Quyết định số 58/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
201
lượt xem
15
download

Quyết định số 58/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/TTg về việc quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/TTg Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 1994 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUY NNH M T S V N V T CH C VÀ CH CHÍNH SÁCH I V I Y T CƠ S TH TƯ NG CHÍNH PH th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 c a Ban Ch p hành Trung ương ng khoá VII v nh ng v n c p bách c a s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm1992; Theo ngh c a B trư ng B Y t , Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. QUY T NNH: i u 1: T ch c y t cơ s trên a bàn, phư ng, th tr n (g i chung là y t cơ s ): 1. Y t cơ s là ơn v k thu t y t u tiên ti p xúc v i nhân dân, n m trong h th ng y t Nhà nư c có nhi m v th c hi n các d ch v k thu t chăm sóc s c kho ban u, phát hi n d ch s m, ch a các b nh và thông thư ng, v n ng nhân dân th c hi n các bi n pháp k ho ch hoá gia ình, v sinh phòng b nh, tăng cư ng s c kho . 2. Y t cơ s ư c t ch c theo a bàn c m dân cư và nhu c u chăm sóc s c kho c a c ng ng. Cán b y t cơ s ph i có trình chuyên môn k thu t phù h p, cán b ph trách y t cơ s ph i có năng l c qu n lý ch o th ng nh t các m t ho t ng y t , b o m ch t lư ng và hi u qu . i u 2: Cán b y t cơ s Cán b y t xã, phư ng, th tr n, thôn, p, b n... sau ây g i chung là cán b y t cơ s , ư c xác nh theo a bàn ho t ng, s lư ng dân và nhu c u c a t ng khu v c mà b trí như sau: 1. Y t xã, phư ng, th tr n: a. Khu v c ng b ng, trung du, thành ph ; Tuỳ theo s dân, a bàn ho t ng, ư c b trí t 3 n 6 cán b y t cho 1 tr m y t .
  2. b. Khu v c mi n núi, tây nguyên: Tuỳ theo a bàn ho t ng và dân s ư c b trí t 4 n 6 cán b y t cho 1 tr m y t . vùng cao, vùng sâu nơi xa xôi h o lánh, y t xã ch 1 n 2 cán b thư ng xuyên có m t t i cơ s y t làm nhi m v theo dõi, t ng h p tình hình công tác y t c a xã và th c hi n các d ch v y t cho nhân dân t i các b n, làng g n cơ s , s cán b y t còn l i ư c phân công v công tác t i b n, liên b n, buôn làng. c. Ngoài s cán b y t quy nh trên: n u có nhu c u xã, phư ng, có th s d ng cán b y t làm vi c theo ch h p ng, do xã, phư ng tr thù lao theo công vi c. 2. Y t thôn, làng, p, b n, buôn, liên b n buôn: Tùy theo c i m a lý và dân cư c a t ng vùng t ch c l c lư ng y t cho phù h p, ít nh t m i thôn, làng, p, b n, buôn (liên b n buôn) có m t cán b y t ho c nhân viên s c kho c ng ng ho t ng do xã, phư ng tr thù lao theo công vi c ngoài s cán b y t nói t i ph n a, b i m 1 i u 2 trên ây. i u 3: Ch , chính sách i v i cán b y t cơ s : 1. S cán b y t cơ s trư c ây ã thu c biên ch Nhà nư c thì v n gi nguyên và hư ng m i quy n l i, ch chính sách theo quy nh hi n hành như i v i công ch c Nhà nư c. 2. Cán b y t cơ s quy nh t i ph n a, b i m 1 i u 2 c a Quy t nh này không n m trong biên ch Nhà nư c nhưng ư c hư ng m i quy n l i như giáo viên ang công tác t i xã và theo h s ng ch b c lương c a cán b nhân viên y t có cùng trình và quy nh t i Ngh quy t s 25/CP ngày 25 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph . 3. nh ng b n, làng, buôn vùng cao, biên gi i, h i o, nơi xa xôi h o lánh... chưa có cán b y t chuyên trách, trư c m t có th s d ng các ngu n nhân l c c a các ngành khác ang ho t ng t i b n, làng ư c ào t o các ki n th c và k thu t y t c n thi t, áp ng yêu c u chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân trong vùng. Nhà nư c giao cho S Y t chi tr m t kho n ph c p trên cơ s hi u qu và n i dung công vi c mà hai bên ã tho thu n. Ph c p kiêm nhi m này không vư t quá 50% lương c a cán b y t cơ s có cùng trình . 4. Cán b y t ngoài i tư ng quy nh t i ph n a, b i m 1 i u 2 c a Quy t nh này do UBND xã, phư ng qu n lý, chi tr ph c p d a trên k t qu hoàn thành công vi c ư c giao và s ch p nh n c a c ng ng. 5. Ch b o hi m xã h i: a. Cán b y t cơ s quy nh t i ph n a, b i m 1 i u 2 c a Quy t nh này, th c hi n y nghĩa v b o hi m thì ư c hư ng m i quy n l i và ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  3. b. S cán b y t xã, phư ng hi n ang hư ng sinh ho t phí theo các quy nh trư c ây nhưng không i u ki n, tiêu chuNn hư ng ch b o hi m xã h i thì ư c hư ng ch ngh vi c theo quy nh t i Ngh quy t s 46/CP ngày 23/6/1993 c a Chính ph . i u 4: Ngu n kinh phí chi tr lương và ch cho cán b y t cơ s , xã, phư ng trư c h t do ngân sách c a t nh áp ng n u thi u ngân sách trung ương s h tr . Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho Giám c S Tài chính cùng Giám c S Y t qu n lý vi c chi tr theo úng ch quy nh. i u 5: B Y t xây d ng k ho ch ào t o cán b y t cơ s t i ch b o m ư c yêu c u v s lư ng và ch t lư ng m t cách n nh, nh t là vùng cao, mi n núi, vùng sâu, nơi xa xôi h o lánh. i v i cán b y t vùng ng b ng, thành ph trung du t nguy n lên ph c v t i vùng cao, nơi xa xôi h o lánh, biên gi i ư c hư ng lương v ch tr c p g p 1,5 n 2 l n so v i cán b y t có cùng trình trong biên ch Nhà nư c. i u 6: B Tài chính ph i h p v i các ngành có liên quan cân i ngân sách và cùng B Y t tri n khai ngay án c ng c , xây d ng tr m y t xã vào u năm 1994 xoá các xã tr ng (xã không có cán b y t ho t ng) và các xã chưa có tr m y t . Ngân sách bao g m các kho n xây d ng nhà c a, trang thi t b chuyên môn k thu t cho tr m y t xã và ào t o, b túc cán b , c bi t là các xã vùng cao, nơi xa xôi h o lánh, vùng ng bào các dân t c ít ngư i. i u 7: h tr k p th i i v i tuy n y t cơ s trong vi c chăm sóc s c kho cho nhân dân t i các huy n có mi n núi vùng cao, vùng sâu, nơi xa xôi h o lánh, biên gi i, h i o và các huy n có xã vùng cao, vùng sâu ư c thành l p các i y t lưu ng. Các i y t lưu ng ư c trang b d ng c và phương ti n i l i làm nhi m v phòng b nh, ch ng d ch, phòng ch ng s t rét, bư u c , sinh có k ho ch, ch a b nh thông thư ng và b i dư ng chuyên môn k thu t cho cán b y t cơ s . S lao ng c a i thu c biên ch c a Trung tâm y t huy n và t dư i s ch o, qu n lý, i u hành c a Giám c Trung tâm y t huy n. i u 8: Quy t nh này có hiêu l c thi hành k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 9: B trư ng các B : Y t , Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng Ban t ch c cán b - Chính ph hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 10: B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản