Quyết định số 580/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 580/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 580/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 580/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 580/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 580/2002/Q -NHNN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH TH C HI N U TƯ, MUA S M THI T BN, V T TƯ, NGUYÊN LI U, PH LI U VÀ GI I PHÁP K THU T PH C V QUÁ TRÌNH IN, ÚC TI N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997. Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 81/1998/N -CPngày 01-10-1998 c a Chính ph v in, úc, b o qu n, v n chuy n và tiêu hu ti n gi y, ti n kim lo i; b o qu n, v n chuy n tài s n quý và gi y t có giá trong h th ng Ngân hàng; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 352/CP-KTTH ngày 4/4/2002 v vi c mua s m thi t b , v t tư ph c v in úc ti n; Theo ngh c a V trư ng V Nghi p v Phát hành và Kho quĩ và V trư ng V K toán - Tài chính, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch th c hi n u tư, mua s m thi t b , v t tư, nguyên li u, ph li u và gi i pháp k thu t ph c v quá trình in, úc ti n c a Ngân hàng Nhà nư c". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th cho quy t nh s 451/1998/Q -NHNN6 ngày 30/12/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c mua các lo i thi t b , v t tư, nguyên li u, ph li u ph c v vi c in, úc ti n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 3: Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, V trư ng V Nghi p v Phát hành và Kho qu , V trư ng V T ng Ki m soát, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và Giám c Nhà máy in ti n Qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý
  2. ( ã ký) QUY CH TH C HI N U TƯ, MUA S M THI T BN, V T TƯ, NGUYÊN LI U, PH LI U VÀ GI I PHÁP K THU T PH C V QUÁ TRÌNH IN, ÚC TI N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh S 580/2002/Q -NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c). I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh: 1. Các d án u tư xây d ng m i, c i t o, nâng c p các công trình, h ng m c công trình ph c v quá trình in, úc ti n (g i t t là d án u tư) thu c nhóm A nhưng có m c v n tương ương nhóm B tr xu ng. 2. Mua s m thi t b , v t tư, nguyên li u, ph li u và gi i pháp k thu t thu c bí m t Nhà nư c (g i t t là hàng hoá c bi t) ph c v quá trình in, úc ti n, bao g m các khâu: thi t k , ch b n, in, úc ti n, ki m tra giám nh ti n. i u 2. H i ng mua s m hàng hoá c bi t 1. Tuỳ theo tính ch t và m c c a t ng lo i hàng hoá c bi t c n mua s m Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh thành l p H i ng mua s m hàng hoá c bi t c a Ngân hàng Nhà nư c. H i ng có nhi m v tham mưu và ch u trách nhi m trư c Th ng c trong vi c mua s m hàng hoá c bi t. 2. Ch c năng, nhi m v và thành ph n c a H i ng mua s m hàng hoá c bi t do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c qui nh. 3. H i ng mua s m hàng hoá c bi t ư c trưng t p m t s chuyên viên kinh t và cán b k thu t c a các ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c giúp vi c cho H i ng. Ch c năng và nhi m v c a T chuyên viên do Ch t ch H i ng qui nh. i u 3. Hình th c l a ch n nhà th u 1. Các d án u tư ư c áp d ng 1 trong 2 hình th c là u th u h n ch ho c ch nh th u. V u th u h n ch ho c ch nh th u ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành v u th u. 2. Mua s m hàng hoá c bi t ư c áp d ng 1 trong 4 hình th c l a ch n nhà th u ư c quy nh t i i u 11 Quy ch này.
  3. i u 4. 1. Trong quá trình t ch c th c hi n d án u tư và mua s m hàng hoá c bi t, n u phát sinh nh ng v n không quy nh t i Quy ch này, ư c th c hi n các quy nh pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư xây d ng và u th u. 2. Các d án u tư và mua s m các lo i hàng hoá khác ph c v quá trình in, úc ti n không thu c ph m vi i u ch nh t i i u 1 Quy ch này ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư xây d ng và u th u. II- NH NG QUY NNH C TH M C A. D ÁN U TƯ i u 5. K ho ch u tư Căn c nh hư ng, chi n lư c phát tri n c a ngành Ngân hàng, hàng năm các ơn v ch c năng thu c Ngân hàng Nhà nư c và Nhà máy in, úc ti n xây d ng k ho ch u tư trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét quy t nh. Trư ng h p th c hi n d án u tư c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 6. ThNm nh d án u tư Các ơn v ch c năng thu c Ngân hàng Nhà nư c thNm nh d án u tư trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Trong m t s trư ng h p có th ph i h p v i cơ quan chuyên môn c a B , Ngành khác có liên quan thNm nh d án. i u 7. ThNm nh thi t k k thu t, t ng d toán và quy t toán v n u tư Các ơn v ch c năng thu c Ngân hàng Nhà nư c thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán và quy t toán v n u tư d án trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Trong m t s trư ng h p, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c có th ph i h p v i cơ quan chuyên môn c a B Ngành khác có liên quan thNm nh ho c u quy n cho Giám c nhà máy in, úc ti n thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán và quy t toán v n u tư d án. Giám c nhà máy in, úc ti n ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v các n i dung ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n. i u 8. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t: - Thi t k k thu t. - T ng d toán. - K ho ch u th u h n ch ho c ch nh th u. - Danh sách nhà th u tham d . - H sơ m i th u ho c ch nh th u.
  4. - K t qu u th u. - Quy t toán v n u tư. M C B. MUA S M HÀNG HOÁ C BI T i u 9. Hàng hoá c bi t ư c t ch c mua s m sau khi Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t k ho ch in, úc ti n hàng năm ho c dài h n; k ho ch mua s m thi t b và gi i pháp k thu t. i u 10. Tiêu chuNn nhà th u tham d th u 1. Có gi y ăng ký kinh doanh và ngành ngh kinh doanh phù h p v i ngành hàng u th u. i v i u th u mua s m hàng hoá ph c t p ư c qui nh trong h sơ m i th u, ngoài gi y ăng ký kinh doanh, ph i có gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t. i v i các cơ quan nghiên c u khoa h c khi tham gia d th u cung c p hàng hoá dư i d ng chương trình ng d ng công ngh thông tin, n u không có gi y ăng ký kinh doanh thì ph i có ch c năng, nhi m v ghi trong quy t nh thành l p phù h p v i n i dung và yêu c u c a gói th u. 2. Có năng l c v chuyên môn k thu t, kh năng cung c p, b o hành hàng hoá ( i v i lo i hàng hoá c n b o hành) và i u ki n v tài chính áp ng yêu c u c a gói th u. 3. Ch tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù là ơn phương hay liên danh d th u. Trư ng h p t ng công ty (công ty) ng tên d th u thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong m t gói th u. 4. Nhà tư v n không ư c tham gia u th u th c hi n các gói th u mua s m hàng hoá do mình làm tư v n. i u 11. Các hình th c l a ch n nhà th u Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh vi c l a ch n nhà th u theo 1 trong 4 hình th c sau: 1. Ch nh th u: Là hình th c ch n tr c ti p nhà th u áp ng yêu c u c a gói th u. i u ki n áp d ng: i v i nh ng gói th u mua s m hàng hoá c bi t ph c v cho quá trình in, úc s n phNm m i chưa công b lưu hành ho c ph c v cho nh ng d án c bi t khác ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Trư ng h p mua s m hàng hoá ph c v nhi m v t xu t do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao nhưng không có th i gian t ch c u th u h n ch ho c lo i hàng hoá c bi t này t trư c n nay ch có duy nh t m t nhà th u trúng th u. Gói th u do Hãng nư c ngoài c quy n s n xu t, ng th i có c quy n tiêu th t i Vi t Nam.
  5. - Gói th u là hàng hoá có liên quan ch t ch t i hàng hoá khác ã ư c m t nhà th u cung c p và có b ng ch ng ch ng minh r ng ch có nhà th u ó m i có th th c hi n gói th u v i ch t lư ng t t nh t và chi phí h p lý nh t. 2. Mua s m tr c ti p: Là hình th c ch n tr c ti p nhà th u cung cáp hàng hoá trên cơ s k t qu u th u ã ư c th c hi n trư c ây nh m n nh ch t lư ng ti n in, úc. i u ki n áp d ng: - Trư ng h p h p ng mua s m ký k t trên cơ s k t qu u th u l n cu i cùng c a cùng m t lo i hàng hoá c bi t ã th c hi n xong (h t hi u l c) nhưng ơn v c n mua s m hàng hoá c bi t b sung h p ng cũ th c hi n nhi m v do có s i u ch nh k ho ch s n xu t, d tr v t tư in, úc. Khi mua s m hàng hoá c bi t nêu trên ph i căn c vào k t qu u th u ã th c hi n, m b o ơn giá hàng hoá c bi t mua s m b sung không ư c vư t ơn giá trong h p ng ã ký trư c ó và nhà th u c n ph i cam k t có năng l c d th c hi n vi c cung c p b sung hàng hoá. 3. Chào hàng c nh tranh: Là hình th c l a ch n nhà th u cung c p hàng hoá trên cơ s chào hàng c a các nhà th u. i u ki n áp d ng: Các trư ng h p mua s m hàng hoá c bi t nhưng không thu c qui nh t i kho n 1 và Kho n 2 c a i u này. M i gói th u ph i có t i thi u 3 chào hàng c a 3 nhà th u khác nhau trên cơ s yêu c u chào hàng c a ơn v m i th u. Trong trư ng h p không s lư ng nhà th u theo qui nh, ơn v m i th u trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Vi c g i chào hàng có th ư c th c hi n b ng cách g i tr c ti p, b ng Fax, b ng ư ng bưu i n ho c b ng các phương ti n khác m b o yêu c u b o m t theo quy nh. 4. u th u h n ch : a) i u ki n áp d ng: - Các gói th u không i u ki n áp d ng các hình th c mua s m quy nh t i Kho n 1, 2, 3 c a i u này u ph i t ch c u th u h n ch . T i thi u ph i có 3 nhà th u tiêu chuNn tham d u th u. b) Phương th c u th u: Căn c tính ch t, yêu c u k thu t và qui mô c a gói th u l a ch n phương th c u th u theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v u th u cho phù h p: u th u m t túi h sơ, u th u 2 túi h sơ và u th u 2 giai o n.
  6. 5. V trình t t ch c, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá, m th u, xét th u và nh ng quy nh khác ư c th c hi n theo qui nh pháp lu t hi n hành v u th u. i u 12. Phê duy t h sơ u th u và t ch c mua s m hàng hoá c bi t 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t: + K ho ch mua s m. + K ho ch u th u. + Danh sách nhà th u tham d u th u. + H sơ m i th u. + K t qu u th u. 2. Căn c k t qu u th u ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t V Nghi p v Phát hành và Kho qu thông báo b ng văn b n cho ơn v th c hi n mua s m hàng hoá c bi t ti n hành thương th o và ký k t h p ng v i nhà th u trúng th u. 3. N i dung h p ng mua s m hàng hoá c bi t ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t ho c u quy n cho V trư ng V Nghi p v Phát hành và Kho qu phê duy t. III- T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a các V , C c ch c năng thu c Ngân hàng Nhà nư c và nhà máy in, úc ti n 1. Trách nhi m c a các V , C c thu c Ngân hàng Nhà nư c: - V T ch c Cán b và ào t o, V Nghi p v Phát hành và Kho quĩ, V K toán - Tài chính, C c Qu n tr , V T ng Ki m soát trong ph m vi ch c năng c a mình ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n Quy ch này. - V Nghi p v Phát hành và Kho qu làm u m i trình Th ng c x lý các v n có liên quan n vi c u tư, mua s m thi t b , v t tư ph c v in, úc ti n. 2- Trách nhi m c a nhà máy in, úc ti n: T ch c th c hi n d án u tư và mua s m hàng hoá c bi t t ngu n v n c a nhà máy theo qui nh t i Quy ch này. - Căn c Quy ch này và các qui nh hi n hành v qu n lý u t xây d ng và u th u; nhà máy in, úc ti n xây d ng n i qui, qui trình t i ơn v , m b o th c hi n úng ch , ch t ch , hi u qu và an toàn.
  7. i u 14. Vi c s a i, b sung, thay th Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản