Quyết định số 584/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 584/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 584/QĐ-TTg về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 584/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 584/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2004-2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 1329/TTr-BNV ngày 7 tháng 5 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2009 như sau: Các Ủy viên: - Ông Thái Đắc Liệt, để nhận nhiệm vụ mới; - Ông Trần Nhiều, nghỉ quản lý để chữa bệnh; - Bà Đoàn Tuyết Anh, để nghỉ hưu theo chế độ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, các PCN; - TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (5b)
  2. Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản