * Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng c a Doanh nghi p Bưu chính Vi t Nam th ng kê vào m c H p ng không xác nh th i h n 1.2. M t s ch tiêu tài chính Phân lo i ơn v (tri u ng) T ng doanh thu: - T ng doanh thu phát sinh - T ng doanh thu sau phân chia T ng chi phí T ng doanh thu sau phân chia - (tr ) T ng chi phí T ng v n u tư th c hi n Giá tr TSC tăng b ng ngu n v n u tư trong năm T ng nguyên giá TSC cu i kỳ T ng s ti n n p ngân sách: - T ng s ph i n p
 3. - T ng s ãn p 2. M NG BƯU CHÍNH CÔNG C NG 2.1. Bưu c c, i m ph c v và thùng thư công c ng Phân lo i S lư ng Bưu c c giao d ch Bưu c c ngo i d ch Bưu c c c a khNu biên gi i Bưu c c có cung c p d ch v tài chính*: + Trong ó: - Bưu c c có cung c p d ch v TKB : i lý d ch v bưu chính i m Bưu i n - Văn hoá xã Qu y giao d ch lưu ng, ki t Thùng thư công c ng * Bưu c c có cung c p d ch v tài chính là bưu c c cung c p m t ho c c hai d ch v : d ch v chuy n ti n, d ch v ti t ki m bưu i n. 2.2. Năng l c ph c v Khu v c S lư ng bưu S xã có báo Bán kính S dân ph c c c/s lư ng Nhân Dân ph c v bình v bình i m B VHX trong quân quân ngày/t ng s xã (km/ i m) (ngư i/ i m) Thành th Nông thôn Mi n núi, h i o Khu v c mi n núi, xã c bi t khó khăn
 4. 2.3. Tình hình ho t ng trên m ng bưu chính công c ng Khu v c S l n thu gom S l n i phát Thành th ./ngày ./ngày Nông thôn ./tu n ./tu n Mi n núi, h i o /tu n /tu n Khu v c mi n núi, /tu n /tu n xã c bi t khó khăn 3. DNCH V 3.1. D ch v bưu chính 3.1.1. D ch v bưu chính cơ b n Lo i d ch i trong nư c Qu c t v i n S n Doanh Chi S n Doanh Chi S n Doanh Chi thu phí thu phí thu phí lư ng* lư ng* lư ng* (Tr. ) (Tr. ) (Tr. ) (Tr. (Tr. ) (Tr. ) (cái/kg) (cái/kg) ) (cái/kg) DV Ph c p Thư Thư ngoài ph m vi ph c p n phNm Gói nh H c phNm ngư i mù DV Ph Bưu c p ki n BK ngoài ph m
 5. vi ph c p T ng c ng * - C t s n lư ng không tính t ng c ng - Doanh nghi p báo cáo s n lư ng theo cái ho c kg ho c theo c cái và kg tùy theo d ch v cung c p 3.1.2. D ch v bưu chính c ng thêm (tr các d ch v quy nh t i 3.1.3 và 3.1.4) Lo i d ch v i trong nư c Qu c t i n S n Doanh S n Doanh S n Doanh lư ng thu lư ng thu lư ng thu (cái/kg) (Tr. ) (cái/kg) (Tr. ) (cái/kg) (Tr ) Bưu phNm ghi s Bưu phNm khai giá Bưu phNm qu ng cáo Bưu phNm lai ghép Bưu phNm chuy n phát nhanh Bưu ki n khai giá T ng c ng 3.1.3. D ch v bưu chính b t bu c Lo i d ch v S n lư ng Doanh Chi phí Doanh thu - (tr ) chi thu phí (Tr. ) (cái/kg) (Tr. ) (Tr. ) A.
 6. B. T ng c ng 3.1.4. D ch v bưu chính dành riêng Lo i d ch v S n lư ng Doanh thu Chi phí Doanh thu - (tr ) chi phí (Tr. ) (cái/kg) (Tr. ) (Tr. ) 3.2. Các nhi m v công ích Lo i d ch v S n lư ng Doanh thu Chi phí Doanh thu - (tr ) chi phí (Tr. ) (cái/kg) (Tr. ) (Tr. ) A. B. T ng c ng 3.3. Tem bưu chính 3.3.1. S n xu t ơn v : tri u con Lo i tem S lư ng tem in S lư ng t n S lư ng hu Ghi chú c bi t Ph thông * - Tem ph thông không có ph n báo cáo s lư ng hu
 7. -Tem c bi t và tem ph thông bao g m c n phNm có in tem bưu chính 3.3.2. Kinh doanh tem Lo i tem S n lư ng bán Doanh thu Ghi chú Trong nư c Qu c t Trong nư c Qu c t Cư c phí Sưu t p 3.4. Các d ch v tài chính 3.4.1. Chuy n ti n Lo i S n lư ng (cái) Doanh s ( Tr. ) Doanh thu (Tr. ) Trong Qu c t Trong Qu c t Trong Qu c t nư c n nư c n nư c n Thư chuy n ti n i n chuy n ti n Chuy n ti n nhanh T ng c ng 3.4.2. Ti t ki m bưu i n Phân lo i ơn v S lư ng s /th s / th - ã phát hành s / th - ã t t toán T ng doanh s Tr. T ng chi tr : - g c Tr. - lãi T ng doanh thu Tr. T ng chi phí Tr. T ng s ti n ã huy ng cho Qu u tư qu c gia Tr.
 8. 3.5. Các d ch v khác 3.5.1. Phát hành báo chí D ch v S n lư ng Doanh thu Chi phí Doanh thu - (tr ) chi phí (t , cu n) (Tr. ) ( Tr. ) (Tr. ) Phát hành báo chí (tr các lo i báo công ích) 3.5.2. i lý chuy n phát thư cho các hãng chuy n phát nư c ngoài i n S n lư ng Doanh Doanh thu S n lư ng Doanh thu i tác thu phát hoa h ng hoa h ng (cái /kg) sinh (Tr. (Tr. ) (cái / kg) (Tr. ) ) A B T ng c ng 3.5.3. D ch v khác: 3.6. T l ph n trăm doanh thu c a các lo i d ch v trên t ng doanh thu bưu chính D ch v bưu chính % Các nhi m v công ích % D ch v tài chính % Các d ch v khác % 3.7. Ch t lư ng d ch v 3.7.1. T l d ch v t tiêu chuNn/không t tiêu chuNn: D ch v t tiêu Không t tiêu Ghi
 9. chu n (%) chu n (%) chú Ph c p (Theo tiêu Thư chuNn ngành do B Bưu ki n BCVT ban hành) D ch v khác (Theo A. tiêu chuNn do doanh B. nghi p công b ) 3.7.2. Nguyên nhân và gi i pháp nâng cao ch t lư ng d ch v 3.8. Khi u n i và b i thư ng Lo i d ch v S khi u n i S KN ã gi i quy t S ti n ã b i thư ng (Tr. ) Trong Qu c Trong Qu c t Trong Qu c nư c t nư c nư c t Bưu phNm Bưu ki n Chuy n ti n Ti t ki m Bưu i n Các d ch v khác T ng c ng 4. ĂNG KÝ DANH M C CÁC DNCH V CUNG C P TRONG NĂM TI P THEO Lo i d ch v Ph m vi Th i i m tri n khai Ghi chú cung c p (N u là d ch v d ki n tri n khai) I. D ch v bưu chính cơ b n 1. 2.
 10. 3. . II. D ch v bưu chính c ng thêm 1. 2. 3. III .. 5. THU N L I, KHÓ KHĂN .................................. ................................. ................................. 6. XU T, KI N NGHN ....................................... ....................................... Hà N i, ngày... tháng.... năm.... GIÁM C DOANH NGHI P (ký tên, óng d u) M US 02: TÊN DOANH NGHI P KINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T DOANH DNCH V CHUY N NAM PHÁT THƯ c lâp - T do - H nh phúc
 11. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 58/2004/Q -BBCVT ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông) BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG CHUY N PHÁT THƯ NĂM. (S li u báo cáo tính t ngày 01 tháng 01 n ngày 31 tháng 12 c a năm báo cáo) 1. i m cung c p d ch v : i m cung c p d ch v S lư ng i m giao d ch i lý T ng s 2. Cung c p d ch v chuy n phát thư* i trong nư c Qu c t i n S n lư ng Doanh thu S n lư ng Doanh thu S n lư ng Doanh thu (cái/ kg) (Tr. ) (cái/ kg) (Tr. ) (cái/ kg) (Tr. ) 3. i lý chuy n phát thư cho các t ch c chuy n phát nư c ngoài* i tác Qu c t i Qu c t n S n lư ng DT phát DT hoa S n lư ng Doanh thu hoa sinh (Tr ) h ng(Tr ) h ng (Tr. ) (cái/kg) (cái/kg) A B * T i m c (2) và (3) Doanh nghi p báo cáo s n lư ng theo cái ho c theo kg ho c theo c cái và kg tuỳ theo d ch v cung c p.
 12. 4. Ch t lư ng d ch v 4.1. T l d ch v chuy n phát thư t tiêu chuNn: (Theo tiêu chuNn do doanh nghi p công b ) 4.2. T l d ch v chuy n phát thư không t tiêu chuNn, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 4.3. Khi u n i và b i thư ng Lo i d ch v S v khi u n i S v ã gi i quy t S ti n b i thư ng (Tr. ) Trong Qu c t Trong Qu c t Trong Qu c t nư c nư c nư c T ng c ng 5. xu t, ki n ngh .................................. .................................... Ngày.... tháng.... năm.... GIÁM C DOANH NGHI P (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản