Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
7
download

Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 58/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V HO T NG Y T TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C M M NON B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em; Căn c Ch th s 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác y t trong các trư ng h c; Xét ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ho t ng y t trong các cơ s giáo d c m m non. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo Trung ương ( báo cáo); - U ban VHGDTNTN&N c a Qu c h i ( báo cáo); - Như i u 3 ( th c hi n); - B Tư pháp (C c KTVB QPPL); - B Y t ( ph i h p); - Ki m toán nhà nư c; Ph m Vũ Lu n - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Lưu: VT, V CT HSSV, V PC. QUY NNH V HO T NG Y T TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C M M NON
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 58/2008/Q -BGD T ngày 17 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v ho t ng y t trong các cơ s giáo d c m m non bao g m: m c ích, n i dung ho t ng và các i u ki n m b o. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng cho các cơ s giáo d c m m non. Chương II M C ÍCH, N I DUNG HO T NG Y T i u 3. M c ích Ho t ng y t trong các cơ s giáo d c m m non nh m m b o an toàn, v sinh phòng b nh và chăm sóc s c kho cho tr em, giúp tr em phát tri n v th ch t. i u 4. N i dung ho t ng 1. Qu n lý và chăm sóc s c kho cho tr em trong các cơ s giáo d c m m non, c th là: a) Qu n lý, lưu h sơ ho c s theo dõi s c kho c a tr em; b) T ch c khám s c kh e nh kỳ và phân lo i s c kho cho tr em ít nh t m i năm hai l n vào u m i h c kỳ; ánh giá s phát tri n v th ch t c a tr em theo quy nh hi n hành; c) o chi u cao, cân n ng, ghi bi u tăng trư ng, theo dõi s phát tri n th l c cho tr em dư i 24 tháng tu i m i tháng m t l n, tr em trên 24 tháng tu i m i quý m t l n. Theo dõi, ph i h p v i cha m ho c ngư i giám h c a tr em trong vi c tiêm ch ng, u ng v c xin phòng b nh; d) Sơ c u, c p c u, chăm sóc s c kho ban u theo quy nh hi n hành c a B Y t ; Chuy n tr em b tai n n và m au t xu t n cơ s y t trong trư ng h p c n thi t; ) Giáo d c v sinh cá nhân và v sinh môi trư ng cho tr em; Tham gia xây d ng th c ơn và khNu ph n ăn cho tr em; e) Thông báo nh kỳ và khi c n thi t tình hình s c kho c a tr em cho cha m ho c ngư i giám h c a tr em. 2. T ch c khám s c kho nh kỳ h ng năm cho cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ s giáo d c m m non. 3. T ch c th c hi n v sinh h c ư ng, v sinh môi trư ng, phòng ch ng các d ch, b nh, t t h c ư ng, m b o v sinh an toàn th c phNm, phòng ch ng suy dinh dư ng, phòng ch ng tai n n thương tích và th c hi n các ho t ng khác v y t trư ng h c.
  3. 4. Tuyên truy n, t p hu n cho cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên v công tác y t trư ng h c. L ng ghép các n i dung giáo d c s c kho , v sinh h c ư ng, v sinh cá nhân, v sinh môi trư ng trong quá trình gi ng d y, t ch c các ho t ng vui chơi cho tr em. 5. Tuyên truy n, tư v n các v n liên quan n s c kho tr em cho cha m ho c ngư i giám h c a tr em. Ph c h i ch c năng cho tr em khuy t t t h c hoà nh p theo Chương trình can thi p s m và k ho ch giáo d c cá nhân. 6. Ph i h p v i các ơn v , t ch c, oàn th trong trư ng m m non, trư ng m u giáo, nhà tr , cơ s y t , các ơn v liên quan t i a phương tri n khai, th c hi n các ho t ng y t trư ng h c và các ho t ng y t khác, xây d ng môi trư ng xanh - s ch - p, an toàn. 7. Th c hi n s ch o c a ngành y t t i a phương v chuyên môn, nghi p v . 8. Sơ k t, t ng k t và báo cáo k t qu công tác y t trư ng h c theo quy nh hi n hành. Chương III CÁC I U KI N MB O i u 5. Nhân viên làm công tác y t 1. S lư ng nhân viên làm công tác y t t i các cơ s giáo d c m m non theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Nhân viên làm công tác y t có trình chuyên môn t trung c p y tr lên; ư c tham gia các cu c h i th o, l p t p hu n, l p ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v v công tác y t do ngành giáo d c, ngành y t và a phương t ch c. Nhân viên làm kiêm nhi m công tác y t t i các cơ s giáo d c m m non nh t thi t ph i qua b i dư ng chuyên môn, nghi p v v công tác y t trư ng h c. 3. Nhân viên làm công tác y t thu c biên ch T Văn phòng theo quy nh t i i u l trư ng m m non, ngoài vi c th c hi n ch c trách, nhi m v theo ch c danh còn ph i kiêm nhi m các công vi c khác theo quy nh; ư c hư ng lương, các ch , chính sách theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 6. Phòng làm vi c c a nhân viên làm công tác y t 1. M i trư ng m m non, trư ng m u giáo, nhà tr có m t phòng làm vi c c a nhân viên làm công tác y t (Phòng Y t ) trong khu v c hành chính m b o các yêu c u v v sinh, di n tích t 12m2 tr lên, thu n ti n cho công tác sơ c u, c p c u, chăm sóc s c kho ban u và v n chuy n tr em b tai n n và m au t xu t n cơ s y t . 2. Nhóm tr , l p m u giáo c l p b trí a i m th c hi n sơ c u, c p c u, chăm sóc s c kho ban u cho tr em. i u 7. Trang thi t b và thu c 1. Phòng Y t ư c trang b các trang thi t b chuyên môn, thu c thi t y u theo quy nh c a B Y t ; Có giư ng khám b nh và lưu tr em c n chăm sóc y t theo dõi. 2. Có b ng theo dõi tiêm ch ng, u ng v c xin và khám s c kho nh kỳ cho tr em; Phác sơ c u, c p c u m t s b nh và tai n n thương tích thư ng g p tr em; Tranh nh, tài li u tuyên truy n v chăm sóc s c kho , phòng b nh cho tr em. 3. ư c trang b bàn, gh , t , thi t b làm vi c thông thư ng khác.
  4. i u 8. Kinh phí Kinh phí th c hi n công tác y t trư ng h c c a các cơ s giáo d c m m non bao g m: ngu n kinh phí, n i dung chi, l p d toán, ch p hành d toán và quy t toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương IV T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a Ban ch o liên ngành v công tác y t trư ng h c ( ư c thành l p theo Quy t nh s 73/2007/Q -BGD T ngày 04 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v ho t ng y t trong các trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c) 1. Có trách nhi m ch o tri n khai th c hi n công tác y t trư ng h c trong các cơ s giáo d c m m non thu c a bàn ph trách. 2. Tăng cư ng u tư v nhân l c, kinh phí, cơ s v t ch t và trang thi t b cho công tác y t trư ng h c. 3. T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này. i u 10. Trách nhi m c a s giáo d c và ào t o 1. Ph i h p v i s y t t i a phương và các ơn v liên quan trong vi c ch o, t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng y t trong các cơ s giáo d c m m non thu c a bàn ph trách. 2. Tr c ti p ch o, ki m tra, giám sát, ôn c các phòng giáo d c và ào t o thu c a bàn ph trách th c hi n Quy nh này. 3. T ch c ki m tra, thanh tra vi c tri n khai th c hi n Quy nh này i v i phòng giáo d c và ào t o, các cơ s giáo d c m m non thu c a bàn ph trách. i u 11. Trách nhi m c a phòng giáo d c và ào t o 1. Ph i h p v i cơ s y t t i a phương và các ơn v liên quan trong vi c ch o, t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng y t trong các cơ s giáo d c m m non thu c a bàn ph trách. 2. Tr c ti p ch o, ki m tra, giám sát, ôn c các cơ s giáo d c m m non thu c a bàn ph trách th c hi n Quy nh này. i u 12. Trách nhi m c a cơ s giáo d c m m non 1. Ch ng ph i h p v i các ơn v có liên quan, cha m ho c ngư i giám h c a tr em th c hi n các ho t ng y t trong cơ s giáo d c m m non thu c ph m vi ph trách. 2. T ch c th c hi n các n i dung c a Quy nh này trong cơ s giáo d c m m non./.
Đồng bộ tài khoản