Quyết định số 5810/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 5810/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5810/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5810/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5810/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH B SUNG NĂM 1996 V XÂY D NG CƠ B N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch nhà nư c năm 1996 ; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V kỳ h p th 5; - Căn c quy t nh s 5310/Q -UB-QL T ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 882/TT-KH T-VX ngày 11/12/1996; QUY T NNH i u 1 .- Giao cho y ban nhân dân Qu n 5 ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v xây d ng cơ b n (theo bi u ính kèm). T ng v n b sung : 688 tri u ng. Ngu n v n : Ngân sách thành ph . i u 2 .- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c các S , Th trư ng các các cơ ngang S , Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Hùng Vi t QU N 5 CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5810/Q -UB-QL T ngày 14/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : tri u ng Danh m c a i m Th i Năng l c K ho ch b sung H sơ Năng Ghi công trình xây d ng gian thi t k 1996 pháp lý, l c chú kh i Q duy t m i T ng Xây Thi t công và s , ngày, huy s l p b hoàn tháng, năm ng thành trong năm T NG 688 688 S * Công trình kh i công m i - Trung Qu n 5 1996- 950 h c 688 688 5429/Q - tâm d y 1997 sinh/ngày UB-QL T ngh ngày Qu n 5 22/11/1996 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản