Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Quỹ Hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 58/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU H TR N NNH I S NG, H C T P, ÀO T O NGH VÀ VI C LÀM CHO CÁC H DÂN BN THU H I TRÊN 30% DI N TÍCH TS N XU T NÔNG NGHI P Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ch th s 11/2006/CT-TTg ngày 27/03/2006 c a Th tư ng Chính ph v gi i pháp h tr d y ngh và vi c làm cho lao ng vùng chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p; Căn c Ngh quy t s 04/2008/NQ-H ND ngày 19 tháng 4 năm 2008 c a H i ng nhân dân Thành ph v án “M t s gi i pháp h tr n nh i s ng, h c t p, ào t o ngh và vi c làm cho các h dân vùng chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p và án H tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn Thành ph Hà N i giai o n 2008 – 2010”; Theo ngh c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i t i Công văn s 778/SL TBXH- QL TN ngày 01 tháng 12 năm 2008 v vi c Ban hành i u l Qu h tr n nh i s ng, h c t p, ào t o ngh và vi c làm cho các h dân b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p; Báo cáo th m nh s 525/STP-VBPQ ngày 21 tháng 11 năm 2008 c a S Tư Pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu H tr n nh i s ng, h c t p, ào t o ngh và vi c làm cho các h dân b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S : N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Giáo d c và ào t o; Trư ng Ban Ch o gi i phóng m t b ng Thành ph ; Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph ; Th trư ng các S , Ban, ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n và thành ph tr c thu c; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - B L -TB&XH ( báo cáo); - Thư ng tr c: Thành y, H NDTP ( báo cáo); - Ch t ch, các PCT UBND TP; Nguy n Th Th o - T ng c c D y ngh ; - Chánh VPUBNDTP; - PVP Nguy n Ng c Sơn; - LDDCSXH, KT, XD, TN-MT, NNNT; - Trung tâm công báo ( ăng công báo); - Lưu: VT, NqSon.(2)
 2. I UL QU H TR N NNH I S NG, H C T P, ÀO T O NGH VÀ VI C LÀM CHO CÁC H DÂN BN THU H I TRÊN 30% DI N TÍCH T S N XU T NÔNG NGHI P (ban hành kèm theo Quy t nh s 58/2008/Q -UBND ngày 22/12/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, ch c năng 1. Tên g i y : Qu h tr n nh i s ng, h c t p, ào t o ngh và vi c làm cho các h dân b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p. 2. Tên g i t t: Qu h tr i s ng, h c t p, ào t o ngh và vi c làm (sau ây vi t t t là Qu h tr ). 3. Qu h tr là t ch c tài chính có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, h ch toán c l p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo dõi toàn b các kho n thu, chi c a Qu h tr . 4. a bàn ho t ng c a Qu h tr : Trên a bàn Thành ph Hà N i 5. Văn phòng giao d ch c a Qu h tr : t t i S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i – 75 Nguy n Chí Thanh Hà N i. 6. i n tho i: 043.7732426. Fax: 043.7732424 i u 2. M c ích ho t ng c a Qu h tr : Ho t ng c a Qu h tr nh m h tr vi c h c t p, h c ngh , tr c p khó khăn, n nh i s ng cho các h dân ang tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c Nhà nư c giao trên ph m vi a bàn Thành ph Hà N i sau ngày 01/7/2008. Qu không h tr không ho t ng s n xu t kinh doanh. i u 3. Nguyên t c ho t ng c a Qu h tr 1. Qu h tr t ch c, ho t ng theo các quy nh c a i u l này và không trái v i các quy nh c a pháp lu t. 2. Qu h tr thành l p và ho t ng không vì m c ích l i nhu n. K t dư c a Qu h tr ư c chuy n sang năm ti p theo. 3. Ho t ng thu, chi c a Qu h tr ư c giao cho S Lao ng – Thương binh và Xã h i Hà N i (cơ quan thư ng tr c) qu n lý, th c hi n theo ch o th ng nh t c a Ban i u hành Qu h tr . Chương 2. NHI M V VÀ QUY N H N C A BAN I U HÀNH QU H TR i u 4. Nhi m v :
 3. 1. Ch p hành các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph ; 2. H tr tài chính cho các h dân ang tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c Nhà nư c giao dư i các hình th c: H tr i s ng; H tr h c t p; H tr ào t o ngh và vi c làm; 3. Ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n v n t ngân sách Thành ph theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph ; 4. Ti p nh n, qu n lý và s d ng úng m c ích tài s n, kinh phí do các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t và i u l Qu h tr ; 5. T ch c thNm nh, phê duy t i tư ng ư c h tr tài chính; 6. i u tra, ánh giá hi u qu vi c s d ng ngu n v n c a Qu h tr so v i m c tiêu ra; nh kỳ hàng năm t ch c t ng k t, rút kinh nghi m trong công tác xây d ng chính sách chung c a Thành ph và công tác qu n lý, i u hành Qu h tr ; 7. Qu n lý, gi gìn b o qu n tài s n, trang thi t b c a Qu h tr an toàn; 8. Th c hi n nghiêm các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Quy n h n 1. T ch c, qu n lý, i u hành Qu h tr ho t ng theo úng m c tiêu, i u l ; 2. Có quy n ình ch h tr tài chính cho các h dân i v i nh ng trư ng h p không úng i tư ng quy nh c a i u l ; 3. ư c m i các chuyên gia c a các s , ngành khi th y c n thi t ph c v cho các ho t ng c a Qu h tr ; 4. ư c tr c ti p quan h v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, các ch u tư ư c giao t s n xu t kinh doanh, d ch v v n ng, ti p nh n s óng góp, tài tr cho Qu h tr ; Chương 3. T CH C C A BAN I U HÀNH i u 6. Cơ c u t ch c Qu h tr Qu h tr có Ban i u hành và k toán riêng. Ban i u hành do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh thành l p. B ph n giúp vi c Ban i u hành g m Văn phòng, t chuyên viên. i u 7. Ban i u hành 1. Ban i u hành có 8 thành viên do Phó ch t ch y ban nhân dân Thành ph ph trách văn xã làm trư ng ban, Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i làm Phó trư ng ban; i di n lãnh o Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , i di n lãnh o các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giáo d c và ào t o, Tài nguyên và Môi trư ng, Ban ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph làm thành viên. 2. Ban i u hành ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân Thành ph Hà N i và trư c pháp lu t v t ch c, qu n lý và s d ng Qu h tr .
 4. 3. S Lao ng Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c c a Ban i u hành. 4. Ch làm vi c c a Ban i u hành: Ban i u hành làm vi c theo ch kiêm nhi m và theo Quy ch ho t ng do y ban nhân dân Thành ph ban hành. i u 8. Văn phòng c a Qu h tr g m m t s cán b , công ch c kiêm nhi m c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i. i u 9. Ch i v i ngư i làm vi c t i Qu h tr . Cán b kiêm nhi m làm vi c cho Qu h tr ư c hư ng ch ph c p trách nhi m theo m c quy nh c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. Cán b , viên ch c, lao ng h p ng c a Qu h tr ư c hư ng lương, thư ng và các ch khác theo quy nh hi n hành. Chương 4. QU N LÝ TÀI CHÍNH QU H TR i u 10. Ngu n v n c a Qu h tr : 1. Ngu n t ngân sách Thành ph - Ngu n kinh phí ban u do ngân sách Thành ph c p là 50.000.000.000 ng (năm mươi t ng Vi t Nam). - Ngu n kinh phí ngân sách Thành ph c p b sung hàng năm theo d toán c a Ban i u hành qu h tr ư c H i ng Thành ph phê chuNn và y ban nhân dân Thành ph quy t nh. 2. Trích 50% ngu n thu kinh phí h tr c a các nhà u tư cho Thành ph khi nhà u tư ư c giao t; 3. Ngu n v n ng, óng góp Qu h tr c a các ch u tư ư c giao t s n xu t kinh doanh, d ch v ; 4. Ngu n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c bao g m ti n và tài s n do các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c óng góp t nguy n và tài tr cho Qu h tr phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. i u 11. S d ng Qu h tr Qu h tr ư c s d ng vào nh ng ho t ng sau: 1. Ho t ng h tr h c văn hóa, h c ngh : - Chi h tr h c văn hóa cho h c sinh thu c i tư ng c a Qu h tr không b h c d dang. - Chi h tr h c ngh và b sung ngh cho ngư i lao ng thu c i tư ng h tr c a Qu h tr chuy n i ngh nghi p, có vi c làm. 2. Ho t ng h tr i s ng:
 5. - Chi h tr b o hi m y t cho ngư i h t tu i lao ng thu c i tư ng h tr c a Qu h tr . - Chi tr c p khó khăn cho ngư i già, cô ơn có hoàn c nh c bi t thu c i tư ng ư c h tr c a Qu h tr nh m n nh i s ng. i u 12. Chi ho t ng qu n lý Qu h tr 1. N i dung chi ho t ng qu n lý Qu h tr bao g m: a. Chi ti n lương và các kho n ph c p cho b máy qu n lý Qu h tr (Ban i u hành, t chuyên viên giúp vi c Ban i u hành; cán b công ch c, lao ng h p ng). b. Chi t p hu n nghi p v , văn phòng phNm, tài li u, in n, qu n lý, phát hành Th h c ngh ; s sách theo dõi, qu n lý; c. Chi ki m tra, giám sát, t ng h p, báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm … d. Chi cho các ho t ng i u tra, kh o sát nhu c u h c ngh c a ngư i lao ng vùng b thu h i t nông nghi p. . Chi công tác phí. e. Chi cho công tác sơ k t, t ng k t hàng năm; Chi cho công tác thi ua khen thư ng, tuyên truy n, v n ng. Chi khác có liên quan n ho t ng c a Qu h tr . 2. nh m c chi ho t ng qu n lý Qu h tr . Theo nh m c, tiêu chuNn hi n hành c a Nhà nư c và quy nh c a Thành ph . i u 13. Qu n lý tài chính Qu h tr 1. Qu h tr ph i t ch c công tác k toán, th ng kê theo úng quy nh c a Lu t K toán, Lu t Th ng kê và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t hi n hành. a) Ch p hành các quy nh v ch ng t k toán, h ch toán k toán toàn b các nghi p v tài chính ã phát sinh có liên quan n Qu h tr ; b) M s sách k toán ghi chép, h th ng và lưu tr toàn b các nghi p v tài chính ã phát sinh liên quan n các ho t ng c a Qu h tr theo quy nh c a pháp lu t; c) L p và g i y , úng h n các báo cáo tài chính và quy t toán Qu h tr hàng năm cho cơ quan tài chính có thNm quy n; d) Ch u s thanh tra, ki m tra v vi c thu, chi, qu n lý và s d ng Qu h tr c a cơ quan qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; 2. Qu h tr ph i th c hi n công khai báo cáo tài chính năm và công khai quy t toán thu, chi tài chính năm theo quy nh hi n hành; 3. Năm tài chính c a Qu h tr b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 c a năm. Chương 5. CH H TR H C VĂN HÓA
 6. i u 14. i tư ng, i u ki n ư c h tr h c văn hóa 1. i tư ng: a) H c sinh ang theo h c các c p h c ph thông (ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông) t i các cơ s giáo d c ph thông công l p, ngoài công l p trên a bàn Thành ph Hà N i theo các hình th c. b) H c sinh ang theo h c các chương trình giáo d c thư ng xuyên l y văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân t i các cơ s giáo d c thư ng xuyên trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. i u ki n: Nh ng h c sinh trên ph i m b o 3 i u ki n: - Dư i 25 tu i - Có h khNu thư ng trú t i Thành ph Hà N i - Thu c h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c Nhà nư c giao. i u 15. Nguyên t c h tr 1. Ch ư c h tr 1 l n khi b thu h i t. 2. M c h tr ư c quy nh th ng nh t áp d ng chung không phân bi t h c t i cơ s giáo d c công l p hay ngoài công l p ho c theo các hình th c khác nhau. 3. H tr theo Quy t nh c a Ban i u hành Qu h tr . i u 16. M c h tr , th i gian h tr 1. M c h tr Ti n h tr g m các kho n: a) H c phí theo quy nh m c óng h c phí c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i cho t ng c p h c ph thông các trư ng công l p và giáo d c thư ng xuyên theo t ng th i kỳ. b) Ti n óng góp cơ s v t ch t do y ban nhân dân Thành ph Hà N i quy nh cho t ng c p h c ph thông các trư ng công l p và giáo d c thư ng xuyên theo t ng th i kỳ. 2. Th i gian h tr : a) Th i gian ư c h tr là s năm i tư ng ư c quy nh t i i u 14 theo h c n khi t t nghi p ph thông trung h c, nhưng không quá 3 năm k t l n nh n h tr u tiên (tr trư ng h p quy nh t i kho n b m c 2 i u này). b) Trư ng h p gia ình thu c di n h nghèo, th i gian h c ph thông ho c chương trình giáo d c thư ng xuyên ph i kéo dài trên 3 năm thì th i gian h tr s ư c kéo dài n khi t t nghi p trung h c ph thông (n u có nhu c u) nhưng không quá 5 năm k t l n nh n h tr u tiên. i u 17. Phương th c, h sơ, th t c h tr
 7. 1. H tr tr c ti p cho ngư i thu c i tư ng ư c h tr . 2. Qu h tr th c hi n chi tr 1 l n vào u năm h c cho c năm h c 3. H sơ, th t c h tr : a) H sơ - Công văn ngh h tr c a y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i. - Danh sách h c sinh, h c viên ang theo h c c p h c ph thông theo các hình th c do y ban nhân dân phư ng, xã nơi có t b thu h i l p và ch u trách nhi m v tính chính xác c a danh sách, có xác nh n c a phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n i v i c p h c ph thông cơ s và xác nh n c a S Giáo d c và ào t o Hà N i i v i b c h c trung h c ph thông, giáo d c thư ng xuyên sau khi ã ư c y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i thNm nh. - Biên b n thNm nh. b) Cơ quan, n i dung thNm nh - Cơ quan thNm nh: Phòng Lao ng Thương binh và Xã h i qu n, huy n, thành ph ch trì, ph i h p v i phòng a chính Nhà t, Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng, phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i t ch c thNm nh. - N i dung thNm nh: + Căn c vào i tư ng, i u ki n ư c h tr theo quy nh t i i u l này cơ quan thNm nh xem xét, ki m tra, i chi u t ng ngư i trong danh sách do xã, phư ng l p xác nh n danh sách, m c ti n ư c h tr c a nh ng ngư i thu c di n ư c hư ng chính sách h tr . + L p biên b n thNm nh và trình y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i phê duy t danh sách. c) Th t c S Lao ng – Thương binh và Xã h i Hà N i: - Ti p nh n h sơ c a y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i trình Ban i u hành Qu h tr ban hành Quy t nh danh sách và m c h tr i v i t ng trư ng h p trong danh sách theo t ng năm. - Chuy n danh sách kèm theo Quy t nh phê duy t v Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i qu n, huy n, thành ph tr c thu c chi tr cho các i tư ng. Chương 6. CH H TR H C NGH i u 18. i tư ng, i u ki n ư c h tr h c ngh 1. i tư ng:
 8. a) Nh ng ngư i lao ng trong tu i lao ng chưa có vi c làm ang theo h c ngh m t trong ba c p trình : sơ c p ngh , trung c p ngh , cao ng ngh t i các cơ s d y ngh ư c thành l p h p pháp theo quy nh c a pháp lu t. b) Nh ng ngư i lao ng trong tu i lao ng chưa có vi c làm t i th i i m xét h tr h c ngh chưa tham gia h c ngh nhưng có nhu c u h c ngh . 2. i u ki n: Nh ng i tư ng trên ph i m b o 3 i u ki n: - Có h khNu thư ng trú t i Thành ph Hà N i - Thu c h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c Nhà nư c giao. - Ngư i ư c h tr ph i là ngư i còn kh năng lao ng n m trong tu i lao ng. i v i nam: t 15 tu i n dư i 60 tu i iv in :T 15 n dư i 55 tu i i u 19. Nguyên t c h tr 1. Ch h tr 1 l n h c 1 ngh khi b thu h i t. 2. M c h tr ư c quy nh th ng nh t áp d ng chung theo t ng lo i hình, trình ào t o. 3. H tr theo Quy t nh phê duy t c a Ban i u hành Qu h tr . i u 20. N i dung, m c h tr , th i gian h tr 1. N i dung h tr : H tr chi tr h c phí h c ngh theo các c p trình ào t o ngh : sơ c p ngh , trung c p ngh , cao ng ngh các cơ s d y ngh ư c Nhà nư c cho phép ho c các doanh nghi p nh n tuy n d ng lao ng lâu dài t t ch c ào t o ngh cho ngư i ư c tuy n d ng. 2. M c h tr : - M c h tr h c phí các n i dung trên t i a không quá 6 tri u ng/ Th h c ngh /khóa h c. - M c h tr chi tr h c phí h c ngh theo các c p trình ào t o ngh : sơ c p ngh , trung c p ngh , cao ng ngh t i các trư ng d y ngh thu c qu n lý c a UBND Thành ph Hà N i theo quy nh c a UBND Thành ph ; - Khi i tư ng h c các cơ s d y ngh ư c Nhà nư c cho phép thu c Trung ương ho c các t nh, thành ph khác m c h tr theo m c h c phí th c t (nhưng không quá 6 tri u ng). - Khi i tư ng h c ngh t i các doanh nghi p nh n tuy n d ng lao ng lâu dài t t ch c ào t o ngh cho ngư i ư c tuy n d ng thì m c h tr theo quy nh (nhưng không quá 6 tri u ng). 3. Th i gian h tr :
 9. Th i gian ư c tính h tr là s tháng th c t i tư ng có Th h c ngh ư c h tr n khi k t thúc khóa h c ngh theo t ng c p trình nhưng không vư t quá th i h n s d ng c a Th h c ngh là 5 năm. i v i trư ng h p ang h c ngh theo quy nh t i Kho n a M c 1 i u 18 i u l này, th i gian h tr ư c tính t khi Quy t nh h tr có hi u l c thi hành n khi k t thúc khóa h c ngh nhưng không vư t quá th i h n s d ng c a Th h c ngh . i u 21. Phương th c h tr 1. H tr cho ngư i thu c i tư ng ư c h tr theo quy nh t i i u 18 i u l này thông qua Th h c ngh . 2. Qu h tr th c hi n chi tr 1 l n vào cu i khóa h c cho ngư i h c ngh ho c thanh toán 1 l n cho các doanh nghi p có i u ki n theo quy nh. i u 22. H sơ, th t c thanh toán h c phí h c ngh 1. H sơ: a) i v i ngư i h c ngh t i các cơ s d y ngh - Th h c ngh ; - Hóa ơn thu h c phí h p l c a cơ s d y ngh ; - Ch ng ch ngh ho c b ng ngh ; b) i v i doanh nghi p nh n ngư i vào h c ngh và b trí vi c làm n nh t 2 năm tr lên. - Công văn ngh c p kinh phí c a doanh nghi p - Danh sách nh ng ngư i có Th h c ngh có ch ký c a th trư ng và óng d u c a doanh nghi p kèm theo Th h c ngh còn giá tr và th i h n s d ng. - H p ng lao ng ký gi a doanh nghi p v i ngư i lao ng ã ư c ào t o v i th i h n xác nh t 2 năm tr lên. 2. Th t c: - UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i ti p nh n h sơ c a ngư i h c ngh theo quy nh t i m c a kho n 1 i u này thNm nh trình Ban i u hành Qu h tr qua S Lao ng – Thương binh và Xã h i Hà N i. - S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i là cơ quan ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, c a UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i S Tài chính xác nh m c kinh phí h tr trình Ban i u hành Qu h tr quy t nh. - Qu h tr chuy n kinh phí h tr theo Quy t nh c a Ban i u hành Qu h tr cho y ban nhân dân qu n, huy n ho c doanh nghi p. i u 23. Th h c ngh 1. Th h c ngh là m t lo i ch ng ch xác nh ngư i ng tên thu c i tư ng ư c h tr h c ngh và ư c hư ng ch h tr h c phí h c ngh theo quy nh t i i u l này và do S Lao ng – Thương binh và Xã h i Hà N i c p.
 10. 2. i tư ng ư c c p Th h c ngh : Là nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i i u 18 c a i u l này. Th h c ngh ch ư c c p 1 l n cho 1 ngư i. 3. Th h c ngh ư c thi t k d nh n bi t, ti n l i và phù h p trong qu n lý và s d ng. Th hình ch nh t r ng 100mm, dài 80 mm g m 2 m t, m t trư c, m t sau ư c in trên gi y TOKY c ng màu tr ng kèm theo hoa văn m vàng nh t bi u tư ng khuê văn các c a Th ô Hà N i 2 m t. Ch trên Th h c ngh : màu en. N i dung c th do S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i quy nh. 4. Th h c ngh có giá tr s d ng ngay và liên t c trong 5 năm k t ngày c p 5. Th h c ngh không có giá tr s d ng trong nh ng trư ng h p sau: - Th ã h t th i h n s d ng - Ngư i ư c c p Th h c ngh quá tu i lao ng - Th không ph i do cơ quan có thNm quy n ban hành; - Ngư i ư c c p Th h c ngh b ch t ho c m t tích. - Th h c ngh ư c c p không úng quy nh c a quy nh này. - Th h c ngh s d ng b chuy n như ng, cho ngư i khác mư n, cho, t ng - Th b s a ch a, tNy xóa, rách nát, m t góc, không có nh trang 1 6. Th h c ngh có giá tr thanh toán kinh phí h c ngh v i m c t i a là 6.000.000 ng. Ngư i có Th h c ngh ch ư c h tr m t l n kinh phí ào t o ngh cho m t ngh ào t o. i u 24. S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i thi t k , ban hành m u Th h c ngh theo quy nh t i i u l này, th ng nh t qu n lý và phát hành Th h c ngh . i u 25. H sơ, th t c c p Th h c ngh 1. H sơ: - Công văn c a y ban nhân dân qu n, huy n ngh c p Th h c ngh . - ơn xin ăng ký h c ngh c a i tư ng (theo m u do S Lao ng – Thương binh và Xã h i Hà N i phát hành) i v i nh ng ngư i chưa i h c ngh ho c gi y xác nh n ang theo h c ngh c a cơ s d y ngh i v i nh ng ngư i ang theo h c ngh . - Danh sách nh ng ngư i trong tu i lao ng thu c i tư ng h tr h c ngh do y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i l p và ch u trách nhi m v tính chính xác c a danh sách sau khi ã ư c y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i thNm nh (kèm theo m i ngư i 2 nh c 2 x 3). - N i dung, cơ quan thNm nh như quy nh t i kho n 3 i u 17 i u l này. 2. Th t c: - S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i ti p nh n h sơ c a UBND qu n, huy n ch trì ph i h p v i S Tài chính, Ban ch o gi i phóng m t b ng Thành ph xem xét, sau ó S Lao ng – Thương binh và Xã h i Hà N i c p Th h c ngh . Chương 7.
 11. H TR KINH PHÍ B O HI M Y T i u 26. i tư ng, i u ki n ư c h tr kinh phí b o hi m y t 1. i tư ng: Là nh ng ngư i ã h t tu i lao ng (nam t 60 tu i tr lên, n t 55 tu i tr lên) chưa có Th b o hi m y t b t bu c. 2. i u ki n: - Có h khNu thư ng trú t i Thành ph Hà N i - Thu c h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c Nhà nư c giao. i u 27. Hình th c, th i gian h tr kinh phí b o hi m y t . 1. Hình th c: a) H tr kinh phí b o hi m y t b ng hình th c mua Th b o hi m y t c p cho i tư ng ư c h tr theo quy nh t i i u 26 i u l này. b) M nh giá Th b o hi m y t b ng 3% m c lương t i thi u hi n hành do Nhà nư c quy nh. c) Niên h n th b o hi m y t là 2 năm 2. Th i gian h tr : - 5 năm k t l n u tiên ư c c p Th b o hi m y t 3. Chi phí khám ch a b nh: Thanh toán theo quy nh c a Nhà nư c trong ph m vi t ng m c óng b o hi m y t c a Thành ph . Trư ng h p chi phí khám ch a b nh vư t so v i t ng m c óng, ngân sách Thành ph c p bù chênh l ch theo th c t cho cơ quan b o hi m y t . i u 28. H sơ, th t c ngh c p Th b o hi m y t 1. H sơ: - Công văn c a y ban nhân dân qu n, huy n ngh c p Th b o hi m y t - Danh sách ngư i dân thu c i tư ng h tr kinh phí b o hi m y t do y ban nhân dân phư ng, xã, nơi có t b thu h i l p và ch u trách nhi m v tính chính xác c a danh sách, ng th i ư c y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i thNm nh. - N i dung, cơ quan thNm nh theo quy nh t i kho n 3 i u 17 c a i u l này. 2. Th t c: S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i ti p nh n h sơ c a UBND qu n, huy n ch trì ph i h p v i S Tài chính, Ban ch o gi i phóng m t b ng Thành ph xem xét trình Ban i u hành Qu h tr quy t nh.
 12. Trên cơ s danh sách ư c Ban i u hành Qu h tr quy t nh, Qu h tr chuy n ti n cho B o hi m Xã h i Thành ph mua Th b o hi m y t . Chương 8. TR C P KHÓ KHĂN i u 29. i tư ng, i u ki n ư c xét tr c p khó khăn 1. i tư ng: Nh ng ngư i 60 tu i tr lên cô ơn, có hoàn c nh c bi t khó khăn 2. i u ki n: - Có h khNu thư ng trú t i Thành ph Hà N i - Thu c h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c Nhà nư c giao. i u 30. M c tr c p khó khăn M c tr c p khó khăn: th c hi n như m c tr c p i v i ngư i nghèo thu c i tư ng b o tr xã h i. i u 31. Th i gian h tr : 5 năm k t l n u tiên ư c nh n tr c p. i u 32. H sơ, th t c, trình t xét duy t 1. H sơ: - Công văn c a y ban nhân dân qu n, huy n ngh - Danh sách ngư i dân thu c i tư ng h tr do y ban nhân dân phư ng, xã, nơi có t b thu h i l p và ch u trách nhi m v tính chính xác c a danh sách, ng th i ư c y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c Thành ph Hà N i thNm nh. - N i dung, cơ quan thNm nh theo quy nh t i kho n 3 i u 17 c a i u l này. 2. Th t c: S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i ti p nh n h sơ c a UBND qu n, huy n ch trì ph i h p v i S Tài chính, Ban ch o gi i phóng m t b ng Thành ph xem xét trình Ban i u hành Qu h tr quy t nh. i u 33. Qu h tr th c hi n c p tr c p khó khăn qua y ban nhân dân qu n, huy n. Chương 9. KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 34. T ch c, cá nhân có thành tích trong công tác t ch c th c hi n i u l này ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng.
 13. i u 35. Các t p th , cá nhân vi ph m các quy nh c a i u l này, tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 10. I U KHO N THI HÀNH i u 36. i u kho n thi hành 1. Hi u l c thi hành: i u l này có hi u l c thi hành k t ngày ký 2. Trong quá trình th c hi n i u l có th ư c b sung, s a i. Vi c s a i, b sung do Ban i u hành Qu h tr trình UBND thành ph Hà N i quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Th Th o
Đồng bộ tài khoản