Quyết định số 584/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 584/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 584/2002/QĐ-NHNN về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 162/1999/QĐ-NHNN9 ngày 8/5/1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 584/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 584/2002/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 584/2002/QĐ-NHNN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 162/1999/ QĐ-NHNN9 NGÀY 8/5/1999 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam số 01/1997/QH10, ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP, ngày 02/3/1993 của Chính Phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 88/1998/NĐ-CP, ngày 02/11/1998 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Sửa đổi, bổ sung và thay thế một số điều khoản tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 162/1999/QĐ- NHNN9 ngày 08/5/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: 1.1. Điều 1 (mới): Trung tâm Thông tin tín dụng là đơn vị sự nghiệp thuộc bộ máy của Ngân hàng Nhà nước; có chức năng thu nhận, phân tích, dự báo, khai thác và cung ứng dịch vụ thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến hoạt động tiền tệ, ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác, các cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 1.2. Điều 2 (mới): Trung tâm Thông tin tín dụng có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chế độ tài chính theo quy định của Thống đốc. 1.3. Điều 6, khoản 4 (mới): Được ký kết các văn bản theo thẩm quyền và các hợp đồng mua, bán, cung ứng dịch vụ thông tin. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  2. Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Đức Thuý (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản