Quyết định số 5828/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
5
download

Quyết định số 5828/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5828/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 thành Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5828/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 5828/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CÔNG TY XÂY D NG VÀ DNCH V NHÀ QU N 8 THÀNH CÔNG TY C PH N NA C CH L N. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 15/2002/TT-L TBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Quy t nh s 128/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án s p x p t ng th doanh nghi p Nhà nư c c a thành ph ; Căn c Quy t nh s 5827/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 c a y nhân dân thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8; Xét t trình s 483/ MDN ngày 30 tháng 12 năm 2003 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t phương án c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8 tr c thu c T ng Công ty a c Sài Gòn như sau : 1. V n i u l Công ty c ph n : 15.000.000.000 ng. Trong ó : - T l c ph n Nhà nư c : 51,00% v n i u l .
  2. - T l c ph n bán cho cán b công nhân viên trong doanh nghi p : 37,07% v n i u l (trong ó quy n ư c mua c ph n theo giá ưu ãi chi m 9,24% v n i u l ). - T l c ph n bán u giá cho c ông ngoài doanh nghi p 11,93% v n i u l . 2. Giá tr doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m c ph n hóa ngày 31 tháng 12 năm 2002 : - Giá tr th c t c a doanh nghi p : 58.920.625.668 ng. - Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p : 30.678.604.783 ng. 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : T ng s c ph n bán giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p (theo phương án ư c duy t) : 13.860 c ph n. Ph n giá tr ư c ưu ãi : 415.800.000 ng. Trong ó : T ng s c ph n bán cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p ư c tr d n trong 10 năm : 2.360 c ph n. Ph n giá tr ư c tr d n : 165.200.000 ng. i u 2.- Giao cho Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8 h p ng v i Công ty ch ng khoán t ch c bán 17.892 c ph n cho các c ông bên ngoài theo hình th c u giá (tương ương 11,93% v n i u l c a công ty c ph n). Các ơn v : Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , T ng Công ty a c Sài Gòn, Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8 và Công ty ch ng khoán có trách nhi m c ngư i tham gia H i ng u giá bán c ph n theo tinh th n Công văn s 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ; danh sách g i v Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph Quy t nh thành l p H i ng u giá, hư ng d n và giám sát ho t ng bán u giá c ph n t i Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8. i u 3.- Chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8 thành Công ty c ph n : Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n a c Ch L n ; Tên giao d ch qu c t : Cho Lon Real Estate Joint Stock Company ; Tên g i t t : CL Resco ;
  3. Tr s giao d ch (tr s chính) t t i : 118 Hưng Phú, qu n 8 thành ph H Chí Minh. i u 4.- Công ty c ph n a c Ch L n s n xu t kinh doanh các ngành ngh sau : - Qu n lý và kinh doanh nhà. Xây d ng công trình công c ng. Xây d ng công trình nhà . S n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng. Thi t k m u nhà cho nhi m v kinh doanh nhà c a ơn v (không nh n th u thi t k ). - San l p m t b ng. Thi công các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, h t ng k thu t ô th , khu công nghi p. - L p d án u tư xây d ng các công trình nhà, khu dân cư thu c d án nhóm B, C. L p h sơ m i th u, tư v n t ch c u th u, h p ng kinh t các công trình xây d ng nhà, khu dân cư nhóm B, C. Thi t k quy ho ch khu dân d ng, khu công nghi p. Thi t k san l p m t b ng, h t ng k thu t ô th khu dân d ng, khu công nghi p ; ThNm nh thi t k ki n trúc, d toán các công trình xây d ng. L p h a hi n tr ng nhà . Kh o sát thi t k , giám sát thi công các công trình dân d ng công nghi p. i u 5.- Công ty c ph n a c Ch L n : - Là pháp nhân theo Pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo qui nh c a pháp lu t. Ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và K toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c - Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8 - có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n a c Ch L n. i u 6.- Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 248/Q -UB ngày 15 tháng 12 năm 1992 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p doanh nghi p Nhà nư c Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8 sau khi Công ty C ph n a c Ch L n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t nh. i u 7.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý Doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , T ng Giám c T ng Công ty a c Sài Gòn, Giám c Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8 và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 7 - BC M và PTDN Trung ương PHÓ CH T CH - Văn phòng Chính ph - B KH- T, B Tài chính - TT/TU, TT/H ND.TP
  4. - Thư ng tr c UBND.TP - VP/TU, Ban TC/TU - TT Ban MQLDN.TP - S L -TBXH, C c Thu TP - Kho b c NN/TP, CATP MAI QU C BÌNH - Chi nhánh NHNN.TP - VP H -UB : các PVP - T CNN - Lưu (CNN.K).
Đồng bộ tài khoản