Quyết định số 585/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 585/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 585/2006/QĐ-UBND về việc cử học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 585/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 585/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ HỌC SINH THAM GIA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLIMPIC VẬT LÝ CHÂU Á NĂM 2006 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ công văn số 2405/BGD&ĐT-KĐ&KT ngày 29.3.2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập học sinh tập huấn dự thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2006; Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tại tờ trình số 358/TTr-SGD&ĐT ngày 17.4.2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử học sinh Nguyễn Anh Cương, trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2006 tại Kazakhstan từ ngày 21.4 đến ngày 01.5.2006. Điều 2. Giao Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức cho học sinh Nguyễn Anh Cương đi tham dự đội tuyển quốc gia đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng các quy định Nhà nước. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và học sinh Nguyễn Anh Cương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản