Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2006-2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH GIA LAI NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 58/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 08 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH Đ ÁN Đ Y M NH XÃ H I HOÁ HO T Đ NG Y T TRÊN Đ A BÀN T NH GIA LAI, GIAI ĐO N 2006-2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Ngh quy t s 05/2005/ NQ-CP, ngày 18/4/2005 c a Chính ph , v đ y m nh xã h i hoá các ho t đ ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao; Căn c Ngh quy t s 13/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2006 c a H i đ ng nhân dân t nh, v/v phê duy t Đ án đ y m nh xã h i hoá ho t đ ng y t trên đ a bàn t nh Gia Lai, giai đo n 2006-2010; QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này: Đ án đ y m nh xã h i hoá ho t đ ng y t trên đ a bàn t nh Gia Lai, giai đo n 2006-2010. Đi u 2: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S Y t , Th trư ng các S , Ban ngành t nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph Pleiku và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. CH T CH NHÂN DÂN T NH CH T CH Ph m Th Dũng
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* Pleiku, ngày 08 tháng 8 năm 2006 Đ ÁN Đ Y M NH XÃ H I HOÁ HO T Đ NG Y T TRÊN Đ A BÀN T NH GIA LAI, GIAI ĐO N 2006-2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2006/QĐ-UB, ngày 08 tháng 8 năm 2006 c a UBND t nh ) Th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph v "Đ y m nh xã h i hoá các ho t đ ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao"; Quy t đ nh s 2194/QĐ- BYT ngày 21/6/2005 c a B trư ng B Y t v " Phê duy t Đ án phát tri n xã h i hoá b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân". U ban nhân dân t nh Gia Lai xây d ng Đ án đ y m nh xã h i hoá ho t đ ng y t trên đ a bàn t nh Gia Lai, giai đo n 2006-2010 v i nh ng n i dung c th như sau: I. TH C TR NG XÃ H I HOÁ CÔNG TÁC Y T T NH TA TH I GIAN QUA Xã h i hoá công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân là quan đi m nh t quán c a Đ ng và Nhà nư c đư c th hi n qua nhi u Ngh quy t quan tr ng. th i gian qua các đơn v , các đ a phương tri n khai nhi u ho t đ ng nh m đ y m nh xã h i hoá ho t đ ng y t trên đ a bàn t nh và đã đư c k t qu nh t đ nh, tuy chưa đư c như mong mu n. 1. Nh ng k t qu đ t đư c: 1.1. Chuy n bi n nh n th c v xã h i hoá công tác y t : Dư i s lãnh đ o, ch đ o c a C p y Đ ng, Chính quy n các c p cũng như s ph i h p liên ngành trong y t , ngư i dân đã có ki n th c hơn trong vi c t chăm lo b o v s c kh e, m ng lư i truy n thông giáo d c s c kh e (TT-GDSK) đư c xây d ng và ho t đ ng đ t k t qu . M t s mô hình xã h i hoá mang tính t thi n đã đư c hình thành trong công tác khám ch a b nh, ph u thu t đem l i ánh sáng cho ngư i nghèo và tr em b khuy t t t. 1.2 H th ng y t công l p đư c c ng c và phát tri n. H th ng y t công l p t nh ta ti p t c phát tri n và gi vai trò ch đ o trong vi c cung c p d ch v y t . Toàn t nh có 18 b nh vi n tuy n t nh và huy n, 16 phòng khám đa khoa khu v c, 193 xã có y t ho t đ ng, s xã chưa có tr m y t là 8 xã chi m t l 4%, t l giư ng b nh vi n/10.000 dân là: 15,5; đ i ngũ nhân viên y t thôn b n có bư c chuy n bi n đáng k , đ n nay có 1715 ngư i. Đ i ngũ cán b làm công tác y t đư c quan tâm b sung, trình đ chuyên môn ngày nâng cao, đ n nay có 2746 cán b y t , 409 Bác sĩ, có 112 BS có trình đ sau đ i h c, trong đó 30% s xã có bác sĩ. Đã huy đ ng nhi u ngu n v n đ đ u tư cơ s v t ch t và trang thi t b , các đơn v y tê đã t ng bư c đư c đ u tư, chu n hoá d n, v cơ b n đ m b o đư c kh năng khám ch a b nh cho nhân dân trên đ a bàn t nh. Công tác y t d phòng đư c chú tr ng: tình hình d ch b nh n đ nh, d ch h ch t năm 2002 tr l i đây không m c ca nào, d ch t nhi u năm li n không x y ra, công tác tiêm ch ng cho tr em dư i 1 tu i tri n khai đ t k t qu trên 90%, t l m c s t rét/1000 dân gi m xu ng còn
  3. 5.3, b nh bư u c tr em t 8-12 tu i gi m xu ng còn 5%, t l s h gia đình dùng mu i i t duy trì m c 99%, t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i gi m còn 33,4% Công tác khám ch a b nh cho nhan dân ngày càng ti n b , đ m b o đư c kh năng khám, ch a b nh, c p c u cho nhân dân, hàng năm khám ch a b nh cho hơn 1 tri u lư t ngư i, g n 90.000 lư t ngư i đi u tr n i trú. Th c hi n Quy t đ nh 139/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , ngư i nghèo và đ ng bào dân t c thi u s đư c khám ch a b nh mi n phí, t o công b ng trong công tác khám ch a b nh. Thu vi n phí hàng năm đ u tăng, năm 2005 là 15,8 t đ ng (năm 2003: 3 t đ ng). 1.3 Phát tri n b o hi m y t (BHYT). Tính đ n nay s ngư i có th khám ch a b nh B o hi m y t và di n tương đương chi m t l 63,7% dân s toàn t nh. 1.4 Đa d ng hoá các lo i hình khám ch a b nh. T ng s cơ s hành ngh y dư c tư nhân trên đ a bàn t nh hơn 229 cơ s , các cơ s hành ngh y t tư nhân có nh ng đóng góp tích c c trong vi c khám ch a b nh cho nhân dân. 2. M t s t n t i ch y u và nguyên nhân: M c dù n i dung xã h i hoá công tác y t đã đư c nêu rõ trong Ngh quy t c a Đ ng và Chính ph , nhưng m t s C p y, Đ ng, Chính quy n các c p nh n th c chưa đúng và đ y đ , chưa th t s quan tâm, chưa đ ra k ho ch hành đ ng c th công tác xã h i hoá, nhi u ngành, đ a phương coi công tác chăm sóc s c kh e nhân dân là công vi c ch riêng ngành y t đ m nh n. Công tác truy n thông còn h n ch , s ngư i tham gia BHYT t nguy n còn ít. II. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V , GI I PHÁP TH C HI N XÃ H I HOÁ HO T Đ NG Y T GIAI ĐO N 2006-2010 Đ ti p t c đ y m nh xã h i hoá ho t đ ng y t trong th i gian t i, c n t p trung vào m t s n i dung tr ng tâm sau đây: 1. M c tiêu và ch tiêu cơ b n. 1.1 M c tiêu: - Nhà nư c và toàn xã h i cùng chăm lo công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân m t cách t t nh t. Nhà nư c đ m nh n lĩnh v c y t d phòng, th c hi n XHH lĩnh v c đi u tr và d ch v , t p trung vào đi u tr k thu t cao và d ch v ch t lư ng cao. - Nâng cao nh n th c và trách nhi m c a lãnh đ o các C p y Đ ng, chính quy n đ a phương, c a các ban ngành, đoàn th v xã h i hoá công tác y t . - Không ng ng phát tri n h th ng y t (c công l p và tư nhân), nh m t o đi u ki n đ toàn xã h i, đ c bi t các đ i tư ng chính sách , ngư i nghèo đư c th hư ng đ y đ nh ng d ch v y t v i ch t lư ng ngày càng cao. 1.2 M t s ch tiêu cơ b n đ n năm 2010: - Th c hi n b o hi m y t cho toàn dân trong t nh. - Chuy n h u h t các B nh vi n công l p sang ho t đ ng theo cơ ch cung ng d ch v .
  4. - Khuy n khích thành l p các b nh vi n tư nhân, B nh vi n c ph n t i t nh Gia Lai. - Đ t ch tiêu giư ng b nh vi n 19,5/10.000 dân (trong đó có 5-7% giư ng b nh tư nhân). - Gi m t l b nh truy n nhi m, đ t 30% s xã trong toàn t nh đ t chu n qu c gia v y t xã, 60% s xã có Bác sĩ, gi m t l suy dinh dư ng xu ng dư i 25%, 80% s làng/khu dân cư đư c công nh n đ t danh hi u "làng văn hoá- s c kh e", 70% gia đình có h xí h p v sinh. - Thành l p H i B o tr b nh nhân nghèo t nh Gia Lai. 1.3 Ph m vi: - Khuy n khích tư nhân đ u tư các lo i d ch v y t có kh năng thu l i nhu n như: B nh vi n đa khoa, b nh vi n chuyên khoa các lo i; phòng khám đa khoa; chuyên khoa các lo i; các trung tâm xét nghi m, ch n đoán và thăm dò ch c năng y h c t i các khu v c Tp. Pleiku, An Khê, AyunPa. - Cho phép các cơ s y t ngoài công l p huy đ ng v n dư i d ng góp c ph n. - Khuy n khích tư nhân đ u tư vào m t s d ch v c a các b nh vi n công c a t nh và huy n như: + D ch v ti t trùng, gi t là, ăn u ng, xây d ng nhà đ xe, d ch v làm v sinh, nhà tr cho b nh nhân. + D ch v phương ti n v n chuy n c p c u, b o v . + Các xét nghi m k thu t cao, đ t ti n mà b nh vi n không có kh năng trang b , ho c không đ đáp ng nhu c u ph c v b nh nhân (CT Scanner, c ng hư ng t , siêu âm 3 chi u, n i soi…). - Khuy n khích tư nhân đ u tư lo i hình d ch v bác sĩ gia đình t i các khu v c Tp.Pleiku, th xã, th tr n c a t nh; lĩnh v c y h c c truy n, m t s d ch v c a y t d phòng. 2. Các nhi m v và gi i pháp: 2.1. V n đ ng toàn xã h i tích c c tham gia công tác BV-CSSK nhân dân: a. Các C p y Đ ng, chính quy n và các đoàn th qu n chúng c n quán tri t, nh n th c rõ t m quan tr ng c a công tác xã h i hoá công tác y t , đưa các ch tiêu cơ b n c a y t vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương, tri n khai xây d ng chu n qu c gia v y t xã, v n đ ng nhân dân làm h xí h p v sinh, s d ng nư c s ch, qu n lý rác, d i chu ng gia súc xa nhà. b. Ti p t c đ y m nh công tác truy n thông - giáo d c s c kh e đ nâng cao dân trí, v n đ ng ngư i dân tích c c tham gia vào các ho t đ ng y t , ph i h p v i ngành văn hoá thông tin xây d ng thôn, làng, khu dân cư đ t danh hi u "Làng văn hoá s c kh e". c. Khuy n khích các cá nhân, t ch c trong nư c ho t đ ng t thi n, cung c p, h tr các thi t b v y t và h tr khám, ch a b nh. 2.2. Phát huy ti m năng h th ng y t công l p. a. V cơ ch cung ng d ch v : Chuy n h u h t các cơ s y t công l p sang cơ ch t ch cung ng d ch v , giao quy n t ch đ y đ v qu n lý, t ch c nhân s ; ch đ ng v tài chính đ th c hi n đúng m c tiêu và nhi m v c a đơn v .
  5. b. Ti p t c c ng c h th ng y t nhà nư c, phát tri n m ng lư i khám ch a b nh, m ng lư i y t d phòng theo hư ng ph c v các c m dân cư. Phát tri n và nâng c p các phòng khám đa khoa khu v c, B nh vi n đa khoa tuy n huy n, B nh vi n đa khoa khu v c, phát tri n các b nh vi n chuyên khoa như Lao, tâm th n… Trung tâm y t d phòng t nh, huy n nâng cao ch t lư ng và hi u qu các d ch v y t . Ti p t c th c hi n t t vi c khám ch a b nh mi n phí cho các gia đình chính sách, các h nghèo và nh ng ngư i có hoàn c nh đ c bi t khó khăn. V cơ b n, nhà nư c v n đ m b o ngân sách cho các ho t đ ng c a lĩnh v c y t d phòng. c. Tăng cư ng chuy n giao cho các t ch c, cá nhân ngoài công l p th c hi n các d ch v ngoài chuyên môn k thu t y t như d ch v phương ti n v n chuy n, ăn u ng, v sinh, gi t là, b o v v.v…trong các cơ s y t công l p đ t p trung đ u tư ngu n l c cho vi c nâng cao ch t lư ng các d ch v k thu t y t cao. d. Ngăn ch n, xoá b đ c quy n trong nh p kh u, cung ng thu c ch a b nh và trang thi t b y t , có chính sách h tr thu hút CBYT v công tác tuy n xã, đ c bi t là bác sĩ, tăng nhu c u ph c p cho nhân viên y t thôn b n. e. T ng bư c ti n t i th c hi n c ph n hoá m t s b nh vi n công. 2.3 Huy đ ng ngu n l c đ đ u tư phát tri n h th ng y t công l p: a. Khuy n khích các cơ s khám ch a b nh, đi u dư ng và ph c h i ch c năng huy đ ng ngu n v n t ngu n ngoài ngân sách nhà nư c, h p tác và liên k t v i các doanh nghi p,cá nhân đ đ u tư phát tri n cơ s h t ng, nâng c p trang thi t b và cung c p các d ch v y t phù h p v i quy ho ch đã đư c UBND t nh phê duy t. b. B o đ m l i ích chính đáng, h p pháp v v t ch t và tinh th n, v quy n s h u và th a k đ i v i ph n góp v n và l i t c c a các cá nhân, t p th thu c các thành ph n kinh t , các t p th tham gia xã h i hoá theo quy đ nh c a pháp lu t. 2.4 Phát tri n b o hi m y t : Đ y nhanh ti n đ phát tri n và nâng cao ch t lư ng KCB BHYT, phát tri n BHYT c ng đ ng ch y u d a vào s đóng góp c a ngư i tham gia b o hi m, có s tr giúp c a nhà nư c và các ngu n tài tr khác, khuy n khích các lo i hình BHYT t nguy n, m r ng các cơ s y t đăng ký khám ch a b nh BHYT. 2.5 Tài chính y t , chính sách thu vi n phí. a. Ti p t c tăng t l đ u tư t ngân sách nhà nư c, trong đó b o đ m ngân sách cho y t công c ng. Chăm sóc s c kh e cơ b n cho các đ i tư ng chính sách, ngư i nghèo và tr em dư i 6 tu i. Ưu tiên đ u tư cho h th ng y t d phòng, y t cơ s , các b nh vi n đa khoa huy n, các chuyên khoa ít có kh năng thu hút đ u tư. Ti p t c tri n khai đào t o bác sĩ c tuy n cho các huy n, xã. b. Th c hi n chính sách thu Vi n phí, phí l phí phù h p các cơ s khám ch a b nh và d phòng. Ti p t c huy đ ng các ngu n kinh phí t ngu n ngoài ngân sách nhà nư c đ đ u tư cho các ho t đ ng y t . 2.6. Phát tri n m ng lư i y t ngoài công l p. a. Các C p y Đ ng, Chính quy n và y t các đ a phương c n nâng cao hơn n a nh n th c v v trí, vai trò c a y t tư nhân trong h th ng y t . Th c hi n nh ng cơ ch , chính sách và gi i pháp h u hi u nh m đ y m nh phát tri n b nh vi n tư nhân, phòng khám tư nhân và bác sĩ gia đình.
  6. b. Th c hi n chính sách bình đ ng gi a các khu v c y t công l p và y t ngoài công l p v thi đua khen thư ng, v công nh n các danh hi u th y thu c ưu tú, th y thu c nhân dân…Quan tâm và h tr các cơ s y t ngoài công l p v đào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v và chuy n giao công ngh k thu t y t . c. T nh th c hi n các chính sách ưu đãi v đ t đai, v nhân l c, v thu , v ngu n v n đ i v i các nhà đ u tư các cơ s y t ngoài công l p. 2.7 Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v y t trên đ a bàn t nh. - Nhà nư c qu n lý th ng nh t đ i v i các cơ s công l p và ngoài công l p; t o đi u ki n đ các cơ s đó cùng phát tri n n đ nh lâu dài. - Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c y t , tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và giám sát vi c th c hi n nghi p v chuyên môn, ch đ chính sách c a Nhà nư c trong chăm sóc b o v s c kh e nhân dân t i các cơ s công l p và tư nhân. - Hoàn thi n vi c phân c p qu n lý, tăng tính ch đ ng các đ a phương, các đơn v . III. T CH C TH C HI N: - Tăng cư ng công tác tuyên truy n các n i dung c a Ngh quy t s : 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph , các n i dung xã h i hoá công tác y t c a đ án này đ nhân dân và các t ch c nh n th c đúng, đ y đ v ch trương xã h i hoá. T ch c h c t p, quán tri t sâu s c Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP c a Chính ph , Ngh quy t s 24-NQ/TU ngày 23/8/2005 c a Ban Thư ng v T nh y v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i, g n v i các n i dung cơ b n c a Đ án xã h i hoá công tác y t giai đo n 2006-2010 c a t nh. - Trên cơ s Đ án c a t nh, S Y t , các đ a phương, các ngành liên quan c th hoá thành k ho ch phù h p v i đ a phương, đơn v , tri n khai th c hi n đ t k t qu ; t ch c công tác ki m tra, đánh giá và sơ k t, t ng k t đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo các c p theo quy đ nh. - S Y t ch trì ph i h p v i các S , Ban, Ngành tham mưu UBND t nh ban hành s a đ i, b sung các chính sách, gi i pháp c th th c hi n đ án. Trên đây là Đ án đ y m nh xã h i hoá ho t đ ng y t trên đ a bàn t nh Gia Lai giai đo n 2006-2010, y ban nhân dân t nh yêu c u th trư ng các S , Ban, ngành liên quan, Ch t ch y ban Nhân dân các huy n, th xã, thành ph ph i h p tri n khai th c hi n./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản