Quyết định số 58/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 58/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2006. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình QUY Đ NH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh S : 58/2005/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng
 2. 1. Văn b n này quy đ nh vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng đ i v i các lo i phương ti n giao thông đư ng s t nh p kh u, s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i và trong quá trình khai thác trên m ng đư ng s t qu c gia, đư ng s t đô th , đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia. 2. Quy đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân có liên quan đ n thi t k , nh p kh u, s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i và khai thác phương ti n giao thông đư ng s t. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Phương ti n giao thông đư ng s t (sau đây g i là phương ti n) là đ u máy, toa xe, toa xe đ ng l c, phương ti n chuyên dùng di chuy n trên đư ng s t. 2. Toa xe đ ng l c là toa xe có l p đ ng cơ đ t di chuy n trên đư ng s t. 3. Phương ti n chuyên dùng là ôtô ray, goòng máy, c n tr c, máy chèn đư ng, máy ki m tra đư ng và phương ti n khác có th di chuy n trên đư ng s t. 4.T ng thành là đ ng cơ Diesel, máy phát đi n chính, đ ng cơ đi n kéo, giá chuy n hư ng, van hãm, b móc n i đ đ m. 5. H th ng là h th ng hãm, h th ng truy n đ ng, h th ng đi n. 6. Hóan c i là vi c thay đ i tính năng s d ng c a phương ti n ho c thay đ i c u t o và đ c tính k thu t khác v i thi t k ban đ u đ i v i đ ng cơ Diesel, đ ng cơ đi n kéo, giá chuy n hư ng, h th ng hãm, b móc n i, đ đ m. 7. S n ph m là phương ti n ho c t ng thành, h th ng. 8. Cơ s thi t k là t ch c có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành ngh thi t k phương ti n giao thông đư ng s t phù h p v i các quy đ nh hi n hành. 9. Cơ s s n xu t là doanh nghi p s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i, s a ch a phương ti n có đ đi u ki n theo quy đ nh hi n hành. Chương 2: KI M TR CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG Đi u 3. Căn c đ ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng Căn c đ ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t (sau đây g i t t là ki m tra) bao g m: 1. Các tiêu chu n, quy đ nh, quy trình, quy ph m k thu t hi n hành; 2. H sơ thi t k ho c h sơ k thu t.
 3. Đi u 4. Lo i hình ki m tra 1. Ki m tra s n ph m nh p kh u và s n xu t, l p ráp; 2. Ki m tra s n ph m hoán c i, ph c h i; 3. Ki m tra đ nh kỳ phương ti n. Đi u 5. H sơ thi t k H sơ thi t k đư c cơ s s n xu t ho c cơ s thi t k l p thành 03 b g i t i cơ quan đăng ki m đ th m đ nh. 1. Đ i v i phương ti n s n xu t, l p ráp, h sơ thi t k g m có: a) B n v k thu t: - B n v t ng th c a phương ti n; - B n v l p đ t t ng thành, h th ng; - B n v và thông s k thu t c a t ng thành, h th ng s n xu t trong nư c; - B n thông s k thu t c a t ng thành, h th ng nh p kh u. b) B n thuy t minh, tính toán: - Thuy t minh đ c tính k thu t cơ b n c a phương ti n; - Tính toán đ ng l c h c: tính êm d u v n hành, tính an toàn ch ng l t và ch ng tr t bánh; - Tính toán s c kéo (áp d ng đ i v i đ u máy, toa xe đ ng l c ho c phương ti n đ ng l c khác); - Tính toán ki m nghi m s c b n c a b xe, thân toa xe và giá xe c a đ u máy ho c phương ti n đ ng l c; - Tính toán ki m nghi m hãm. 2. Đ i v i t ng thành s n xu t, l p ráp, h sơ thi t k g m có: a) B n v t ng th c a s n ph m; b) B n thuy t minh đ c tính k thu t c a s n ph m. 3. Đ i v i phương ti n hoán c i, h sơ thi t k g m có: a) B n v t ng th c a phương ti n trư c và sau hoán c i;
 4. b) Tài li u k thu t c a t ng thành, h th ng đư c s d ng đ hoán c i; c) B n thuy t minh, tính toán liên quan đ n n i dung hoán c i. Đi u 6. Th m đ nh thi t k 1. Vi c th m đ nh h sơ thi t k đư c th c hi n đ i v i các s n ph m trư c khi s n xu t, l p ráp l n đ u ho c hoán c i. 2. Th m đ nh thi t k là xem xét, đ i chi u các n i dung c a h sơ thi t k s n ph m v i các quy đ nh, tiêu chu n k thu t hi n hành. Vi c th m đ nh thi t k đư c th c hi n trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p ph i kéo dài th i gian th m đ nh do yêu c u b sung h sơ thi t k thì cơ quan đăng ki m thông báo b ng văn b n cho cơ s thi t k . 3. Sau khi th m đ nh, h sơ thi t k đư c chuy n t i cơ s thi t k , ch phương ti n và lưu tr t i cơ quan đăng ki m. Đi u 7. Ki m tra s n ph m s n xu t, l p ráp 1. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) H sơ thi t k c a s n ph m đã đư c cơ quan đăng ki m th m đ nh; b) Ch ng ch ch t lư ng (đ i v i s n ph m yêu c u ph i có ch ng nh n ch t lư ng) ho c tài li u k thu t liên quan c a t ng thành, h th ng đư c s d ng đ s n xu t, l p ráp s n ph m; c) H sơ ki m tra và nghi m thu s n ph m c a cơ s s n xu t. 2. N i dung ki m tra a) Đ i v i phương ti n: ki m tra theo n i dung quy đ nh t i Ph l c 1 kèm theo Quy đ nh này. b) Đ i v i t ng thành: ki m tra theo tiêu chu n hi n hành và đ i chi u các thông s k thu t v i h sơ thi t k đã th m đ nh. 3. Phương th c ki m tra a) Đ i v i phương ti n: ki m tra t ng s n ph m. b) Đ i v i t ng thành: ki m tra 01 s n ph m b t kỳ c a lô s n ph m. Đi u 8. Ki m tra phương ti n hoán c i 1. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) H sơ thi t k hoán c i phương ti n đã đư c cơ quan đăng ki m th m đ nh; b) Ch ng ch ch t lư ng (đ i v i s n ph m yêu c u ph i có ch ng nh n ch t lư ng) ho c tài li u k thu t liên quan c a t ng thành, h th ng đư c s d ng đ hoán c i phương ti n; c) H sơ ki m tra và nghi m thu phương ti n c a cơ s s n xu t.
 5. 2. N i dung ki m tra g m xem xét, đánh giá ch t lư ng phương ti n hoán c i theo quy đ nh, tiêu chu n hi n hành và h sơ thi t k hoán c i đã đư c cơ quan đăng ki m th m đ nh. 3. Phương th c ki m tra: ki m tra t ng phương ti n. Đi u 9. Ki m tra phương ti n nh p kh u 1. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) Th a thu n k thu t c a h p đ ng nh p kh u; b) Tài li u gi i thi u đ c tính k thu t c a phương ti n; c) Ch ng ch ch t lư ng xu t xư ng h p th c c a nhà s n xu t ho c c a t ch c ki m tra ch t lư ng có th m quy n c a nư c ngoài đư c Đăng ki m Vi t Nam th a nh n. 2. N i dung ki m tra Ki m tra theo n i dung quy đ nh t i Ph l c 1 kèm theo Quy t đ nh này. 3. Phương th c ki m tra Ki m tra t ng phương ti n. Đi u 10. Ki m tra đ nh kỳ đ i v i phương ti n 1. Th i đi m ki m tra Ki m tra đ nh kỳ đư c th c hi n cùng v i th i đi m phương ti n đưa vào s a ch a đ nh kỳ, c th như sau: a) Đ i v i đ u máy, toa xe đ ng l c là kỳ s a ch a c p đ i tu, c p ky, c p 2 và c p 3; b) Đ i v i toa xe là kỳ s a ch a c p đ i tu và c p niên tu; c) Đ i v i phương ti n chuyên dùng đư c th c hi n theo chu kỳ 12 tháng. 2. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) Lý l ch k thu t c a phương ti n; b) H sơ ki m tra và nghi m thu phương ti n c a cơ s s n xu t. 3. N i dung ki m tra theo quy đ nh t i Ph l c 1 kèm theo Quy đ nh này. Đi u 11. Ki m tra b t thư ng Ki m tra b t thư ng đư c th c hi n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ho c khi có khi u n i v ch t lư ng s n ph m. Đi u 12. C p và s d ng gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng 1. Vi c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng đư c th c hi n như sau:
 6. a) S n ph m đư c ki m tra theo quy đ nh t i Đi u 4 c a Quy đ nh này và h sơ thi t k đư c th m đ nh n u th a mãn các quy đ nh, tiêu chu n k thu t hi n hành thì cơ quan đăng ki m c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng (sau đây g i t t là gi y ch ng nh n) theo m u tương ng t i Ph l c 2 kèm theo Quy đ nh này. b) Sau khi k t thúc ki m tra, vi c c p gi y ch ng nh n đư c th c hi n trong ph m vi 01 ngày đ i v i phương ti n ki m tra đ nh kỳ, 03 ngày đ i v i phương ti n nh p kh u, s n xu t, l p ráp, hoán c i. 2. Vi c s d ng gi y ch ng nh n đư c th c hi n như sau: a) Gi y ch ng nh n t ng thành s n xu t, l p ráp đư c c p cho cơ s s n xu t đ cho phép s d ng, l p ráp trên phương ti n. b) Gi y ch ng nh n c p cho phương ti n đư c s d ng đ làm th t c đăng ký và lưu hành phương ti n. c) Ch phương ti n, ch khai thác phương ti n có trách nhi m b o qu n, gi gìn gi y ch ng nh n và xu t trình khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. Nghiêm c m vi c s a ch a và t y xóa gi y ch ng nh n đã c p. 3. Hi u l c c a gi y ch ng nh n và vi c thu h i gi y ch ng nh n: a) Gi y ch ng nh n c a cơ quan đăng ki m c p cho phương ti n s t m t hi u l c khi phương ti n b tai n n. b) Cơ quan đăng ki m th c hi n vi c thu h i gi y ch ng nh n khi ch phương ti n, ch khai thác phương ti n không th c hi n đ y đ các quy đ nh c a tiêu chu n, quy đ nh, quy ph m và quy trình k thu t hi n hành trong b o dư ng, s a ch a và khai thác phương ti n. 4. Cơ quan đăng ki m lưu tr h sơ đăng ki m trong th i h n 03 năm, k t ngày c p gi y ch ng nh n. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 13. Trách nhi m c a cơ quan đăng ki m C c Đăng ki m Vi t Nam là cơ quan qu n lý và t ch c th c hi n vi c đăng ki m phương ti n giao thông đư ng s t ch u trách nhi m: 1. Tuân th các quy đ nh c a quy trình, quy ph m, quy đ nh, tiêu chu n k thu t hi n hành khi th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t c a s n ph m. 2. Xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v liên quan đ n công tác đăng ki m theo th m quy n. 3. Th c hi n ki m tra và c p gi y ch ng nh n m t cách khách quan, đúng pháp lu t. Th trư ng cơ quan đăng ki m và ngư i tr c ti p ki m tra ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m tra. 4. Th ng nh t qu n lý vi c phát hành và c p gi y ch ng nh n cho các đ i tư ng ki m tra. 5. Th c hi n vi c xem xét, đánh giá và u quy n cho t ch c đăng ki m nư c ngoài.
 7. 6. Thu, s d ng phí và l phí đăng ki m theo quy đ nh hi n hành. 7. Đ nh kỳ hàng năm báo cáo B Giao thông v n t i k t qu th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. 8. Hư ng d n th c hi n Quy đ nh này. Đi u 14. Trách nhi m c a cơ s thi t k , cơ s s n xu t và ch phương ti n, ch khai thác phương ti n 1. Trách nhi m c a cơ s thi t k : a) Tuân th quy ph m, quy đ nh, tiêu chu n k thu t hi n hành. b) Th c hi n các quy đ nh v h sơ thi t k và th m đ nh h sơ thi t k theo quy đ nh t i Đi u 5 và Đi u 6 c a Quy đ nh này. c) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng s n ph m thi t k do mình th c hi n. d) Ch u trách nhi m v ngu n g c, xu t x , ch t lư ng s n ph m nh p kh u. đ) Ch u s giám sát v tiêu chu n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a cơ quan đăng ki m trong quá trình s n xu t. e) B o qu n h sơ k thu t, ch ng ch ch t lư ng, gi y ch ng nh n và xu t trình khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. Ch phương ti n, ch khai thác phương ti n ch u trách nhi m s a ch a, b o dư ng đ b o đ m an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n gi a hai kỳ ki m tra c a cơ quan đăng ki m./. B TRƯ NG Đào Đình Bình Ph l c 1: N I DUNG KI M TRA PHƯƠNG TI N (Kèm theo Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t) 1.1. Đ I V I Đ U MÁY, TOA XE Đ NG L C, PHƯƠNG TI N CHUYÊN DÙNG S S n xu t, Nh p Đ nh th Các h ng m c ki m tra Yêu c u l p ráp kh u kỳ t
 8. 1 V t li u x Phù h p v i h sơ thi t k 2 B trí l p đ t chung x x đã đư c th m 3 Kích thư c gi i h n x x đ nh, h sơ k thu t và các 4 Tr ng lư ng, t i tr ng tr c x x tiêu chu n hi n 5 Giá xe x x x (*) hành. 6 Giá chuy n hư ng x x x 7 B móc n i, đ đ m x x x 8 Đ ng cơ Diesel x x x 9 H th ng đi n x x x 10 H th ng truy n đ ng x x x 11 H th ng hãm x x x 12 H th ng x c t x x x 13 Đèn pha x x x 14 Còi x x x 15 Các thi t b an toàn x x x 16 Th nghi m v n hành x x x 17 Các ch tiêu b o v môi trư ng x x x Ghi chú: - Ký hi u x là: h ng m c ki m tra (*) - Ký hi u x là: h ng m c ki m tra ch áp d ng đ i v i phương ti n khi ki m tra đ nh kỳ c p s a ch a đ i tu. 1.2. Đ I V I TOA XE S S n xu t, Nh p Đ nh th Các h ng m c ki m tra Yêu c u l p ráp kh u kỳ t 1 V t li u x Phù h p v i thi t k đã 2 B trí l p đ t chung x x đư c th m 3 Kích thư c gi i h n x x x đ nh, h sơ k thu t và tiêu 4 Tr ng lư ng, t i tr ng tr c x x chu n hi n hành. 5 B xe, thân xe x x x 6 Giá chuy n hư ng x x x 7 B móc n i, đ đ m x x x 8 H th ng hãm x x x
 9. 9 Các yêu c u an toàn đ i v i c a lên x x x xu ng và c a s 10 H th ng đi n x x x 11 H th ng thông gió và đi u hòa x x x không khí 12 Trang b an toàn x x x 13 Các yêu c u v an toàn đ i v i gh , x x x giư ng, giá hành lý 14 Th nghi m kín nư c thân xe x x x 15 Th nghi m v n hành x x Ghi chú: - Ký hi u x là: h ng m c ki m tra Ph l c 2: M U GI Y CH NG NH N (Kèm theo Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t) 2.1. M U GI Y CH NG NH N C P CHO THI T K ĐƯ C TH M Đ NH B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc --------- ------------------ GI Y CH NG NH N TH M Đ NH THI T K S : Căn c Quy t đ nh s … ngày………… c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. Căn c k t qu th m đ nh t i biên b n th m đ nh s :……….. ngày……………
 10. C C ĐĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Tên thi t k : Ký hi u thi t k : Cơ s thi t k : Đ a ch : ĐÃ ĐƯ C C C ĐĂNG KI M VI T NAM TH M Đ NH N i dung chính c a b n thi t k : THÔNG S K THU T (Tùy thu c vào lo i phương ti n, t ng thành) Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n: Hà N i, ngày… tháng… năm… C C ĐĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan Đăng ki m quy đ nh c th . 2.2. M U GI Y CH NG NH N C P CHO Đ U MÁY S N XU T, L P RÁP
 11. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc --------- ------------------ GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG Đ U MÁY S N XU T, L P RÁP S : (Liên s :………) Căn c Quy t đ nh s … ngày………… c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s :……….. ngày…………… C C ĐĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i đ u máy: S hi u: Cơ s s n xu t: Năm s n xu t: Đ a ch : Đ a đi m ki m tra: THÔNG S K THU T
 12. Ký hi u đ ng cơ: Công su t đ nh m c: kW(ml) S đ ng cơ: Tr ng lư ng ch nh b : T Công th c tr c: T i tr ng tr c: T Ki u truy n đ ng: T c đ l n nh t: km/h S ch : Bán kính đư ng cong thông qua nh nh t: m Kh đư ng: mm Kích thư c gi i h n đ u máy (D x R x C): mm Đ u máy này th a mãn các tiêu chu n hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n: Hà N i, ngày… tháng… năm… C C ĐĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan Đăng ki m quy đ nh c th . 2.3. M U GI Y CH NG NH N C P CHO TOA XE S N XU T, L P RÁP B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc --------- ------------------ GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ
 13. B O V MÔI TRƯ NG TOA XE S N XU T, L P RÁP S : (Liên s :………) Căn c Quy t đ nh s … ngày………… c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s :……….. ngày…………… C C ĐĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i toa xe: S hi u: Cơ s s n xu t: Năm s n xu t: Đ a ch : Đ a đi m ki m tra: THÔNG S K THU T Lo i giá chuy n hư ng: T c đ l n nh t: km/h Lo i van hãm: T tr ng: T Lo i đ u đ m móc n i: T i tr ng: T S ch : T i tr ng tr c: T Lo i máy đi u hòa không khí: Công su t nhi t: BTU Lo i máy phát đi n: Công su t: kVA Bán kính đư ng cong thông qua nh nh t: m Kh đư ng: mm Kích thư c gi i h n toa xe (D x R x C): mm
 14. Toa xe này th a mãn các tiêu chu n hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n: Hà N i, ngày… tháng… năm… C C ĐĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan Đăng ki m quy đ nh c th . 2.4. M U GI Y CH NG NH N C P CHO T NG THÀNH S N XU T, L P RÁP B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc --------- ------------------ GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ T NG THÀNH S N XU T, L P RÁP S D NG CHO Đ U MÁY, TOA XE S : Căn c Quy t đ nh s … ngày………… c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s :……….. ngày……………
 15. C C ĐĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i t ng thành: S hi u: Cơ s s n xu t: Năm s n xu t: Đ a ch : Đ a đi m ki m tra: THÔNG S K THU T (Tuỳ thu c vào lo i t ng thành) Lo i s n ph m này đã đư c ki m tra và th a mãn các yêu c u v ch t lư ng và an toàn k thu t hi n hành. Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n: Hà N i, ngày… tháng… năm… C C ĐĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan Đăng ki m quy đ nh c th .
 16. 2.5. M U GI Y CH NG NH N C P CHO Đ U MÁY HOÁN C I B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc --------- ------------------ GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG Đ U MÁY HOÁN C I S : Căn c Quy t đ nh s … ngày………… c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s :……….. ngày…………… C C ĐĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i đ u máy: S hi u: Cơ s qu n lý phương ti n: Nư c s n xu t: Cơ s hoán c i: Năm s n xu t: Đ a ch : Đ a đi m ki m tra: N i dung hoán c i: THÔNG S K THU T
 17. Ký hi u đ ng cơ: Công su t đ nh m c: kW(ml) S đ ng cơ: Tr ng lư ng ch nh b : T Công th c tr c: T i tr ng tr c: T Ki u truy n đ ng: T c đ l n nh t: km/h S ch : Bán kính đư ng cong thông qua nh nh t: m Kh đư ng: mm Kích thư c gi i h n đ u máy (D x R x C): mm Đ u máy này th a mãn các tiêu chu n hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n: Hà N i, ngày… tháng… năm… C C ĐĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan Đăng ki m quy đ nh c th . 2.6. M U GI Y CH NG NH N C P CHO TOA XE HOÁN C I B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc --------- ------------------
 18. GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG TOA XE HOÁN C I S : Căn c Quy t đ nh s … ngày………… c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s :……….. ngày…………… C C ĐĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i toa xe: S hi u: Cơ s qu n lý phương ti n: Nư c s n xu t: Cơ s hoán c i: Năm s n xu t: Đ a ch : Đ a đi m ki m tra: N i dung hoán c i: THÔNG S K THU T
 19. Lo i giá chuy n hư ng: T c đ l n nh t: km/h Lo i van hãm: T tr ng: T Lo i đ u đ m móc n i: T i tr ng: T S ch : T i tr ng tr c: T Lo i máy đi u hòa không khí: Công su t nhi t: BTU Lo i máy phát đi n: Công su t: kVA Bán kính đư ng cong thông qua nh nh t: m Kh đư ng: mm Kích thư c gi i h n toa xe (D x R x C): mm Toa xe này th a mãn các tiêu chu n hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n: Hà N i, ngày… tháng… năm… C C ĐĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan Đăng ki m quy đ nh c th . 2.7. M U GI Y CH NG NH N C P CHO Đ U MÁY NH P KH U B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc --------- ------------------ GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ
 20. B O V MÔI TRƯ NG Đ U MÁY NH P KH U S : (Liên s :………) Căn c Quy t đ nh s … ngày………… c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông đư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s :……….. ngày…………… C C ĐĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i đ u máy: S hi u: Cơ s s n xu t: Nư c s n xu t: Tình tr ng phương ti n: Năm s n xu t: S t khai hàng nh p kh u: T ch c nh p kh u: Đ a ch : Đ a đi m ki m tra: THÔNG S K THU T
Đồng bộ tài khoản