Quyết định số 5854/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 5854/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5854/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng quản lý đô thị - quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5854/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 5854/Q -UBND Bình Th nh, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG QU N LÝ Ô THN - QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Hư ng d n s 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a S N i v vi c th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Phòng Qu n lý ô th tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh. Phòng Qu n lý ô th là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ki n trúc; quy ho ch xây d ng; phát tri n ô th ; nhà và công s ; v t li u xây d ng; giao thông; h t ng k thu t ô th (g m: C p, thoát nư c; công viên, cây xanh, chi u sáng; b n, bãi xe ô th ; phòng, ch ng thiên tai, lũ, l t, bão...). Phòng Qu n lý ô th có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a Phòng Qu n lý ô th qu n Bình Th nh ư c quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Qu n lý ô th do y ban nhân dân qu n Bình Th nh ban hành. Phòng Qu n lý ô th qu n Bình Th nh có Trư ng phòng ph trách chung và có t hai n ba Phó Trư ng Phòng giúp vi c theo quy nh.
  2. Biên ch c a Phòng Qu n lý ô th ư c giao căn c vào nhi m v ư c phân công theo ch tiêu biên ch chung c a qu n và th c hi n theo cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a qu n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1229/2005/Q -UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v vi c thành l p Phòng Qu n lý ô th . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Qu n lý ô th , Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Th trư ng các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân qu n và Th trư ng ơn v có liên quan, các Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản